Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-14)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-14)

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/14)

Ticaret Bakanlığından:29.12.2018 tarih ve 30640 Sayılı 2. Mükerrer R.G.

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde Ek-1Ek-2Ek-3’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu kapsamda belirlenen kotaların dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak 4üncü maddede belirlenmiştir.

İthalat işlemleri

MADDE 2–(1) Ek-1’de G.T.İ.P.ve tanımları belirtilen eşyanın ve bu maddeleri içeren karışımların ithalatı yasaktır.

(2) Ancak, Ek-1’de G.T.İ.P. ve tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların, Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçları, Kritik Kullanım Alanları ile Servis Amacı için gerek duyulan, Ek-4’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. Söz konusu maddelerden 2903.71.00.00.00 G.T.İ.P.’li klorodiflorometan isimli eşyanın servis amaçlı yapılacak ithalatı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabi olup, 2019 yılı için verilecek toplam izin miktarı 200 tonu geçemez. Bu miktarın dağıtımı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

 

G.T.İ.P. EŞYANIN TANIMI
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19 Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloretan (metilkloroform))
2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan
2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.60.00.00

Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar

Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00 Diğerleri
2903.79.30.00.59 Diğerleri
3824.79.00.00.00 Diğerleri

 

(3) Ek-1’de G.T.İ.P. ve tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir.

 

G.T.İ.P. EŞYANIN TANIMI
2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür)

3808.91.90.00.11

3808.92.20.00.11

3808.92.90.00.11

3808.93.27.00.11

3808.93.30.00.11

3808.93.90.00.11

3808.94.90.00.11

3808.99.10.00.11

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

 

 

İthali yasak eşya

MADDE 3 – (1) Ek-1’de belirtilen eşyadan  herhangi birini içeren, Ek-2’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan, Ek-3’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.Ek-2 ve Ek-3’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-1’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-6’da yer alan taahhütname gümrük beyannamesinin tescili esnasında ithalatçı tarafından elektronik olarak eklenir. Ancak, Ek-1’de yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 G.T.İ.P’li kimyasalları içeren Ek-2’de yer alan 8424.10 G.T.P.’li eşyanın ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

(2) Ek-1’de belirtilen eşyadan 2903.71.00.00.00 G.T.İ.P’li klorodiflorometan isimli eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için yapılan ithalatlar hariç yasaktır.

Kotaların dağıtım esasları

MADDE 4 – (1) 2 nci maddede belirtilen ve ithalatı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabi olan eşya ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi beş gün içerisinde Ek-5’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.

(4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına servis amaçlı kayıt olmaları zorunludur.

İthal lisansı

MADDE 5 – (1) 2 nci madde kapsamında verilecek ithal izinleri için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansı aranır.

(2) Düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen servis amaçlı kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.

(3) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olup bu süre uzatılmaz.

(4) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(5) İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Elektronik ortamda başvuru

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda yapılacak başvurular için yetkilendirilme işlemlerine dair usul ve esaslar 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde düzenlenir.

Atıflar

MADDE 7 – (1)31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek – 1

Kontrol Altına Alınan Maddeler

 

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19 Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloretan (metilkloroform))
2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür)
2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan
2903.72.00.00.00 Diklorotrifloroetanlar
2903.73.00.00.00 Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar
2903.75.00.00.00 Dikloropentafloropropanlar
2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.60.00.00

Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar,

Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00 Diğerleri
2903.78.00.00.00 Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79.30.00.11 Flordiklormetan
2903.79.30.00.13 Klorflormetan
2903.79.30.00.14 Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.15 Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.17 Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.18 Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.21 Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.22 Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.25 Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.26 Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.27 Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.28 Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.31 Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.33 Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.34 Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.35 Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.36 Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.37 Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.38 Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.41 Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.42 Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.43 Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.44 Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.45 Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.46 Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.47 Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.48 Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.51 Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.52 Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.59 Diğerleri
2903.79.80.00.00 Diğerleri
3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3824.71.00.00.11 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
3824.71.00.00.19 Diğerleri
3824.72.00.00.00

Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan veya

dibromotetrafloroetanlar içerenler

3824.73.00.00.00 Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler,
3824.74.00.00.12 142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı
3824.74.00.00.19 Diğerleri
3824.75.00.00.00 Karbon teraklorür içerenler
3824.76.00.00.00 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler
3824.77.00.00.00 Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler
3824.79.00.00.00 Diğerleri
3824.83.00.00.00 Tris (2,3-dibromopropil)fosfat içerenler

 

 

Ek-2

 

EŞYA LİSTESİ

 

G.T.P. Eşyanın Tanımı
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri
3307.10.00.90.11 Yalnız traş jelleri
3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri
3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3909.50.90.00.00 Diğerleri
3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

 

 

Ek-3

 

EŞYA LİSTESİ

 

G.T.P. Eşyanın Tanımı
8414.30 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG VE PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AFGANİSTAN HAİTİ NİJER
ALMANYA HIRVATİSTAN NİJERYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HİNDİSTAN NİKARAGUA
ANDORRA HOLLANDA NİUE
ANGOLA HONDURAS NORVEÇ
ANTİGUA VE BARBUDA IRAK ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
ARJANTİN BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA ÖZBEKİSTAN
ARNAVUTLUK İRAN İSLAM CUMHURİYETİ PAKİSTAN
AVRUPA BİRLİĞİ İRLANDA PALAU
AVUSTRALYA İSPANYA PANAMA
AVUSTURYA İSRAİL PAPUA YENİ GİNE
AZERBAYCAN İSVEÇ PARAGUAY
BAHAMALAR İSVİÇRE PERU
BAHREYN İTALYA POLONYA
BANGLADEŞ İZLANDA PORTEKİZ
BARBADOS JAMAİKA ROMANYA
BELÇİKA JAPONYA RUANDA
BELİZE KAMBOÇYA RUSYA FEDERASYONU
BENİN KAMERUN SAMOA
BEYAZ RUSYA KANADA SAN MARİNO
BHUTAN KARADAĞ SAO TOME AND PRINCIPE
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KATAR SENEGAL
BOLİVYA KAZAKİSTAN SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI
BOSNA-HERSEK KENYA SIRBİSTAN
BOTSVANA KIRGIZİSTAN SİERRA LEONE
BREZİLYA KİRİBATİ SİNGAPUR
BRUNEİ KOLOMBİYA SLOVAKYA
BULGARİSTAN KOMORO ADALARI SLOVENYA
BURKİNA FASO KONGO SOLOMON ADALARI
BURUNDİ KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ SOMALİ
CAPE VERDE KOSTA RİKA SRİ LANKA
CEZAYİR KUVEYT ST VİNCENT VE GRENADİNLER
CİBUTİ KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK CUM. ST. KİTTS VE NEVİS
COOK ADALARI KÜBA ST. LUCİA
ÇAD LAOS (HALK CUM.) SUDAN
ÇEK CUMHURİYETİ LESOTHO SURİNAM
ÇİN HALK CUMHURİYETİ LETONYA SURİYE
     
DANİMARKA LİBERYA SUUDİ ARABİSTAN
DOMİNİK CUMHURİYETİ LİBYA SVAZİLAND
DOMİNİKA LİHTENŞTAYN ŞİLİ
EKVATOR LİTVANYA TACİKİSTAN
EKVATOR GİNESİ LÜBNAN TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
EL SALVADOR LÜKSEMBURG TAYLAND
ENDONEZYA MACARİSTAN TİMOR-LESTE
ERİTRE MADAGASKAR TOGO
ESTONYA MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM) TONGA
ETİYOPYA MALAVİ TRİNİDAD VE TOBAGO
FAS MALDİV ADALARI TUNUS
FİJİ MALEZYA TUVALU
FİLDİŞİ SAHİLİ MALİ TÜRKMENİSTAN
FİLİPİNLER MALTA UGANDA
FİNLANDİYA MARSHALL ADALARI UKRAYNA
FRANSA MAURİTİUS UMMAN
GABON MEKSİKA URUGUAY
GAMBİYA MISIR ÜRDÜN
GANA MİKRONEZYA VANUATU
GİNE MOĞOLİSTAN VATİKAN
GRENADA MOLDOVA VENEZUELLA
GUATEMALA MONAKO VİETNAM
GUINEABISSAU MORİTANYA YEMEN
GUYANA MOZAMBİK YENİ ZELANDA
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ MYANMAR YUNANİSTAN
GÜNEY KORE CUMHURİYETİ NAMİBYA ZAMBİA
GÜNEY SUDAN NAURU ZİMBABVE
GÜRCİSTAN NEPAL  

 

 

 

 

 

 

Ek-5

 

MÜRACAAT FORMU

 

G.T.İ.P:

Eşyanın tanımı:

Ticari ismi:

Kimyasalın adı, açık formülü:

İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, e-posta adresi ve

Ankara irtibat telefonu (varsa):

İhracatçı firmanın  unvanı, adresi:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası:

Eşyanın kullanılacağı yer:

Eşyanın miktarı:

Eşyanın menşe ülkesi:

Eşyanın sevk ülkesi:

Eşyanın giriş yapacağı gümrük kapısı:

  Firma Unvanı

Yetkili  İmza

ARANACAK DİĞER BELGELER

 

1- Dilekçe

2- Proforma fatura

3- İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge

4- Varsa üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren  geçerli kapasite

raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

5- Başvuruda bulunacak firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacakları “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi”

6- Klorodiflorometan ithalatı yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2016,2017 ve 2018yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş gümrük beyanname özet tablosu

 

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

 

Yalnızca2903.71.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundan (G.T.İ.P.) kapsamı “Klorodiflorometan” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

 

Firma Ünvanı:
Firma Vergi No:
Sıra No

Beyanname

Miktar

(kg)

Fatura

Sayısı

Tarihi

Numarası

Tarihi

 

     
 

     
TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım.

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı, Unvan

Kaşe

YMM Adı Soyadı

Mühür

İmza ve Kaşe

 

 

 

 

Ek- 6

Taahhütname

 

TİCARET BAKANLIĞINA

…………….. Gümrük Müdürlüğü

 

 

../../….

……………………firması olarak Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ(İthalat: 2019/14)kapsamında Ek-2 / Ek-3 de listelenen ………….. GTİP numaralı ………… ürünü………..ülkesinden ithal etmeyi talep ediyorum.

İthal etmek istediğim eşyanın içerisinde Ek-1 kapsamında Kontrol Altına Alınan Maddelerin bulunmadığını beyan ederim.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

 

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı

İmza/Kaşe

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}