Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 4377

Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 4377

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Karar Sayısı: 4377

14.08.2021 tarih ve 31568 sayılı R.G.

1 Ekim 2019 tarihinde Ankara`da imzalanan ve 7300 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti (Bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır),

Aralarındaki dostça ilişkileri güçlendirmek ve mevcut ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğini eşitlik, ayrımcı olmama ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde daha da genişletip çeşitlendirmeyi arzulayarak;

Ülkeleri arasındaki ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin karşılıklı yarar temelinde geliştirilmesindeki müşterek menfaati dikkate alarak;

Taraflar arasındaki tüm ticareti serbestleştirmek ve ticari ilişkileri desteklemek amacıyla, mal ve hizmet ticareti önündeki engellerin ve zorlukların azaltılmasının öneminin farkında olarak;

Uluslararası ticaret için açık ve öngörülebilir bir ortamın desteklenmesi amacıyla;

Her iki ülkenin de Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmasını dikkate alarak ve bu Anlaşmanın Tarafların her birinin tarafı bulundukları uluslararası anlaşma ve konvansiyonlardan kaynaklanan yükümlülük ve haklarını etkilememesini teminen;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1

Taraflar, müşterek menfaatlerinin istikrarlı ve öngörülebilir bir şekilde korunması temelinde, ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini kolaylaştırmak, genişletmek ve çeşitlendirmenin yanı sıra firmalar için cazip bir iş ortamının desteklenmesi amacıyla, kendi kanunları ve düzenlemeleri ile DTÖ kural ve prensipleriyle uyumlu bir şekilde gerekli tüm önlemleri alacaklardır.

Taraflar, Önceki kazanımlara dayanarak ve teknoloji transferi ile mesleki eğitim merkezleri konusundaki işbirliğini ilerleterek, ekonomik kalkınma ve ticaret alanlarında bilgi transferi ve deneyim paylaşımını destekleyeceklerdir.

Bu çerçevede, Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliğini geliştireceklerdir:

1. Ticaretin Geliştirilmesi

2. Karşılıklı Yatırımlar

3. Tarım, Hayvancılığın Geliştirilmesi ve Ürün Güvenliği

4. Enerji ve Mineral Kaynaklar

5. Sağlık Hizmetleri

6. Sosyal Güvenlik

7. İmalat Sanayii

8. Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik

9. Turizm

10. Bilim ve Teknoloji

11. Hizmetler

12. Gümrükler

13. Tüketicinin Korunması

14. Fikri Mülkiyet Hakları

15. Esnaf ve Sanatkarlar

16. Lojistik

İşbu Anlaşma kapsamında ticari ve ekonomik işbirliği alanında kararlaştırılan projeler, her iki ülkenin firmaları, kurumları ve kamu kurumlan arasında yapılacak sözleşmeler veya anlaşmalar temelinde uygulanacaklardır.

İşbu anlaşma çerçevesinde Taraflar arasındaki işbirliği, ülkelerin kendi mevcut kanunları, kuralları ve düzenlemeleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilecek ve Tarafların uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olacaktır.

İşbu Anlaşmanın maddeleri, Tarafların katılım sağladıkları diğer uluslararası anlaşmalardan ve sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getirmeyecektir.

MADDE 2

Taraflar, firmalarını ve kurumlarını, uluslararası sergiler, fuarlar ve çalışma ziyaretleri ile ticaret heyetleri ve iş dünyasının kuruluşları arasındaki çalışma ziyaretleri de dahil olmak üzere diğer tanıtım etkinliklerine katılmaya teşvik edeceklerdir.

Her bir Taraf, kendi topraklarında diğer Tarafın sergi, ulusal fuar ve diğer tanıtım organizasyonlarını mümkün mertebe kolaylaştıracaktır.

MADDE 3

Taraflar, cari ulusal mevzuatları uyarınca, fuarlar, sergiler, görevler ve seminerler gibi tanıtım organizasyonlarında kullanılmak üzere geçici olarak ithal edilen ürün ve ekipmanların, bu mal ve ekipmanların izin verilen süre içerisinde ticari işlemlere ve yeniden ihracata konu olmamaları ve kullanımdan doğan normal amortisman dışında değişikliğe uğramamış olmaları kaydıyla, vergilerini kaldıracaklardır.

MADDE 4

Taraflar, ülkeleri arasındaki ikili ticareti geliştirmek, çeşitlendirmek ve ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla, özellikle ticaret mevzuatları ve iş ortamlarıyla ilgili olarak bilgi alışverişini kolaylaştırma ve hızlandırma konusunda mutabakata varmışlardır.

MADDE 5

Taraflar, bu vesileyle bir Karma Ekonomik Komisyon (bundan sonra “Komisyon” olarak anılacaktır) kurulması konusunda mutabakata varmışlardır.

Komisyon işbu Anlaşmanın uygulanmasını izleyecektir.

Bu meyanda, Komisyon, Taraflar arasındaki ikili ticareti, yatırımları ve ekonomik ilişkileri değerlendirecek, her iki Tarafın yetkili kurumlarına önerilerini sunacak, ortak işbirliği yapılabilecek potansiyel yeni sektörleri saptayacak, ikili ticaretin artması için fırsat arayışında olacak, ticari ve ekonomik işbirliğinin önündeki engellerin tespit edilip ortadan kaldırılmasına yönelik çalışacaktır.

Komisyon toplantılarına her Hükümetin kendi görevlendirdiği Bakanlar tarafından eşbaşkanlık yapılacaktır.

Komisyon İşbu Anlaşmanın kapsamında yer alan konularda, Tarafların özel sektörlerinin yanı sıra, diğer Bakanlıkların ve devlet kuruluşlarının tavsiyelerini talep edebilecektir.

Komisyon, gerekli gördüğü durumlarda, Alt Komiteler/Çalışma Grupları kurabilecektir. Alt Komiteler, faaliyetleri konusunda Komisyonu bilgilendireceklerdir.

Komisyon, her bir Tarafın talebi üzerine dönüşümlü olarak Türkiye ve Ürdün`de toplanabilecektir. Komisyon yılda en an bir kez toplanmaya gayret gösterecektir.

MADDE 6

İşbu Anlaşma kapsamında Karma Ekonomik Komisyon tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel faaliyetlerin giderleri Tarafların kendilerince karşılanacaktır.

MADDE 7

İşbu Anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanan her tür anlaşmazlık, öncelikle Taraflar arasında yürütülecek müzakere ve istişarelerle çözümlenir. Bu şekilde çözülemeyen anlaşmazlıklar, diplomatik kanallar vasıtasıyla çözüme kavuşturulur.

MADDE 8

İşbu Anlaşma ile ilgili eklemeler ve değişiklikler, Tarafların karşılıklı rızası ile yapılır. Söz konusu ilave ve değişiklikler, işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası sayılan münferit Protokoller ile yapılır ve bu Anlaşmanın 9. Maddesi hükümleri uyarınca yürürlüğe girer,

MADDE 9

İşbu Anlaşma, Tarafların, Anlaşma`nın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iç yasal işlemlerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihi takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

İşbu Anlaşma, belirsiz bir süre için yapılmıştır ve Taraflar, Anlaşmayı feshetme niyetlerini belirten yazılı bildirimi göndermek suretiyle, işbu Anlaşmayı feshedebilirler. Bu durumda, işbu Anlaşma, bu bildirim tarihinden sonra üç ay içerisinde feshedilir. Fesih işlemi, fesih sırasında devam etmekte olan ve bu Anlaşma hükümlerine göre tamamlanacak olan işlemleri etkilemez.

Ankara`da, 01 Ekim 2019 tarihinde, iki asıl nüsha halinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce imzalanmıştır. Metinlerin yorumlanmasından doğan bir farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                   ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI

HÜKÜMETİ ADINA                                               HÜKÜMETİ ADINA

RUHSAR PEKCAN                                      TARIQ HAMMOURI

TİCARET BAKANI                                     SANAYİ, TİCARET VE TEDARİK

BAKANI

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}