06.07.2020 55553357 Geri verme kaldırma elektronik başvuru formu için BİLGE sisteminde YKTS temsilci mtav-mükellef temsilci avukatları profili

06.07.2020 55553357 Geri verme kaldırma elektronik başvuru formu için BİLGE sisteminde YKTS temsilci mtav-mükellef temsilci avukatları profili


T.C.


TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :80571967-159.99

Konu   :Geri Verme Veya Kaldırma

Başvurusu Formunun Elektronik

Ortamda Sunulması – Yetkilendirme

 

06.07.2020 / 55553357

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :05.06.2020 tarihli ve 54742716 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükmü uyarınca, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 ila 214 üncü madde hükümlerine göre yapılacak geri verme veya kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun 08.06.2020 tarihi itibariyle Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden yükümlüsünce elektronik ortamda verilmesi gerektiği;

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formuna eklenmesi gereken belgelerin ise 01.07.2020 tarihi itibariyle elektronik ortamda ibraz edilebileceği hususları belirtilmiş olup söz konusu düzenlemelere ilişkin teknik çalışmalar tamamlanarak, belirtilen tarihler itibariyle gerçek ortamda devreye alınmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin “Geri verme veya kaldırma başvurusu” başlığı altında yer alan 502 nci maddesinin birinci fıkrası; “Gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu, bu vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi veya bunların temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından Ek-78’de yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile elektronik olarak ilgili gümrük idarelerine yapılır. Bu Forma gerekli belgeler de elektronik ortamda eklenir.” hükmünü amirdir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü gereğince, Gümrük Yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetim Sistemi üzerinden avukatlar tarafından elektronik ortamda sunulabilmesini teminen, bu kişiler için yalnızca anılan Sistemde kullanılmak üzere; “mtav-Mükellef Temsilci Avukatları” profili tanımlanarak ilgili profile sahip kullanıcıların uygulamayı kullanabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu itibarla, Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetim Sistemi üzerinden işlem yapmak isteyen avukatların BİLGE şifresi almak için gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili Gümrük Müdürlüğüne başvuruda bulunması ve başvurunun Gümrük Müdürlüğünce uygun bulunması halinde BİLGE Sisteminde yer alan “mtav-Mükellef Temsilci Avukatları” profili ile YKTS temsilci tanımlamalarına ilişkin gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}