22.11.2017 29765158 Avro Para Birimi Teminat Mektuplarının efektif alış kuru üzerinden hesaplama meşruhatı olsa da kullanılabilmesi

22.11.2017 29765158 Avro Para Birimi Teminat Mektuplarının efektif alış kuru üzerinden hesaplama meşruhatı olsa da kullanılabilmesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-157.03.06

Konu   :Avro Para Birimi- Teminat

Mektupları

 

22.11.2017 / 29765158

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 205 inci maddesinde ” Gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ile bunların değerlendirilmesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. Yabancı paraların T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden hesaplanan değeri üzerinden teminat olarak kabulüne Müsteşarlık yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin; “Kabul olunabilecek teminat ve değerlendirilmesi” başlıklı 495 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülen hâllerde;…..

b) Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları,

…..

f) Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği döviz kuru üzerinden hesaplanan dövizler,

teminat olarak idarece kabul olunur.”,

Yine Gümrük Yönetmeliğinin “Teminatın Kabulü” başlıklı 497 nci maddesinin birinci fıkrasında da “Gümrük işlemleri dolayısıyla, vergilerin teminatı olarak kabul edilebilecek teminat mektupları, idareye ibraz olunduktan sonra, ait oldukları tahakkuku yapılmış vergiler tutarını karşılayıp karşılamadıkları incelenir ve Ek-77’de yer alan örneğe uygun görüldüğü takdirde kabul edilir. ” ifadesine yer verilmektedir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan gümrük idarelerine sunulan, Gümrük Yönetmeliği ve tali mevzuat kaynaklarında yer alan teminat mektuplarının Avro para birimi cinsinde düzenlenmesi durumunda örnek teminat mektubu metinlerinde yer almayan “Bu teminat mektubunun tazmini halinde mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir.” ifadesinin bankalar tarafından teminat mektubu metinlerine derç edilmek suretiyle gümrük idarelerine sunulduğu ve idarelerimiz tarafından söz konusu teminat mektuplarının kabulünde tereddüt yaşandığı, mevzuatımızda düzenlenen teminat mektubu örneklerine bire bir uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği görülmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 77 nolu Ekinde veya tali mevzuat kaynaklarında yer alan teminat mektubu şablonlarında yukarıda belirtilen ifadenin yer almaması Kanunun 205 inci maddesinin uygulanmayacağı ya da teminat mektubunun Avro para cinsinden düzenlenmesi durumunda yukarıda yer verilen ifadenin teminat mektubunda mutlak suretle yer alması gerektiği anlamına gelmemektedir.

Teminat mektubunun Avro para biriminde düzenlenmesi ve “Bu teminat mektubunun tazmini halinde mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir.” ifadesinin yer alması teminat mektubunun kabulüne ve söz konusu Kanun maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Bu itibarla, Avro para biriminde düzenlenen teminat mektuplarının yukarıda yer verilen ifadeyi içermesi durumunda da kabulü mümkün olup; bilgi edinilmesini ve konunun bağlantınız gümrük müdürlüklerine iletilerek uygulamada göz önünde bulundurulmasını rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}