İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:02.06.2020 tarih ve 31143 sayılı R.G.

MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK III’ünde yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler”e bu Tebliğ Ek’inde yer alan İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (Gerekli görülmesi halinde talep edilecektir) eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
31/12/201830642 (4. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
-120/8/201930864
-29/1/202031003
 
Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200602-19-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}