Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatından Kalan Tarife Kontenjanl…

Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatından Kalan Tarife Kontenjanl…

YALNIZ DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERİ İLE YALNIZ TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSİT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDAN KALAN TARİFE KONTENJANLARININ DAĞITILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:08.07.2017 tarihli ve 30118 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2016 tarihli ve 2016/9513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı

MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ ile 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P.) doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000.000 kg tarife kontenjanından dağıtılan 21.361.600 kg. sonrası kalan (bakiye) 18.638.400 kg.’ın dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450.000 kg tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ithalatçıların bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekir.

(4) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kontenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 3806.10 G.T.P’li doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup bu süre uzatılamaz.

(3) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün içerisinde, firmalara verilen lisansın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının zayii

MADDE 8 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine “Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Fiziksel olarak düzenlenen ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayi olması halinde, zayi olmasına ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, ithal lisansı aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 9 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı (yalnızca fiziksel olarak düzenlenenler için) ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek-I

YALNİZ DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERİ İLE YALNIZ TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRIOKSİT İÇEREN

KATALİZÖR İTHALATINDAN KALAN TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/..

 

EKONOMİ BAKANLİĞİNA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

7/11/2016 tarihli ve 2016/9513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan “Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatından Kalan Tarife Kontenjanlarının Dağıtılması Hakkında Tebliğ” kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

 

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı

İmza/Kaşe:

 

 

İthalatçı firmanın                                            :

Unvanı                                                                        :

Vergi numarası                                                            :

Açık adresi                                                      :

Telefonu, Faks numarası                                :

Web adresi                                                      :

E-posta adresi*                                                           :

İhracatçı firmanın unvanı, adres         i                       :

GTİP                                                                :

Madde ismi                                                     :

Ticari ismi                                                       :

Malın kullanılacağı yer                                               :

Malın talep edilen miktarı                               :

Malın menşe ülkesi                                         :

Malın sevk ülkesi                                            :

Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi    :

 

* Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların c-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak, kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.

 

Ek-2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir, İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları İle uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve uzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-1)

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği

3- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği)

4- Üretimde hammadde olarak kullanılan doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

6- Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatı yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu (Ek-3)

7- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alman ve başvuru tarihi itibariyle geçerli “Faaliyet Formu (Ek-4)” (yalnızca sanayiciler için)

 

Ek-3

 

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

 

Yalnızca……………gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTP) kapsamı”…………………(Yalnız

doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ya da yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör)……………………..” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

 

Firma Ünvanı:
Firma Vergi No:

Sıra No

Beyanname

Miktar (Adet)

Fatura

Sayısı

Tarihi

Numarası

Tarihi

 

 

 

 

 

TOPLAM MİKTAR:

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvana ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

 

YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

 

Ek-4

Faaliyet Formu Örneği

 

Tarih:…/…/……

 

Aşağıda unvanı ve sicil numaralan belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlanılın ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

 

Firma Yetkilisi/Yetkilileri                              YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan                                         Mühür

İmza ve Kaşe[1]                                                                                İmza ve Kaşe

 

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
Firma Unvanı [2]  
Adresve Telefon/Faks Numarası
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. Kimlik Numarası
Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No
2-İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası
Adres ve Telefon/Faks Numarası
3-Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler

2014

2015

2016

Tüketim Kapasitesi (Ton)
Fiili Sarfiyatı (Ton)
4-Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler

Talep konusu Madde Kullanılarak

Üretilen Ürünün Adı[3]

2014

2015

2016

Üretilen Ürünün Üretim

Kapasitesi (Ton)

Üretilen Ürün Miktarı (Ton)

 [1] Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

[2] Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

[3] Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}