Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 166)

Ticaret Bakanlığından: 02.06.2020 tarih ve 31143 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kozmetik ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan, Ek-1’deki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Adana Gümrük Müdürlüğü
2Ankara Gümrük Müdürlüğü
3Dilovası Gümrük Müdürlüğü
4Erenköy Gümrük Müdürlüğü
5İzmir Gümrük Müdürlüğü
6Muratbey Gümrük Müdürlüğü

(2) Ancak;

a) Dahilde işleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen,

b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

c) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,

Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir.

Yetki

MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen Tebliğ kapsamı eşya için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200602-15-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}