Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye İlişik Beyan ile Katılmamız Hakkında Karar Sayısı 1034

Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye İlişik Beyan ile Katılmamız Hakkında Karar Sayısı 1034

GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME, 1999

Karar Sayısı: 1034

03.05.2019 tarih ve 30763 Mükerrer Sayılı R.G.

2/3/2017 tarihli ve 6904 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme”ye ilişik beyan ile katılmamıza, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

İşbu Sözleşme’ye Taraf Devletler,

Dünya deniz ticaretinin uyumlu ve düzenli geliştirilmesini sağlama gerekliliğine kanaat getirerek,

Gemilerin ihtiyati haczi hakkında milletlerarası yeknesaklığı sağlayan ve ilgili diğer alanlardaki güncel gelişmeleri dikkate alan hukuki bir düzenlemenin gerekliliğine ikna olarak,

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır:

Madde 1

Tanımlar

İşbu Sözleşme bakımından:

1. “Deniz alacağı”; aşağıda sayılan hususların birinden veya birkaçından doğan istem anlamına gelir:

(a) geminin işletilmesinin sebep olduğu zıya veya hasar;

(b) geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak, karada veya suda meydana gelen can kaybı veya bedensel zararlar;

(c) kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleşmesi, ve, uygulanıyorsa, çevre zararı tehdidi oluşturan bir gemi veya gemideki eşya ile ilgili kurtarma faaliyeti için ödenecek özel tazminat;

(d) çevreye, kıyı şeridine veya bunlara ilişkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da zarar verme tehdidi; bu zararı önlemek, sınırlandırmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemler; bu zarar karşılığı ödenecek tazminat; çevrenin eski duruma getirilmesi için fiilen alınan veya alınacak olan makul önlemlerin giderleri; bu zarar ile bağlantılı olarak üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği kayıplar ve işbu (d) bendinde belirtilenlere benzer nitelikteki zararlar, giderler veya kayıplar;

(e) gemide bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dâhil olmak üzere, batmış, enkaz hâline gelmiş, karaya oturmuş veya terkedilmiş olan bir geminin yüzdürülmesi, kaldırılması, çıkartılması, yok edilmesi veya zararsız hâle getirilmesi için yapılan giderler ve harcamalar ile terk edilmiş bir geminin korunması ve gemi adamlarının iaşesi ile ilgili giderler ve harcamalar;

(f) bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, geminin kullanılması veya kiralanması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme;

(g) bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, gemide eşya veya yolcu taşınması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme;

(h) gemide taşınan eşyaya (bagaj dâhil) gelen veya bu eşyaya ilişkin zıya veya hasar;

(i) müşterek avarya;

(j) römorkaj;

(k) kılavuzluk;

(l) geminin işletilmesi, yönetimi, korunması veya bakımı için sağlanan eşya, malzeme, kumanya, yakıt, teçhizat (konteynerler dâhil) ve bu amaçlarla verilen hizmetler;

(m) geminin yapımı, yeniden yapımı, onarımı, geminin niteliğinde değişiklik yapılması ya da donatılması;

(n) liman, kanal, dok, iskele ve rıhtım ve su yolları için ödenecek diğer resim ve paralar;

(o) ülkelerine geri getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma payları da içinde olmak üzere, kaptan, zabitler ve gemide çalıştırılan diğer kişilere, gemide çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla ödenecek ücretler ve diğer tutarlar;

(p) geminin veya malikinin adına yapılmış harcamalar;

(q) geminin maliki veya gemi kiracısı tarafından veya onların adına gemiye ilişkin olarak ödenecek sigorta primleri (karşılıklı sigorta aidatları dâhil);

(r) geminin maliki veya gemi kiracısı tarafından veya onların adına gemiye ilişkin olarak ödenecek her türlü komisyon, brokaj veya acente ücretleri;

(s) geminin mülkiyeti veya zilyetliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık;

(t) geminin ortak malikleri arasında çıkan, geminin işletilmesine ya da gemiden sağlanan hasılata ilişkin her türlü uyuşmazlık;

(u) gemi rehni veya gemi ipoteği veya gemi üzerinde aynı nitelikteki ayni bir yükümlülük;

(v) geminin satışına ilişkin bir sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık;

2. “İhtiyati haciz”; bir deniz alacağının teminat altına alınması için, Mahkeme kararı ile geminin alıkonulması veya seferden men edilmesi anlamına gelir; ancak bir mahkeme ilamının veya icra edilebilir başka bir belgenin uygulanması veya yerine getirilmesi için gemiye el konulmasını kapsamaz.

3. “Kişi”; Devlet veya onu oluşturan organlar dâhil olmak üzere, herhangi bir gerçek kişi, ortaklık, tüzel kişiliği olup olmadığına bakılmaksızın her türlü kamu veya özel kuruluş anlamına gelir.

4. “Alacaklı”; bir deniz alacağı ileri süren herhangi bir kişi anlamına gelir.

5. “Mahkeme”; bir Devletin yetkili herhangi bir yargı organı anlamına gelir.

Madde 2

İhtiyati haciz yetkisi

1. Bir gemi yalnızca, ihtiyati haczin uygulandığı Taraf bir Devletin yetkili Mahkemesinin kararıyla ihtiyaten haczedilebilir veya serbest bırakılabilir.

2. Bir gemi yalnızca, deniz alacakları için ihtiyaten haczedilebilir, buna karşılık başka alacaklar için ihtiyaten haczedilemez.

3. İlgili sözleşmeye konulmuş bir yetki veya tahkim kaydına ya da ayrıca yapılmış olan bir yetki yahut tahkim sözleşmesine göre, ihtiyati haciz kararına konu olan deniz alacağının esası hakkında, ihtiyati haczin uygulanacağı Devletten başka bir Devlette veya tahkimde karar verilecek olmasına, ya da bir başka Devletin hukukuna göre hüküm verilecek olmasına bakılmaksızın, teminat elde edilmesini sağlamak amacıyla bir gemi ihtiyaten haczedilebilir.

4. Bu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir geminin ihtiyaten haczedilmesine veya serbest bırakılmasına ilişkin usul işlemleri, ihtiyati haczin uygulandığı veya ihtiyati haciz için başvurulan Devletin hukukuna tabidir.

Madde 3

İhtiyati haciz hakkının kullanılması

1. Hakkında deniz alacağı ileri sürülen herhangi bir geminin ihtiyati haczi:

(a) deniz alacağı doğduğunda geminin maliki olan kişi bu borçtan sorumlu olup, ihtiyati haczin uygulandığı sırada geminin maliki ise; veya

(b) deniz alacağı doğduğunda geminin kiracısı olan kişi bu borçtan sorumlu olup, ihtiyati haczin uygulandığı sırada geminin kiracısı veya maliki ise; veya

(c) istem, gemi rehni, gemi ipoteği veya gemi üzerinde aynı nitelikteki ayni bir yükümlülüğe dayanıyorsa; veya

(d) istem, geminin mülkiyeti veya zilyetliğine ilişkin ise; veya

(e) istem, geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı ileri sürülmüş ve ihtiyati haciz için başvurulan Devletin hukukuna göre bir gemi alacaklısı hakkıyla teminat altına alınıyorsa;

mümkündür.

2. Herhangi başka bir geminin veya gemilerin ihtiyati haczi, ihtiyati haczin uygulandığı sırada bu gemi veya gemiler deniz alacağından dolayı sorumlu olan kişiye ait ise ve alacak doğduğunda bu kişi;

(a) üzerinde deniz alacağı doğmuş olan geminin maliki; veya

(b) o geminin kiracısı, çartereri ya da taşıtanı ise;

mümkündür.

Bu hüküm geminin mülkiyeti veya zilyetliğine ilişkin istemler hakkında uygulanmaz.

3. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları saklı kalmak kaydıyla, deniz alacağından sorumlu olmayan bir kişinin maliki olduğu geminin ihtiyati haczi, yalnızca, ihtiyati haciz için başvurulan Devletin hukuku uyarınca söz konusu alacakla ilgili ilamın, geminin mahkeme veya cebrî icra yoluyla satılarak icra edilebilir olması hâlinde mümkündür.

Madde 4

Geminin serbest bırakılması

1. İhtiyaten haczolunan bir gemi, uygun bir türde ve yeterli teminatın verilmesi hâlinde serbest bırakılır; ancak, geminin 1’inci maddenin (s) ve (t) bentlerinde sayılan deniz alacaklarından herhangi biri sebebiyle ihtiyaten haczedildiği hâller saklıdır. Bu hâllerde, Mahkeme, geminin zilyedi olan kişinin yeterli teminat vermesi kaydıyla gemiyi işletmeye devam etmesine veya ihtiyati haciz süresince geminin başka bir şekilde kullanılmasına izin verebilir.

2. Taraflar arasında teminatın yeterliliği ve türü hakkında anlaşma bulunmaması hâlinde, Mahkeme, ihtiyaten haczedilen geminin değerini geçmemek kaydıyla teminatın türünü ve miktarını belirler.

3. Bir geminin serbest bırakılması için teminat verilmesine yönelik başvuru, sorumluluğun kabul edilmesi veya herhangi bir savunmadan veya sorumluluğun sınırlandırılması hakkından feragat edilmesi şeklinde yorumlanamaz.

4. Bir gemi, bu Sözleşme’ye taraf olmayan bir Devlette ihtiyaten haczedilmiş ve fakat aynı alacak ve gemi için Taraf bir Devlette teminat verilmiş olmasına rağmen Sözleşme’ye taraf olmayan bu Devlette serbest bırakılmamışsa, Taraf bir Devletin Mahkemesine yapılacak başvuru üzerine o Mahkemeye verilen teminatın serbest bırakılmasına karar verilir.

5. Bir gemi, bu Sözleşme’ye taraf olmayan bir Devlette yeterli bir teminat verilmesi üzerine serbest bırakılmışsa, aynı alacak için Taraf bir Devlette verilen teminat, her iki Devlette verilen teminat miktarlarının toplamının:

(a) geminin ihtiyaten haczedilmesine sebebiyet veren alacağı, veya

(b) geminin değerini,

aşması kaydıyla serbest bırakılır; bu iki değerden düşük olan dikkate alınır. Ancak, Sözleşme’ye taraf olmayan bir Devlette verilen teminat, alacaklı tarafından fiilen kullanılabilir ve serbestçe transfer edilebilir olmadıkça, bu hükme göre teminatın serbest bırakılmasına karar verilmez.

6. Bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak teminat veren kişi, bu teminatın miktarının azaltılması, türünün değiştirilmesi veya iptali için her zaman Mahkemeye başvurabilir.

Madde 5

Yeniden ve birden çok ihtiyati haciz hakkı

1. Bir gemi, herhangi bir Devlette ihtiyaten haczedilmiş ve serbest bırakılmışsa veya deniz alacağını teminat altına almak için o gemiye ilişkin teminat verilmişse, aynı alacak için o geminin yeniden ihtiyati haczine veya ihtiyati haczine karar verilemez; meğerki:

(a) teminat miktarlarının toplamının geminin değerini aşmaması kaydıyla, aynı alacak için o gemiye ilişkin verilen teminatın türü veya miktarı, yetersiz olsun; veya

(b) teminatı vermiş olan kişinin, kendi borçlarını kısmen veya tamamen yerine getirmesinden veya yerine getirebilecek olmasından şüphe duyulsun; veya

(c) ihtiyaten haczedilen gemi veya daha önce verilen teminat;

(i) makul sebeplere dayanarak hareket eden alacaklının istemi üzerine veya onayıyla; veya

(ii) alacaklının serbest bırakılmayı engelleyecek makul önlemleri alamaması sebebiyle;

serbest bırakılmış olsun.

2. Aynı deniz alacağı için ihtiyati hacze konu olabilecek olan başka bir gemi ihtiyaten haczedilemez; meğerki;

(a) aynı alacak için daha önceden verilmiş olan teminatın türü veya miktarı yetersiz olsun; veya

(b) bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent hükümleri uygulanabilir olsun.

3. Bu madde bakımından “serbest bırakılma” hukuka aykırı yollarla serbest bırakılmayı veya ihtiyati hacizden kaçmayı içermez.

Madde 6

İhtiyaten haczedilen gemilerin maliklerinin ve kiracılarının korunması

1. Mahkeme, bir geminin ihtiyati haczinin koşulu olarak veya önceden uygulanan bir ihtiyati haczin devamı için, geminin ihtiyati haczini isteyen veya ihtiyati haciz kararını alan alacaklıyı, ihtiyati haciz sebebiyle davalının uğrayabileceği ve alacaklının sorumlu tutulabileceği:

(a) ihtiyati haczin haksız veya sebepsiz olmasından, veya

(b) teminatın gereğinden fazla istenmiş ve verilmiş olmasından,

kaynaklanan zıya ve hasar dâhil olmak ve fakat bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, her türlü zarar için, o Mahkeme tarafından belirlenecek miktarda ve türde teminat vermekle yükümlü kılabilir.

2. İhtiyati haczin uygulandığı Devlet Mahkemeleri:

(a) ihtiyati haczin haksız veya sebepsiz olmasından, veya

(b) teminatın gereğinden fazla istenmiş ve verilmiş olmasından,

kaynaklanan zıya ve hasar dâhil olmak ve fakat bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, geminin ihtiyati haczinin sebep olduğu her türlü zıya ve hasar için, alacaklının, varsa, sorumluluğunun kapsamını belirlemeye yetkilidir.

3. Alacaklının, varsa, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca sorumluluğu, ihtiyati haczin uygulandığı Devletin hukukuna tabidir.

4. Bir başka Devletteki Mahkeme veya bir hakem heyeti 7’nci madde uyarınca davanın esası hakkında karar verecekse, alacaklının bu maddenin ikinci fıkrasına dayanan sorumluluğuna ilişkin yargılama, esas hakkındaki ilam alınıncaya kadar bekletilebilir.

5. Bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak teminat veren kişi, bu teminatın miktarının azaltılması, türünün değiştirilmesi veya iptali için her zaman Mahkemeye başvurabilir.

Madde 7

Davanın esası hakkında yetki

1. İhtiyati haczin uygulandığı veya geminin serbest bırakılması için teminatın verildiği Devletin Mahkemeleri davanın esası hakkında karar vermeye yetkilidir; meğerki taraflar, uyuşmazlığın, yargı yetkisini kabul eden başka bir Devletin Mahkemesinde veya tahkimde görülmesini geçerli bir şekilde kararlaştıracak veya kararlaştırmış olsun.

2. Bu maddenin birinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihtiyati haczin uygulandığı veya geminin serbest bırakılması için teminatın verildiği Devletin Mahkemeleri, o Devletin hukukunun buna imkân vermesi ve başka bir Devletin Mahkemesinin yargı yetkisini kabul etmesi şartlarıyla yargı yetkisini kullanmayı reddedebilir.

3. İhtiyati haczin uygulandığı veya geminin serbest bırakılması için teminatın verildiği Devletin Mahkemesi:

(a) davanın esası hakkında karar vermeye yetkili değilse; veya

(b) bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yargı yetkisini kullanmayı reddetmişse;

o Mahkeme, alacaklının davayı yetkili bir Mahkeme veya hakem heyeti nezdinde açması için kendiliğinden bir süre belirleyebilir; istem hâlinde böyle bir süre belirlemek zorundadır.

4. Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen süre içinde dava açılmamışsa, istem üzerine, ihtiyaten haczolunan geminin veya verilen teminatın serbest bırakılmasına karar verilir.

5. Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen süre içinde dava açılmış veya böyle bir karar verilmeden dava başka bir Devletin yetkili Mahkemesi veya bir hakem heyeti nezdinde açılmışsa, bu yargılama sonucunda verilen ilam:

(a) bu işlemler hakkında davalıya makul bir bildirim yapılması ve savunmasını sunması için makul imkân verilmesi; ve

(b) tanımanın kamu düzenine aykırı olmaması,

şartlarıyla ihtiyaten haczolunan gemi veya verilen teminatın serbest bırakılması bakımından tanınır ve tenfiz edilir.

6. Bu maddenin beşinci fıkrasında yer alan herhangi bir hüküm, geminin ihtiyati haczinin uygulandığı veya geminin serbest bırakılması için teminatın verildiği Devletin hukuku uyarınca yabancı mahkeme veya hakem kararına tanınan diğer etkileri sınırlandırmaz.

Madde 8

Uygulama

1. Bu Sözleşme, Taraf Devletlerden birinin yargı yetkisine tabi olan her gemiye uygulanır; o geminin Taraf bir Devletin bayrağını taşıyıp taşımadığına bakılmaz.

2. Bu Sözleşme, herhangi bir savaş gemisine, yardımcı savaş gemisine veya mülkiyeti Devlete ait olan veya Devlet tarafından işletilen ve o sırada yalnızca ticari olmayan amaçlarla devlet hizmetinde kullanılan gemilere uygulanmaz.

3. Bu Sözleşme, herhangi bir milletlerarası sözleşme veya millî kanun ya da düzenlemeyle, herhangi bir Hükümete veya onun birimlerine yahut herhangi bir idari makama ya da herhangi bir dok veya iskele ve rıhtım idaresine tanınan, yetki alanları içindeki herhangi bir gemiyi seferden alıkoyma veya başka bir şekilde seferden men etme hak ve yetkilerini etkilemez.

4. Bu Sözleşme, herhangi bir Devletin veya Mahkemenin, borçlunun malvarlığının tamamını etkileyecek kararlar verme yetkisini sınırlamaz.

5. Bu Sözleşme’nin hükümleri, ihtiyati haczin uygulandığı Devlette sorumluluğun sınırlandırılmasını öngören herhangi bir milletlerarası sözleşmenin veya ona etki tanıyan millî hukukun uygulanmasını etkilemez.

6. Bu Sözleşme’nin hükümleri, Taraf bir Devletin yargı yetkisine fiilen tabi bulunan ve bayrağını taşıyan bir geminin, mutad meskeni veya esas işyeri o Devlette bulunan bir kişi veya bu kişiden halefiyet veya alacağın temliki ya da başka bir şekilde alacağı temlik alan kişi tarafından ihtiyaten haczedilmesi ile ilgili o Devletin yürürlükteki hukukunu değiştirmez veya etkilemez.

Madde 9

Gemi alacaklısı hakkının doğmaması

Bu Sözleşme hükümleri bir gemi alacaklısı hakkı doğuracak şekilde yorumlanamaz.

Madde 10

Çekince

1. Herhangi bir Devlet, imza, onay, kabul, uygun bulma veya katılım anında veya bundan herhangi bir süre sonra, aşağıda sayılanların herhangi biri veya tamamı bakımından bu Sözleşme’nin uygulanmaması hakkını saklı tutabilir:

(a) açık deniz gemisi olmayan gemiler;

(b) Taraf bir Devlet bayrağı taşımayan gemiler;

(c) 1’inci maddenin birinci fıkrasının (s) bendinde yazılı alacaklar.

2. Aynı zamanda iç sularda seyrüsefer ile ilgili belirli bir sözleşmeye taraf olan bir Devlet, bu Sözleşme’yi imzaladığı, onayladığı, kabul ettiği, uygun bulduğu veya Sözleşme’ye katıldığı anda, söz konusu sözleşmelerdeki yargılama yetkisi, mahkeme kararlarının tanınması veya tenfizine ilişkin hükümlerin, bu Sözleşme’nin 7’nci maddesindeki kurallara göre öncelikli olacağını beyan edebilirler.

Madde 11

Tevdi makamı

İşbu Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilir.

Madde 12

İmza, onay, kabul, uygun bulma ve katılım

1. İşbu Sözleşme 1 Eylül 1999 tarihinden 31 Ağustos 2000 tarihine kadar Birleşmiş Milletler’in New York’taki Genel Merkezinde bütün Devletlerin imzasına açıktır ve bu tarihten sonra katılım için açık kalacaktır.

2. Devletler işbu Sözleşme ile bağlanma rızalarını:

(a) onaya, kabule veya uygun bulmaya ilişkin çekince konmaksızın imzalama; veya

(b) bilahare onaylamak, kabul etmek veya uygun bulunmak üzere, onaya, kabule veya uygun bulmaya bağlı olarak imzalama; veya

(c) katılım;

yoluyla açıklayabilirler.

3. Onay, kabul, uygun bulma veya katılım, buna ilişkin bir belgenin tevdi makamına tevdi edilmesi ile hüküm ifade eder.

Madde 13

Birden fazla hukuk sistemi olan Devletler

1. Taraf bir Devletin bu Sözleşme’de düzenlenen hususlara bakımından farklı hukuk sistemlerinin uygulanmakta olduğu iki veya daha çok yönetim birimine sahip olması durumunda, bu Devlet, imza, onay, kabul, uygun bulma veya katılım anında bu Sözleşme’nin yönetim birimlerinin tamamına veya bunlardan sadece birine veya daha fazlasına uygulanacağını beyan edebilir ve bu beyanını sunacağı başka bir beyanla her zaman değiştirebilir.

2. Söz konusu bu beyan, tevdi makamına bildirilir ve bu Sözleşme’nin hangi yönetim birimlerine uygulanacağı açıkça belirtilir.

3. Farklı yönetim birimlerinde gemilerin ihtiyati haczi hakkında uygulanabilecek iki veya daha çok hukuk sistemi olan Taraf bir Devlet hakkında, bu Sözleşme’de Devlet Mahkemesi ve Devlet hukukuna yapılan atıfların o Devletteki ilgili yönetim biriminin Mahkemesine ve ilgili yönetim biriminin hukukuna yapıldığı kabul edilir.

Madde 14

Yürürlüğe girme

1. İşbu Sözleşme, 10 Devletin işbu Sözleşme ile bağlanma rızalarını açıkladıkları tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

2. İşbu Sözleşme’nin yürürlük şartlarının karşılanmasından sonra, işbu Sözleşme ile bağlanma rızasını açıklayan Devletin söz konusu rızası, bu rızanın açıklandığı tarihten itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder.

Madde 15

Gözden geçirme ve değişiklik

1. İşbu Sözleşme’ye Taraf olan Devletlerin en az üçte birinin talebi üzerine, Taraf Devletler, Sözleşme’nin gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından konferansa çağırılır.

2. İşbu Sözleşme’de yapılan bir değişikliğin yürürlük kazanmasından sonra beyan edilen işbu Sözleşme ile bağlı olma iradesinin, değiştirilmiş Sözleşme bakımından yapıldığı kabul edilir.

Madde 16

Fesih

1. İşbu Sözleşme, herhangi bir Taraf Devlet tarafından, işbu Sözleşme’nin o Devlet için yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir zamanda feshedilebilir.

2. Fesih, bir fesih belgesinin tevdi makamına tevdi edilmesi ile hüküm ifade eder.

3. Fesih, belgenin tevdi makamı tarafından teslim alındığı tarihten itibaren bir yılın veya fesih bildiriminde öngörülebilecek daha uzun bir sürenin sonunda etki doğurur.

Madde 17

Kullanılan diller

İşbu Sözleşme Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde, bu dillerden her birindeki metinler aynı derecede geçerli olmak üzere tek bir asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Cenevre’de on iki Mart bin dokuz yüz doksan dokuz tarihinde KABUL EDİLMİŞTİR.

YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASDİKEN, Hükümetlerince yetkili kılınan ve aşağıda-imzalan bulunan tam yetkili temsilciler işbu Sözleşme’yi imzalamışlardır.

 

İngilizce Metin için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190503M1-4.pdf

 

BEYAN

Türkiye, işbu Sözleşmenin 8 inci maddesine ilişkin olarak, tarafı olduğu 1926 tarihli Devlet Gemilerinin Muaflığına Mütedair Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi için imzalanan Milletlerarası Anlaşma ile bu Anlaşmaya ek olarak 24 Mayıs 1934’te imzalanmış Protokol hükümlerine öncelik vereceğini beyan eder.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}