BKK-2017-10340 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK-2017-10340 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2017/10340

09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı R.G.

Ekli “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28/4/2017 tarihli ve 24631804 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Belge üzerinde gümrük vizesine ayrılmış olan bölümün doğru olarak ve eksiksiz doldurulması şarttır, Yanlış veya eksik olarak yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz kılar veya sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder. Gümrük idareleri vizeye ayrılmış olan bölüme gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlar.”

MADDE 2- Aynı Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘”c) A.TR Dolaşım Belgesinin mühürlenmemesi, kaşelenmemesi veya imzalanmaması (A.TR Dolaşım Belgesi (12) numaralı kutu),”

“e) A.TR Dolaşım Belgesi vize edilirken kullanılan mührün veya kaşenin, 37 nci madde hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür veya kaşe olması,”

MADDE 3- Aynı Kararın 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlıkça A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrol talebi, belgenin (14) numaralı bölümüne; kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar, tarih ve imza atar ve idarenin okunabilir mührünü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlar.”

MADDE 4- Aynı Kararın 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İmzalanır ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylattır.”

MADDE 5- Aynı Kararın 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mühür, kaşe ve adreslerin iletilmesi

MADDE 37- (1) Türkiye ve Topluluk gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgesini vize ederken kullandıkları mühürlerin veya kaşelerin örnek baskıları ile A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini, Avrupa Komisyonu vasıtasıyla birbirlerine ileteceklerdir.”

MADDE 6- Aynı Kararın 75 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gümrük idaresi, başvuruya ekli kanıtlayıcı belgeleri, kendi kayıtlarını ve gerektiğinde firma kayıt ve belgelerini inceler ve tedarikli beyanının doğru olup olmadığını belirterek kontrol sonucuna göre, imzalar ve okunabilir mühür veya kaşe uygulamak suretiyle onaylama işlemini üç ay içinde tamamlar. Üç nüsha halindeki INF4 Bilgi Formunun aslı talep edene iletilmek, bir nüshası da kendisinde kalmak üzere tedarikçiye verilir, diğer nüsha gümrük idaresince, yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere, üç yıl muhafaza edilir.”

MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}