Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki S…

Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki S…

Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması tarafından kurulan
ORTAK KOMİTE`NİN
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması`nın “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Ek II.1`ini değiştiren
 
2/2020 Sayılı KARARI
Karar Sayısı: 2600
03.06.2020 tarih ve 31144 sayılı R.G.
11 Şubat 2020 tarihinde Ankara`da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının `Menşeli Ürünler` Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek II. 1`ini Değiştiren 2/2020 Sayılı Kararı”nın onaylanmasına, 6649 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.
Ortak Komite,
Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti arasında 27 Eylül 2013 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasını (bundan sonra “Anlaşma” olarak atıfta bulunulacaktır) dikkate alarak,
Anlaşmanın Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine ilişkin Ek II.1`ini dikkate alarak,
Anlaşmanın IV.2. Maddesi 2. Paragrafının Anlaşmanın IV.1. Maddesi 1. Paragrafı ile kurulan Ortak Komiteye Anlaşmanın Ekleri ve Protokollerini değiştirme imkânı tanıdığı göz önünde bulundurulduğunda,
AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR:
Madde 1
Menşe kuralları
Anlaşmanın “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Ek II.1 metni, işbu Kararın Ek`inde yer alan metinle değiştirilir.
Madde 2
Yürürlüğe giriş
İşbu Karar, Anlaşmanın V.7. Maddesi 2. Paragrafına uygun olarak yürürlüğe girer.
BUNUN KANITI OLARAK, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler işbu Kararı imzalamıştır.
11 Şubat 2020 tarihinde İngilizce dilinde iki asıl nüsha olarak Ankara`da tanzim edilmiştir.
 
TÜRKİYE-KOSOVA ORTAK KOMİTESİNİN 2/2020 SAYILI KARARININ EKİ
MENŞE KURALLARI VE İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN
II. 10. MADDEDE ATIF YAPILAN EK I
Madde 1
Geçerli menşe kuralları
1. İşbu Anlaşmanın uygulanması amacıyla, Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyonun[1] (bundan sonra “Bölgesel Konvansiyon” olarak atıfta bulunulacaktır) Lahika I’i ve Lahika II`sinin ilgili hükümleri geçerli olur.
2. Bölgesel Konvansiyonun Lahika I’inde ve Lahika II`sinin ilgili hükümlerinde “ilgili anlaşma”ya yapılan tüm atıflar, işbu Anlaşma anlamına gelecek şekilde yorumlanır.
Madde 2
Kümülasyon
Bölgesel Konvansiyonun Lahika I’inin 16. Maddesi 5. Fıkrası ve 21. Maddesi 3. Fıkrasına halel gelmeksizin, kümülasyonun sadece EFTA ülkeleri, Faroe Adaları, Avrupa Birliği, Türkiye ve İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılan ülke veya alanlar arasında yapıldığı durumlarda, menşe ispat belgesi, EUR. 1 Dolaşım Belgesi veya menşe beyanı olabilir.
Madde 3
Uyuşmazlığın çözümü
1. Bölgesel Konvansiyonun Lahika I’inin 32. Maddesindeki kontrol süreçlerine ilişkin olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri ile bu kontrolü gerçekleştirmekten sorumlu gümrük idareleri arasında çözümlenemeyen uyuşmazlıkların ortaya çıktığı hallerde, bunlar Anlaşmanın IV. 1. Maddesinde belirtilen Ortak Komiteye sunulur.
2. İthalatçı ile ithalatın gerçekleştirildiği ülkenin gümrük idareleri arasındaki uyuşmazlıklar her durumda o ülkenin mevzuatına göre çözülür.
Madde 4
Protokol `de gerçekleştirilecek değişiklikler
Anlaşmanın IV. 1. Maddesinde belirtilen Ortak Komite, işbu Protokolün hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir.
Madde 5
Bölgesel Konvansiyondan çekilme
1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kosova Cumhuriyeti`nden herhangi birinin Bölgesel Konvansiyondan çekilme niyetini, Bölgesel Konvansiyonun 9. Maddesine göre Bölgesel Konvansiyon depozitörüne yazılı olarak bildirmesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti ve Kosova Cumhuriyeti, işbu Anlaşmanın uygulanması amacıyla derhal menşe kurallarına dair müzakerelere başlar.
2. Yeni müzakere edilen bu menşe kuralları yürürlüğe girene kadar, çekilme esnasında geçerli olan, Bölgesel Konvansiyonun Lahika I’inin kapsamında olan menşe kuralları ve uygun olduğu hallerde, Lahika II`sinin ilgili hükümleri, işbu Anlaşmaya uygulanmaya devam eder.
Bununla birlikte, Bölgesel Konvansiyonun Lahika I’inin kapsamında olan menşe kuralları ve uygun olduğu hallerde, Lahika II`sinin ilgili hükümleri, çekilme anından itibaren Türkiye Cumhuriyeti ve Kosova Cumhuriyeti arasında sadece ikili kümülasyona imkân tanıyacak şekilde yorumlanır.
 
 
Türkiye Cumhuriyeti                          Kosova Cumhuriyeti
Adına                                                  Adına
 
 
Hüsnü DİLEMRE                                Sytrime DERVISHOLLI
 
Ticaret Bakanlığı                                Ekonomi, Çalışma, Ticaret, Sanayi,
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa    Girişimcilik ve Stratejik Yatırım Bakanlığı
Birliği Genel Müdürü                          Ticaret Birimi Başkanı
Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200603-2.pdf
 


[1] 1 AB Resmi Gazetesi L 54, 26.2.2013, syf.4.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}