Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 20.10.2017 tarihli ve 30216 sayılı R.G.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona taraf olan diğer ülkeler arasında imzalanan tercihli ticaret düzenlemelerinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliğine” ilişkin maddenin veya bu düzenlemelere ek “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/11/2013 tarihli ve 28808 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon”un Türkiye için uygulanmasında, 29/5/2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti ve Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının II.10’uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği” hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 2 nci maddede belirtilen Anlaşmaya dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti (Bundan sonra Türkiye olarak anılacaktır) ile 2 nci maddede yer alan ilgili ülke arasındaki Anlaşmayı,

b) Avrupa Birliği: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dan oluşan ülkeler birliğini,

c) Avrupa Birliği İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler: Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna ve Hersek, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Karadağ, Sırbistan Cumhuriyeti, Kosova’yı,

ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

d) Barselona sürecine katılım sağlayan ülkeler: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, İsrail Devleti, Ürdün Haşimi Krallığı, Lübnan Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü, Suriye Arap Cumhuriyeti, Tunus Cumhuriyeti ve Türkiye’yi,

e) Bölgesel Konvansiyon: 13/7/2013 tarihli ve 6497 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon”u,

f) Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler: Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler, Barselona sürecine katılım sağlayan ülkeler, EFTA ülkeleri, Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı, Türkiye, Gürcistan, Moldova, Ukrayna’yı,

g) EFTA ülkeleri: İzlanda, İsviçre Konfederasyonu, Liechtenstein Prensliği ve Norveç Krallığı’nı,

ğ) Eşya: Hem girdi hem de ürünü,

h) EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgeleri: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, örnekleri Ek III (a) ve Ek III (b)’de yer alan formları,

ı) EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgeleri başvuru formu: İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgeleri talep edilmek üzere doldurulması gereken, örnekleri Ek III (a) ve Ek III (b)’de yer alan formları,

i) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Taraf ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün girdilerin kıymetlerinin dâhil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

j) Fasıllar ve pozisyonlar: Bu Yönetmelikte Armonize Sistem olarak geçen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonları (dört haneli kodlar),

k) Menşe beyanı ve EUR-MED menşe beyanı: İhracatçı tarafından fatura, çeki listesi veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda tanımlayan metni Ek IV (a) ve (b)’de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanları,

l) Girdi: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça veya aksamlar ve benzerini,

m) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini, bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ise ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede girdiler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,

n) Gümrük idareleri: Türkiye için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile diğer Taraf ülkeler için anılan ülkelerde yetkilendirilmiş idareleri,

o) Gümrük kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Gümrük Kıymetine İlişkin 1994 Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasına göre tespit edilen kıymeti,

ö) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,

p) Katma Değer: Fabrika çıkış fiyatından eşyaya dâhil edilen, 6 ncı maddede sayılan ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkeler menşeli her bir girdinin gümrük kıymetinin veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede bu girdi için ödenmiş ilk doğrulanabilir fiyatın çıkarılması ile bulunan değeri,

r) Menşe ispat belgesi: EUR.1 dolaşım belgesi, EUR-MED dolaşım belgesi, Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanını,

s) Menşeli girdi kıymeti: (m) bendindeki tanıma uygun olarak, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür girdinin gümrük kıymetini,

ş) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

t) Sınıflandırma: Ürün veya girdilerin belirli bir pozisyon altında sınıflandırılmasını,

u) Taraf ülkeler: Türkiye ile 2 nci maddede yer alan ülkeleri,

ü) Ülkeler: Karasuları da dâhil olmak üzere ülkeleri,

v) Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile, imal edilmiş ürünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları

Menşe kuralı

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilir:

a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen ilgili Taraf ülkede elde edilen ürünler.

b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, ilgili Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek anılan Taraf ülkede elde edilmiş ürünler.

(2) Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Ek Protokol 4 hükümleri çerçevesinde Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) menşeli eşya. Bu tür eşya sırasıyla Avrupa Birliği, İzlanda, Liechtenstein1 veya Norveç’ten, AEA’ya taraf olan ülkeler haricindeki bir başka Taraf ülkeye ihraç edildikleri hallerde Avrupa Birliği,  İzlanda, Liechtenstein veya Norveç (AEA’ya taraf olan ülkeler) menşeli kabul edilirler.

(3) İkinci fıkrada yer alan hüküm yalnızca, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke ile AEA’ya taraf ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmalarının mevcut olması halinde uygulanır.

Menşe kümülasyonu

MADDE 6 – (1) Kümülasyon uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) 5 inci madde hükümlerine tabi olarak, bünyelerine Türkiye, Liechtenstein2, İsviçre, İzlanda, Norveç veya AB menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede elde edilen ürünler, bir başka Taraf ülkeye ihraç edildikleri hallerde, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

b) 5 inci madde hükümlerine tabi olarak bünyelerine Faroe Adaları, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus, Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Gürcistan, Moldova veya Ukrayna menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede elde edilen ürünler, bir başka Taraf ülkeye ihraç edildikleri hallerde, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

c) İhracatı yapan Taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlem, 9 uncu maddede belirtilenlerin ötesine geçmez ise, yalnızca ihracatı yapan Taraf ülkede eklenen katma değerin, imalatta kullanılan bu girdinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli girdilerin kıymetini geçmesi halinde, elde edilen ürün ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli olarak kabul edilir. Eğer bu gerçekleşmez ise, elde edilen ürün Türkiye ya da ilgili Taraf ülkedeki imalat işlemlerinde kullanılan en yüksek kıymete sahip girdiyi sağlayan (a) ya da (b) bentlerinde belirtilen ülke menşeli olarak kabul edilir.

ç) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ülkelerden biri menşeli olup, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede hiçbir işçilik veya işleme uğramamış ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmeleri halinde menşeli ürün statülerini korurlar.

d) Bu maddede düzenlenen kümülasyon sadece:

1) Menşe statüsünün elde edilmesi sürecine dâhil olan Taraf ülkeler ile varış ülkesi olan Taraf ülke arasında bir tercihli ticaret anlaşmasının mevcut olması,

2) Girdiler ve ürünlerin, bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanması suretiyle menşe statüsü elde etmiş olması ve

3) Bakanlığın kümülasyon uygulamasına dair gerekli hükümlerin tamamlanmasının ardından, kümülasyon uygulamasının başlangıç tarihi ve diğer düzenlemeleri bir tebliğ ile duyurması

halinde uygulanabilir.

e) Kümülasyon hükümlerinin uygulanmasında Ek V’deki tablo esas alınır.

Tamamen elde edilmiş ürünler

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen ürünlerin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:

a) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler,

b) Taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler,

c) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,

ç) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,

d) Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler,

e) İhracatı gerçekleştiren Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,

f) Münhasıran (e) bendinde belirtilen ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler,

g) Taraf ülkede toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait, sadece sırt geçirmeye veya atık olarak kullanılmaya elverişli kullanılmış lastikler dâhil olmak üzere, kullanılmış girdiler,

ğ) Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,

h) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,

ı) Münhasıran  (a) ila (h) bentlerindeki ürünlerden üretilmiş eşya.

(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde geçen kendi gemileri ve kendi fabrika gemileri tabirleri sadece;

a) İhracatı gerçekleştiren Taraf ülkede kayıtlı veya tescilli,

b) Anılan Taraf ülke bayrağı altında seyreden,

c) En az %50’sine anılan Taraf ülke vatandaşları tarafından sahip olunan veya idare merkezinin anılan Taraf ülkelerden birinde bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, yönetim veya denetleme kurulu başkanı ve bu kurulların üyelerinin çoğunluğunun anılan Taraf ülke vatandaşı olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayesinin en az yarısının anılan Taraf ülke veya kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olunan,

ç) Yönetici ve yetkilileri anılan Taraf ülke vatandaşı olan ve

d) Mürettebatının en az %75’i anılan Taraf ülke vatandaşı olan

gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler

MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin uygulanması açısından tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek II’de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. Ek II’de yer alan listede belirtilen şartlar, imalatta kullanılan menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri göstermekte olup, sadece bu girdilerle ilgili olarak geçerlidir. Bu nedenle, eğer söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanamaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen duruma rağmen, Ek II’de yer alan listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak;

a) Toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %10’unu geçmemesi,

b) Menşeli olmayan girdilerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdelerin, bu bendin uygulanması suretiyle aşılmaması

koşullarıyla kullanılabilirler.

(3) İkinci fıkra hükümleri, Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, üretim sırasında gerçekleştirilen işlem veya işçiliğin 9 uncu madde hükümlerine göre yetersiz sayılmadığı hallerde uygulanır.

Yetersiz işçilik veya işlem

MADDE 9 – (1) 8 inci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler, menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik veya işlemler olarak kabul edilir:

a) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler,

b) Ambalaj ayırma ve birleştirme,

c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma,

ç) Tekstil ürünlerini ütüleme veya presleme,

d) Basit boyama ve cilalama işlemleri,

e) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam beyazlatma, parlatma ve perdahlama,

f) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri,

g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama,

ğ)  Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme,

h) Maddelerden setler oluşturma dahil, eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon ve eşleştirme.

ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri,

i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri,

j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri,

k) Şekerin herhangi bir girdiyle karıştırılması,

l) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması,

m) (a) ila (k) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması,

n) Hayvan kesimi.

(2) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam,

Setler ve Etkisiz Unsurlar

Nitelendirme birimi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nitelendirme birimi, Armonize Sistem nomanklatürünü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre;

a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize Sistemde tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimidir.

b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir.

(2) Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dâhil ediliyorsa, menşeinin tespiti açısından da dâhil edilir.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam

MADDE 11 – (1) Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen, normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dâhil edilmiş bulunan veya ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir.

Setler

MADDE 12 – (1) Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden oluşuyorsa, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir.

Etkisiz unsurlar

MADDE 13 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;

a) Enerji ve yakıtın,

b) Tesis ve teçhizatın,

c) Makine ve aletlerin,

ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın

menşeini belirlemek gerekmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi

MADDE 14 – (1) İkinci ve üçüncü bölümde yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, 5 inci maddenin ikinci fıkrası, 6 ncı madde ile bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede kesintisiz olarak yerine getirilir.

(2) 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde, geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş eşya ile aynı olduğu ve söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı hususları gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir.

(3) İkinci ve üçüncü bölümde belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkeden ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen girdiler üzerinde, anılan Taraf ülke dışında yapılan işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde etkilenmez. Bu koşullar:

a) Söz konusu girdilerin tamamen ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede elde edilmiş olması veya ihraç edilmelerinden önce 9 uncu maddede belirtilen yetersiz işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olması,

b) Gümrük idarelerinin geri gelen eşyanın, ihraç edilen girdilerin işçilik veya işlemden geçirilmesi ile elde edildiği ve bu madde hükümlerinin uygulanması ile ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke dışında kazanılan toplam katma değerin, menşe statüsü talebine konu nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının %10’unu aşmadığı hususlarında ikna edilmiş olmasıdır.

(4) Üçüncü fıkranın amaçları açısından, ikinci ve üçüncü bölümde düzenlenen menşe statüsünün kazanılması için gerekli koşullar, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke dışında yapılan işçilik ve işlemlere uygulanamaz. Fakat, nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, ürüne dâhil edilen menşeli olmayan tüm girdiler için Ek II’deki listede belirlenen bir azami kıymet koşulu bulunduğu durumda, anılan Taraf ülkede ürüne dahil edilen menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti ile bu madde hükümlerinin uygulanmasıyla, Taraf ülke dışında kazanılmış toplam katma değer birlikte dikkate alındığında, belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla, toplam katma değer, orada dâhil edilen girdilerin kıymetlerini de içerecek şekilde, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke dışında oluşan tüm maliyetleri ifade eder.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, Ek II’deki listede düzenlenen koşulları yerine getirmeyen veya 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan genel tolerans kuralının uygulanması ile yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler için uygulanmaz.

(7) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

(8) Bu madde hükümleri tarafından kapsanan türde ve ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke dışında yapılan herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya ilgili diğer düzenlemeler vasıtasıyla yürütülür.

Doğrudan nakliyat

MADDE 15 – (1) Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf ülkeler arasında doğrudan veya 6 ncı maddede belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkeler üzerinden nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilir.

(2) Menşeli ürünler ihracatçı ve ithalatçı Taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile nakledilebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılır:

a) İhracatı gerçekleştiren Taraf ülkeden transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir sevk evrakı,

b) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir belge,

c) (a) veya (b) bendindeki belgelerin temin edilememesi halinde ikame kanıtlayıcı belgeler.

Sergiler

MADDE 16 – (1) Taraf ülkelerin birinden 6 ncı maddede belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkeler dışında başka bir ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında diğer bir Taraf ülkeye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler gümrük idarelerinin;

a) İhracatçının bu ürünleri Taraf ülkelerin birinden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği ve burada sergilediği,

b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer Taraf ülkedeki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak sevk edildiği,

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla, ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanır.

(2) Altı ila on ikinci bölüm hükümlerine uygun olarak düzenlenen veya hazırlanan menşe ispat belgesi, normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Birinci fıkra, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geri Ödeme veya Muafiyet

Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması

MADDE 17 – (1) Altı ila on ikinci bölüm hükümlerine uygun olarak menşe ispat belgesi düzenlenen veya hazırlanan Taraf ülkelerden veya 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri menşeli ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yasak;

a) İhracatı gerçekleştiren Taraf ülkede imalatta kullanılan girdilere uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin kısmen veya tamamen iadesi veya muaf tutulması veya ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye,

b) Ürünlerin söz konusu girdilerden elde edilip ihraç edildiği ve dâhilde kullanım için alıkonmadığı hallerde,

c) Birinci fıkrada ve (a) bendinde belirtilen iade, muafiyet veya geri ödemelerin açıkça veya aynı etkiyi doğuracak şekilde geçerli olduğu durumlarda

uygulanır.

(3) Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan girdiler kullanılarak üretilen ilgili ürünlere geri ödeme sağlanmadığını ve bu girdilere uygulanabilen tüm gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden tüm geçerli belgeleri gümrük yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmak zorundadır.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ambalajlara, 11 inci maddede belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve 12 nci maddede belirtilen set halindeki ürünlere, menşeli olmadıkları durumlarda uygulanır.

(5) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, yalnızca Anlaşmanın uygulandığı türden girdiler için geçerlidir.

(6) Ürünler;

a) 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, ihracatı veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli olarak kabul ediliyorlarsa; birinci fıkradaki yasak, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bir Taraf ülke ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve İsrail, Faroe Adaları ve Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler haricinde olan bir Taraf ülke arasındaki ikili ticarette uygulanmaz.

b) 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın Mısır, Ürdün, Fas veya Tunus menşeli olarak kabul ediliyorlarsa, bu maddenin birinci fıkrasındaki yasak Mısır, Ürdün, Fas ve Tunus arasındaki ikili ticarette uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Eşyanın Menşeinin İspatı

Menşe ispat belgeleri

MADDE 18 – (1) Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler, diğer bir Taraf ülkeye ithal edilmeleri sırasında, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanırlar:

a) Bir örneği Ek III (a)’da yer alan bir EUR.1 dolaşım belgesi,

b) Bir örneği Ek III (b)’de yer alan bir EUR-MED dolaşım belgesi,

c) Metni Ek IV(a)’da yer alan Menşe beyanı veya Ek IV(b)’de yer alan EUR-MED menşe beyanı.

(2) Birinci fıkra hükümlerine rağmen, bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli ürünler, 37 nci maddede belirtilen durumlarda, birinci fıkrada belirtilen belgelerden herhangi birisinin ibraz edilmesine gerek bulunmaksızın Anlaşmadan yararlanır.

(3) 2 nci maddede belirtilen Anlaşmalar kapsamında, bu ülkelerde düzenlenmiş EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi, Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı eşliğinde, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği kapsamında olan AB menşeli eşyanın Türkiye’ye ithalinde, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 23 Kasım 1970 tarihli Katma Protokol çerçevesinde yapılan düzenlemeler ile öngörülen tercihli tarife uygulanır.

(4) 6 ncı maddede yer alan Taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın, anılan maddede yer alan bir başka Taraf ülkeden EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi, Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı eşliğinde Türkiye’ye ithalinde, Türkiye ile eşyanın menşeli olduğu ülke arasında mevcut düzenlemeler ile öngörülen tercihli tarife uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Menşe Beyanı ve Menşe İspat Belgelerinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanında bulunma koşulları

MADDE 19 – (1) Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı 39 uncu madde çerçevesinde bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla kaptan müteşekkil bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.

(2) Üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Söz konusu ürünlerin, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkeler menşeli ürünler olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şartıyla bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda,

b) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyorsa ve

1) Söz konusu ürünlerin, diğer Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şartıyla bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda,

c) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Söz konusu ürünlerin, diğer Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şartıyla bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda,

Menşe beyanı düzenlenebilir.

(3) Söz konusu ürünlerin, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke veya kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunu kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke gümrük idaresi tarafından aşağıda yer alan hallerde;

a) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkede girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda,

b) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyorsa ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkede girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda,

c) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkede girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda

EUR.MED menşe beyanı düzenlenebilir.

(4) EUR-MED menşe beyanına aşağıdaki İngilizce ibarelerden biri yazılır:

a) 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, “CUMULATION APPLIED WITH” (Ülkenin/Ülkelerin ismi),

b) 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa “NO CUMULATION APPLIED”.

(5) Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

(6) Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı ihracatçı tarafından, Ek IV(a) ve Ek IV(b)’de metni yer alan, Anlaşmada aynı ekte belirtilen dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, çeki listesi veya herhangi bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

(7) Menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak 39 uncu madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanını kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.

(8) Bir menşe beyanı veya EUR-MED menşe beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla ihracattan sonra da hazırlanabilir.

EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin düzenlenme koşulları

MADDE 20 – (1) İkinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkenin gümrük idareleri tarafından aşağıda yer alan hallerde;

a) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Söz konusu ürünlerin ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkeler menşeli ürünler olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şartıyla bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda,

b) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyorsa ve

1) Söz konusu ürünlerin, diğer Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şartıyla bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda,

c) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Söz konusu ürünlerin, diğer Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke veya ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, veya

2) Söz konusu ürünlerin, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmaksızın, kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmesi şartıyla bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda,

EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenir.

(2) Söz konusu ürünlerin, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke veya kümülasyonun mümkün olduğu 6 ncı maddede belirtilen diğer Taraf ülkelerden biri menşeli olduğunu kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke gümrük idaresi tarafından aşağıda yer alan hallerde;

a) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkede girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda,

b) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyorsa ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülke girdi olarak kullanılması, veya

3) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi durumunda,

c) Ürünler 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Taraf ülkelerin birinden, aynı bentte belirtilen diğer Taraf ülkelerden birine ihraç ediliyor ise ve

1) Menşe ülkesinde bir EUR-MED dolaşım belgesi veya EUR-MED menşe beyanı düzenlenmiş olması şartıyla, 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanmış olması, veya

2) Ürünlerin, ithalatı gerçekleştiren Taraf ülkeden 6 ncı maddede belirtilen Taraf ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde, ithalat

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}