Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 2585

Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 2585

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI

DİBACE

Karar Sayısı: 2585

01.06.2020 tarih ve 31142 Mükerrer R.G.

17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan ve 7219 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti (bundan böyle “Taraflar” olarak veya Türkiye ve Venezuela diye adlandırılacaktır.)

Taraflar arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik bağları teyit ederek,

Karşılıklı fayda sağlayan ikili ticaretin teşvik edilmesine katkıda bulunmak amacıyla, mevcut dostane ilişkileri, özellikle iktisadi işbirliği ve ticaret alanlarını geliştirmek ve güçlendirmek arzusuyla,

Bu amaçla taraflar arasındaki ticari engellerin tedricen kaldırılmasını hedefleyen hükümler tesis etmeye kararlı,

Ticaretlerini ahenkli bir şekilde teşvik etmeye yönelik faaliyetleri geliştirmek ve ortak menfaat alanlarında karşılıklı işbirliğini artırmak ve çeşitlendirmek, böylece eşitliğe, ayrımcılık yapmamaya, haklar ve yükümlülükler arasında dengeye dayalı bir çerçeve ve olumlu bir çevre yaratma arzularını beyan ederek,

İşbu anlaşmayla belirlenen kuralların, her iki ülke anayasaları, kanunları ve Tarafların bölgesel bütünleşmeler ve İkili anlaşmalarla üstlendiği yükümlülüklere riayet etmesine inanarak,

Ticaret ile ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin tarafların kalkınma stratejilerinin ana unsurlarından birisi olduğunu kabul ederek,

Tarafların 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (bundan böyle “GATT 1994” olarak adlandırılacaktır) ile Dünya Ticaret Örgütü`nü kuran Marakeş Anlaşması’ndan (bundan böyle “DTÖ” olarak adlandırılacaktır) kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini dikkate alarak,

Taraflar arasında; üretim sektörlerinin kendi içinde ve aralarındaki farklılık, özel hassasiyet ve asimetrileri dikkate alarak tamamlayıcı yönleri güçlendirmeye yönelik işbirliğini özendirmeye kararlı,

6 Ekim 2017`de Ankara`da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması`nın ruhuna uygun olarak ticaret ve yatırım ilişkilerinin kapsamını genişletmek arzusuyla,

Bu amaçlara uygun olarak aşağıdaki Anlaşmayı (bundan böyle “işbu Anlaşma” olarak adlandırılacaktır) akdetmeye karar vermişlerdir.

FASIL I

AMAÇ VE GENEL HÜKÜMLER

Madde 1: Amaç

Taraflar, işbu Anlaşmanın hükümleri ile GATT 1994`ün XXIV’üncü Maddesine uygun olarak birbirlerine tercihli giriş sağlayacaklardır.

Madde 2: Diğer Anlaşmalar ile İlişkiler

1. Taraflar, DTÖ Anlaşması dâhil olmak üzere her iki tarafın da taraf olduğu mevcut ikili, çok taraflı ve bütünleşme anlaşmaları uyarınca birbirleriyle ilgili var olan hak ve yükümlülüklerini teyit ederler.

2. İşbu Anlaşma ile Tarafların tarafı olduğu diğer bir başka anlaşma arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde, Taraflar uluslararası kamu hukukunun genel prensiplerini dikkate alarak karşılıklı tatmin edici bir çözüm bulmak amacıyla derhal birbirleriyle istişarede bulunacaklardır.

3. 2`nci fıkradan bağımsız olarak, eğer işbu Anlaşma 2`nci fıkrada belirtildiği gibi bir uyumsuzluğa nasıl muamele edileceğine ilişkin açıkça hükümler içeriyor ise, o hükümler geçerli olacaktır.

4. İşbu Anlaşma`nın amaçları için, uygulanabilir olduğunda, GATT 1994`ün maddelerine yapılan her türlü referans açıklayıcı notlarını da içerir.

Madde 3: Yayım

Tarafların yayıma ilişkin hak ve yükümlülükleri GATT 1994`ün X`uncu Maddesine tabi olacaktır.

Madde 4: Fikri Mülkiyet Hakları

1. Taraflar, her bir tarafın iç hukuku ve ilgili uluslararası anlaşmaların hükümlerine uygun olarak, fikri mülkiyet haklarının etkin ve ayırım gözetmeyecek şekilde korunmasını sağlayacaklardır.

2. Taraflar birbirlerine her iki tarafın da taraf olduğu ilgili uluslararası anlaşmalar uyarınca hak ve yükümlülüklerini teyit ederler.

3. İşbu Anlaşmanın Tarafları, birbirlerinin vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdıklarından daha az avantajlı bir muamele tanımayacaklardır.

4. Bu Maddenin uygulanması Taraflarca düzenli olarak gözden geçirilecektir. Fikri mülkiyet alanında ticari koşulları etkileyen bir farklılık veya husus ortaya çıkması durumunda, Taraflardan birinin talebi üzerine, her iki Tarafı da tatmin edecek bir çözüme ulaşmak amacıyla gerekli istişarelerde bulunulacaktır.

FASIL II

TERCİHLİ GİRİŞ

Madde 5: Kapsam

İşbu Anlaşma sadece taraflar menşeli malların ticaretinde uygulanacaktır.

Madde 6: Ulusal Muamele

Her bir Taraf, Notları ve Tamamlayıcı Hükümleri dâhil olmak üzere GATT 1994`ün III`üncü Maddesi gereğince, diğer Tarafın mallarına ulusal muamele sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda Notları ve Tamamlayıcı Hükümleri dâhil olmak üzere GATT 1994`ün III`üncü Maddesinde yer alan yükümlülükler mutatis mutandis olarak işbu Anlaşma kapsamına dâhil edilmiş ve işbu Anlaşma`nın bir parçası haline getirilmiştir.

Madde 7: Gümrük Vergisi

1. Gümrük vergisi, eşyanın ihracatı veya ithalatında uygulanan her türlü vergi veya harcı; söz konusu ihracat ve ithalat ile bağlantılı olarak uygulanan her türlü ilave vergi veya ilave harç da dahil olmak üzere kapsar.

2. Gümrük vergisi şunlardan herhangi birini kapsamaz:

(a) Madde 6 (Ulusal Muamele) ile uyumlu olarak uygulanan dahili vergiye eşdeğer harç;

(b) Madde 19 (Anti-Damping, Telafi Edici Önlemler ve Korunma Önlemleri) ile uyumlu olarak uygulanan vergi;

(c) Madde 15 (İthalat ve İhracatla Bağlantılı İdari Resim ve Formaliteler) ile uyumlu olarak uygulanan resim veya diğer harç.

Madde 8: Malların Sınıflandırılması

Taraflar arasındaki ticarette malların sınıflandırılması, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sistemi (AS) ile uyumlu bir şekilde her bir Tarafın ilgili tarife nomanklatüründe yer alan sınıflandırma olacaktır.

Madde 9: Gümrük Kıymeti

Taraflar arasında ticarete konu eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi amacıyla, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994`ün VII. Maddesi`nin Uygulanmasına İlişkin Anlaşması Bölüm I hükümleri, mutatis mtandis Tarafların hak ve yükümlülüklerine halel getirmeksizin uygulanır.

Madde 10: Tercihli Tarife

1. Taraflar diğer Taraf menşeli eşyaya Ek I`de (Tercihli Muamele Cetveli) yer verilen Tercihli Muamele Cetveli uyarınca üçüncü ülkelerden ithalatta uygulanan gümrük vergileri üzerinden tarife tercihi tanıyacaklardır.

2. Taraflardan hiçbiri, işbu Anlaşma içinde aksi belirtilmediği sürece, Ek I`de (Tercihli Muamele Cetveli) yer alan diğer Taraf menşeli bir eşyaya uygulanan mevcut gümrük vergisini yükseltmeyecek veya söz konusu eşyaya yeni gümrük vergisi uygulamayacaktır.

3. Tarafların birisi menşeli eşyaya Ek I (Tercihli Muamele Cetveli) uyarınca uygulanan gümrük vergisinin aynı eşya için üçüncü ülkelerden ithalatta uygulanan gümrük vergilerinden yüksek olması halinde söz konusu menşeli eşyaya düşük olan oran uygulanacaktır.

4. İşbu Anlaşma`daki hiçbir yükümlülük Ek II`de (Hariç Ürünler) yer alan mallara uygulanmayacaktır.

(a) Otomotiv sektörüne ilişkin olarak, Venezuela, MERCOSUR bütünleşme sürecine üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleri uyarınca sürdürdüğü müzakereleri tamamladığında, Taraflar, Ürünlerin kapsamını ve uygulanacak menşe kurallarını belirleyecek mümkün olduğunca derin ve kapsamlı bir tercihli düzen oluşturmak hedefiyle müzâkerelere başlayacaklardır.

(b) Taraflar diğer hariç tutulan ürünlerin, sektörel anlaşmalar veya stratejik işbirlikleri, ortak teşebbüsler ve ortak yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik belirli faaliyetler aracılığıyla, tercihli muamele kapsamına alınması amacıyla yeni müzakereler yürütülmesi üzerinde mutabakata varabilirler.

5. Taraflardan birinin talebi üzerine, Taraflar işbu Anlaşma uyarınca verilen tercih düzeyinin değiştirilmesini değerlendirilmeyi istişare edeceklerdir. Ortak Komite tarafından İşbu Anlaşmanın bu hususta tadiline ilişkin alınan herhangi bir karar Madde 28 (Tadiller) hükümlerine tabi olacaktır.

6. Venezuela`dan Türkiye`ye ithal edilen ürünler için A.TR[1] belgesi ancak Türkiye-AB Gümrük Birliği çerçevesinde ödenmesi gereken gümrük vergileri veya eş etkili vergiler tahsil edilmiş olması halinde düzenlenebilir.

Madde 11: Menşe Kuralları

İşbu Anlaşma`da Taraflarca tanınan tavizler yalnızca Ek III (Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri) hükümleri doğrultusunda menşe kazanan mallara uygulanacaktır.

Madde 12: İhracata Uygulanan Gümrük Vergilerinin Kaldırılması

Taraflardan hiçbiri, gerek menşeli malların diğer Tarafa ihracatında veya ihracatıyla ilgili olarak herhangi bir gümrük vergisi gerekse diğer Tarafa ihraç edilen ürünlere benzer ürünlerin iç piyasaya satışında uygulanan vergileri aşacak şekilde bir vergi uygulamayacaktır.

Madde 13: Tarife Dışı Kısıtlamalar

Taraflardan hiçbiri, Notları ve Tamamlayıcı Hükümleri dâhil olmak üzere GATT 1994`ün XI`inci Maddesi ile uyumlu olmadığı sürece; diğer Tarafın herhangi bir menşeli eşyanın ithalatına ya da diğer Taraf topraklarına yönelik herhangi bir menşeli eşyanın ihracatına veya ihraç edilmek üzere satışa konulmasına gümrük vergileri; vergiler veya diğer harçlar haricinde hiçbir yasaklama veya kısıtlama getiremez veya muhafaza edemez. Bu amaca yönelik olarak Notları ve Tamamlayıcı Hükümleri dâhil olmak üzere GATT 1994`ün XI`inci Maddesi mutatis mutandis olarak işbu Anlaşma kapsamına dâhil edilmiş ve işbu Anlaşma`nın bir parçası haline getirilmiştir.

Madde 14: Özel Önlemler

1. 12 (İhracata Uygulanan Gümrük Vergilerinin Kaldırılması) ve 13`üncü (Tarife Dışı Kısıtlamalar) Maddelerin hükümlerine uyulmasının;

(a) bir ürünün, işbu Anlaşmanın ihracatçı Tarafının ihracat miktar kısıtlamaları, ihracat vergileri yahut eş etkili önlemler veya vergiler uyguladığı bir üçüncü ülkeye re-eksportuna; veya

(b) ihracatçı Taraf için elzem bir üründe ciddi kıtlığa veya kıtlık tehdidine:

(c) yerli maddelerin yerli imalat sanayii için vazgeçilmez olan miktarında bir kıtlığa, veya bir istikrar programının parçası olarak belli ürünlerin fiyatlarının dünya fiyatının altında tutulduğu bir döneme;

yol açması halinde; yukarıda sözü edilen durumların ihracatçı Taraf için büyük güçlükler doğurması veya bunları doğurması ihtimalini ortaya çıkarması durumunda; anılan Taraf, 2`nci fıkradaki usuller uyarınca uygun önlemleri alabilir.

2. Önlemlerin seçiminde, öncelik işbu Anlaşma`da yer alan düzenlemelerin işleyişini en az aksatacak olanlara verilmelidir. Bu önlemler, aynı şartların devam etmesi halinde, keyfi veya gerekçesiz bir ayrımcılık vesilesi olacak biçimde yahut ticaretin gizlice engellenmesi biçiminde uygulanamaz ve şartlar önlemlerin devamını meşru kılmadığı takdirde kaldırılmalıdır. Buna ilave olarak, 1`inci fıkranın (c) bendine göre alınabilecek önlemler, ilgili yerli imalat sanayinin ihracatını veya bu sanayiye tanınan korumacılığı artıracak şekilde işlememelidir ve işbu Anlaşma`nın ayrımcılığın önlenmesine ilişkin hükümlerine sapma getirmemelidir.

3. Ani müdahale gerektiren istisnai ve hassas durumların önceden bilgi verilmesine veya inceleme yapılmasına imkan vermediği hallerde, önlem alma niyetinde olan Taraf, vaziyetin ele alınması için gerekli olan ihtiyati önlemleri önceden uygulayabilir ve diğer Tarafa durumla ilgili olarak derhal bilgi vermelidir.

4. Bu Maddeye istinaden uygulanan herhangi bir önlem Ortak Komite`ye derhal bildirilmeli ve şartlar izin verir vermez, özellikle anılan önlemlerin kaldırılmasına ilişkin bir takvim oluşturulması amacıyla Ortak Komite`de yapılacak düzenli istişarelere konu edilmelidir.

Madde 15: İthalat ve İhracatla bağlantılı İdari Resim ve Formaliteler

Taraflardan her biri, Notları ve Tamamlayıcı Hükümleri dâhil olmak üzere GATT 1994`ün VIII. Maddesine uygun olarak, her ne özellikle olursa olsun ithalattan veya ihracattan alınan veya bunlarla ilgili olarak uygulanan tüm resim ve harçların (gümrük vergileri ve Madde 7`nin 2`inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan önlemler hariç olmak üzere) verilen hizmetin yaklaşık maliyeti ile sınırlı tutarda olmasını ve yerli eşyaya dolaylı koruma sağlamamasını veya ithalatta veya ihracatta mali amaçla uygulanan vergi niteliğinde olmamasını teminat altına alacaktır.

Madde 16: İthalat Lisansı İşlemleri

Taraflar DTÖ İthalat Lisansları Anlaşması kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini teyit ederler.

Madde 17: Ticarette Teknik Engeller

Taraflar DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini teyit ederler,

Madde 18: Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri

1. Taraflar birbirlerinin DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini teyit ederler.

2. Taraflar, sağlık ve bitki sağlığı konularındaki mevzuatlarını, keyfi veya haksız ayrımcılık şeklinde veya aralarındaki ticarette gizli kısıtlama aracı olarak uygulamayacaklardır.

3. İşbu Madde, Taraflardan birinin, Taraflar arasındaki ticareti doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek tüm sağlık ve bitki sağlığı önlemlerine uygulanacaktır.

Madde 19: Anti-Damping, Telafi Edici Önlemler ve Korunma Önlemleri

1. Her bir Taraf, GATT 1994`ün VI`ıncı Maddesi, Anti-Damping Anlaşması, DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması, GATT 1994`ün XIX`uncu Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşmasındaki hak ve yükümlülüklerini saklı tutar.

2. İşbu Anlaşma, Taraflara GATT 1994`ün VI`ıncı Maddesi, Anti-Dumping Anlaşması, DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması, GATT 1994`ün XIX`uncu Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması`nın uygulanması ile ilgili olarak, bu Maddenin birinci fıkrasında yer verilenlere ilave hak ve yükümlülük getirmez.

FASIL III

TİCARİ İŞBİRLİĞİ

Madde 20: İşbirliği

Taraflar, aralarında hâlihazırda yürürlükte olan anlaşma hükümlerine halel getirmeksizin, işbu Anlaşma`nın faydalarını geliştirmek ve arttırmak için Ek IV`te (Ticari İşbirliği) işbirliğine yönelik ilave bir çerçeve oluştururlar.

FASIL IV

KURUMSAL HÜKÜMLER

Madde 21: Ortak Komite

1. Taraflar burada Türkiye ve Venezuela`nın temsilcilerinden oluşan bir Ortak Komite kurarlar.

2. Ortak Komitenin ilk toplantısı işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra bir yıl içerisinde yapılacaktır. Sonrasında, Ortak Komite, Taraflar başka şekilde anlaşmadığı müddetçe, her iki yılda bir defa dönüşümlü olarak Ankara veya Karakas`ta toplanacaktır. Ortak Komite Türkiye Ekonomi Bakanı ile Venezuela Dış Ticaretten sorumlu Halkın Gücü Bakanı veya ilgili temsilcileri tarafından birlikte yönetilecektir. Ortak Komite kendi toplantı takvimi üzerinde mutabık kalacak ve gündemini belirleyecektir.

Ortak Komite:

(a) alt komiteler, çalışma grupları ve diğer birimleri kurabilir veya feshedebilir, veya onlara sorumluluklar verebilir;

(b) özel sektör ve diğer kuruluşlar dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarla hükümetler aracılığıyla iletişim kurabilir;

(c) işbu Anlaşmada her türlü tadilatı yapmak üzere kararlar almak da dahil olmak üzere işbu Anlaşmaya ilişkin konularda kararlar alabilir;

(d) işbu Anlaşma ile sağlanan taviz düzeylerini gözden geçirebilir ve/veya değiştirebilir;

(e) işbu Anlaşma ile oluşturulan menşe gereksinimleri ve diğer kuralları inceleyebilir, gözden geçirebilir ve/veya değiştirebilir;

(f) özel olarak yetkilendirildiğinde işbu Anlaşmayı değiştirebilir;

(g) Tarafları ve Fasıl V`te (Anlaşmazlıkların Halli) bahsedilen tahkim panelleri de dahil olmak üzere işbu Anlaşma kapsamında kurulan tüm organları bağlayacak nitelikte işbu Anlaşmanın hükümlerinin yorumlamalarını yapabilir;

(h) işbu Anlaşma uyarınca üzere kararlar alabilir veya tavsiyelerde bulunabilir;

(i) kendi işleyiş kurallarını belirleyebilir; ve

(j) yetkisi dahilinde Tarafların mutabık kalabileceği herhangi başka bir eylemi yapabilir.

Ortak Komite:

(a) işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde işlediğini temin edecek;

(b) işbu Anlaşmanın uygulanması ve yürütülmesini kolaylaştıracak ve denetleyecek ve genel amaçlarını geliştirecek;

(c) işbu Anlaşma kapsamında kurulan alt komiteler, çalışma grupları ve diğer organların faaliyetlerini denetleyecek;

(d) taraflar arasındaki ticari ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi için yolları değerlendirecek;

(e) Taraflar arasında verimlilik ve bütünleşmenin güçlendirilmesine dair İşbirliği biçimlerini araştıracak;

(f) Fasıl Ve (Anlaşmazlıkların Halli) halel gelmeksizin, işbu Anlaşma tarafından kapsanan alanlarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümlerini araştıracak; ve

(g) işbu Anlaşma tarafından kapsanan bir alana ilişkin her türlü konuyu dikkate alacaktır.

Madde 22: Komiteler ve Çalışma Grupları

1. Ortak Komite alt komiteler, çalışma grupları veya uygun gördüğü herhangi başka bir organı kurabilir.

2. Alt komiteler, çalışma grupları ve diğer organların terkibi, toplantılarının sıklığı ve görevleri işbu Anlaşmanın ilgili hükümlerince veya işbu Anlaşmayla uyumlu şekilde işleyen Ortak Komite tarafından belirlenebilir.

3. Alt komiteler, çalışma grupları ve diğer organlar iş takvimleri ve gündemleri hakkında Ortak Komiteyi toplantılarından yeterli süre öncesinde bilgilendirecektir. Ortak Komitenin her bir düzenli toplantısında faaliyetleri hakkında Ortak Komiteye rapor vereceklerdir. Alt komiteler, çalışma grupları ve diğer organların kurulması veya varlığı Tarafların herhangi bir konuyu doğrudan Ortak Komiteye getirmesini engellemeyecektir.

4. Ortak Komite, alt komiteler, çalışma grupları ve diğer organlara verilen görevi değiştirmeye veya üstlenmeye karar verebilir; veya alt komite, çalışma grubu veya diğer organları feshedebilir.

Madde 23: Karar Alma

1. Ortak Komite, bu Anlaşmanın hedeflerine ulaşmak amacıyla, Tarafların yürürlükteki kendi yasal düzenlemeleri ve prosedürlerine halel getirmeksizin, işbu Anlaşma ile öngörülen hallerde tüm konulara ilişkin karar alma yetkisine sahip olacaktır.

2. Alınan kararlar, bunları uygulamak için yürürlükteki kendi yasal gereklilikleri ve usullerine uygun olarak gerekli tedbirleri alması gereken Taraflar üzerinde bağlayıcı olacaktır. Ortak Komite aynı zamanda uygun tavsiyelerde bulunabilir.

3. Ortak Komite, kararlarını ve önerilerini Taraflar arasında mutabakat yoluyla alacaktır.

Madde 24: Temas Noktaları

1. İşbu Anlaşma doğrultusunda bir Tarafa veya bir Tarafça yapılan tüm iletişimler veya bildirimler temas noktası üzerinden yapılacaktır.

2. İşbu Madde doğrultusunda Tarafların temas noktaları:

(a) Türkiye için, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı veya onun halefi;

(b) Venezuela için, Ticaret Politikasından sorumlu Genel Müdürlük veya onun Dış Ticaretten sorumlu Halkın Gücü Bakanlığındaki temsilcisi.

3. Her bir Taraf temas noktalarındaki her değişimi diğer Tarafa zamanında bildirecektir.

FASIL V

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

Madde 25: Anlaşmazlıkların Halli

İşbu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin olarak Taraflar arasında ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık etraflı istişareler ve Ek V`te (Anlaşmazlıkların Halli) oluşturulan özel mekanizmalar aracılığıyla çözülecektir.

FASIL VI

İSTİSNALAR VE NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 26: Ödemeler Dengesi Önlemleri

1. Taraflardan biri, ödemeler dengesi amacıyla Önlemler almaya karar verirse, söz konusu önlemleri sadece Ödemeler Dengesi Amacıyla Alınan Ticaret Önlemleri Deklarasyonu (1979 Deklarasyonları) ve GATT 1994`ün Ödemeler Dengesi Hükümleri Hakkında Mutabakat Metni (BOP Mutabakat Metni) dahil olmak üzere GATT 1994`te yer alan hak ve yükümlülükleri ile uyumlu olarak alabilir. Bu önlemlerin alınması sırasında, önlemi alan Taraf diğer Tarafla derhal istişarelerde bulunacaktır.

2. Taraflar 1`inci fıkrada atıfta bulunulan kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasını önlemek için çaba sarf edeceklerdir.

3. Bu madde kapsamında kabul edilen veya sürdürülen herhangi bir kısıtlayıcı Önlem, ayrımcı olmayacaktır.

Madde 27: Genel ve Güvenlik İstisnaları

1. İşbu Anlaşma`da yer alan hiçbir husus Tarafların GATT 1994`ün XX ve XXI`inci Maddelerine uygun eylemlerde bulunmasını ve önlemler almasını engellemeyecektir

2. Ortak Komite 1`inci fıkra uyarınca alınan önlemler ve bunların sonlandırılması hakkında mümkün olan en kapsamlı şekilde bilgilendirilecektir.

3. Taraflar, GATT 1994`ün XX`nci Maddesinin (b) bendinde belirtilen tedbirlerin insan, hayvan ya da bitki yaşam veya sağlığını korumak için gerekli çevresel önlemleri de içerdiğini ve GATT 1994`ün XX`nci Maddesi (g) bendinin canlı ve cansız tükenebilir doğal kaynakların korunmasına ilişkin tedbirler için geçerli olduğunu anlamaktadır.

4. İşbu Anlaşma`da yer alan hiçbir hüküm, Taraflardan birinin uluslararası barış ve güvenliğin muhafaza edilmesi için gerekli gördüğü uluslararası önlemleri uygulamasına engel olacak şekilde yorumlanamaz.

Madde 28: Tadilatlar

1. Taraflar işbu Anlaşmada yazılı usulde tadilat yapmaya karar verebilirler.

2. İşbu Anlaşma`ya yönelik tadilatlar Tarafların kendi yasal süreçlerine uygun olarak onaylanacak ve tadilatlar, Tarafların kendi mevcut yasal gerekliliklerini ve süreçlerini tamamladığını belgeleyen yazılı bildirim teatisinde bulundukları tarihten itibaren 60 gün içerisinde yürürlüğe girecektir.

Madde 29: Anlaşmanın Feshi

1. Her bir Taraf, işbu Anlaşma`yı feshetme niyetine dair diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunabilir.

2. İşbu Anlaşma, 1`inci fıkradaki bildirimin yapılmasından altı ay sonra feshedilecektir.

3. 1`inci fıkrada belirtilen bildirimin iletildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, her bir Taraf, işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün feshedilmesinin 2’nci fıkrada belirlenen tarihten sonraki bir tarihte gerçekleştirilmesi konusunda istişarelerde bulunulmasını talep edebilir. Bu yöndeki istişareler bir Tarafın talebini iletmesini müteakip 30 gün içinde başlayacaktır.

Madde 30: Ekler, Lahikalar, Ortak Bildiriler ve Protokoller

İşbu Anlaşma`ya ait Ekler, Lahikalar, Ortak Bildiriler ve Protokoller Anlaşma`nın ayrılmaz birer parçasını oluşturur.

Madde 31: Yürürlüğe Giriş

İşbu Anlaşma, Tarafların anlaşmanın kendi iç mevzuatlarınca yürürlüğe girebilmesi için gerekli olan kendi mevcut yasal gerekliliklerini ve süreçlerini tamamladığını belgeleyen yazılı bildirim teatisinde bulundukları tarihten itibaren 60 gün içerisinde yürürlüğe girecektir.

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu hususta tam yetkili olarak, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

İşbu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti`nde Ankara`da ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti`nde Karakas`ta, 17 Mayıs 2018 tarihinde, bütün metinler eşit derecede muteber olmak üzere, her biri Türkçe, İspanyolca ve İngilizce dillerinde, iki orijinal nüsha olarak yapılmıştır. İşbu Anlaşmanın yorumunda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Adına                                       Bolivarcı Venezuda Cumhuriyeti Adına

Nihat Zeybekçi                                                                      Simon Zerpa Delgado

Ekonomi Bakanı                                                        Ekonomi ve Finans Halkın Gücü Bakanı

Ek için;

 Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2585)


[1] ATR (Admission Temporaire Roulette-Ingilizce: Temporary Import Roulette) belgesi malların Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ithalat ve ihracatta gümrük vergisi tavizlerinden faydalanmasını sağlar.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}