TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

DEĞİŞİKLİKLER

Karar Sayısı: 2017/10740

19.09.2017 tarihli ve 30185 sayılı R.G.

14 Kasım 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”nin Türkçe metninde yapılan ekli değişikliklerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/7/2017 tarihli ve 12526823 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştı­rılmıştır.

31 Mart 1985 tarihli ve 18711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 85/8993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’nin, 17 Kasım 2002 tarihli ve 24939 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2002/4854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ile değiştirilen 1(f) fıkrasının Türkçe metni aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:

(f) “İthal veya ihraç vergi ve resimleri” deyimi, verilen hizmetin yaklaşık bedeli ile sınırlı olan ücret ve masrafları kapsamayan, ancak eşyanın ithali/ihracında veya buna bağlı olarak alınan gümrük vergileri ve tüm diğer vergi, resim, ücretler ile diğer masrafları ifade eder.”

31 Mart 1985 tarihli ve 18711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 85/8993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’nin, 17 Kasım 2002 tarihli ve 24939 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2002/4854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ile değiştirilen 1(f) fıkrasına ait açıklama notunun Türkçe metni aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:

“Madde 1(f) için Açıklama Notu

0.1 (f)  1 inci maddenin (f) bendi kapsamı dışındaki ücret ve masraflar, Akit Taraflarca eşyanın ithal veya ihracı nedeniyle veya bunlara bağlı olarak konulan, ancak ithal ve ihraç vergi ve resimleri dışındaki tüm tutarları ifade eder. Bu tutarlar, verilen hizmetin yaklaşık bedeli ile sınırlıdır; ve yerli ürünlere dolaylı bir koruma veya ithalat/ihracat üzerindeki mali amaçlı vergileri ifade etmez. Bu ücret ve masraflar, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki ödemeleri içerir:

– Transit için talep edildiği takdirde menşe şahadetnameleri,

– Kontrol amacı ile gümrük laboratuarları tarafından yapılan tahliller,

– Normal çalışma saatleri ve gümrük binaları dışında yapılan gümrük muayeneleri ve gümrükleme işlemleri,

– İnsan, hayvan ve bitki sağlığı gerekçeleriyle yapılan kontroller.”

31 Mart 1985 tarihli ve 18711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 85/8993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’nin, 17 Kasım 2002 tarihli ve 24939 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2002/4854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ile değiştirilen 10 uncu maddesine ait açıklama notunun Türkçe metni aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:

“Madde 10 için Açıklama Notu

0.10 -1 TIR işlemini sonlandırma belgesinin usulsüz veya hile yoluyla temin edilmesinden; TIR işleminin kaçakçılık için uyarlanmış yük bölmesi veya konteynerler aracılığıyla yapılması, sahte veya geçersiz belgelerin kullanımı gibi yasadışı yollara başvurulması, eşyanın değiştirilmesi, gümrük mühürleri ile oynanması gibi durumların tespit edilmesi veya sonlandırma belgesinin diğer yasadışı yollarla temin edilmiş olması anlaşılır.”

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}