Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-14

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-14

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER VE FLORLU SERA GAZLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/14)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri, 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik hükümleri, 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde Ek-1Ek-2Ek-3’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu kapsamda belirlenen kotaların dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak 4 üncü maddede belirlenmiştir.

İthalat işlemleri

MADDE 2 – (1) Ek-1’de G.T.İ.P.ve tanımları belirtilen eşyanın ve bu maddeleri içeren karışımların ithalatı yasaktır.

(2) Ancak, Ek-1’de G.T.İ.P. ve tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların, Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçları, Kritik Kullanım Alanları ile Servis Amacı için gerek duyulan, Ek-4’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. Söz konusu maddelerden 2903.71.00.00.00 G.T.İ.P.`li klorodifloron isimli eşyanın servis amaçlı yapılacak ithalatı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabi olup, 2020 yılı için verilecek toplam izin miktarı 100 tonu geçemez. Bu miktarın dağıtımı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır

G.T.İ.P.EŞYANIN TANIMI
2903.14.00.00.00Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloretan (metilkloroform))
2903.71.00.00.00Klorodifloron
2903.76.10.00.00Bromoklorodifloron
2903.76.20.00.00Bromotrifloron
2903.76.90.00.00Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.60.00.00Triklorofloron, Diklorodifloron, TriklorotrifloroetanlarDiklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00Diğerleri
2903.79.30.00.59Diğerleri
3824.79.00.00.00Diğerleri

(3) Ek-1’de G.T.İ.P. ve tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir.

G.T.İ.P.EŞYANIN TANIMI
2903.39.11.00.00Bromon (metil bromür)
3808.91.90.00.113808.92.20.00.113808.92.90.00.113808.93.27.00.113808.93.30.00.113808.93.90.00.113808.94.90.00.113808.99.10.00.113808.99.90.00.11Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler

İthali yasak eşya

MADDE 3 – (1) Ek-1’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren, Ek-2’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan, Ek-3’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-2 ve Ek-3’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-1’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-6’da yer alan taahhütname gümrük beyannamesinin tescili esnasında ithalatçı tarafından elektronik olarak eklenir. Ancak, Ek-1’de yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 G.T.İ.P’li kimyasalları içeren Ek-2’de yer alan 8424.10 G.T.P.’li eşyanın ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

(2) Ek-1’de belirtilen eşyadan 2903.71.00.00.00 G.T.İ.P`li klorodifloron isimli eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için yapılan ithalatlar hariç yasaktır.

(3) Ek-7’de belirtilen eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için yapılan ithalatlar hariç 4 Ocak 2020 itibarıyle yasaktır.

Kotaların dağıtım esasları

MADDE 4 – (1) 2 nci maddede belirtilen ve ithalatı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabi olan eşya ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi beş gün içerisinde Ek-5’te yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.

(4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına servis amaçlı kayıt olmaları zorunludur.İthal lisansı

MADDE 5 – (1)2 nci madde kapsamında verilecek ithal izinleri için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansı aranır.

(2) Düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen servis amaçlı kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.

(3)BuTebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olup bu süre uzatılmaz.

(4) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(5) İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Elektronik ortamda başvuru

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda yapılacak başvurular için yetkilendirilme işlemlerine dair usul ve esaslar 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) yürürlükten kaldırılmıştır.Formun Altı

Atıflar

MADDE 8 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır. Formun Altı

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek – 1

Kontrol Altına Alınan Maddeler

G.T.İ.P.EŞYANIN TANIMI
2903.14.00.00.00Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloretan (metilkloroform)
2903.39.11.00.00Bromon (metil bromür)
2903.71.00.00.00Klorodifloron
2903.72.00.00.00Diklorotrifloroetanlar
2903.73.00.00.00Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00Klorodifloroetanlar
2903.75.00.00.00Dikloropentafloropropanlar
2903.76.10.00.00Bromoklorodifloron
2903.76.20.00.00Bromotrifloron
2903.76.90.00.00Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.60.00.00Triklorofloron, Diklorodifloron, Triklorotrifloroetanlar,Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00Diğerleri
2903.78.00.00.00Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79.30.00.11Flordiklorn
2903.79.30.00.13Klorflorn
2903.79.30.00.14Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.15Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.17Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.18Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.21Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.22Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.25Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.26Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.27Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.28Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.31Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.33Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.34Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.35Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.36Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.37Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.38Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.41Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.42Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.43Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.44Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.45Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.46Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.47Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.48Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.51Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.52Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.59Diğerleri
2903.79.80.00.00Diğerleri
3808.91.90.00.11Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3824.71.00.00.11R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodifloron)] karışımı
3824.71.00.00.19Diğerleri
3824.72.00.00.00Bromoklorodifloron, bromotrifloron veyadibromotetrafloroetanlar içerenler
3824.73.00.00.00Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler
3824.74.00.00.12142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodifloron)] karışımı
3824.74.00.00.19Diğerleri
3824.75.00.00.00Karbon teraklorür içerenler
3824.76.00.00.001,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler
3824.77.00.00.00Bromon (metil bromür) veya bromokloron içerenler
3824.79.00.00.00Diğerleri
3824.83.00.00.00Tris (2,3-dibromopropil)fosfat içerenler

Ek-2

G.T.P.Eşyanın Tanımı
3305.30.00.00.00Saç spreyleri
3307.10.00.90.11Traş kremleri
3307.10.00.90.19Yalnız traş köpükleri
3307.20.00.00.00Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3909.50.90.00.00Diğerleri
3910.00Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8424.10Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

EŞYA LİSTESİ

Ek-3

EŞYA LİSTESİ

G.T.P.Eşyanın Tanımı
8414.30Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
84.15Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
84.18Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

Ek-4

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG VE PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AFGANİSTANHİNDİSTANORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
ALMANYAHOLLANDAÖZBEKİSTAN
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİHONDURASPAKİSTAN
ANDORRAIRAKPALAU
ANGOLAİRAN İSLAM CUMHURİYETİPANAMA
ANTİGUA VE BARBUDAİRLANDAPAPUA YENİ GİNE
ARJANTİNİSPANYAPARAGUAY
ARNAVUTLUKİSRAİLPERU
AVRUPA BİRLİĞİİSVEÇPOLONYA
AVUSTRALYAİSVİÇREPORTEKİZ
AVUSTURYAİTALYAROMANYA
AZERBAYCANİZLANDARUANDA
BAHAMALARJAMAİKARUSYA FEDERASYONU
BAHREYNJAPONYASAMOA
BANGLADEŞKAMBOÇYASAN MARİNO
BARBADOSKAMERUNSAO TOME AND PRINCIPE
BELÇİKAKANADASENEGAL
BELİZEKARADAĞSEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI
BENİNKATARSIRBİSTAN
BEYAZ RUSYAKAZAKİSTANSİERRA LEONE
BHUTANKENYASİNGAPUR
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİKIRGIZİSTANSLOVAKYA
BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDAKİRİBATİSLOVENYA
BOLİVYAKOLOMBİYASOLOMON ADALARI
BOSNA-HERSEKKOMORLAR BİRLİĞİSOMALİ
BOTSVANAKONGO CUMHURİYETİSRİ LANKA
BREZİLYAKONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİST VİNCENT VE GRENADİNLER
BRUNEİKORE CUMHURİYETİST. KİTTS VE NEVİS
BULGARİSTANKORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİST. LUCİA
BURKİNA FASOKOSTA RİKASUDAN
BURUNDİKUVEYTSURİNAM
CAPE VERDEKUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİSURİYE
CEZAYİRKÜBASUUDİ ARABİSTAN
CİBUTİLAOS (HALK CUM.)ŞİLİ
COOK ADALARILESOTHOTACİKİSTAN
ÇADLETONYATANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
ÇEK CUMHURİYETİLİBERYATAYLAND
ÇİN HALK CUMHURİYETİLİBYATİMOR-LESTE
DANİMARKALİHTENŞTAYNTOGO
DOMİNİK CUMHURİYETİLİTVANYATONGA
DOMİNİKALÜBNANTRİNİDAD VE TOBAGO
EKVATORLÜKSEMBURGTUNUS
EKVATOR GİNESİMACARİSTANTUVALU
EL SALVADORMADAGASKARTÜRKMENİSTAN
ENDONEZYAMALAVİUGANDA
ERİTREMALDİV ADALARIUKRAYNA
ESTONYAMALEZYAUMMAN
ESVATİNİ KRALLIĞIMALİURUGUAY
ETİYOPYAMALTAÜRDÜN
FASMARSHALL ADALARIVANUATU
FİJİMAURİTİUSVATİKAN
FİLDİŞİ SAHİLİMEKSİKAVENEZUELLA
FİLİPİNLERMISIRVİETNAM
FİNLANDİYAMİKRONEZYAYEMEN
FRANSAMOĞOLİSTANYENİ ZELANDA
GABONMOLDOVAYUNANİSTAN
GAMBİYAMONAKOZAMBİA
GANAMORİTANYAZİMBABVE
GİNEMOZAMBİK 
GRENADAMYANMAR 
GUATEMALANAMİBYA 
GUINEA BISSAUNAURU 
GUYANANEPAL 
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİNİJER 
GÜNEY SUDANNİKARAGUA 
GÜRCİSTANNİUE 
HAİTİNORVEÇ 

Ek-5

MÜRACAAT FORMU

G.T.İ.P:

Eşyanın tanımı:

Ticari ismi:

Kimyasalın adı, açık formülü:

İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, e-posta adresi ve

Ankara irtibat telefonu (varsa):

İhracatçı firmanın unvanı, adresi:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası:

Eşyanın kullanılacağı yer:

Eşyanın miktarı:

Eşyanın menşe ülkesi:

Eşyanın sevk ülkesi:

Eşyanın giriş yapacağı gümrük kapısı:

 Firma Unvanı

Yetkili İmza

ARANACAK DİĞER BELGELER

1- Dilekçe

2- Proforma fatura

3- İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge

4- Varsa üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite

raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

5- Başvuruda bulunacak firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacakları “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi”

6-Klorodifloron ithalatı yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş gümrük beyanname özet tablosu

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca 2903.71.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundan (G.T.İ.P.) kapsamı“Klorodifloron“ tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

Firma Ünvanı:
Firma Vergi No:
Sıra NoBeyannameMiktar(kg)Fatura
SayısıTarihiNumarasıTarihi
    
    
TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım.

Firma YetkilisiAdı Soyadı, UnvanKaşeYMM Adı Soyadı Mühür İmza ve Kaşe 

Ek- 6

Taahhütname

TİCARET BAKANLIĞINA

…………….. Gümrük Müdürlüğü

../../….

…………………… firması olarak Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14) kapsamında Ek-2 / Ek-3 de listelenen ………….. GTİP numaralı ………… ürünü ……….. ülkesinden ithal etmeyi talep ediyorum.

İthal etmek istediğim eşyanın içerisinde Ek-1 kapsamında Kontrol Altına Alınan Maddelerin bulunmadığını beyan ederim.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı

İmza/Kaşe

Ek – 7

Florlu Sera Gazları ve Diğer Florlu Maddeler

G.T.İ.P.EŞYANIN TANIMI
1.                   Bölüm: Hidroflorokarbon (HFC)
2903.39.21.00.00Diflorn (HFC-32)
2903.39.23.00.00Triflorn (HFC-23)
2903.39.24.00.11Pentafloretan (HFC-125)
2903.39.24.00.121,1,1 – trifloretan (HFC-143a)
2903.39.25.00.001,1 – Difloretan (HFC-152a)
2903.39.26.00.001,1,1,2 – tetrafloretan (HFC-134-a)
2903.39.27.00.111,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca)
2903.39.27.00.121,1,1,3,3 – pentafloropropan (HFC-245fa )
2903.39.27.00.131,1,1,3,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236fa)
2903.39.27.00.141,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb)
2903.39.27.00.151,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea)
2903.39.27.00.161,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea)
2903.39.29.00.111,1,2 – trifloretan (HFC-143)
2903.39.29.00.121,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
2903.39.29.00.14Florn (HFC-41)
2903.39.29.00.151,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc)
2903.39.29.00.171,1,1,2,2,3,4,5,5,5 – dekaflorpentan (HFC-43-10mee)
2903.39.29.00.181,2-difloroetan (HFC-152)
2903.39.29.00.21Floroetan (HFC-161)
2903.79.30.00.542-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf)
2.                   Bölüm: Perflorokarbon (PFC)
2903.39.28.00.11Perfloroetan
2903.39.28.00.12Perfloropropan
2903.39.28.00.13Perflorobütan
2903.39.28.00.15Perfloropentan
2903.39.28.00.16Perflorohekzan
2903.39.28.00.17Perfloron
2903.89.80.00.11Perflorosiklobütan
3.                   Bölüm: Kükürt Hekzaflorür
2812.90.00.00.16Sülfür hegzaflorür
4.                   Bölüm: Diğer Florlu Maddeler1.                   Doymamış Hidrokloroflorokarbon
 
2903.39.31.00.002,3,3,3 – Tetraflorpropen
2903.39.35.00.001,3,3,3 – Tetraflorpropen
2903.39.39.00.19Diğerleri (Yalnız 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene)
2903.79.30.00.53Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen
2.                   Florlu Eterler ve Alkoller
2909.19.90.00.14Diflorometil triflorometil eter (HFE-125)
2909.19.90.00.15bis(diflorometil) eter (HFE-134)
2909.19.90.00.16Metil triflorometil eter (HFE-143a)
2909.19.90.00.17İzofloran (HFE-235da2)
2909.19.90.00.18Metil pentafloroetil eter (HFE-245cb2)
2909.19.90.00.202,2-difloroetil triflorometil eter (HFE-245fa2)
2909.19.90.00.211,1,2,2-tetrafloro-1-metoksi etan (HFE-254cb2)
2909.19.90.00.221,1,1,2,2,3,3-heptafloro-3-metoksipropan (HFE-347mcc3)
2909.19.90.00.231,1,2,2-tetrafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-347pcf2)
2909.19.90.00.241,1,2,2,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356pcc3)
2909.19.90.00.251,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafloro-4-metoksibütan (HFE-449sl)
2909.19.90.00.261-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonaflorobütan etil nonaflorobütil eter (HFE-569sf2)
2909.19.90.00.271,2-bis(diflorometoksi)-1,1,2,2-tetrafloro etan (HFE-338pcc13)
2909.19.90.00.281,1,1,2,3,3,3-heptafloro-2-metoksipropan (HFE-347mmy1)
2909.19.90.00.301,2,2,2-tetrafloroetil triflorometil eter (HFE-227ea)
2909.19.90.00.31Desflurane (HFE-236ea2)
2909.19.90.00.322,2,2-trifloroetil triflorometil eter (HFE-236fa)
2909.19.90.00.33Diflorometil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-245fa1)
2909.19.90.00.341,1,2,2,3,3-hekzafloropropil triflorometil eter (HFE-329mcc2)
2909.19.90.00.35Pentafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-338mcf2)
2909.19.90.00.36Diflorometil 1,1,1,3,3,3-hekzafuoropropan-2-yl eter (HFE-338mmz1)
2909.19.90.00.371,1,2,3,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356mec3)
2909.19.90.00.381,1,1,3,3,3-hekzafloropropan-2-yl metil eter (HFE-356mm1)
2909.19.90.00.40Diflorometil 2,2,3,3-tetrafloropropil eter (HFE-356pcf3)
2909.19.90.00.41Metil 2,2,3,3,3-pentafloropropil eter (HFE-365mcf3)
2909.19.90.00.42Etil 1,1,2,2-tetrafloroetil eter (HFE-374pc2)
2909.19.90.00.49Diğerleri
3.                   Diğer Perflorlu Bileşikler
2812.90.00.00.18Diğerleri (Yalnız Azot triflorür)
2903.89.80.00.19Diğerleri (Yalnız Perflorosiklopropan)
2930.90.98.90.68Diğerleri (Yalnız Triflorometil kükürt pentaflorür)
3904.69.80.00.00Diğerleri (Yalnız Perfloropolimetilizopropil-eter (PFPMIE)
5.                   Bölüm: Karışımlar
3824.73.00.00.00Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs), veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler
3824.78.10.00.00Sadece 1,1,1-triflooetan ve pentafloretan içerenler
3824.78.20.00.00Sadece 1,1,1-trifloretan, pentafloretan ve 1,1,1,2-tetrafloretan içerenler
3824.78.30.00.00Sadece diflorn ve pentafloretan içerenler
3824.78.40.00.00Sadece diflorn, pentafloretan ve 1,1,1,2-tetrafloretane
3824.78.80.00.00Doymamış hidroflorkarbonlar içerenler
3824.78.90.00.00Diğerleri
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}