Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2066)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2066)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

 SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 2066

25.01.2020 tarih ve 31019 sayılı R.G.

22 Şubat 2016 tarihinde İstanbul`da imzalanan ve 6841 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan böyle müştereken “Taraflar” ve münferiden “Taraf” olarak anılacaktır) eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde,

İki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, Ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde ortak çıkarları göz önünde bulundurarak,

Ticari ve ekonomik işbirliğinin kendi ülkelerinin kalkınma stratejisi için temel unsur teşkil ettiğini kabul ederek,

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE I

TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Taraflar, kendi iç hukuklarına ve taraf oldukları uluslararası antlaşma, sözleşme ve anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine uygun olarak, ülkeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğini, uygun tedbirleri alarak teşvik etmek ve kolaylaştırmak hususundaki anlaşmışlardır.

Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliğini teşvik edeceklerdir.

i. Ticaret ve Yatırım

ii. Enerji ve Doğal Kaynaklar

iii. Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesi

iv. Eğitim ve Sağlık

v. Balıkçılık

vi. Bilim ve Teknoloji

MADDE II

EN ÇOKKAYRILAN ÜLKE MUAMELESİ

Taraflar, iki ülke arasındaki mal ihracatı ve ithalatına konu gümrük vergileri, resim ve diğer harçlara ilişkin birbirlerine En Çok Kayrılan Ülke muamelesi tanıyacaklardır.

Bu madde hükmü, serbest ticaret alanı, gümrük birliği ve diğer bölgesel anlaşmalar kapsamında üçüncü ülkelere hâlihazırda tanınan ya da gelecekte sağlanacak ayrıcalık ve avantajlar ile gelişme yolundaki ülkeler ile yapılan özel anlaşmalar ve sınır ticareti konularına uygulanmayacaktır.

MADDE III

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Taraflar, I. Madde altında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek ve ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla ilgili firma ve kuruluşlarını, sergi, fuar ve diğer tanıtıcı faaliyetlere mümkün olduğu ölçüde katılmalarının yanı sıra karşılıklı işadamı ziyaretleri ve ticaret heyeti programlarını teşvik edeceklerdir.

Her bir Taraf, kendi ülkesinde diğer Tarafın gerçekleştireceği ulusal sergi organizasyonlarını mümkün olduğu ölçüde kolaylaştıracaktır.

Tarafların ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin üzerinde mutabık kaldıkları projelerin uygulanması, iki ülkenin ilgili özel sektör kuruluşları ve/veya kamu kurumlan arasında imzalanacak sözleşmeler ve/veya protokoller temelinde gerçekleştirilecektir.

MADDE IV

ÖDEME USULLERİ

İki ülke arasında mübadele edilecek mal ve hizmetlere ilişkin tüm ödemeler, her iki ülkede yürürlükte bulunan kanunlara ve kambiyo yönetmeliklerine uygun olarak serbest konvertibiliteye sahip para birimleri üzerinden yapılacaktır.

MADDE V

GEÇİCİ İTHALAT

Taraflar, yürürlükte olan ulusal mevzuatlarına uygun olarak, fuarlar, sergiler, heyetler ve seminerler gibi ticari tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere geçici olarak ithal edilen mal ve ekipmanların, ticari işlemlere tabi tutulmaması ve sergilendikten sonra tekrar ihraç edilmesi kaydıyla, gümrük vergileri, resim ve diğer harçların uygulanmayacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

MADDE VI

BİLGİ TEATİSİ

İki ülke arasında ticareti artırmak ve çeşitlendirmek ve ekonomik işbirliğini geliştirmek amacına yönelik olarak Taraflar, özellikle ilgili mevzuatları ve ekonomik programlarına dair bilgi teatisini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı ve ticari ve ekonomik işbirliğine dair kendi ülkelerinin ilgili firma ve kuruluşları arasındaki temasları teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

MADDE VII

KARMA EKONOMİK KOMİSYONU

Taraflar ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması amaçlarına ulaşmak için Bakanlar düzeyinde bir Karma Ekonomik Komisyon (Komisyon) tesis etmeyi kararlaştırmıştır.

Komisyon, bu Anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ve karşılıklı ticareti teşvik etmek ve geliştirmek ve bu maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde ortaya çıkabilecek zorlukların giderilmesi için önerilerde bulunacaktır.

Komisyon, dönüşümlü olarak Türkiye ve Somali`de Taraflardan birinin talebi üzerine toplanacaktır.

MADDE VIII

ULUSLARASI YÜKÜMLÜLÜKLER VE ULUSAL MEVZUATA UYGUNLUK

Bu Anlaşma çerçevesinde, Taraflar arasındaki işbirliği her iki ülkede yürürlükte olan ulusal mevzuatlara uygun ve tarafların uluslararası yükümlülükleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.

Bu Anlaşmadaki hiçbir şey, herhangi bir Tarafa, Anlaşmanın imzalandığı tarihte yürürlükte olan mevzuatını değiştirme yükümlülüğü getirecek şekilde yorumlanmayacaktır.

MADDE IX

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

Bu Anlaşmanın uygulanması ya da yorumlanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar, dostane yollarla, makul olmayan bir gecikmeye mahal vermeksizin, Tarafların yetkili idareleri arasında istişareler ve görüşmeler yoluyla çözülecektir.

MADDE X

DEĞİŞİKLİKLER

Bu Anlaşma tarafların karşılıklı yazılı rızasıyla her zaman değiştirilebilir. Değişiklikler anlaşmanın XI, Maddesinde öngörülen usule uygun şekilde yürürlüğe girer.

MADDE XI

YÜRÜMLÜĞE GİRİŞ VE GEÇERLİLİK

Bu Anlaşma, yürürlüğe girmesi için Tarafların gerekli iç yasal süreçlerinin tamamlandığına dair birbirlerine diplomatik kanallarla yaptıkları son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Bu Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş (5) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve bu Anlaşmanın XII. Maddesi uyarınca feshedilmediği takdirde, Anlaşmanın geçerliliği bir, (1) yıllık sürelerle zımnen yenilenecektir.

MADDE XII

ANLAŞMANIN FESHİ

Her bir Taraf, Anlaşmayı sona erdirme niyetini diğer Tarafa yazılı olarak altı (6) ay önce bildirmek kaydıyla bu Anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, Anlaşmanın sona ermesi bu Anlaşmanın uygulanması çerçevesinde başlatılan ve hâlihazırda devam eden proje ve programları etkilemeyecektir.

Bu Anlaşma  kendi  hükümetleri  tarafından  usulünce yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmıştır.

Bu Anlaşma Türkçe ve İngilizce dillerinde eşit derecede geçerli iki orijinal metin halinde 22 Şubat 2016 tarihinde İstanbul`da düzenlenmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                           SOMALİ FEDEERAL CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADİNA                                     HÜKÜMETİ ABINA

Mustafa ELİTAŞ                                            Abdirashid MOHAMED AHMED

EKONOMİ BAKANI                                     TİCARET VE SANAYİ BAKANI

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}