İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2017-7

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2017-7

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (2017/7)

Ekonomi Bakanlığından:01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu 7009.91 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünlerin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

GTP Tanımı

Kota Miktarı (ton)

3/7/2017-2/7/2018 3/7/2018-2/7/2019 3/7/2019-2/7/2020
7009.91 Çerçevesiz cam aynalar 2.147 2.211 2.277

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 3/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1

İRAN MENŞELİ ÇERÇEVESİZ CAM AYNA İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
1.1 Başvuru

İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli çerçevesiz cam ayna ithalatında uygulanan korunma önleminin üçüncü kez gözden geçirilmesi için Bakanlığımıza Trakya Cam Sanayi A.Ş, ve Düzce Cam Sanayi A.Ş. tarafından başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sahipleri toplam Türkiye üretiminin %85’ini temsil etmektedir.

1.2 Soruşturma açılması

Soruşturma açılmasına ilişkin Kurul kararı, 22/4/2017 tarihlî ve 30946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3} ile ilan edilmiştir. Anılan Tebliğ ile soruşturma konusu ürünlerin yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri, kullanıcıları ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke yetkili temsilcileri ve ilgili öfkede yerleşik ihracatçılar/üreticilere kendilerini ilgili taraf olarak tanıtmaları ve soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır.

Ayrıca, Başvurunun Gizli Olmayan Özeti Bakanlığın web sayfasında duyurulmuştur.

1.3 Soruşturmaya İlişkin Bilgiler

Soruşturma sırasında lam, eksiksiz ve tutarlı bilgi sağlayan 2 başvuru sahibi yerli üreticinin sağladığı veriler kutlanılmıştır.

1.4 İlgili Taraflar, Tarafları Dinleme Toplantısı ve Bireysel Dinlenme Talepleri

Soruşturma kapsamında ilgili taraf olma başvurusunda bulunulmamıştır. Ayrıca, kamu dinleme toplantısı düzenlenmesine ilişkin bir talep gelmemesi nedeniyle, soruşturma kapsamında kamu dinleme toplantısı gerçekleştirilmemiştir,

2. SORUŞTURMA KONUSU EŞYA
2.1 Genel Bilgiler

20/12/2016 tarihli ve 2016/9645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı île yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde soruşturma konusu ürüne ait gümrük tarife istatistik pozisyonu 7009.91 olup, ürün aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

 

POZİSYON NO

EŞYANIN TANIMI

70.09 Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):
-Diğerleri:
7009.91 — Çerçevesiz:
7009.91.00.10.00 — Sadece kesilmiş olanlar
7009.91.00.90.00 —Diğerleri

 

Soruşturma konusu ürünün ithal edilenleri ile yurt içinde üretilenleri arasında hammadde ve üretim teknolojileri bakımından farklılık bulunmamaktadır. İthal ürünler ile yerli ürünlerin teknik özellikleri ile fiziki özellikleri de aynidir. Aynı dağıtım kanallarıyla kullanıcılara ulaşan ve ağırlıklı olarak aynı alanlarda kullanılan yerli ve ithal çerçevesiz cam aynalar benzer ürün olarak değerlendirilmektedir.

Diğer yandan hangi teknoloji kullanılırsa kullanılsın, üretilen cam aynalar aynı amaçlarla kullanılabilmekle ve fiziksel-kimyasal özellikleri benzerlik göstermektedir.

Bu faktörler göz önüne atadığında yerli ürünler ile ithal edilenler benzer ürün olarak değerlendirilmektedir.

2.2 Soruşturma Konusu Eşyanın İthalatındaki Uygulamalar

2.2.1. Mevcut Korunma Önlemi

3/6/:2005 tarihli ve 25834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlarsan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’e istinaden, başvuru konusu ürün ithalatında korunma Önlemi olarak dön yıllığına kota uygulanmaya başlanmış olup, kola seviyesi 500 ton/yıl olarak belirlenmiş ve bu seviyenin her yıl % 5 oranında artırılması kararlaştırılmıştır.

13/2/2010 tarihli ve 27492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) ile önlem dört yıl daha uygulanmak üzere uzatılmış, kota seviyesi 1.481 ton/yıl olarak belirlenmiş ve bu seviyenin her yıl %5 oranında artırılması kararlaştırılmıştır. Buna göre dördüncü döneminde 1.714 ton/yıl olarak kota şeklinde korunma önlemi uygulanmıştır.

2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatla Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) île söz konusu önlem üç yıl daha uygulanmak üzere bir kez daha uzatılmış, kota seviyesi 1.800 ton/yıl olarak belirlenmiş ve bu seviyenin her yıl %5 oranında artırılması kararlaştırılmıştır. Buna göre dördüncü döneminde 2.084 ton/yıl olarak kota şeklinde korunma önlemi uygulanmaktadır. Söz konusu korunma önleminin süresi 2/7/2017 tarihinde dolacaktır. Yürürlükteki korunma önlemine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

 

7009.91

1.Dönem

(3/7/2013-

2/7/2014)

2-Dönem

(3/7/2014-

2/7/2015)

3.Dönem

(3/7/2015-

2/7/2016)

4.Dönem

(3/7/2016-

2/7/2017)

Kota

Miktarı

(ton)

1.800

1.890

1.985

 

2.084

2.2.2. Gümrük Vergisi ve Diğer Vergiler

7009.91 gümrük tarife pozisyonlu ürün ithalatında 2017 yılı İthalat Rejimi Karan kapsamında uygulanan gümrük vergileri ille söz konusu eşyaya uygulanan KDV ve ÖTV oranlan aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. İran için uygulanmakta olan gümrük vergisi oranı %4’tür.

 

 

 

GTP

 

KDV(%)

 

ÖTV(%)

 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

18

AB EFTA, STA

GTS ÜLKELERİ

EAGÜ ÖTDÜ GTÜ
7009.91

0

0

0

0

4

25

 

Soruşturma konusu eşya ithalatında 17/10/2016 tarihli ve 2016/9391 saydı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar çerçevesinde %25 oranında ilave gümrük vergisi (İGV) uygulaması yürürlükte bulunmaktadır. Söz konusu İGV uygulaması İran menşeli cam ayna ürünlerini de kapsamaktadır.

3. İTHALATIN GERÇEKLEŞME KOŞULLARI

3.1 İthalatın Miktar ve Oransal Değişimi

 

7009.91

YILLIK ve DÖNEMSEL İTHALAT

DEĞİŞİM

Miktar

(kg)

Değer

(S)

B.F.($/kg)

Miktar

(kg)

Miktar

(%)

2012 10.731.053 8.083.402

0,75

2013 22.628.274 14.715.889

0,65

11.897.221

111

2014 39.493.425 22.443.748

0,57

16.865.151

75

2015 30.839.397 15.381.037

0,49

-8.654.028

-22

2016 19.101.693 9.626.342

0,5

-11.737.704

-38

2016 (4) 8.325.197 3.847.320

0,46

2017 (4) 1.140.890 1.483.200

1,30

-7.184.307

-86

 

 

 

Çerçevesiz cam ayna toplam ithalatı incelenen dönem içerisinde 2012 yılından 2014 yılına kadar artmış, 2015 ve 2016 yıllarında ise azalmıştır. 2012 yılında 10.731 ton olan ithalat artarak 2014 yılında 39.493 bin ton seviyesine yükselmiştir. İzleyen yıllarda ithalat azalarak 2016 yılında 19.102 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

Soruşturma konusu eşyanın ithal birim fiyatları 2015 yılına kadar azalmış, 2016 yılında az miktarda artmıştır. 2012 yılında 0.75 $/kg olan birim fiyat 2016 yılında 0,50 $/kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

Soruşturma konusu ürünün dönemsel ithalatı 2017 yılında önemli ölçüde azalmıştır. 2016 yılının 4 aylık döneminde 8.325 ton olan ithalat 2017 yılının aynı döneminde %86 oranında azalarak 1.140 ton seviyesine gerilemiştir. İthal birim fiyatları ise 2017 yılının 3 aylık döneminde artarak 1,30 $/kg seviyesine yükselmiştir.

3.2 İran Menşeli İthalat

 

 

7009.91

YILLIK İTHALAT

DEĞİŞİM

Miktar

(kg)

 

Değer ($)

 

B.F.*($/kg)

Miktar

(kg)

Miktar

(%)

2012

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

2014

216.171

108.136

0,50

216.171

+ 100

2015

0

0

0

.

– 100

2016

22.400

7.823

0,35

22.400

+100

2016(4)

0

0

0

2017(4)

0

0

0

0

0

Soruşturma konusu dönemde İran’dan çerçevesiz cam ayna ithalatı yalnızca 2014 ve 2016 yıllarında gerçekleşmiştir. 2014 yılında ithalat miktarı yaklaşık 216 ton olurken 2016 yılında 22.5 tonluk bir ithalat gerçekleşmiştir.

İthal birim fiyatları ise 2014 yılında 0,50 $/kg olurken 2016 yılında 0.35 $/kg olmuştur.

2016 ve 2017 yıllarının ilk 4 aylık döneminde İran’dan çerçevesiz cara ayna ithalatı yapılmamıştır.

3.3 Ülkeler İtibarıyla İthalat

 

7009.91:

Çerçevesiz cam aynalar

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

Ülke Adı

Pay*

Pay*

Pay*

Pay*

Pay*

Çin

85,8

98,1

93,8

91,6

77,9

Bulgaristan

8,9

0

4,4

6,8

18,1

Mısır

0

0

0

0

1,4

Belçika

0,6

0,1

0,2

0,2

0,5

İspanya

0,6

0,1

0,1

0,2

0,4

Macaristan

0,4

0,4

0,2

0,3

0.4

Pakistan

0

0

0

0

0,3

S. Arabistan

2,3

0

0

0

0,3

Fransa

0,4

0,6

0,4

0,4

0,2

İran

0

0

0,5

0

0,1

Ara Toplam

99

99,4

99,1

99,4

99,5

Diğer Ülkeler

1

0,6

0,9

0,6

0,5

Genel Toplam

100

100

100

100

100

*Kilogram bazında miktar yüzdesini ifade etmektedir.

7009.91 gümrük tarife pozisyonlu ürünün ülkeler itibariyle ithalatında ilk sırayı Çin’in aldığı ve ülkenin toplam ithalat içindeki payının dampinge karşı önlemin yürürlüğe konduğu

2016 yılına kadar oldukça yüksek seyrettiği görülmektedir. 2016 yılında da Çin %77,9 oranı ile en çok ithalat yapılan ülke olma özelliğini korumuştur. Cam ayna ithalatının en fazla yapıldığı ikinci ülke Bulgaristan olmuştur. 2012 yılında %8.9 olan Bulgaristan’ın payı 2015 yılına kadar azalsa da 20İ5 ve 2016 yıllarında artarak 2016 yıiında %\$.\ seviyesine yükselmiştir. Bu çerçevede, 2016 yılında Çin’in ithalattaki payının bir teminin Bulgaristan’a kaydığı görülmekledir.

20! 6 yth baz alınarak yapılan en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında iran 10 uncu sırada yer almaktadır. 2012-2016 yıllarını kapsayan inceleme döneminde İran’dan cam oyna ithalatının 2014 ve 2016 yıllarında gerçekleştiği görülmektedir. Iran menşeli ithalat incelendiğinde, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında İran’dan cam ayna ithalatı gerçekleşmediği tespi! edilmiştir. 2014 ve 2016 yıllarında İran’dan gerçekleşen ithalatın düzeyi asgari seviyede kalmıştır,

3.4 Nispi İthalat

İran menşeli ithalat ile menşe aynım yapılmaksızın genel ithalat miktarlarının yerli üretim miktarına oranları aşağıda yer almaktadır.

 

Nispi İthalat 2012 2013 2014 2015 2016
Genel ith/yerli üretim (Endeks)

100

191

354

286

160

İran Menşeli İthalat/Yerli Üretim (Endeks)

0

0

100

0

10

 

Genel ithalatın yerli üretime oranı endeksi 2012-2014 yılları arasında artarak 2014 yılında inceleme döneminin en yüksek seviyesi olan 354 puan ulaşmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında azalan endeks 2016 yılında 160 olarak gerçekleşmiştir.

İran menşeli çerçevesiz cam ayna ithalatının yerli üretime oranı 2014 ve 2016 yılları için incelebilmiştir. Diğer yıllarda İran’dan ithalat gerçekleşmezken 2014 yılında 100 kabul edilen endeks 2016 yılında 10’a gerilemiştir.

3.5 Yerli ve İthal Eşyanın Piyasa Payları

İran menşeli ithalat ile menşe ayrımı yapılmaksızın genel ithalat miktarlarının iç piyasadan aldıkları pay aşağıda gösterilmektedir.

 

Nispi İthalat

2012

2013

2014

2015

2016

Genel ithaların piyasa payı (Genel) (Endeks)

100

177

265

218

130

Diğer ülkelerin piyasa payı (Endeks)

100

177

264

218

130

İran menşeli ithalatın piyasa payı (Endeks)

0

0

100

0

11

Yerli üretim dalının piyasa payı (Endeks)

100

87

73

80

95

 

Genel ithalatın piyasa payı, ithalatın yerli üretime oranına paralel bir seyir izlemiş ve 2014 yılına kadar ithalatın iç satışlardan aldığı pay yükselmiştir. 2012 yılında 100 olan oran endeks 2014’e kadar artarak 2014 yılında 265 puan olmuştur, izleyen yıllarda endeks azalarak 2016 yılında 130 puan seviyesine gerilemiştir.

İran menşeli çerçevesiz cam ayna ithalatının iç piyasadan aldığı pay 2014 ve 2016 yılları için incelenebilmiştir. 2014 yılında 100 olan İran menşeli ithalatın piyasa payı endeksi 2016 yılında 11 puana gerilemiştir.

Yerli üretim dalının piyasa payı 2014 yılına kadar azalmış, 2015 ve 2016 yıllarında artmıştır. 2012 yılında 100 olan endeks 2014 yılında 73 puana gerilemiş, izleyen yıllarda artarak 2016 yılında 95 puana yükselmiştir.

4. YERLİ ÜRETİCİLERİN EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Bu bölümde başvuru konusu eşyanın yerli üretimine ilişkin sunulan ekonomik göstergeler, 2016 yılında yerli üretimin yaklaşık % 85’inî gerçekleştiren başvuru sahibi 2 firmanın verilerinden oluşmaktadır.

4.1. Üretim                            

 

Üretim

2012

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

110

104

100

111

 

Soruşturma konusu ürünün yerli üretimi önceki yıla göre 2013 yılında artmış, 2014 ve 2015 yıllarında azalmış, 2016 yılında tekrar artmıştır. 2012 yılı için 100 kabul edilen üretim endeksi 2016 yılında 111’e yükselmiştir.

4.2. Yurt içi satışlar

 

Yurt içi satışlar

2012

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

104

101

106

130

 

Yeril üretimden yurt içi satışlar soruşturma döneminde, 2014 yılı haricinde, artmıştır. 2012 yılında 100 olan yurt içi satış endeksi 2016 yılında 130 puan seviyesine ulaşmıştır.

43. Yurtdışısatışlar

 

Yurt dışı satışlar

2012

2013

2014

2015

2016

Endeks

100

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}