24.09.2018 37423298 Gümrük Müşavirlerinin Elektronik Tebligat Sistemine dahil olmak zorunda oldukları

24.09.2018 37423298 Gümrük Müşavirlerinin Elektronik Tebligat Sistemine dahil olmak zorunda oldukları

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :80572740-645

Konu   :Elektronik Tebligat Sistemi

 

24.09.2018 / 37423298

İSTANBUL GÜRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

 

 

İlgi      :29.01.2018 tarihli ve 2018/501-GT sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda yer alan hususlar incelenmiştir.

25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.02.2018 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinin (Sıra No:1) “Elektronik tebligat yapılacak kişiler” başlığı altında yer alan 4 üncü maddesi;

“… (4) Elektronik tebligat adresinin edinimine ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.” Hükmünü amir bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin usul ve esaslar 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile kendisine elektronik tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilenler ile isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenlerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca bahsi geçen Tebliğ ile belirlenen süreler içerisinde, elektronik tebligat kullanıcı kodu, parola ve şifre temini için anılan Başkanlığa başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, halihazırda elektronik tebligat kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunan yükümlülerin mezkur Tebliğ kapsamında tekrar parola ve/veya şifre almalarına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinin (Sıra No:1) 4 üncü maddesi uyarınca, tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.

Bilgi alınmasını rica ederim.

 

Leman ÇAKIR

Bakan a.

Daire Başkanı V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}