İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2017-20

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2017-20

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/20)

Ekonomi Bakanlığından: 04.08.2017 tarihli ve 30144 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5402.46 gümrük tarife pozisyonu altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma kapsamında geçici önlem alınmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

b) DMT: Dimetiltereftalatı,

c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

g) MEG: Mono etilen glikolü,

ğ) PET: Polyester cipsi,

h) POY: Poliesterlerden kısmen çekimli ipliği,

ı) PTA: Saf tereftalik asidi,

i) PTİ: Poliesterlerden tekstüre ipliği,

j) Tayland: Tayland Krallığını,

k) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

l) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,

ifade eder.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Misyonlarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri de karşılanmıştır.

(4) Soruşturma konusu ürünün soruşturma konusu ülkelerden ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların on sekiz tanesinden cevap alınmıştır.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların kırk üç tanesinden cevap alınmıştır.

(6) İlgili taraflardan alınan yanıtlar içerisinde yer alan nesnel görüşlerin değerlendirilmesine devam edilmektedir.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürün 5402.46 GTP altında tasnif edilen “POY”dur.

(2) Soruşturma konusu ürünün temel hammaddeleri glikol, PTA ve DMT isimli petrokimya endüstrisi ürünleridir. İnceleme konusu ürün, MEG ile PTA veya DMT arasındaki polikondenzasyon reaksiyonu sonucu elde edilen PET isimli ara ürünün tekrar kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara sokulmasıyla elde edilmektedir. Dolayısıyla inceleme konusu ürün üretiminin ilk aşaması polimer üretimidir. Bu iki şekilde gerçekleştirilir:

a) DMT ve MEG’den polimerizasyon ile PET üretimi: En eski üretim yöntemi olarak kabul edilmektedir. İlk kurulan polyester tesisleri bu yöntemle imalat gerçekleştirmişlerdir. Yeni kurulmakta olan tesislerde de sürekli polimerizasyon usulü uygulanarak daha ekonomik işletme koşulları sağlanmıştır.

b) PTA ve MEG’den sürekli polimerizasyon ile PET üretimi: (a) bendindeki imalat yönteminden daha ekonomik ve teknolojik açıdan daha üstün olduğu bilinmektedir.

(3) Bu işlemin sonunda polimer elde edilmektedir. Polimerin kurutulup küçük granüller halinde kesilmesinden cips üretilmektedir. İnceleme konusu ürün üretimi için kurutulup küçük granüller halinde kesilen cipslerin “ekstrusion” işlemine tabi tutularak ekstruder cihazında eritilmesi gerekmektedir. Eritilen cips düze denilen çok ince deliklerden püskürtülerek inceleme konusu ürün üretilmektedir. Elde edilen söz konusu ürünün dokuma veya örme işleminde kullanılabilmesi için ek işlemlerden geçirilerek iplik haline getirilmesi mümkündür.

(4) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin geçici belirlemeler

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi Korteks firması, PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını müteakip yurt dışından söz konusu ürün imalatı yapan makinalar tedarik eden ithalatçı firmaların POY ithal edip PTİ üreterek bir kısmını kendi üretimlerinde kullandıklarını önemli bir kısmını ise yurt içi piyasada satmaya başladıklarını ve böylece PTİ ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınarak mezkûr önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisinin azaltıldığını iddia etmiştir.

(2) PTİ ile soruşturma konusu ürün ithalatı Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen veriler çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda, soruşturma konusu ürün ithalatında özellikle 2010 yılı sonrasında önemli artış gerçekleştiği tespit edilmiştir. Soruşturma konusu ürünün 2010 yılında miktar olarak 41.248.660 Kg olan genel ithalatı, izleyen yıllarda sürekli bir artış eğilimi içinde olmuş ve 2016 yılında 194.932.226 Kg’ye yükselmiştir. Soruşturma konusu ürünün ithalatında yaşanan mezkûr artış büyük oranda dampinge karşı önleme tabi başvuru konusu ülkeler menşeli ithalattan kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkelerden yapılan POY ithalatının toplam POY ithalatı içindeki payı 2014 ve 2015 yıllarında %99,1; 2016 yılında ise %99,2 olarak gerçekleşmiştir. PTİ ithalatı ise 2010 yılı sonrası dönemde dalgalı bir seyir izlemiştir. Bununla birlikte, 2010 yılı sonrası dönemi geneli itibariyle değerlendirildiğinde, 2010 yılında 159.960.807 Kg olan söz konusu ürünün genel ithalatı 2016 yılında 295.789.479 Kg’ye yükselmiştir.

(3) Diğer taraftan, soruşturma konusu ürünün önemli ithalatçılarından bazılarının aynı zamanda PTİ üreticisi oldukları tespit edilmiştir.

(4) Ayrıca, Hindistan menşeli PTİ ürününe yönelik olarak yürütülen yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içeren ve 26/6/2014 tarihli ve 29042 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/15)’in 7 nci maddesinde de belirtildiği üzere, soruşturma konusu POY’un tekstüre makinelerinde bükme ve tekstüre etme gibi işlemlerden geçirilerek tekstüre iplik haline getirilmesinin esaslı nitelikte bir işlem olmadığı değerlendirilmektedir.

(5) Diğer taraftan, Korteks firmasının PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün ithalatçılarının yurt dışından tekstüre makinaları tedarik ederek POY’dan PTİ ürettikleri yönündeki iddiası çerçevesinde, PTİ’de ilk önlemin yürürlüğe girdiği 2000 yılı sonrası dönemde tekstüre makine ithalatı incelenmiştir. Bu kapsamda, soruşturma konusu ürünün başlıca ithalatçılarının ithalatçı soru formuna verdikleri cevaplar incelendiğinde söz konusu firmaların belirli adetlerde ithal makine tedarik ettikleri tespit edilmiştir.

Sonuç ve karar

MADDE 7 – (1) Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 5402.33 GTP’si altında tasnif edilen “PTİ” ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin söz konusu ürünün üretim sürecinde kullanılan yarı mamul “POY” ürünü ithal edilerek PTİ imal edilmesi suretiyle etkisiz kılındığına yönelik geçici belirlemeler yapılmıştır.

(2) Soruşturma sırasında önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin ön belirlemeler yapıldığından, Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile, aşağıdaki tabloda GTP, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oran veya tutarlarda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

 

Menşe/Çıkış Ülkesi

 

Önlem Oranı/Tutarı

 (CIF %)

 (ABD Doları/Ton)

5402.46

Poliesterlerden Kısmen Çekimli İplikler (POY)

Çin Halk Cumhuriyeti

263 $/Ton

Hindistan

%10,15

Malezya

138 $/Ton

Tayland

%18,85

Endonezya

120 $/Ton

Çin Tayvanı

%14,3

Vietnam

%36,28

Süre

MADDE 8 – (1) 7 nci maddede belirtilen geçici önlemler, Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

Uygulama

MADDE 9 – (1) Gümrük idareleri, 7 nci maddede GTP, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oran veya tutarlarda teminat alırlar.

(2) 5 inci maddede belirtilen soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 7 nci maddedeki tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}