16.11.2018 38915601 Gümrüksüz satış mağazaları ön izin başvuru işlemlerinde aranılan belgeler ile mükerrer işlemlere ve gereksiz yazışmalara neden olunmaması

16.11.2018 38915601 Gümrüksüz satış mağazaları ön izin başvuru işlemlerinde aranılan belgeler ile mükerrer işlemlere ve gereksiz yazışmalara neden olunmaması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-169.99[GGM-018]

Konu   :Gümrüksüz Satış Mağazaları

Yönetmeliğinin Uygulanması

 

16.11.2018 / 38915601

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere 8/8/2017 tarihli 30148 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin “Ön izin başvurusu, başvuruda aranan belgeler ve başvurunun değerlendirilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası;

“(1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen yerlerde mağaza veya depo açılması talebinde bulunan ilgililerce, mağaza veya depo olarak açılmak istenilen yeri gösteren resmî plan veya kroki, söz konusu yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı aynî hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen tapu sicil örneği veya kira sözleşmesi ve işletici firma tarafından doldurulan ve gümrük müdürlüğünce de kontrol edilerek onaylanan Ek-1’de yer alan başvuru formu ile birlikte gümrük müdürlüğüne ön izin başvurusunda bulunulur…”

Hükmünü, ikinci fıkrası ise;

“(2) Birinci fıkra çerçevesinde ön izin başvurusu uygun bulunan mağaza veya depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin, ön izin başvurusu sırasında sunulanlar dışında, aşağıda belirtilen belgeleri asıl veya noter onaylı olmak üzere hazırlayarak mağaza veya deponun denetimi altında bulunacağı gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.”

Hükmünü amir olup, mağaza izin başvurusunda aranacak evraklar ise ikinci fıkrada sayılmıştır.

Buna rağmen Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen bazı mağaza izin başvuru dosyalarında;

– ön izin başvurularında gönderilmiş olan belgelerin yeniden gönderildiği,

– Yönetmelikte sayılan evraklar arasında bulunmamasına rağmen, sgk prim belgesi ve Gümrük Yönetmeliği uyarınca aranan taahhütnamenin gönderildiği,

– Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi uyarınca vergi dairelerinden alınacak belgenin ilgili firmanın faaliyet gösterdiği tüm yılları kapayacak şekilde bulunmadığı,

– Gönderilen plan ve krokilerde pasaport kontrol noktası ile gümrük muayene noktasının belirtilmediği,

– Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca düzenlenecek antrepo bildirim formunun izin başvurusu sırasında düzenlenip gönderildiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince düzenlenen tespit raporlarında YGM Uygulamasına yönelik çıkarılan 2016/21 sayılı Genelgenin Ek-1 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberinin B-1.2.2. bölümünde belirtilen – Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği çerçevesinde özel antrepo açılışı yapılacak olması halinde;

-Tespit raporunun gümrüksüz satış mağazası deposu için mi gümrüksüz satış mağazası için mi düzenlendiği,

-Mağaza için düzenlenmesi halinde mağazanın türü (giriş veya çıkış)

-Mağaza ve depo için gümrüklü sahada bulunduğu yer bilgisi ile mağazanın pasaport ve muayene alanına göre konumu (pasaporttan önce, muayeneden sonra gibi)na ilişkin tespitlerin yer almadığı;

Görülmüştür.

Bu çerçevede gereksiz yazışma yapılmasının ve zaman kaybının önlenmesi ile maliyetlerin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilecek gümrüksüz satış mağazası izin başvuru dosyalarında yukarıda belirtilen konularda azami dikkat gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}