Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (SHY HURDA)

Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (SHY HURDA)

HAVAALANLARINDA BEKLEYEN HAVA ARAÇLARININ

TERKİNİ, HURDAYA AYRILMASI, TASFİYE VE ÖDEME

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

(SHY HURDA)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:24.07.2019 tarihli ve 30841 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan hava araçlarının maliklerine ve/veya işleticilerine yapılacak bildirim, ilan, hava araçlarının sicilden terkini, hurdaya ayrılması, tasfiyesi ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun ek 1 inci maddesinde belirtilen hava araçlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun ek 1 inci maddesi ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fiili harabiyet: Korozyon, çarpma, yanma ve benzeri sebeplerle yapısal mukavemetin zarar görmesi, hava aracının performans ve uçuş karakteristiğinin zarar görmesi veya hava aracının onarımının ekonomik olmaması halini,

b) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

ç) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

d) Havaalanı: Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,

e) Havaalanı işleticisi:  Havaalanı işletiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Hava Aracı İnceleme Ekibi: Havaalanlarında altı aydan daha uzun süre bekleyen hava araçlarını incelemek üzere teşkil edilen ekibi,

g) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

ğ) İtibari harabiyet: Havaalanlarında altı aydan fazla süredir sahibi tarafından alınmayan hava araçlarının faal halde tutulması için gerekli olan operasyonel ve bakım yönetim sisteminin bulunmadığı veya bulunmasına rağmen gerekli dokümantasyonun sağlanamadığı durumu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Havaalanlarında bekleyen hava araçlarının tespiti

MADDE 5 – (1) Havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

Maliklerine ve/veya işleticilerine bildirim

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının maliklerine ve/veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri otuz gün içerisinde tamamlaması gerektiğini tebliğ eder, bu süre tebliğ tarihinden itibaren başlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hava araçları ile aynı durumda olan yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için Genel Müdürlük tarafından hava aracının siciline kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine gerekli bildirim yapılır. Bu bildirimde; hava aracının tescil işareti ve tipi, bulunduğu havaalanının adı ve ICAO kodu ile maliklerini ve/veya işleticilerini içeren bilgiler bulunur.  Söz konusu bildirim evrakı tercüme edilerek, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla da ilgili ülkedeki elçilik veya konsolosluklara gönderilir.

(3) Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte birinci fıkrada belirtilen süre dahilinde Genel Müdürlüğe süre uzatma başvurusu yapılması halinde birinci fıkrada belirtilen hava araçlarının kaldırılması için verilen süre altmış güne kadar Genel Müdürlük tarafından uzatılabilir.

İlan usulü

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Tebligat yapılamaması durumunda ülke genelinde dağıtımı yapılan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu aylık listelerindeki tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilanen tebliğ yapılır.

Kaza durumu

MADDE 8 – (1) Kaza sonucu havaalanlarında bekleyen hava araçları için Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, hava aracının fiili ya da itibari harabiyete uğrayıp uğramadığına dair bir rapor düzenler ve işlem yapmak üzere Genel Müdürlüğe iletir.

Kaza dışı durum

MADDE 9 – (1) Havaalanından kaldırılması istenilen hava aracının kaza dışında bir sebeple havaalanında kalması halinde Genel Müdürlük uzmanlarından ve ihtiyaç duyulması halinde ilave uzmanlardan Genel Müdürlük tarafından Hava Aracı İnceleme Ekibi oluşturulur.

(2) Hava Aracı İnceleme Ekibi hava aracının fiili ya da itibari harabiyete uğrayıp uğramadığına dair yerinde yapacağı incelemeyi müteakip en geç 1 hafta içinde bir rapor düzenler.

(3) Hava Aracı İnceleme Ekibinin çalışmalarında ortaya çıkan tüm masraflar hava aracının satışından elde edilen tutardan karşılanır.

Sicilden terkin ve tasfiye işlemleri

MADDE 10 – (1) Kaza durumunda Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından,  kaza dışındaki durumlarda ise oluşturulan ekip tarafından Türk siciline kayıtlı hava aracının itibari ya da fiilî harabiyete uğradığına dair rapor verilmesi halinde, ilgili hava aracı üzerindeki her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın sicilden terkini yapılarak hava aracı hurdaya ayrılır.

(2) Yabancı sicile kayıtlı hava aracı hakkında, 2920 sayılı Kanun ve ilgili ülkedeki uygulamalar da gözetilerek Dışişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

(3) Terkin işleminden sonra, Türk siciline kayıtlı hava aracının sicil kaydında takyidat bulunması halinde Genel Müdürlük tarafından ilgili icra müdürlükleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, terkin işleminin yapıldığı ve hurda olarak hava aracının satışının yapılacağı hususunda bilgi verilir.

Tasfiye ve satış işlemleri

MADDE 11 – (1) Hurdaya ayrılan hava araçları, Genel Müdürlüğün ruhsatlandırdığı havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte ilan yoluyla duyuru yapılmasını müteakip açık artırma usulü ile satılarak, bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Genel Müdürlüğün emanet hesabına yatırılır. Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut takyidatlar bu bedel üzerinden devam eder. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren beş yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir.

(2) Gelir kaydedilen bu tutarların harcanacağı yerler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}