Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 649) (Kuru baklagiller, buğday ve mahlut, arpa, mısır, pirinç)

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 649) (Kuru baklagiller, buğday ve mahlut, arpa, mısır, pirinç)

HUBUBAT VE BAKLİYAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 649

16.01.2019 tarih ve 30657 sayılı R.G.

Ekli “Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci ve 17 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Tarife kontenjanı

MADDE 1 – (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

 

GTP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

07.13 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)

100.000

10.01 Buğday ve mahlut

1.000.000

10.03 Arpa

700.000

10.05 Mısır

700.000

10.06 Pirine

100.000

Gümrük vergisi

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta %0 oranında gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi oranları uygulanır.

Tarife Kontenjanı Dönemi

MADDE 3 – (1) 1 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılı için tahsis edilen miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden tahsis edilir.

İthal lisansı

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş
beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}