Genelge 2017-1 Gübre İthalatına İlişkin Uygulama Genelgesi

Genelge 2017-1 Gübre İthalatına İlişkin Uygulama Genelgesi

GÜBRE İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA

GENELGESİ (2017/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Gübre ithalat işlemlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) 31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliği ekinde yer alan Ek-5/A ve Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ürünler ile Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünleri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu genelge, 03/06/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi, 29/03/2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik, 31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu genelgede geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: İl gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünü,

ç) G.T.P: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) G.T.İ.P : Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ifade eder.

Uygunluk yazısı/İthalat ön izni /Kapsam dışı yazısı düzenlenecek ürünler

MADDE 5 – (1) Ek-5/A’da G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından uygunluk /ithalat ön izni/kapsam dışı yazısı düzenlenir. Uygunluk/ithalat ön izni/kapsam dışı yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.

(2) Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, İl Müdürlükleri tarafından uygunluk yazısı/kapsam dışı yazısı düzenlenir. Uygunluk/kapsam dışı yazısı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.

(3) Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilir.

Uygunluk yazısı düzenlenmeyecek ürünler

MADDE 6 – (1) Ek-5/A ve Ek-5/B’de G.T.İ.P.’leri ve tanımları belirtilen ürünlerden 2834.21, 2834.29.80.11.00, 2834.29.80.12.00, 2834.29.80.19.00, 3824.84.00.00.00, 3824.85.00.00.00, 3824.86.00.00.00, 3824.87.00.00.00, 3824.88.00.00.00, 3824.99.92.00.39, 3824.99.93.00.19 ve 3824.99.96.90.68 G.T.P’.lerinde yer alanların gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir.

Uygunluk/Kapsam dışı yazısının iadesi

MADDE 7 – (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Ek-5/A kapsamında olan ürünler için BÜGEM’e, Ek-5/B kapsamında olan ürünler için firma merkezinin bulunduğu il müdürlüklerine verilir.

Uygunluk/kapsam dışı /ithalat ön yazısı izni için başvuru esasları

MADDE 8 – (1) 29/03/2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamındaki ürünlerin ithalat ön izin belgesi/kapsam dışı yazısı başvuruları, söz konusu yönetmelik hükümlerine göre BÜGEM’e yapılır.

(2) Kimyevi gübre ithalatlarında firmalar uygunluk/kapsam dışı yazısı başvurusunu, Ek-5/A’da G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen ürünler için BÜGEM’e, Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ürünler için firma merkezlerinin bulunduğu il müdürlüklerine yaparlar.

(3) Ek-5/A ve Ek-5/B’de G.T.P’leri ve tanımları belirtilen kimyevi gübrelerin ithalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Müracaat Dilekçesi

i. İl müdürlüklerine yapılacak başvurular için başvuru dilekçesi (Ek-1) ve Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat Formu (Ek-6),

ii. BÜGEM’e yapılacak başvurular için başvuru dilekçesi (Ek-2) ve Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat Formu (Ek-6),

iii. Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat formuna G.T.İ.P numaralarının yazılması zorunludur.

b) Tarımsal amaçlı ithalatlarda başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içerisinde düzenlenmiş, ürüne ait analiz raporunun/sertifikasının aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylı sureti,

c) Faturanın/Proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti,

d) İlgili döner sermaye hesabına yatırılan ücret dekontunun aslı,

Başvurunun değerlendirilmesi ve uygunluk/ ithalat ön izin /kapsam dışı yazısının düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) 29/03/2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamındaki (Ek-19’da yer alan ürünler hariç) ürünlerin ithalat ön izin /kapsam dışı yazıları, söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre BÜGEM tarafından düzenlenir.

(2) Kimyevi gübre ithalatlarında;

(a) Başvuru dilekçesi ekinde yer alması gereken belgelerin eksik olması veya dilekçe ekinde sunulan belgelerde bilgi eksikliğinin olması durumunda firmaya eksikliğin belirtildiği eksik bilgi/belge yazısı düzenlenir.

(b) Bu genelge ekinde yer alan Ek-5/A kapsamındaki ürünler için BÜGEM tarafından (Ek-4 veya Ek-7), Ek-5/B kapsamındaki ürünler için il müdürlükleri tarafından (Ek-3 veya Ek-8) uygunluk/kapsam dışı yazıları düzenlenir.

(c) Uygunluk yazısı başvurularında başvuru dilekçesinde tip ismi belirtilen ürüne ait analiz raporundaki/sertifikasındaki değerlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilir. Uygun olması durumunda fatura veya proforma faturadaki miktar üzerinden uygunluk yazısı düzenlenir. Uygunluk yazısı sadece tarımsal amaçlı gübre ithalatları için düzenlenir.

(ç) Ek-5A ve Ek-5/B ‘de G.T.P’leri ve tanımları belirtilen sanayinin çeşitli dallarında(Cam, Seramik, Metal, Kimya, Patlayıcı, Gübre Hammaddesi v.b ) kullanılmak üzere ithal edilecek kimyevi gübre ithalatlarında ve laboratuvar, deneme, gösteri amaçlı veya elli kilogram/litrenin altında olan parti teşkil etmeyen kimyevi gübre ithalatlarında ürünün ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğuna bakılmaksızın;

Ek-5/A kapsamındaki ürünler için BÜGEM tarafından Kapsam Dışı (Ek-7) yazısı,

Ek-5/B kapsamındaki ürünler için il müdürlükleri tarafından Kapsam Dışı (Ek-8) yazısı düzenlenir. Kapsam dışı yazısı düzenlenen ürünler için TSE(Türk Standartları Enstitüsü) analizi istenmez.

Kapsam dışı yazısı Ek-5/A ve Ek-5/B de G.T.P’leri ve tanımları yapılan ürünlerin tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere ithal edilmek istendiğinde düzenlenir.

Ek-5/A ve Ek-5/B de G.T.P ‘leri ve tanımları yer almayan ürünler için Kapsam Dışı yazısı düzenlenmez.

(d) Eğer Ek-5/A ve Ek-5/B de G.T.P ‘leri ve tanımları yer almayan ürünler için başvuru yapılırsa, yapılan başvurularda;

Başvurulan G.T.P ve tanımın Ekonomi Bakanlığı İthalat Tebliği(2017/1) Ek-5/A ve Ek-5/B de yer almadığının belirtildiği bir yazı düzenlenir.

Uygunluk yazısı/ithalat ön izni süresi

MADDE 10-(1) Bu genelge ekinde yer alan Ek-5/A ve Ek-5/B kapsamındaki ürünler için düzenlenen uygunluk yazıları/ithalat ön izinleri, yıl içerisinde kalmak kaydıyla düzenlendiği tarihten itibaren 6 (Altı) ay geçerlidir. Eğer uygunluk yazısının düzenlendiği tarihte yılın bitimine 6(Altı) aydan daha az süre kaldıysa uygunluk yazısının süresi düzenlendiği yılın sonuna (31 Aralık) kadardır. Kapsam dışı yazısı süresizdir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11 – (1) 13/04/2016 tarih ve 8413 Sayılı Bakanlık Makamı’ndan alınan Olur ve bu Olur’a istinaden yayımlanan 2016/02 sayılı Gübre ithalatına İlişkin Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Genelge Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür

 

Ekler:

Ek-1 : İl müdürlüğüne yapılacak uygunluk yazısı başvuru dilekçesi.

Ek-2 : BÜGEM’e yapılacak uygunluk yazısı başvuru dilekçesi.

Ek-3 : İl müdürlüklerince düzenlenen uygunluk yazısı.

Ek-4 : BÜGEM tarafından düzenlenen uygunluk yazısı.

Ek-5/A : BÜGEM tarafından uygunluk yazısı düzenlenecek eşya listesi.

Ek-5/B : İl müdürlükleri tarafından uygunluk yazısı düzenlenecek eşya listesi.

Ek-6 : Kimyevi gübre ithalat izni müracaat formu.

Ek-7 : Gübre harici ürünlerin ithalatında BÜGEM tarafından düzenlenecek kapsam dışı

yazısı.

Ek-8 : Gübre harici ürünlerin ithalatında il müdürlükleri tarafından düzenlenecek kapsam dışı yazısı.

 

EK-1

T.C.

…………………………VALİLİĞİ

(İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne)

 

Aşağıda belirtilen ürün/ürünleri Tarımsal / Sanayi amaçlı kullanmak üzere ithal etmek istiyorum. Gereğini arz ederim.

 

(Tarih)

(Yetkili Adı, Soyadı, İmzası, Ünvanı ve Firma Kaşesi)

Fatura/Proforma

Fatura Tarih/No

Menşei

Ülke

G.T.İ.P

Tip ismi

Ürün Miktarı

Parasal Değeri

 

 

 

 

 

 

Ekler:

1-Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat Formu

2-Tarımsal amaçlı ithalatlarda ürüne ait analiz raporunun/sertifikasının aslı veya firmaca onaylı sureti (6 ay)

3-Faturanın/Proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti ve gerektiğinde Türkçe tercümesi

4- İlgili döner sermaye hesabına yatırılan ücret dekontunun aslı

EK-2

T.C.

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne

 

Aşağıda belirtilen ürün/ürünleri Tarımsal / Sanayi amaçlı kullanmak üzere ithal etmek istiyorum. Gereğini arz ederim.

 

 

 

(Tarih)

(Yetkili Adı, Soyadı, İmzası, Ünvanı ve Firma Kaşesi)

 

Fatura/Proforma

Fatura Tarih/No

Menşei

Ülke

G.T.İ.P

Tip ismi

Ürün Miktarı

Parasal Değeri

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler:

1-Kimyevi Gübre İthalat İzni Müracaat Formu

2-Tarımsal amaçlı ithalatlarda Ürüne ait analiz raporunun/sertifikasının aslı veya firmaca onaylı sureti (6 ay)

3-Faturanın/Proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti ve gerektiğinde Türkçe tercümesi

4- İlgili döner sermaye hesabına yatırılan ücret dekontunun aslı

EK-3

T.C.

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………………………. İl Müdürlüğü

Sayı     :

Konu   :

 

İLGİLİ FİRMAYA

İlgili Firma Adresi

 

İlgi :….. tarih ve ….sayılı başvurunuz.

Ekonomi Bakanlığının 2017/1 nolu İthalat Tebliğ kapsamında ( Ek-5/B)’de yer alan, aşağıda özellikleri ve miktarı yazılı ürünün/ürünlerin Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere ithali uygun görülmüştür. Bu belge …./…/2017 tarihine kadar geçerlidir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ad Soyad

Ünvan

İmza

Menşei

Ülke

G.T.İ.P

Tip ismi

Ürün Miktarı

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1- İthalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca firma merkezinin bulunduğu il müdürlüklerine verilir.

2- Gerçekleşen ithalat miktarı ve parasal tutarı, uygunluk yazısının ön veya arka yüzüne Gümrük İdaresince yazılarak onaylanacaktır.

3- Tarımsal amaçlı ithalatlarda Gümrük beyannamelerinin tescilinden önce TSE yetkililerince üründen numune alınarak Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin ekinde yer alan analiz metotlarına göre analize tabi tutulup, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte yer alan normlara uygunluğu sağlandıktan sonra ürünün girişine izin verilir.

EK-4

T.C.

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :

Konu   :

Belge No:

 

 

İLGİLİ FİRMAYA

İlgili Firma Adresi

 

 

İlgi      :….. tarih ve ….sayılı başvurunuz.

Ekonomi Bakanlığının 2017/1 nolu İthalat Tebliğ kapsamında ( Ek-5/A)’da yer alan, aşağıda özellikleri ve miktarı yazılı ürünün; Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere ithali uygun görülmüştür. Bu belge …./…/2017 tarihine kadar geçerlidir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ad Soyad

Ünvan

İmza

Menşei

Ülke

G.T.İ.P

Tip ismi

Ürün Miktarı

 

 

AÇIKLAMALAR

1- İthalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne verilir.

2- Gerçekleşen ithalat miktarı ve parasal tutarı, uygunluk yazısının ön veya arka yüzüne Gümrük İdaresince yazılarak onaylanacaktır.

3- Tarımsal amaçlı ithalatlarda Gümrük beyannamelerinin tescilinden önce TSE yetkililerince üründen numune alınarak Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin ekinde yer alan analiz metotlarına göre analize tabi tutulup, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte yer alan normlara uygunluğu sağlandıktan sonra ürünün girişine izin verilir.

4- Firma Bakanlığımızın 10 Ekim 2015 Tarih ve 29498 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2015/42 Sayılı Tebliğ doğrultusunda Bakanlığımıza bilgi ve belge akışını sağlamak zorundadır.

Ek-5/A

 

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

2834.21 Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat
3101.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3102.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız %34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç)
3102.40 Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları
3102.50 Sodyum nitrat

 

 

Ek-5/B

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

2832.30.00.20.00 Yalnız gübre olarak kullanılan amonyum tiyosülfat
2832.30.00.90.00 Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum tiyosülfat
2834.29.80.11.00 Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat
2834.29.80.12.00 Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat
2834.29.80.20.11 Yalnız gübre olarak kullanılan magnezyum nitrat ve magnezyum nitrat çözeltisi
2834.29.80.19.00 Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar
3102.10 Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)
3102.21.00.00.00 Amonyum sülfat
3102.29 Diğerleri
3102.60 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
3102.80.00.00.00 Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
3102.90 Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dâhil)
31.03 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
31.04 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
31.05 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları
3824.84.00.00.00 Yalnız gübre olarak kullanılan aldrin(ISO),camphechlor(ISO)(toxaphene), chlordane(ISO), chlordecone (ISO), DDT(ISO)(clofenotane (INN), 1,1,1-Trichloro-2, 2-bis(p-chloropheny(ethane), dieldrin(ISO,INN), endosulfan (ISO),endrin (ISO), heptachlor (ISO) veya mirex (ISO) içerenler
3824.85.00.00.00 Yalnız gübre olarak kullanılan lindane(ISO,INN) dahil,1,2,3,4,5,6 hexachlorocylohexane(HCH(ISO) içerenler
3824.86.00.00.00 Yalnız gübre olarak kullanılan pentachlorobenzene(ISO) veya hexachlorobenzene(ISO) içerenler
3824.87.00.00.00 Yalnız gübre olarak kullanılan perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluorooctane, sülfonamidler veya perfluorooctane sulphonyl flüoride içerenler
3824.88.00.00.00 Yalnız gübre olarak kullanılan tetra-, penta-, hexa-hepta- veya octabromodiphenly eterleri içerenler
3824.99.92.00.39 Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)
3824.99.93.00.19 Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)
3824.99.96.90.68 Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)

 

EK-6

KİMYEVİ GÜBRE İTHALAT İZNİ MÜRACAAT FORMU

 

İthalatçı Firmanın

Ticari Unvanı
Yazışma Adresi
Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve Cep Telefonu Numarası

İthal Edilecek Ürünün

Proforma Faturada Geçen Adı
Yurt İçine Giriş Yapacağı Gümrük Kapısı
Proforma Faturada Belirtilen Toplam Değeri
Ürünün Menşei Ülkesi
İthal Edilecek Ülke
GTİP NO
Gübre Tipi
İthal Edilmesi İstenen Miktar(+ – %)
Teslimat Şekli
İthal Edilecek Gübrenin Kullanım Amacı

 

Tarih: ……/……/20…

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

 

EK-7

T.C.

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Sayı                 :

Konu               :

Belge No         :

 

İLGİLİ FİRMAYA

İlgili Firma Adresi

 

 

İlgi      ….. tarih ve ….sayılı başvurunuz.

İthali yapılmak üzere beyan edilen ve bilgileri aşağıda yer alan ürün/ürünler, kullanım amacından dolayı, Ekonomi Bakanlığının 2017/1 nolu İthalat Tebliğ kapsamında (Ek-5/A )’da yer alan G.T.P.’lerin tabi olduğu ilgili teknik düzenlemenin kapsamı dışındadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Adı Soyadı

Unvan

İmza

 

 

Menşei

Ülke

G.T.İ.P

Tip ismi

Ürün Miktarı

 

 

AÇIKLAMALAR

1- İthalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde yazının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne verilir.

2- Gerçekleşen ithalat miktarı ve parasal tutarı, yazının ön veya arka yüzüne Gümrük İdaresince yazılarak onaylanacaktır.

3- Firma Bakanlığımızın 10 Ekim 2015 Tarih ve 29498 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/42 Sayılı Tebliğ doğrultusunda Bakanlığımıza bilgi ve belge akışını sağlamak zorundadır.

EK-8

T.C.

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………………………. İl Müdürlüğü

Sayı     :

Konu   :

 

 

İLGİLİ FİRMAYA

İlgili Firma Adresi

 

 

İlgi      :.… tarih ve ….sayılı başvurunuz.

İthali yapılmak üzere beyan edilen ve bilgileri aşağıda yer alan ürün/ürünler, kullanım amacından dolayı, Ekonomi Bakanlığının 2017/1 nolu İthalat Tebliğ kapsamında (Ek-5/B )’de yer alan G.T.P.’lerin tabi olduğu ilgili teknik düzenlemenin kapsamı dışındadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

Adı Soyadı

Unvan

İmza

Menşei

Ülke

G.T.İ.P

Tip ismi

Ürün Miktarı

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1- İthalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde yazının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca firma merkezinin bulunduğu il müdürlüklerine verilir.

2- Gerçekleşen ithalat miktarı ve parasal tutarı, yazının ön veya arka yüzüne Gümrük İdaresince yazılarak onaylanacaktır

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}