Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Ticaret Bakanlığından:17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı R.g.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret Bakanlığında görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığında görev yapan memurların disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri Ek-1’de yer alan cetvelde gösterilmiştir.

(2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında görevlendirilen personelin disiplin amirleri, bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ile Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 – (1) 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-5-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}