İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-31

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-31

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/31)

Ticaret Bakanlığından:26.09.2018 tarih ve 30547 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/5/2017 tarihli ve 30066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/11) ile Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

b) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyeti’ni,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Mısır menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olmadığı ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olmadığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Mısır menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik yürütülen soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek

2018/31 SAYILI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞE AİT BİLGİLENDİRME RAPORU

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

1.1. Soruşturma

(1) Şikâyetçi yerli üretici Cam Elyaf Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Mısır Arap Cumhuriyeti (Mısır) menşeli “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00. “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri”ne yönelik 14/5/2017 tarihli ve 30066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/11) ile başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

1.2. Yerli üretim dalının temsili

(1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)’in 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde başvuruda bulunan yerli üretici Cam Elyaf Sanayii A.Ş. firmasının soruşturma konusu ürünün Türkiye’deki tek yerli üreticisi olarak yerli üretim dalını temsil etme niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup, bu kapsamda, Cam Elyaf Sanayii A.Ş. firması bu raporun ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.

1.3. Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri

(1) Damping belirlemesi için 1/1/2016-31/12/2016 dönemi soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2014-31/12/2016 dönemi zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.

1.4. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

(1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilen Mısır’daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca Mısır’da yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen Mısır’ın Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu üründe ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuş olup söz konusu firmalardan 6 tanesi soru formlarını yanıtlayarak Bakanlığa iletmiştir.

(6) Türkiye’ye Mısır menşeli soruşturma konusu ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen üretici/ihracatçı firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiş olup Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. (Jushi Egypt) firması soru formuna usulüne uygun cevap vermiş ve soruşturma süresince işbirliğinde bulunmuştur.

(7) Tarafların işbu soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

(8) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim raporu” soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, derneklere, üretici/ihracatçılara, yerli üreticiye ve soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır.

(9) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla 22 Mayıs 2018 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(10) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları talep eden ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur. Ayrıca, soruşturma sürecinde yayımlanan nihai bildirim raporuna ilişkin olarak tüm ilgili tarafların sunmuş oldukları görüşlerin gizli olmayan nüshalarına talep edildiğinde ulaşım imkânı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, başvurunun gizli olmayan nüshası da soruşturma boyunca soruşturmaya ait web sayfasında hazır bulundurulmuştur.

(11) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim raporu sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

1.5. Yerinde doğrulama incelemesi

(1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde Kocaeli’de yerleşik yerli üretici Cam Elyaf Sanayii A.Ş. firması ve Mısır’da yerleşik üretici/ihracatçı Jushi Egypt firması nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN

2.1. Soruşturma konusu ürün

(1) Soruşturma konusu ürün, “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri”dir.

(2) Cam elyafı, silika, kolemanit, alüminyum oksit, soda, magnezyum oksit, bor gibi geleneksel cam üretim hammaddelerinden üretilmektedir. Cam elyafı takviye malzemeleri, kompozit endüstrisinde en yaygın ve en yüksek düzeyde kullanılan ve geleneksel mühendislik malzemelerin ikamesi olarak kullanılan kompozit malzemelerden olup cam elyafı takviyeli plastiklerin (CTP) üretimi için gereklidir.

(3) Cam elyafı takviye malzemelerinin ana ürün gruplarının üretim süreçleri ve bu ürün gruplarının kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

Kırpılmış Demetler: Kırpılacak demetler kırpma makinesinin arkasına dizilir, kırpma ünitesinde istenilen uzunluklarda (3-4, 5-6, 12-24 mm) kırpılır. Kırpılan demetler kullanılacak ürüne göre fırınlanarak kademeli ve vibrasyonlu elekten geçirilerek ambalajlanır. Kırpılmış demetler, sıcak baskı kalıplamalarında: otomotiv, elektrik/elektronik, beyaz eşya ve mühendislik ürünlerinin plastiklerinin, termoplastik granüllerin, debriyaj ve fren balatalarının üretiminde ve su tabanlı dağılım (dispersiyon) uygulamalarında kullanılmaktadırlar.

Fitiller: a) Tek Uçlu Fitiller: Demetlerin doğrudan sarılarak R/F fırınlarında kurutulmasıyla elde edilen ürünlerdir. Direkt sarma fitiller olarak da adlandırılan tek uçlu fitiller, silo, depo veya boru gibi silindirik ürünlerin sarma tekniği ile üretiminde, her türlü içi boş ve/veya dolu profilin devamlı çekme (pultruzyon) yöntemiyle üretiminde ve dokunmamış çok açılı kumaşların üretiminde kullanılmaktadırlar.

b) Çok Uçlu Fitiller: Demet gruplarının birbirine paralel olarak bükülmeden sarılması ile oluşan ürünlerdir. Sarma işlemi bir makine aracılığı ile yapılmakta olup statik elektrik kontrolü de sarım işlemi sırasında icra edilmektedir. Çok uçlu Fitiller 1200-2400-4800-7200-9600 teks olarak pazara sunulmaktadırlar. Çok uçlu fitiller, akrilik küvet, ışık geçirgen panel, CTP boru ve otomobil tavanı üretiminde kullanılmalarının yanı sıra sıcak baskı kalıplama ve santrifüj kalıplama (savurma döküm) tekniklerinde de kullanılırlar.

Kırpılmış Demetten Keçeler: Keçe üretimi için özel olarak hazırlanan demetler, kırpıcı bölümüne yerleştirilir ve 50 mm uzunlukta kırpılarak yürüyen bir bant üzerine tesadüfi görünümde dağıtılır. Bant üzerindeki bu demetler reçine esaslı toz veya sıvı bağlayıcı ile bir arada tutulur. Toz bağlayıcının erimesi ve sıvı bağlayıcının ortamdaki suyunun giderilmesi için demetler fırınlar içerisinden geçirilir. Fırından geçirilen demetler soğurken rulolar arasından geçirilerek düzgün bir yüzey alır ve keçe üretimi tamamlanır. Keçeler; genellikle birim alan ağırlığı ile ifade edilmektedir. Örneğin; 300-450 gr./m2 kırpılmış demetten keçenin birim alan ağırlığı 300-450 gr. olacaktır. Diğer farklılıklar keçeyi bir arada tutan bağlayıcının miktarı ve türüne göre ifade edilmektedir. Keçeler, çözülebilen ve çözülemeyen olarak bilinen iki kategori içerisinde üretilmektedir. Kırpılmış demetten keçeler, tekne üretiminde; otomotiv yedek parça ve aksesuarlarının üretiminde; yapı elemanları, yalıtım malzemeleri, çatı ve cephe kaplamaları için levha üretiminde; sandviç yapıdaki kamyon kasaları ile jelkotlu laminat üretiminde kullanılmaktadırlar.

2.2. Benzer ürün

(1) Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuruda, taraflarınca üretilen ürün ile soruşturma konusu ürün arasında teknik ve fiziki özellikler, ürünün temel kullanım alanları ve tüketici algısı bakımından bir fark bulunmadığı belirtilmiştir. Soruşturma kapsamında da, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan ürününün teknik ve fiziki özellikleri ile temel kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır.

(2) Nihai Bildirim sonrası gelen görüşlerde, bor içeren cam elyafın (E camı) teknik özelliklerinin, bor içermeyen cam elyafa (ECR camı) kıyasla daha düşük olmadığı ve talep edilen müşteri gereksinimlerinin tamamının karşılandığı belirtilmiştir.

(3) İncelendiği üzere, yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün (E camı) ile soruşturma konusu ürün (ihracatçı tarafından üretilen ECR camı) arasında teknik ve fiziki özellikler, ürünün temel kullanım alanları ve tüketici algısı bakımından bir fark bulunmadığı değerlendirilmiştir.

(4) Bu değerlendirmeler çerçevesinde, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel niteliktedir ve bilgilendirme amacını taşımaktadır.

3. DAMPİNGE İLİŞKİN BELİRLEMELER

3.1. Genel açıklamalar

(1) Dampinge ilişkin belirlemeler açısından, Mısır’da yerleşik Jushi Egypt firması soru formunu usulüne uygun cevaplandırmış ve soruşturma süresince işbirliğinde bulunmuştur.

(2) Bu raporun 1.3. nolu başlığında da belirtildiği üzere, damping belirlemesi için 1/1/2016-31/12/2016 dönemi soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

3.2. Normal değer

(1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışlarının %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır.

(3) Buna göre normal değer;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;

– Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

– Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

(4) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

(5) Oluşturulmuş normal değer, firmadan temin edilen benzer ürünün üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde makul bir kar oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

3.3. İhraç fiyatı

(1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, ihraç fiyatı, Türkiye’ye ihraç amacıyla satılan soruşturma konusu ürün için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyat temelinde tespit edilmiştir.

3.4. Fiyat karşılaştırması

(1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma tarafınca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve ödeme koşulları, paketleme giderleri, elleçleme giderleri, taşıma, sigorta, banka masrafları, kapı ücreti gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

3.5. Damping marjı

(1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjı, normal değer ile ihraç fiyatının ağırlıklı ortalamasının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel nihai bildiriminde kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

(2) Buna göre, Jushi Egypt firması için damping marjı tespit edilememiştir.

(3) Yerli üretim dalı, nihai bildirime ilişkin görüşlerinde, damping marjı hesaplanırken Mısır’a yapılan cam elyaf ithalatının da iç piyasa fiyatlarının belirleyicisi olduğunu iddia ederek soruşturma konusu ürün ithalatının hesaplamada dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu görüş, damping hesaplamasında temel alınan normal değerin tespitinde üretici/ihracatçı firmanın kendi yurt içi piyasasında oluşan fiyatlarının veri olarak kabul edildiği dikkate alınarak geçerli görülmemiştir.

4. ZARARA İLİŞKİN BELİRLEMELER

4.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalatın hacmi ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile yerli üretim dalı üzerindeki etkisine bakılmıştır. Bu çerçevede, dampingli ithalatın miktarı ve gelişimi, dampingli ithalatın fiyatının gelişimi, yurt içi tüketim ve pazar payları, fiyat baskısı ve fiyat kırılması ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir.

(2) Söz konusu inceleme, bu raporun 2.1. nolu başlığında belirtilen soruşturma konusu ürün için 1.3. nolu başlığında belirtilen 1/1/2014-31/12/2016 tarihleri arasındaki zarar inceleme dönemi için yapılmıştır. Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve şikâyet konusu ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

4.2. İthalatın hacmi ve gelişimi

(1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak veya nispi olarak artış olup olmadığı incelenmiştir. Söz konusu inceleme, bu raporun 1.3. nolu başlığında belirtilen zarar inceleme dönemi için yapılmıştır.

4.3. İthalatının mutlak gelişimi ve fiyatları

(1) Soruşturma konusu ürünün tüm ülkelerden toplam ithalatı incelenmiştir. Buna göre söz konusu ürünün ithalatı 2014 yılında 47.186 ton iken 2015 yılında bir miktar düşerek 45.372 ton olmuş ve 2016 yılında ise 69.103 tona yükselmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürün ithalatı değer bazında incelendiğinde, ithalat 2014 yılında 61,9 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşirken, 2015 yılında yatay bir seyir izlemiş ve 61,3 milyon ABD Doları olmuştur. 2016 yılında ise 2014 yılına göre %40 oranında artarak 86,4 milyon ABD Doları seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir.

(3) Söz konusu veriler dikkate alınarak, soruşturma konusu ürününün genel ithalatının ortalama birim fiyatları hesaplanmıştır. Buna göre soruşturma konusu ürün ithalatının ortalama birim fiyatları 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 1.311 ABD Doları/Ton, 1.351 ABD Doları/Ton ve 1.250 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

4.4. Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları

(1) Soruşturma konusu ülke olan Mısır menşeli ithalat incelenmiştir. Soruşturma konusu ürünün Mısır’dan yapılan ithalatı, 2014-2016 döneminde sırasıyla 20.658 ton, 19.969 ton ve 33.253 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Mısır menşeli ithalat değer bazında incelendiğinde, ithalat 2014-2016 yıllarında sırasıyla 18.8 milyon ABD Doları, 19 milyon ABD Doları ve 32,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(3) Mısır menşeli ithalatın başvuruya konu ürünün toplam ithalatı içerisindeki payının 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla %44, %44 ve %48 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(4) Mısır menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları 2014, 2015 ve 2016 yıllarında artarak sırasıyla 908 ABD Doları/Ton, 954 ABD Doları/Ton ve 975 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

4.5. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları

(1) Başvuruya konu olmayan üçüncü ülkeler menşeli toplam ithalata bakılmıştır. Söz konusu ithalatın 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 26.527 ton, 25.402 ton ve 35.850 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bahse konu ithalatın değeri ise aynı dönemde sırasıyla 43,1 milyon ABD Doları, 42,2 milyon ABD Doları ve 54 milyon ABD Doları olmuştur.

(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı, yine aynı dönemde sırasıyla %56, %56 ve %52 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Başvuruya konu olmayan üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında, ithal birim fiyatı inceleme dönemi için sırasıyla 1.624 ABD Doları/Ton, 1.663 ABD Doları/Ton ve 1.505 ABD Doları/Ton seviyesinde olmuştur.

4.6. İthalatın nispi gelişimi

(1) Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve başvuru konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. İncelenen veriler 2014 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Buna göre yerli üretim dalının yurt içi satış endeksi 2014’de 100 birim iken 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 113 ve 101 birim olmuştur.

(3) Yurt içi tüketim endeksi 2014’de 100 birim iken 2015 yılında 103 ve 2016 yılında ise 129 birime çıkmıştır.

(4) Mısır’ın 2014 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2015 yılında biraz düşerek 94 birime inmişken 2016 yılında artarak 124 birim seviyesine yükselmiştir.

(5) Diğer ülkelerin toplam pazar payı endeksi 2014 yılı 100 kabul edildiğinde, 2015 yılında 93 birime düşmüş, 2016 yılında ise bu değer artarak 104 olmuştur.

(6) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2014 yılı 100 kabul edildiğinde, 2015 yılında 110 birime çıkarken, 2016 yılında 78 seviyesine inmiştir.

4.7. Dampingli ithalatın yerli üretim dalı iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

4.7.1. Fiyat kırılması

(1) Fiyat kırılması, ithal ürünün fiyatlarının, Türkiye piyasasında yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarına göre ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

(2) Fiyat kırılması hesaplanırken, soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalat gümrük vergisinden muaf olduğundan ötürü, Mısır menşeli soruşturma konusu ürün için TÜİK verileri kullanılarak hesaplanan CIF ithal birim fiyatın üzerine, CIF kıymetin %2,5’i tutarındaki diğer ithal masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur.

(3) Bulunan değerler ile başvuru sahibi yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları karşılaştırılmış olup, bu kapsamda, 2014-2016 döneminde Mısır menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını sırasıyla %5X, % 2X, %3X oranında kırdığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, ihracatçı firmanın neden olduğu fiyat kırılması ise soruşturma döneminde %3X olarak hesaplanmıştır.

4.7.2. Fiyat baskısı

(1) Fiyat baskısı hesabı ithal ürünün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını olması gereken seviyeye göre yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu göstermektedir.

(2) Fiyat baskısı hesaplanırken soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalat gümrük vergisinden muaf olduğundan ötürü, Mısır menşeli soruşturma konusu ürün için TÜİK verileri kullanılarak hesaplanan CIF ithal birim fiyatın üzerine, CIF kıymetin %2,5’i tutarındaki diğer ithal masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler ile yerli üretim dalının ticari maliyetlerine eklenen makul kar oranı ile hesaplanan olması gereken yurt içi satış fiyatı karşılaştırılmıştır.

(3) Buna göre, 2014-2016 döneminde Mısır menşeli ithalatın yerli üreticinin fiyatları üzerinde %6X, %2X ve %2X oranında fiyat baskısına neden olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, ihracatçı firmanın neden olduğu fiyat baskısı ise soruşturma döneminde %2X olarak hesaplanmıştır.

4.8. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde yerli üretim dalının 2014-2016 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler TÜİK’in yayımladığı yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış, böylelikle reel değerlere ulaşılmıştır. Veriler 2014 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (K.KO)

1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe 2014 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi 2015 yılında 103 birime yükselmiş, 2016 yılında ise 85 birime düşmüştür.

2) Yerli üretim dalının kapasite endeksi 2014-2015 döneminde 100, 2016 yılında ise 58 birim olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında 100 birim olan KKO endeksi ise 2015-2016 yıllarında sırasıyla 103 ve 146 birim olmuştur.

b) Yurt içi ve yurt dışı satışlar

1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe 2014 yılında 100 birim olan yurt içi satış miktar endeksi, 2015-2016 yıllarında sırasıyla 113 ve 101 olmuştur.

2) Aynı dönemde yerli üretim dalının yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2014 yılında 100 birim olan endeksin 2015 yılında 116 birime, 2016 yılında ise 119’a yükseldiği görülmektedir.

3) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe 2014 yılında 100 birim olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2015-2016 yıllarında düşerek sırasıyla 99 ve 59’a inmiştir.

4) Aynı dönemde yerli üretim dalının yurt dışı satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2014 yılında 100 birim olan endeksin 2015 yılında 102 birime yükseldiği, 2016 yılında ise 68’e indiği görülmektedir.

c) Yurt içi ve yurt dışı satış fiyatları

1) Yerli üretim dalının başvuru konusu 2014 yılında 100 birim olan ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksi, 2015-2016 yıllarında zamanla artarak sırasıyla 102 ve 118’e çıkmıştır.

2) Yerli üretim dalının başvuru konusu 2014 yılında 100 birim olan ortalama yurt dışı birim satış fiyatı endeksi, 2015-2016 yıllarında artarak sırasıyla 104 ve 116’ya yükselmiştir.

ç) Pazar payı

1) Başvuru konusu ürünün yurt içi tüketim endeksi 2014’de 100 birim iken 2015 ve 2016 yıllarında artarak sırasıyla 103 ve 129 birime yükselmiştir.

2) Öte yandan yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2014 yılı 100 birim kabul edildiğinde, 2015 yılında 110 birime yükselmiş, ardından 2016 yılında 78 birime inmiştir.

d) Stoklar

1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründeki stok verileri miktar bazında incelendiğinde. 2014 yılında 100 birim olan stok düzeyi endeksinin, 2015-2016 yıllarında sırasıyla 66 ve 81 birime indiği görülmektedir.

2) Yerli üretim dalının stok çevrim hızı endeksi ise 2014 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2015-2016 yıllarında sırasıyla 163 ve 102’ye yükselmiştir.

e) İstihdam

1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi, 2014 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2015-2016 yıllarında sırasıyla 94 ve 78 birim seviyelerine inmiştir.

f) Ücretler

1) 2014 yılında 100 birim olarak alınan yerli üretim dalının başvuru konusu ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2015-2016 yıllarında sırasıyla 92 ve 104 birim olmuştur.

g) Verimlilik

1) Yerli üretim dalının başvuru konusu ürünün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2014 yılında 100 birim iken, 2015-2016 yıllarında yükselerek sırasıyla 109 ve 108 birime çıkmıştır.

ğ) Maliyetler ve kârlılık

1) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2014 yılında 100 birim iken, 2015-2016 yıllarında sırasıyla 97 ve 102 birim olmuştur.

2) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe 2014 yılında 100 olan yurt içi birim karlılık endeksi 2015-2016 yılında artarak sırasıyla 21.678 ve 56.175’ye yükselmiştir.

3) Yerli üretim dalının başvuru konusu üründe 2014 yılında -100 olan toplam birim karlılık endeksi 2015-2016 yılında artarak sırasıyla 425 ve 1.342’ye yükselmiştir.

h) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının başvuru konusu ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2014 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2015-2016 yıllarında artarak önce 173’e, sonrasında da 271’e yükselmiştir.

ı) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklük endeksi, 2014 yılında 100 birim iken 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 105 ve 110’a yükselmiştir.

i) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği

1) Sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2014 yılında 100 birim olan öz sermaye endeksi, 2015 yılında 95’e, 2016 yılında 91’e gerilemiştir.

j) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırımların geri dönüş oranı (kar/aktif toplamı), 2014 yılında -100 birim iken 2015 yılında önce 431’e çıkmış, sonrasında 2016 yılında ise 1.007’ye yükselmiştir.

4.9. Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri genel itibariyle değerlendirildiğinde, 2014-2016 döneminde yerli üretim dalının kapasite kullanım oranı, yurt içi ve yurt dışı birim satış karı, verimlilik, stok, stok çevrim hızı, ürün nakit akışı gibi ekonomik göstergelerinde iyileşmeler yaşandığı ve bu dönemde yerli üretim dalının karlılığının yüksek seviyelere geldiği değerlendirilmektedir.

(2) Yerli üretim dalının yurt içi satış miktarı, sınai maliyet ve ticari maliyet gibi ekonomik göstergelerinin ise yatay seyrettiği; üretim, ihracat miktarı, istihdam ve kapasite gibi ekonomik göstergelerinde ise bozulmalar yaşandığı görülmektedir.

(3) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin bütüncül biçimde incelenmesi neticesinde özellikle yurt içi ve yurtdışı birim karlılık endekslerinde izlenen olumlu tablonun firmanın bu göstergeler ile bağlantılı tüm finansal yapısına yansıdığı ve nakit akışı, firma aktif toplamı, yatırımların geri dönüşü gibi göstergelerin zarar inceleme döneminde olumlu bir seyir içinde olduğu görülmüştür.

(4) Bu çerçevede yatay seyreden ve olumlu olduğu gözlemlenen göstergelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde yerli üretim dalının Yönetmeliğin 17’nci maddesinde tanımlanan “maddi zarar” haliyle karşı karşıya bulunmadığı saptanmıştır.

(5) Nihai Bildirim sonrasında ilgili taraflardan ulaşan görüşlerin, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri ve zarara ilişkin ulaşılan tespitleri değiştirmediği değerlendirilmiştir.

5. SORUŞTURMAYA KONU İTHALAT İLE ZARAR ARASINDAKİ NEDENSELLİĞE İLİŞKİN BELİRLEMELER

5.1. Soruşturmaya konu ithalatın zarar üzerindeki etkisi

(1) Soruşturmaya konu ülke olan Mısır menşeli ithalatın dampingli olmadığı bu raporun üçüncü bölümünde tespit edilmiştir.

(2) Daha önce de belirtildiği üzere, 2014-2016 döneminde Mısır menşeli ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatlarını kırdığı ve baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(3) Diğer taraftan, 2014-2016 döneminde yerli üretim dalının kapasite kullanım oranı, yurt içi ve yurt dışı birim satış karı, verimlilik, stok, stok çevrim hızı, ürün nakit akışı gibi ekonomik göstergelerinde iyileşmeler yaşandığı ve bu dönemde yerli üretim dalının karlılığının yüksek seviyelere geldiği gözlenmiştir.

(4) Öte yandan, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, nedensellik bağı incelemesi için mevcudiyeti hukuken zorunlu olan dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde soruşturmaya konu üründe maddi zarar halinin her ikisinin de mevcut olmadığı tespit edildiğinden nedensellik bağına ilişkin belirleme yapılmasının hukuken mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

6. SONUÇ

(1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Mısır menşeli ithalatın dampingli olmadığı ve yerli üretim dalında zarar bulunmadığı tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Mısır menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik yürütülen soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilmiştir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}