İthalat Tebliği İthalat 2017-1 ’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İthalat Tebliği İthalat 2017-1 ’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:25.11.2017 tarihli ve 30251 sayılı R.G.

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren Ek-8/A’da G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-8/A ve Ek-8/B’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-7’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-8/D’de yer alan ithalatçıya ait taahhütname ithalat işlemleri esnasında gümrük beyannamesine eklenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-7’sinde yer alan 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.’li “diğerleri” tanımlı eşya yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.’li “diğerleri” tanımlı eşya eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe ekteki  Ek-8/D eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Tebliğ’in 2 nci kısmı kapsamında yapılan başvurular ve verilen izinlerin sonuçlandırılmasında bu maddenin yürürlüğe girmesinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Tebliğin 2 ve 6 ncı maddesi yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}