Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5055)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5055)


Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5055)
BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Karar Sayısı: 5055
31.12.2021 tarih ve 31706 5. Mükerrer sayılı R.G.
Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
Kapsam
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında. 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktar için “İlave Gümrük Vergisi” oranı % 0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.
  
G.T.İ.P
Eşyanın Tanımı
Birim
Miktarı
İlave Gümrük
Vergisi %
5903.10.90.90.00
Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)
M2
10.000.000
0
5903.20.90.90.00
Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)
0
5903.90.99.90.00
Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)
0
 
G.T.İ.P
Eşyanın Tanımı
Birim
Miktarı
İlave Gümrük Vergisi %
3921.13.10.00.00
Esnek Olanlar (Yalnızca Koagüle Zemin)
M2
5.000.000
0
5903.20.90.10.00
Deri Taklidi (Yalnızca Koagüle Zemin)
0
5903.20.90.90.00
Diğerleri (Yalnızca Koagüle Zemin)
0
Uygulama
MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar” kapsamında belirlenen ilave gümrük vergisi uygulanmaz. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen ilave gümrük vergisi uygulanır.
İthal lisansı
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar, 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerim Ticaret Bakanı yürütür.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}