Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ İthalat 2020-15

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ İthalat 2020-15

BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN

DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/15)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Kapsam

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğ, Ek-1’deki listede yer alan ithal eşyanın insan sağlığının korunması yönünden karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Risk değerlendirmesi

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ kapsamında risk, Ek-1’deki listede gösterilen ithal eşyanın, karşılarında gösterilen mevzuatta yer alan şartlara uygun olmama olasılığıdır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan eşya Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi, ihracatçı, ithalatçı, ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgiler üzerinden yapılır.

Numune alınması

MADDE 4 ‒ (1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önce, Ticaret Bakanlığınca eşyadan numune aldırılabilir.

(2) Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(3) Alınan numuneler, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda test ettirilir.

Gümrük gözetiminin sona erdirilmesi

MADDE 5 ‒ (1) Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için onay belgesinin elektronik ortamdaki kaydı aranır.

(2) Gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki üç günlük süre, gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne elektronik olarak bildirilmesiyle başlar.

(3) Bu kapsamdaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemler ilgili gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olup, onay belgesi düzenlenmeyen veya aksine bildirimde bulunulan eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmez.

Onay belgesi

MADDE 6 ‒ (1) Onay belgesinin elektronik kaydı, http://www.ebirlik.org adresinden gümrük beyannamesi tescil numarası ile sorgulanabilir.

(2) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, onay belgesinin düzenlenmesi aşamasında gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talep edebilir.

(3) İthalatçının onay belgesi sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, onay belgesi kapsamındaki ithalat işlemleri için, yükümlülüklerini yerine getirene kadar onay belgesi düzenlenmez.

Doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşya

MADDE 7 ‒ (1) Numune alınarak test edilen eşya ile aynı fiziksel özelliklere sahip eşya doğrudan temsil edilen eşya kabul edilir.

(2) Numune alınarak test edilen eşya ile benzer özellikteki eşya dolaylı temsil edilen eşya kabul edilir.

Ön tespit ve duyuru

MADDE 8 ‒ (1) Yapılan testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılan numunenin doğrudan ve dolaylı temsil ettiği tespit edilen eşyaya ilişkin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur.

Duyuru konusu eşyaya ilişkin bildirim

MADDE 9 ‒ (1) İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler 8 inci madde kapsamında duyurusu yapılan eşyaya ilişkin Ek-2’de yer alan bildirim formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak Ek-2’nin “Açıklamalar” bölümünde yer alan adrese iletirler. Gerekli görülmesi halinde bildirimlere konu eşyaya ilişkin ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Bildirimi yapanlar bildirim formunun I. bölümü ile bildirimin satın alınan eşyaya ilişkin olması halinde II. bölümünü, satışı yapılan eşyaya ilişkin olması halinde III. bölümünü, satış yaptıkları ya da duyuru konusu eşyayı satın aldıkları piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilere en geç bildirimi gönderdikleri tarih itibariyle noter kanalıyla veya elden iletirler. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya taraflarca düzenlenecek elden teslim tutanağı bildirimi yapan tarafından bildirimle birlikte ibraz edilir.

(3) Duyurusu yapılan eşyanın bildirimi ithalatçılar tarafından en geç duyuru tarihinden itibaren on gün içerisinde, ithalatçı dışında eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından en geç kendilerine satış yapan satıcının ya da kendilerinin alış yaptığı alıcının yaptığı bildirimin I. bölümü ile II. veya III. bölümlerinin kendilerine ulaşmasını takip eden on gün içerisinde yapılır.

Nihai bildirim ve internette ilan

MADDE 10 – (1) Duyuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde, ithalatçı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce bildirimi yapılmayan veya yapılan bildirimler sonucunda teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek veya bu işlemlere tabi tutulmak üzere ilan yoluyla geri çağrılacak doğrudan veya dolaylı temsil edilen eşyanın yerleri ve miktarları Ticaret Bakanlığınca ilgililere nihai olarak bildirilir.

(2) Nihai bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde yerleri tespit edilen veya edilemeyen teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek eşyaya ilişkin işlemlerin yapılmaması halinde ilgili eşya ve firmaya ilişkin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinin yanı sıra http://www.guvensizurun.gov.tr adresinden duyurulur.

Doğrudan temsil edilen eşyanın toplatılması, düzeltilmesi ve imhası

MADDE 11 ‒ (1) Eşyanın toplatılması,  mühürlü kaplarda saklanması anlamına gelir.

(2) Eşyanın düzeltilmesi, toplatılan eşyanın ilgili mevzuata uygun olmayan özelliklerinin giderilmesi ve mevzuata uygun olmayan kısımların bertaraf edilmesi anlamına gelir.

(3) Eşyanın imha edilmesi, toplatılan eşyanın uluslararası akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmek üzere teslim edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde imha edilmesi anlamına gelir.

(4) 10 uncu maddeye göre yerleri ve miktarları belirlenen doğrudan temsil edilen eşya nihai bildirim tarihinden itibaren 10 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilir veya imha edilir.

(5) Toplatılan eşya gümrük mevzuatı çerçevesinde ve yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade edilebilir. Usulüne uygun olarak mahrecine iade edilmiş eşya da imha edilmiş sayılır.

(6) Bu maddede belirtilen işlemlerin tamamı uluslararası gözetim şirketi gözetiminde gerçekleştirilir.

Dolaylı temsil edilen eşyanın testi

MADDE 12 ‒ (1) 8 inci maddeye göre duyurusu yapılan dolaylı temsil edilen eşyaya ait numuneler uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Testler sonucunda eşyanın ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda 11 inci madde hükümleri uygulanır. Dolaylı temsil edilen eşyanın ithalatçısı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce nihai duyuru tarihinden itibaren 10 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde teste tabi tutulmaması halinde bu ürünler doğrudan temsil edilen eşya kabul edilerek 11 inci madde hükümleri uygulanır.

İlan

MADDE 13 ‒ (1) 11 inci ve 12 nci maddeler çerçevesinde toplatılamadığı için imha edilemeyen veya düzeltilemeyen eşya, nihai duyuru tarihinden itibaren 10 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde en son satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerce ilan yoluyla geri çağrılır. Bu ilanlar, ülke genelinde dağıtımı yapılan ve Basın İlan Kurumu verilerine göre bir önceki yılın en yüksek tirajlı on gazetesinden üçünde ve ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında, her birine en az iki gün süreyle ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce belirlenen şekle ve içeriğe uygun olarak yapılmak zorundadır. İlan yükümlülüğü tamamlanan eşya için imha yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. İlan yoluyla geri çağrılan doğrudan temsil edilen eşya için 11 inci madde hükümleri, dolaylı temsil edilen eşya için 12 nci madde hükümleri uygulanır.

Sorumluluk

MADDE 14  ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre eşyanın test edilmesi, toplatılması, düzeltilmesi, imhası ve ilanına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasından ve bunlardan doğacak tüm masraflardan eşyayı Türkiye’ye ithal eden ithalatçı ve piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler müteselsilen sorumludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların bu Tebliğ ile 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) kapsamındaki işlemleri, yükümlülüklerini yerine getirene kadar sonlandırılmaz.

İhtisas kuruluşları

MADDE 15 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre numune alınması, testler, toplatma ve imha işlemleri, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlara ve uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılır.

Risk değerlendirme kurulu

MADDE 16 ‒ (1) Bu Tebliğ ile belirlenen iş ve işlemler konusunda Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere İthalat Genel Müdürlüğü, İTKİB ve gerekli olması halinde ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Risk Değerlendirme Kurulu (RDK) oluşturulur. RDK’nın oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Yetki

MADDE 17 ‒ (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 19 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/15)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

İLGİLİ MEVZUATFASIL/G.T.P./G.T.İ.P.
23/6/2017 tarihli 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartlar41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64(*) üncü fasıllar
65.04,65.05,67.04,
3921.13, 4007.00, 4015.19, 9404.21, 9404.29, 9404.30.00.00.00, 9404.90, 9607.11.00.00.00, 9607.19, 9607.20,
3005.90.31, 3005.90.50,
3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.12.00.00.19, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19, 3926.20.00.00.11, 3926.20.00.00.19, 3926.90.97.10.00, 9113.90.00.10.00, 9113.90.00.20.00, 9619.00.30
25/4/2015 tarihli ve 29337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar
65.04,65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30.00.00.00, 9404.90, 9607.11.00.00.00, 9607.19, 9607.20,
3005.90.31, 3005.90.50,
9619.00.30

(*)Bu fasılda yer alan eşya, ayrıca, 23/6/2017 tarihli 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Fitalat, DOT, Krom VI testlerine tabi tutulabilir.

Ek-2

2020/15 SAYILI İTHALAT TEBLİĞİ GEREĞİNCE YAPILAN BİLDİRİM

BİLDİRİMİN İLİŞKİLİ OLDUĞU DUYURU NUMARASI: ……………..
I.     BÖLÜM: BİLDİRİMİ YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER
– BİLDİRİMİ YAPAN FİRMA
UNVAN: 
VERGİ NO: İL: İLÇE: 
ADRES: 
TELEFON: FAX: ÜLKE: 
İNTERNET: E-POSTA: 
-BİLDİRİMİ HAZIRLAYAN KİŞİNİN
İSİM-SOYİSİM T.C. KİMLİK NO: 
UNVAN-GÖREV TELEFON: E-POSTA: 
II.  BÖLÜM: SATIN ALINAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER
– EŞYANIN ALINDIĞI SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
UNVAN: 
VERGİ NO: ÜLKE: ŞEHİR: 
ADRES: WEB: 
TELEFON: FAX: E-POSTA: 
– ALIMA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER
SIRA NOFATURAİRSALİYE/BEYANNAMEGTİP BİRİMİNDENİRSALİYE/BEYANNAME
TARİHNOTARİHNOMİKTARBİRİMMİKTARBİRİM
         
         
         
TOPLAM:    
III. BÖLÜM: SATIŞI YAPILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER
– EŞYANIN SATILDIĞI ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
UNVAN: VERGİ NO: 
ADRES: İL – İLÇE: ÜLKE: 
TELEFON: FAX: E-POSTA: WEB: 
– SATIŞA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER
SIRA NOFATURAİRSALİYE/BEYANNAMEGTİP BİRİMİNDENİRSALİYE/BEYANNAME
TARİHNOTARİHNOMİKTARBİRİMMİKTARBİRİM
         
         
TOPLAM:    
IV.  BÖLÜM: STOKTA BULUNAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER
– EŞYANIN BULUNDUĞU DEPOYA İLİŞKİN BİLGİLER, DEPO SAHİBİNİN
UNVAN: VERGİ NO: 
ADRES: İL – İLÇE: ÜLKE: 
TELEFON: FAX: E-POSTA: WEB: 
– STOKTAKİ EŞYAYA AİT EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER
SIRA NOFATURAİRSALİYE/BEYANNAMEGTİP BİRİMİNDENİRSALİYE/BEYANNAMEG:GİRİŞ
TARİHNOTARİHNOMİKTARBİRİMMİKTARBİRİMC:ÇIKIŞ
          
          
TOPLAM:     
V.   BÖLÜM: ÜRETİMDE KULLANILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER
– ÜRETİCİYE VE ÜRETİMİN YAPILDIĞI YERE İLİŞKİN BİLGİLER
UNVAN: VERGİ NO: 
ADRES: İL – İLÇE: ÜLKE: 
TELEFON: FAX: E-POSTA: WEB: 
– ÜRETİME GİREN VE ÇIKAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER
SIRA NOÜRETİMİN TANIMIÜRETİMÜRETİME GİRENÜRETİMDEN ÇIKAN
BİRİM DÖNÜŞÜM ORANIMİKTARBİRİMMİKTARBİRİM
       
TOPLAM:    
VI.  BÖLÜM: ÖZET VE DİĞER HUSUSLAR
ÖZET TABLOSATIN ALINAN EŞYA: BİRİM: 
SATILAN EŞYA: BİRİM: 
ÜRETİMDE KULLANILAN EŞYA: BİRİM: 
STOKTA BULUNAN EŞYA: BİRİM: 
Belirtilmek istenilendiğer hususlar:  
Bu bildirim kapsamında verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim.
 
TARİHİMZAKAŞE
                                                               

AÇIKLAMALAR

1. Bildirime konu eşyanın “duyuru numarası” 2020/15 sayılı Tebliğ kapsamında yapılan duyuruda belirlenecektir. Bir bildirimde birden fazla duyuru numarasına haiz eşya yer alamaz.

2. Satın alınan eşyaya ilişkin II. bölümde gösterilen tablo her bir tedarikçi için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır.

3. Satışı yapılan eşyaya ilişkin III. bölümde gösterilen tablo her bir alıcı için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır. Perakende satış fişi ile yapılan satışlar için tek bir tablo doldurulur.

4. Stokta bulunan eşyaya ilişkin IV. bölümde gösterilen tablo eşyanın bulunduğu her bir depo için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır. Bu tabloda stoklara giriş işlemleri (+), stoktan çıkış işlemleri (-) işareti ile belirtilecektir.

5. Tablolarda yurtiçinden alınan veya yurtdışına satılan eşyaya ilişkin olarak fatura irsaliye tarih ve numaraları, doğrudan ithalat yolu ile alınan veya doğrudan ihracat yolu ile satılan eşyaya ilişkin olarak fatura ve beyanname tarih ve numaraları verilecektir.

6. Tüm tablolarda verilen miktarların birimi belirtilecektir. Birimi yazılmayan miktar için bildirim yapılmamış kabul edilecektir. Birim olarak duyuruda belirlenmiş olan birim kullanılacaktır. II., III. ve IV. Bölümlerde yer alan “Belge Miktar” ve “Belge Birim” sütunları, alış ya da satış işlemleri için düzenlenen fatura ya da irsaliye üzerinde yer alan birimlerin duyuruda belirtilen birimden farklı olması halinde resmi belge üzerinde yer alan bilgilerin eksiksiz beyan edilebilmesi için hazırlanmıştır. Belge birim ile duyuruda belirtilen birimin aynı olması halinde bu sütunların “Miktar” ve “Birim” sütunlarıyla aynı bilgiyi içerir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu sütunların boş bırakılması halinde bildirim eksik yapılmış sayılacaktır.

7. Satın alındıktan sonra üretimde kullanılarak başka bir mamulün bünyesine giren eşya, satışı yapılan ve stokta bulunan eşyaya ilişkin tablolarda nihai mamul eşyaya ait evrak, miktar ve birim bilgileri ile doldurulacaktır. Ancak üretimde kullanılan eşyanın miktarı ve duyuruda belirlenen birim cinsinden ayrıca parantez içerisinde yazılacaktır. Birim dönüşüm oranları V. bölümdeki tabloda belirtilecektir. Bu tabloda farklı dönüşüm oranlarına sahip üretimler ayrı satırlarda belirtilecektir.

8. V. bölümdeki üretimin tanımı kısmında üretime giren ve çıkan eşya tanımı yapılacaktır.

9. Özet tabloda alınan, satılan veya stokta bulunan eşyaya ilişkin birimler duyuruda belirlenen birimler cinsinden olacaktır. Üretimden kaynaklanan dönüşüm nedeni ile farklı birimlere dönüşen eşyaya ait birimler V. Bölümde belirtilen dönüşüm oranları kullanılarak belirlenen birime çevrilecek ve toplama dahil edilecektir.

10. Bildirim I. ve III. bölümleri 2020/15 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca satışı yapan tarafından, alıcıya noter yoluyla veya elden iletilecektir. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya elden teslim tutanağı talep edilmesi halinde İTKİB’e verilmek üzere bildirimi yapan tarafından saklanır.

11. Kendisine satıcısı tarafından resmi yollarla bildirim yapılmamış ancak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuru aracılığıyla ilgili eşyanın piyasaya arz zincirinde yer alan bir yükümlü olduğunu öğrenen kişiler, kendilerine ayrıca bir tebligat yapılmasını beklemeksizin ilgili bildirim formlarını hazırlayarak, söz konusu formları 12. maddede yer alan adrese iletir ve 2020/15 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapmış olduğu bildirimi, Duyuruya konu eşyayı tedarik ettiği satıcıya iletir. Bildirimlerin satıcıya iletilmesi hususu 10. maddede belirtilen kurallar çerçevesinde yapılır.

12. Bildirimler aşağıdaki adrese yapılır.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B blok

Yenibosna/Bahçelievler-İSTANBUL 

http://www.ebirlik.org
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}