Bazı Tekstil, Konfeksiyon Ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-15)

Bazı Tekstil, Konfeksiyon Ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-15)

BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2019/15)

Ticaret Bakanlığından:29.12.2018 tarih ve 30640 Sayılı 2. Mükerrer R.G.

Kapsam

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğ, Ek-1’deki listede yer alan ithal eşyanın insan sağlığının korunması yönünden karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Risk değerlendirmesi

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ kapsamında risk, Ek-1’deki listede gösterilen ithal eşyanın, karşılarında gösterilen mevzuatta yer alan şartlara uygun olmama olasılığıdır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan eşya Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi, ihracatçı, ithalatçı, ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgiler üzerinden yapılır.

Numune alınması

MADDE 4 ‒ (1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önce, Ticaret Bakanlığınca eşyadan numune aldırılabilir.

(2) Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(3) Alınan numuneler, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda test ettirilir.

Gümrük gözetiminin sona erdirilmesi

MADDE 5 ‒ (1) Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için onay belgesinin elektronik ortamdaki kaydı aranır.

(2) Gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki üç günlük süre, gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne elektronik olarak bildirilmesiyle başlar.

(3) Bu kapsamdaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemler ilgili gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olup, onay belgesi düzenlenmeyen veya aksine bildirimde bulunulan eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmez.

Onay belgesi

MADDE 6 ‒ (1) Onay belgesinin elektronik kaydı, http://www.ebirlik.org adresinden gümrük beyannamesi tescil numarası ile sorgulanabilir.

(2) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, onay belgesinin düzenlenmesi aşamasında gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talep edebilir.

(3) İthalatçının onay belgesi sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, onay belgesi kapsamındaki ithalat işlemleri için, yükümlülüklerini yerine getirene kadar onay belgesi düzenlenmez.

Doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşya

MADDE 7 ‒ (1) Numune alınarak test edilen eşya ile aynı fiziksel özelliklere sahip eşya doğrudan temsil edilen eşya kabul edilir.

(2) Numune alınarak test edilen eşya ile benzer özellikteki eşya dolaylı temsil edilen eşya kabul edilir.

Ön tespit ve duyuru

MADDE 8 ‒ (1) Yapılan testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılan numunenin doğrudan ve dolaylı temsil ettiği tespit edilen eşyaya ilişkin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur.

Duyuru konusu eşyaya ilişkin bildirim

MADDE 9 ‒ (1) İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler 8 inci madde kapsamında duyurusu yapılan eşyaya ilişkin Ek-2’de yer alan bildirim formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak Ek-2’in “Açıklamalar” bölümünde yer alan adrese iletirler. Gerekli görülmesi halinde bildirimlere konu eşyaya ilişkin ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Bildirimi yapanlar bildirim formunun I. bölümü ile bildirimin satın alınan eşyaya ilişkin olması halinde II. bölümünü, satışı yapılan eşyaya ilişkin olması halinde III. bölümünü, satış yaptıkları ya da duyuru konusu eşyayı satın aldıkları piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilere en geç bildirimi gönderdikleri tarih itibariyle noter kanalıyla veya elden iletirler. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya taraflarca düzenlenecek elden teslim tutanağı bildirimi yapan tarafından bildirimle birlikte ibraz edilir.

(3) Duyurusu yapılan eşyanın bildirimi ithalatçılar tarafından en geç duyuru tarihinden itibaren on gün içerisinde, ithalatçı dışında eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından en geç kendilerine satış yapan satıcının ya da kendilerinin alış yaptığı alıcının yaptığı bildirimin I. bölümü ile II. veya III. bölümlerinin kendilerine ulaşmasını takip eden on gün içerisinde yapılır.

Nihai bildirim ve internette ilan

MADDE 10 – (1) Duyuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde, ithalatçı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce bildirimi yapılmayan veya yapılan bildirimler sonucunda teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek veya bu işlemlere tabi tutulmak üzere ilan yoluyla geri çağrılacak doğrudan veya dolaylı temsil edilen eşyanın yerleri ve miktarları Ticaret Bakanlığınca ilgililere nihai olarak bildirilir.

(2) Nihai bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde yerleri tespit edilen veya edilemeyen teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek eşyaya ilişkin işlemlerin yapılmaması halinde ilgili eşya ve firmaya ilişkin bilgiler 8 inci maddede yer alan internet adresinde ilan edilir.

Doğrudan temsil edilen eşyanın toplatılması, düzeltilmesi ve imhası

MADDE 11 ‒ (1) Eşyanın toplatılması, mühürlü kaplarda saklanması anlamına gelir.

(2) Eşyanın düzeltilmesi, toplatılan eşyanın ilgili mevzuata uygun olmayan özelliklerinin giderilmesi ve mevzuata uygun olmayan kısımların bertaraf edilmesi anlamına gelir.

(3) Eşyanın imha edilmesi, toplatılan eşyanın uluslararası akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmek üzere teslim edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde imha edilmesi anlamına gelir.

(4) 10 uncu maddeye göre yerleri ve miktarları belirlenen doğrudan temsil edilen eşya nihai bildirim tarihinden itibaren 10 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilir veya imha edilir.

(5) Toplatılan eşya gümrük mevzuatı çerçevesinde ve yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade edilebilir. Usulüne uygun olarak mahrecine iade edilmiş eşya da imha edilmiş sayılır.

(6) Bu maddede belirtilen işlemlerin tamamı uluslararası gözetim şirketi gözetiminde gerçekleştirilir.

Dolaylı temsil edilen eşyanın testi

MADDE 12 ‒ (1) 8 inci maddeye göre duyurusu yapılan dolaylı temsil edilen eşyaya ait numuneler uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Testler sonucunda eşyanın ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda 11 uncu madde hükümleri uygulanır. Dolaylı temsil edilen eşyanın ithalatçısı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce nihai duyuru tarihinden itibaren 10 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde teste tabi tutulmaması halinde bu ürünler doğrudan temsil edilen eşya kabul edilerek 11 inci madde hükümleri uygulanır.

İlan

MADDE 13 ‒ (1) 11 inci ve 12 nci maddeler çerçevesinde toplatılamadığı için imha edilemeyen veya düzeltilemeyen eşya, nihai duyuru tarihinden itibaren 10 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde en son satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerce ilan yoluyla geri çağrılır. Bu ilanlar, ülke genelinde dağıtımı yapılan ve Basın İlan Kurumu verilerine göre bir önceki yılın en yüksek tirajlı on gazetesinden üçünde ve ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında, her birine en az iki gün süreyle ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce belirlenen şekle ve içeriğe uygun olarak yapılmak zorundadır. İlan yükümlülüğü tamamlanan eşya için imha yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. İlan yoluyla geri çağrılan doğrudan temsil edilen eşya için 11 inci madde hükümleri, dolaylı temsil edilen eşya için 12 nci madde hükümleri uygulanır.

Sorumluluk

MADDE 14 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre eşyanın test edilmesi, toplatılması, düzeltilmesi, imhası ve ilanına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasından ve bunlardan doğacak tüm masraflardan eşyayı Türkiye’ye ithal eden ithalatçı ve piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler müteselsilen sorumludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların bu Tebliğ ile 31/12/2009 tarihli ve 27449 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) kapsamındaki işlemleri, yükümlülüklerini yerine getirene kadar sonlandırılmaz.

İhtisas kuruluşları

MADDE 15 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre numune alınması, testler, toplatma ve imha işlemleri, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlara ve uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılır.

Risk değerlendirme kurulu

MADDE 16 ‒ (1) Bu Tebliğ ile belirlenen iş ve işlemler konusunda Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere İthalat Genel Müdürlüğü, İTKİB ve gerekli olması halinde ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Risk Değerlendirme Kurulu (RDK) oluşturulur. RDK’nın oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Yetki

MADDE 17 ‒ (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Atıflar

MADDE 18 – (1)31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibariyle bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1

 

İLGİLİ MEVZUAT FASIL/G.T.P./G.T.İ.P.
23/6/2017 tarihli 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartlar 41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, 64(*) üncü fasıllar
65.04,65.05, 67.04,
3921.13, 4015.19, 9404.21, 9404.29, 9404.30.00.00.00, 9404.90, 9607.11.00.00.00, 9607.19, 9607.20,
3005.90.31, 3005.90.50,
3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.12.00.00.19, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19, 3926.20.00.00.11, 3926.20.00.00.19, 3926.90.97.10.00, 9113.90.00.10.00, 9113.90.00.20.00, 9619.00.30
25/4/2015 tarihli ve 29337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar
65.04,65.05,
9404.21, 9404.29, 9404.30.00.00.00, 9404.90, 9607.11.00.00.00, 9607.19, 9607.20,
3005.90.31, 3005.90.50,
9619.00.30

 

(*)Bu fasılda yer alan eşya, ayrıca, 23/6/2017 tarihli 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Fitalat, DOT, Krom VI testlerine tabi tutulabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

BİLDİRİM

(İTHALAT 2019/15 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİNCE YAPILAN )

I. BÖLÜM: BİLDİRİMİ YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

 

BİLDİRİMİN İLİŞKİLİ OLDUĞU DUYURU NUMARASI:

BİLDİRİMİ YAPANIN:

ÜNVANI :
VERGİ NUMARASI/ T.C. KİMLİK NO :
TELEFON NUMARASI :
FAKS NUMARASI :
E-POSTA VE İNTERNET :
POSTA KODU :
ÜLKE :
İL VE İLÇE :
SEMT/MAHALLE :
CADDE :
SOKAK :
KAPI NUMARASI :

BİLDİRİMİ HAZIRLAYAN KİŞİNİN:

T.C. KİMLİK NO :
ADI SOYADI :
ÜNVANI/GÖREVİ :
TELEFON NUMARASI :
E-POSTA ADRESİ :
BU BİLDİRİM KAPSAMINDA VERİLEN BİLGİLERİN EKSİKSİZ VE DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.
TARİH: İMZA: KAŞE:

 

 

II. BÖLÜM: SATIN ALINAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

EŞYANIN ALINDIĞI SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVANI:  VERGİ NUMARASI/T.C. KİMLİK NO:

TELEFON NUMARASI

( )

FAKS NUMARASI

( )

E-POSTA ADRESİ

 

INTERNET ADRESİ

İL VE İLÇE

 

SEMT/MAHALLE

 

POSTA KODU

 

CADDE

 

SOKAK

 

KAPI NUMARASI ÜLKE

ALIMA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

SIRA NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE/ BEYANNAME BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

               

2

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

TOPLAM

       
TARİH: İMZA: KAŞE:

 

III. BÖLÜM: SATIŞI YAPILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

EŞYANIN SATILDIĞI ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVANI:

VERGİ NUMARASI/T.C. KİMLİK NO:

 

TELEFON NUMARASI

( )

FAKS NUMARASI

( )

E-POSTA ADRESİ

 

INTERNET ADRESİ

İL VE İLÇE

 

SEMT/MAHALLE

 

POSTA KODU

 

CADDE

 

SOKAK

 

KAPI NUMARASI

 

ÜLKE
 

SATIŞA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

SIRA NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE/ BEYANNAME BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

               

2

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
TARİH: İMZA: KAŞE:

 

IV. BÖLÜM: STOKTA BULUNAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

EŞYANIN BULUNDUĞU DEPOYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

DEPO SAHİBİNİN UNVANI:

DEPO SAHİBİNİN VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI:

 

TELEFON NUMARASI

( )

FAKS NUMARASI

( )

İL VE İLÇE

 

SEMT/MAHALLE

 

POSTA KODU

 

CADDE

 

SOKAK

 

KAPI NUMARASI

 

ÜLKE
 

STOKTAKİ EŞYAYA AİT EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

SIRA NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/ BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE /BEYANNAME BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

               

2

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

TOPLAM

       
TARİH: İMZA: KAŞE:

 

 

V. BÖLÜM: ÜRETİMDE KULLANILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

<td< font=””></td<>

 

ÜRETİCİYE VE ÜRETİMİN YAPILDIĞI YERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

ÜRETİCİNİN UNVANI:

ÜRETİCİNİN VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI :

 

ÜRETİCİNİN TELEFON NUMARASI

( )

ÜRETİCİNİN FAKS NUMARASI

( )

İL VE İLÇE

 

SEMT/MAHALLE

 

POSTA KODU

 

CADDE

 

SOKAK

 

KAPI NUMARASI

 

ÜLKE
 

ÜRETİME GİREN VE ÇIKAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

ÜRETİMİN TANIMI ve BİRİM DÖNÜŞÜM ORANI

ÜRETİME GİREN

ÜRETİMDEN ÇIKAN

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE /BEYANNAME BİRİM

1      
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}