İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-13

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-13

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/13)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın  (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranır.

G.T.P.Eşyanın Tanımı
2707.10.00.00.00Benzol (benzen)
2707.20.00.00.001Toluol (toluen)
2707.50.00.00.11Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19Diğerleri
2707.99.11.00.00200°C’ye kadar sıcaklıkta, hacim itibarıyla %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
2707.99.19.00.00Diğerleri
2710.12.21.00.00White Spirit
2901.10.00.90.11Hekzan
2901.10.00.90.12Heptan
2902.20.00.00.00Benzen (benzol)
2902.30.00.00.001Toluen (toluol)
2902.41.00.00.001o-Ksilen
2902.42.00.00.001m-Ksilen
2902.43.00.00.001p-Ksilen
2902.44.00.00.001Ksilen izomerleri karışımları
32.08Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
3506.10.00.90.11Solvent içerenler
3506.91.90.90.13Solvent içerenler
3506.99.00.90.11Solvent içerenler
3814.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3824.99.96.90.68                                   Yalnız vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13
Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar  (katı halde olanlar hariç)
40.05Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

1 Kontrol Belgesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından (laboratuvar analizlerinde kullanılan referans standart malzemeler hariç eşya için) yapılan analiz sonucuna göre düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 3 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 4 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ’e (İthalat: 2019/13) yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}