Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014-68-AB

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014-68-AB

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ

(2014/68/AB)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 03.03.2018 tarihli ve 30349 sayılı R.G.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarımı, imalatı ve uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik aşağıda özellikleri belirtilen maddeleri kapsamaz:

a) Herhangi bir akışkan veya maddeyi, kıyı veya açıkta bulunan bir tesise ya da bu tesisten taşımak için tasarlanmış, özellikle boru hatları için tasarlanmış olan ekli her türlü ekipmanı da içeren ve tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazını da kapsayacak ve bu cihazdan başlayacak boru veya boru sistemini de içeren boru hattı. (Basınç düşürme istasyonları veya basınç istasyonlarında bulunabilecek standart basınçlı ekipmanlar hariç).

b) Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve bunların ilgili özel aksesuarları.

c) 3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) altındaki basınçlı kaplar.

ç) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin kapsamındaki aerosol kaplar.

d) Aşağıdaki mevzuat ile belirlenen araçların işlevleri ile ilgili ekipmanlar:

1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT).

2) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013).

3) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013).

e) 16 ncı maddede belirtildiği gibi Kategori I’den yüksek olmayacak şekilde sınıflandırılmış ve aşağıdaki Yönetmeliklerden birinin kapsadığı ekipmanlar:

1) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) .

2) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB).

3) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB).

4) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği.

5) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT).

6) 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB).

f) Silahlar, mühimmat ve harp malzemeleri.

g) Özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan ve yanlış kullanım sonucunda radyoaktif salınıma sebep olabilecek ekipmanlar.

ğ) Kuyu başı, kontrol patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunların tüm ekipmanlarını içerecek şekilde petrol, gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde kuyu basıncını sınırlamak ve/veya kontrol etmek amaçlı yeraltı deposunda kullanılan kuyu kontrol ekipmanı.

h) Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı, statik ve dinamik işlevsel etkileri veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterli dayanıklılık, sertlik veya kararlılığa sahip olan ve buna uygun olarak malzemesi seçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş mahfazaları ve makineleri kapsayan aşağıda belirtilen ekipmanlar:

1) Türbin ve içten yanmalı motorları içeren motorlar.

2) Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler, kompresörler, pompalar ve çalıştırma düzenekleri.

ı) Fırın soğutma sistemleri, sıcak hava geri kazanıcıları, toz emiciler ve sıcak fırın egzoz gazı temizleyicileri dahil olmak üzere yüksek fırınlar,  fırın soğutma, gaz değiştiriciler, eritme, yeniden eritme, gazını alma, çelik, demir ve demir dışı metallerin döküm tepsileri dahil olmak üzere doğrudan tasfiye döküm ocakları.

i) Şalt tesisi,  şalter kontrol ünitesi, transformatör ve dönen makinalar gibi yüksek gerilim ekipmanları için mahfazalar.

j) Elektrik ve telefon kabloları gibi aktarma sistemlerinin muhafazası için basınçlı borular.

k) Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz araçları ile tekneler üzerinde kullanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere kurulmuş olan ekipmanlar.

l) Taşıt lastikleri, hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme botlar ve diğer benzeri esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipmanlar.

m) Egzoz ve emme susturucuları.

n) Son tüketim için karbonatlı içeceklerin şişe veya teneke kutuları.

o) PS x V çarpımı 500 bar x litreden fazla olmayan ve izin verilen maksimum basıncı 7 bar ı geçmeyen içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmış kaplar.

ö) 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı 4 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) tarafından kapsanan ekipmanlar ve Uluslararası Denizcilikle İlgili Tehlikeli Madde Kodları ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar.

p) Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular.

r) Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0,5 bar’dan fazla olmayan sıvıları depolamak için tasarlanmış kaplar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipmanlar hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akışkanlar: Süspansiyon halinde katı içerenler de dahil olmak üzere hem saf halde bulunan gazları, sıvıları ve buharları, hem de bunların karışımlarını,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Basınç: Vakumun bir negatif değer olarak belirtildiği, gösterge basıncı gibi atmosfer basıncına göre basıncını,

d) Basınçlı aksesuarlar: İşlevsel fonksiyona ve basınç taşıyıcı hazneye sahip cihazlarını,

e) Basınçlı ekipman: Kaplar, borular, güvenlik ve basınç aksesuarları, uygulaması varsa basınçlı ekipmanın basınç içeren kısımlarına bağlı flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma kulpları ve benzeri elemanlarını,

f) Birlik Uyumlaştırılmış Mevzuatı: Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin koşulları uyumlaştıran Avrupa Birliği mevzuatını,

g) Boru donanımı: Basınçlı bir sisteme bağlanma durumunda, akışkanların taşınması amaçlı boru bileşenlerini; özellikle bir boru veya boru sistemini, bağlantıları, genişletme eklerini, hortumları veya başka uygun olan basınç altında bulunan parçaları içeren boruları; basınçlı bir sisteme bağlanma durumunda, akışkanların taşınması amaçlı boru bileşenlerini,

ğ) CE işareti: İmalatçı tarafından iliştirilen ve basınçlı ekipman veya donanımların “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

h) Dağıtıcı: Basınçlı ekipmanı veya donanımlarını, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Donanımlar: Bir imalatçı tarafından, tamamlanmış fonksiyonel bir bütün oluşturması için birleştirilen basınçlı ekipmanın çeşitli parçalarını,

i) Geri çağırma: Nihai kullanıcıya sunulmuş olan bir basınçlı ekipmanın veya donanımların iade edilmesini amaçlayan her türlü tedbiri,

j) Güvenlik aksesuarları: Güvenlik vanası, patlama diskli güvenlik aletleri, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme güvenlik sistemleri (CSPRS) gibi doğrudan basınç sınırlandırma aletleri de dâhil izin verilen limitlerin aşılmasına karşı basınçlı ekipmanı korumak amacına yönelik cihazlar ve basınç ve sıcaklık anahtarları, akışkan seviyesi anahtarları ve güvenlikle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazları (SRMCR) gibi basınç düzeltme amacına yönelik veya kapatma ya da kapatmayla birlikte tamamen durdurmayı sağlayan sınırlayıcı cihazları,

k) Hacim (V): İlk bağlantı veya kaynak noktasına kadar olan nozulların hacmi dâhil, daimi iç parçaların hacmi hariç olmak üzere bir haznenin iç hacmini,

l) Hizmete sunma: Basınçlı ekipmanın veya bir donanımın kullanıcısı tarafından ilk defa kullanılmasını,

m) İktisadi işletmeciler: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

n) İmalatçı: Basınçlı ekipman veya donanımlarını imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş basınçlı ekipman veya donanımlara sahip olan ve kendi adı veya ticari markası altında basınçlı ekipmanı veya donanımları pazarlayan veya kendi amaçları için kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

o) İthalatçı: Bir basınçlı ekipman veya donanımı ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) İzin verilen maksimum basınç (PS): Koruyucu ve/veya sınırlama cihazının bağlantı noktasında veya ekipmanın en üstünde, bu yerlerin uygun olmaması halinde imalatçı tarafından belirlenen herhangi bir uygun noktada tanımlanmış olan, imalatçı tarafından belirlenen ve ekipmanın tasarlandığı maksimum basıncı,

p) İzin verilen maksimum/minimum TS sıcaklık derecesi: İmalatçı tarafından belirlenen ekipmanın tasarlanmış olduğu maksimum/minimum sıcaklık derecesini,

r) Kap: Başka bir ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudan ekleri de dâhil olmak üzere akışkanları basınç altında tutmak için imal edilmiş ve tasarlanmış, birden fazla hazneden oluşabilen bir gövdeyi,

s) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

ş) Malzemeler için Avrupa onayı: Uyumlaştırılmış standartlar tarafından kapsanmayan basınçlı ekipmanların imalatında sürekli kullanımı amaçlanan malzemelerin özelliklerini tanımlayan teknik belgeyi,

t) Piyasada bulundurma: Bir basınçlı ekipman veya donanımların ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

u) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir basınçlı ekipman veya donanımların piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

ü) Piyasaya arz: Bir basınçlı ekipman veya donanımların piyasada ilk kez bulundurulmasını,

v) Sabit bağlantılar: Tahribatlı yöntemler haricinde ayrılmayan bağlantıları,

y) Standart çap (DN): Bir sayıyı takip eden DN ile gösterilen,  referans amaçlar doğrultusunda yuvarlatılmış uygun bir değer olan ve üretim boyutları ile olan ilişkisi gevşek olan değeri ve dış büyüklüğü veya dış çaplar aracılığıyla gösterilen parçalar dışındaki bir boru sisteminde bulunan tüm parçalarda ortak olan büyüklüğün sayısal kısa gösterilişini,

z) Teknik şartname: Basınçlı ekipman veya donanımları için karşılanması gereken teknik şartları tanımlayan dokümanı,

aa)  Ulusal akreditasyon kurumu: TÜRKAK’ı,

bb) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

cc) Uygunluk değerlendirmesi: Basınçlı ekipman veya donanımlarına ilişkin, bu Yönetmelikte yer alan temel gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

çç) Uyumlaştırılmış Standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

dd) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

ee) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Piyasada bulundurma ve hizmete sunulma

MADDE 6 – (1) Bakanlık, basınçlı ekipman ve donanımlarının uygun bir şekilde kurulması, bakımının yapılması ve amacına uygun olarak kullanılması halinde ancak basınçlı ekipman ve donanımların bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olması şartıyla piyasada bulundurulmasını ve hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmelikte öngörülmeyen bir yolla değiştirilmesi anlamına gelmediği sürece Bakanlığın kişilerin özellikle işçilerin bu Yönetmelik kapsamındaki basınçlı ekipman veya donanımları kullanırken korunmalarını sağlamak için lüzumlu gördüğü gereklilikleri belirleme yetkisini etkilemez.

(3) Bakanlık; fuar, sergi, tanıtım ve benzeri etkinliklerde bu Yönetmeliğe uygun olmayan basınçlı ekipmanların veya donanımların tanıtımının yapılmasını, ancak böyle bir ekipman veya donanımın uygun hale gelinceye kadar piyasaya arz edilmeyeceğini ve/veya hizmete alınmayacağını açık bir şekilde ifade eden görünür uyarının bulunması şartıyla engellemez. Tanıtımlar sırasında, insanların güvenliğini sağlamak için Bakanlık tarafından belirlenmiş her türlü gerekliliğe uygun bir şekilde uygun güvenlik tedbirleri alınır.

Teknik gerekler

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki basınçlı ekipmanlar, Ek-I de belirtilen temel güvenlik gereklerini yerine getirir:

a) (b) bendinde düzenlenmeyen ancak aşağıda belirtilen kaplar:

1) Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar ve maksimum izin verilen sıcaklıktaki buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar’dan daha yüksek olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

1.1) 1 litreden daha büyük hacme sahip ve PS x V çarpımı 25 bar x litreden daha büyük olan veya 200 bar’dan daha büyük PS basıncı olan, Grup 1’deki akışkanlar için kaplar (Ek-II, Tablo 1).

1.2) 1 litreden daha büyük hacme sahip ve PS x V çarpımı 50 bar x litreden daha büyük olan veya 1000 bar’dan daha büyük PS basıncı olan, Grup 2’deki akışkanlar için kaplar ve taşınabilir tüm yangın söndürücüler ve solunum tüpleri (Ek-II, Tablo 2).

2) Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar’dan fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

2.1) 1 litreden daha büyük hacme sahip ve PS x V çarpımı 200 bar x litreden daha büyük olan veya 500 bar’dan daha büyük PS basıncı olan, Grup 1’deki akışkanlar için kaplar (Ek-II, Tablo 3).

2.2) 10 bar’dan daha büyük PS basıncı ve PS x V çarpımı 10.000 bar x litreden büyük olan veya 1000 bar’dan daha büyük PS basıncı olan Grup 2’deki akışkanlar için kaplar. (Ek-II, Tablo 4).

b) 2 litreden daha büyük bir hacme sahip ve aşırı ısınma riski olan 110 °C’den daha fazla sıcaklıkta kızgın su veya buhar üretimi amaçlanan ateşle veya başka türlü ısıtılmış basınçlı ekipmanlar ve bütün basınçlı pişiriciler (Ek-II, Tablo 5).

c) Aşağıda belirtilen amaçlar için tasarımlanmış borular:

1) Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar ve maksimum izin verilen sıcaklıktaki buhar basıncı, normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar’dan daha yüksek olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

1.1) DN’si 25’ten daha büyük olan Grup 1’deki akışkanlar için borular (EK-II, Tablo 6).

1.2) DN’si 32’den daha büyük ve PS x DN çarpımı 1000 bar’dan büyük olan Grup 2’deki akışkanlar için borular (Ek-II, Tablo 7).

2) Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar’dan fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

2.1)  DN’si 25’ten daha büyük ve PS x DN çarpımı 2000 bar’dan büyük olan Grup 1’deki akışkanlar için borular (Ek-II, Tablo 8).

2.2)  PS i 10 bar’dan büyük, DN’si 200’den daha büyük ve PS x DN çarpımı 5000 bar’dan büyük olan Grup 1’deki akışkanlar için borular (Ek-II, Tablo 9).

ç) (a), (b), (c) bentlerinin kapsamında olan ve bir donanımın içerisinde yer almak üzere kullanılan ekipmanların güvenlik ve basınç aksesuarları.

(2) Birinci fıkranın kapsamında olan en az bir basınç ekipmanını içeren ve aşağıda listelenmiş olan donanımların, Ek-I de bildirilen temel güvenlik gereklerine uygun olması gerekir:

a) Aşırı ısınma riski arz eden, ateşlenerek veya başka bir şekilde ısıtılan en az bir basınçlı ekipmandan oluşan, 110°C üzerinde bir sıcaklıkta buhar veya kızgın su üretmesi amaçlanan donanımlar.

b) (a) bendinde belirtilenlerin haricindeki donanımlardan, imalatçı tarafından piyasada bulundurulan ve hizmete bir donanım olarak sunulanlar.

c) Birinci fıkra kapsamına girmeyip el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110°C’den daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımlar (Bu donanımların, Ek-I’in 2.10, 2.11, 3.4, 5.a ve 5.ç maddelerinde belirtilen temel güvenlik gereklerine uyması gerekir.).

(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrada belirtilen limitlere eşit veya bunların altında olan basınçlı ekipmanlar ve/veya donanımlar, güvenli kullanımı sağlamak için bir üye ülkede veya Türkiye’de geçerli genel kabul görmüş mühendislik uygulamasına uygun olarak tasarımlanır ve imal edilir.  Basınçlı ekipmanların ve donanımların beraberinde yeterli kullanım talimatları bulunur. CE işaretlemesine ilişkin ilgili mevzuata halel getirmeksizin bu tür ekipmanlar ya da donanımlara 21 inci maddede belirtilen CE işareti iliştirilemez.

Serbest dolaşım

MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından basınç kaynaklı riskler nedeniyle bu Yönetmeliğe uygun olan basınçlı ekipman veya donanımların imalatçı tarafından belirlenen şartlarda piyasada bulundurulması veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz ve engellenemez. Bakanlık ayrıca basınç kaynaklı riskler nedeniyle 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olan basınçlı ekipman veya donanımların piyasada bulundurulması veya hizmete sunulmasını yasaklayamaz, kısıtlayamaz ve engelleyemez.

(2) Bakanlık, 28 inci maddede belirtilen gereklere uygun bir şekilde bir kullanıcı denetmeninin görevlendirmesi halinde,  basınç kaynaklı riskler nedeniyle 28 inci maddede belirtilen gereklere uygun bir şekilde başka bir üye ülke tarafından görevlendirilen bir kullanıcı denetmeni tarafından uygunluğu değerlendirilmiş olan basınçlı ekipman veya donanımın 19 uncu maddede bildirilen şartlarda piyasaya arz edilmesini veya hizmete sunulmasını yasaklayamaz, kısıtlayamaz veya engelleyemez.

(3) Bakanlık, basınçlı ekipman ve donanımların doğru ve güvenli kullanılması için       Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde belirtilen bilgileri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde talep edebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) İmalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipmanları veya donanımlarını piyasaya arz ettiğinde veya kendi amaçları için kullandığında, bu basınçlı ekipmanları veya donanımları Ek-I de belirtilen temel güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin eder. İmalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipmanları veya donanımları piyasaya arz ettiğinde veya kendi ihtiyaçları için kullandığında genel kabul görmüş mühendislik uygulamalarına göre tasarlandığını ve imal edildiğini kabul eder.

(2) İmalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipmanlar veya donanımlar için Ek-III’te belirtilen teknik dosyayı hazırlar ve 17 nci maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar. İmalatçılar 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipmanlar veya donanımların geçerli gereklere uygunluğunun bu fıkranın birinci cümlesinde belirtilen prosedür ile ortaya konulduğu hallerde AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçılar, AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, basınçlı ekipmanlar veya donanımlar piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca saklar.

(4) İmalatçılar, seri imalata ilişkin prosedürlerin bu Yönetmelikle uyumlu olmaya devam etmesini sağlar. Basınçlı ekipman veya donanımların tasarımı veya özelliklerindeki değişiklikler ve uyumlaştırılmış standartlardaki değişiklikler ile basınçlı ekipman veya donanımların uyumlu olduğunun beyan edildiği diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikler dikkate alınır. İmalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımlardan kaynaklı bir riskin söz konusu olması durumunda uygun görülmesi halinde son kullanıcıların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulunan basınçlı ekipman veya donanımlardan test yaptırır, araştırma yapar ve gerekli olması halinde uygunsuz basınçlı ekipman veya donanımlara ilişkin şikâyetlerin kaydını tutar, basınçlı ekipman veya donanımları geri çağırır ve dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımların tip, parti veya seri numarası veya ürünün tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilgiyi taşımasını veya basınçlı ekipman veya donanımın çapının veya tabiatının buna uygun olmaması durumunda, gerekli bilgilerin ekipmanın ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını temin eder.

(6) İmalatçılar, basınçlı ekipman veya donanım üzerinde veya mümkün değilse ambalajında veya ekipman veya donanıma eşlik eden bir dokümanda kendi adını, tescilli ticari adını veya tescilli ticari markasını ve iletişim kurulabilecek posta adresini belirtir. Adreste, imalatçı ile iletişim kurulabilecek tek bir adres gösterilir. İletişim bilgileri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde olur.

(7) İmalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman ve donanımların Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde düzenlenen Ek-I’in 3.3 ve 3.4 üncü maddelere uygun talimatlar ve güvenlik bilgileri ile birlikte bulunmasını sağlar. Bu talimatlar ve güvenlik bilgileri net, kolay anlaşılır ve açık olur. İmalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman ve donanımların,  Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde düzenlenen 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına uygun talimatlar ve güvenlik bilgileri ile birlikte bulunmasını sağlar.  Bu talimatlar ve güvenlik bilgileri net, kolay anlaşılır ve açık olur.

(8) Piyasaya arz ettikleri bir basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, imalatçılar, ilgili basınçlı ekipman veya donanımı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için gerekli düzeltici tedbirleri derhal alır. Ayrıca imalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımın risk ihtiva ettiği hallerde, piyasaya arz etmiş oldukları basınçlı ekipman veya donanımın özellikle uygunsuzluk durumu ve alınan her tür düzeltici tedbir konusunda Bakanlığı ve bu basınçlı ekipman veya donanımları piyasada bulundurduğu üye ülkenin yetkili kuruluşlarını derhal bilgilendirir.

(9) İmalatçılar, Bakanlığın veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşunun gerekçeli talebine istinaden, basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmeliğe uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgileri ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde Bakanlığa sunar. Bu bilgi ve belgeler basılı veya elektronik halde sunulabilir. İmalatçılar talepte bulunulması halinde piyasaya arz ettikleri basınçlı ekipman veya donanımların arz ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her tür eylemde Bakanlık ile işbirliği yapar.

Yetkili temsilciler

MADDE 10 – (1) İmalatçı, yazılı sözleşme ile yetkili temsilci atayabilir. 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teknik dosyanın hazırlanması yükümlülüğü yetkili temsilcinin yetkileri arasında yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Bu yetki, yetkili temsilciye aşağıdaki hususları yapmasına müsaade eder:

a) AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arz edilmesini takip eden 10 yıl boyunca Bakanlığa sunulmak üzere saklanması.

b) Bakanlıktan veya bir üye ülkenin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluşundan gelen gerekçeli talep üzerine basınçlı ekipman veya donanımın uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgelerin sunulması.

c) Talepte bulunulması halinde, yetkili temsilcinin yetkileri kapsamındaki basınçlı ekipman veya donanımların oluşturacağı riskleri ortadan kaldırmak için alınan her tür tedbirde Bakanlıkla veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşu ile işbirliği yapılması.

İthalatçıların yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İthalatçılar, sadece uygun basınçlı ekipman veya donanımı piyasaya arz eder.

(2) İthalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arz edilmesinden önce 17 nci maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirmesi prosedürünün imalatçı tarafından yürütülmesini sağlar. İthalatçılar, imalatçıların teknik dosyayı düzenlediğinden, basınçlı ekipman veya donanımın CE işareti taşıdığından, beraberinde Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde düzenlenmiş olan talimatları ve güvenlik bilgilerini bulundurduğundan ve 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklilikleri yerine getirdiğinden emin olur. İthalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arz edilmesinden önce imalatçıların teknik dosyayı düzenlediğinden, basınçlı ekipman veya donanımın kullanım için yeterli talimatları bulundurduğundan ve 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklilikleri yerine getirdiğinden emin olur. İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımın Ek-I de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, ilgili basınçlı ekipman veya donanımı uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Ayrıca bu basınçlı ekipman veya donanımın risk arz etmesi durumunda da imalatçıyı ve Bakanlığı bu konuda bilgilendirir.

(3) İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımın üzerinde veya bunun mümkün olmadığı hallerde basınçlı ekipman veya donanımı ile birlikte sunulacak bir belgede kendi adını, tescilli ticari adını veya tescilli ticari markasını ve kendileriyle iletişim kurulabilecek iletişim adreslerini belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde olur.

(4) İthalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımlar ile birlikte Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde belirtilen talimatların ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde sunulmasını sağlar. İthalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman veya donanım ile birlikte sunulacak talimatlar ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde olmasını sağlar.

(5) İthalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımlar kendi sorumluluklarında iken depolama ve taşıma koşullarının, Ek- I’de düzenlenen temel güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu tehlikeye atmasını önler.

(6) İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımların oluşturduğu risklerle ilgili olarak uygun görülmesi halinde son kullanıcıların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulundurulan basınçlı ekipman veya donanımlardan numune alarak test ve muayene yapılmasını sağlar, araştırır ve basınçlı ekipman veya donanımın uygunsuzluğuna ve piyasadan geri çağırma vakalarının kaydını tutar ve bu çalışmalar konusunda dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) İthalatçılar, piyasaya arz edilmiş basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmelikle uyumlu olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, ilgili basınçlı ekipman veya donanımı uyumlu hale getirmek için gerekli düzeltici tedbirleri derhal alır, gerekirse piyasadan çeker veya geri çağırır. Ayrıca ithalatçılar basınçlı ekipman veya donanımın risk ihtiva ettiği hallerde, basınçlı ekipman veya donanımın hizmete sunulmasına ilişkin özellikle uygunsuzluk ve alınan her türlü düzeltici tedbir konusunda Bakanlığı ve bir üye ülkenin yetkili kuruluşunu derhal bilgilendirir.

(8) İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımlar için ilgili basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca AB uygunluk beyanının bir kopyasını Bakanlığa sunmak amacıyla saklar ve talepte bulunulması halinde teknik dosyanın Bakanlığa sunulmasını sağlar.

(9) İthalatçılar, Bakanlığın veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşunun gerekçeli talebine istinaden bir basınçlı ekipman veya donanımın uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sunarlar. İthalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine piyasaya arz ettikleri basınçlı ekipman veya donanımın teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için geçekleştirilen herhangi bir eylem konusunda Bakanlıkla veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşu ile işbirliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Dağıtıcılar, basınçlı ekipman veya donanımı piyasada bulundururken bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun hareket eder.

(2) Dağıtıcılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımların piyasada bulundurulmasından önce basınçlı ekipman veya donanımın “CE” işaretini bulundurduğunu, Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde belirtilen gerekli belgelerin, talimatların ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde basınçlı ekipman veya donanım ile birlikte sunulduğunu, imalatçı ve ithalatçının, sırasıyla 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklere uyum sağladığını doğrular. Dağıtıcılar, basınçlı ekipman veya donanımın Ek-I de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, uygun hale getirilinceye kadar basınçlı ekipman veya donanımı piyasada bulunduramaz. Ayrıca basınçlı ekipman veya donanımın risk ihtiva ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bu konuda bilgilendirir. Dağıtıcılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımların piyasada bulundurmadan önce basınçlı ekipman veya donanımın kullanım için yeterli talimatları bulundurduğunu, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde basınçlı ekipman veya donanım ile birlikte sunulduğunu, imalatçı ve ithalatçının, sırasıyla 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklere uyum sağladığını doğrular.

(3) Dağıtıcılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımlar kendi sorumluluğunda iken depolanması veya taşınması sırasında, Ek-I de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlar.

(4) Dağıtıcılar, piyasada bulundurdukları basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, söz konusu basınçlı ekipman veya donanımın uygun hale getirilmesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar. Buna ek olarak söz konusu basınçlı ekipman veya donanımların risk teşkil ettiği durumlarda dağıtıcılar, özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(5) Dağıtıcılar, Bakanlığın veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşunun gerekçeli talebine istinaden bir basınçlı ekipman veya donanımın uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Dağıtıcılar, Bakanlığın talebi üzerine piyasada bulundurdukları basınçlı ekipman veya donanımların teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü tedbir konusunda Bakanlık veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşu ile işbirliği yapar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılara ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar

MADDE 13 – (1) Bir ithalatçı veya dağıtıcı, bir basınçlı ekipman veya donanımı kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz ederse veya halihazırda piyasaya arz edilmiş bir basınçlı ekipman veya donanımı, bu Yönetmeliğe uygunluğunu etkileyecek bir şekilde değiştirirse imalatçı olarak kabul edilir ve imalatçıların 9 uncu maddede yer alan yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 14 – (1) İktisadi işletmeciler, talepte bulunulması halinde Bakanlığa aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi sunar:

a) Kendilerine basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmiş olan her türlü iktisadi işletmeci.

b) Kendilerinin basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmiş olduğu her türlü iktisadi işletmeci.

(2) İktisadi işletmeciler, kendilerine basınçlı ekipman veya donanım tedarik edilmesini takip eden 10 yıl boyunca veya kendilerinin basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmesini takip eden 10 yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen bilgileri hazır bulundurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Basınçlı Ekipman ve Donanımların Uygunluğu ve Sınıflandırılması

Uygunluk varsayımı

MADDE 15 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan ve 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman ve donanımların bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında   Ek-I’de belirtilen temel güvenlik gereklere uygun olduğu varsayılır.

(2) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan referanslara ve malzemeler için Avrupa onayına uygun olan basınçlı ekipman ve donanımların imalatı için kullanılan malzemelerin, Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel güvenlik gereklerine uygun olduğu kabul edilir.

Basınçlı ekipman sınıflandırması

MADDE 16 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen basınçlı ekipmanlar, artan tehlike seviyesine bağlı olarak Ek-II ye uygun şekilde kategorilere göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma amacıyla, akışkanlar aşağıdaki iki gruba ayrılır:

a) Aşağıdaki fiziksel veya sağlıksal tehlike sınıflarına göre tehlikeli olarak sınıflandırılan 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) ve (y) bentlerinde tanımlanan maddeler ile karışımlardan oluşan ve izin verilen maksimum TS sıcaklığı akışkanın parlama noktasını aştığı basınçlı ekipmanda bulunan maddeler ve karışımları da kapsayan Grup 1:

1) Kararsız patlayıcılar ve Bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ve 1.5 de belirtilen patlayıcılar.

2) Yanıcı gazlar, kategori 1 ve 2.

3) Oksitleştirici gazlar, kategori 1.

4) Yanıcı sıvılar, kategori 1 ve 2.

5) İzin verilen maksimum sıcaklığın parlama noktasının üzerinde olduğu kategori 3 yanıcı sıvılar.

6) Yanıcı katı maddeler, kategori 1 ve 2.

7) Kendinden reaktif maddeler ve karışımlar, tip A – F.

8) Piroforik sıvılar, kategori 1.

9) Piroforik katı maddeler, kategori 1.

10) Su çıkaran yanıcı gazlarla temas eden maddeler ve karışımlar, kategori 1, 2 ve 3.

11) Oksitleştirici sıvılar, kategori 1, 2 ve 3.

12) Oksitleştirici katı maddeler, kategori 1, 2 ve 3.

13) Organik peroksitler tip A ile F arası.

14) Akut ağız yolu toksisitesi, kategori 1 ve 2.

15) Akut dermal toksisite, kategori 1 ve 2.

16) Akut toksisite, kategori 1, 2 ve 3.

17) Belirli hedef organ toksisitesi – tek maruziyet, kategori 1.

b) (a) bendinde belirtilmeyen maddeler ve karışımlardan oluşan Grup 2.

(2) Birkaç hazneden oluşan bir kap, beher haznelerde geçerli en yüksek kategoride sınıflandırılır. Çeşitli akışkanlar içeren bir hazne, sınıflandırma en yüksek kategoriyi gerektiren sıvı seviyesinde olur.

Uygunluk değerlendirme prosedürleri

MADDE 17 – (1) Basınçlı ekipmana uygulanacak uygunluk değerlendirmesi prosedürleri, 16 ncı maddede belirtilen ekipmanın sınıflandırıldığı kategori ile belirlenir.

(2) Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin uygulanacağı kategoriler aşağıdaki gibi olup uygunluk değerlendirme prosedürleri Ek-III te yer almaktadır:

a) Kategori I:

1) Modül A.

b) Kategori II:

1) Modül A2.

2) Modül D1.

3) Modül E1.

c) Kategori III:

1) Modül B  (tasarım tipi) + D.

2) Modül B  (tasarım tipi) + F.

3) Modül B  (üretim tipi) + E.

4) Modül B  (üretim tipi) + C2.

5) Modül H.

ç) Kategori IV:

1) Modül B  (üretim tipi) + D.

2) Modül B  (üretim tipi) + F.

3) Modül G.

4) Modül H1.

(3) Basınçlı ekipman, sınıflandırıldığı kategori için belirlenenler arasında imalatçı tarafından seçilebilecek uygunluk değerlendirme prosedürlerinden birine tabi tutulur. İmalatçı, mevcut ise daha yüksek bir kategoriye uygulanan prosedürlerden birini uygulamayı da tercih edebilir.

(4) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendinde ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki III ve IV kategorilerindeki basınçlı ekipmanlar için belirtilen kalite güvence prosedürleri çerçevesinde, onaylanmış kuruluş, Ek-I’in 3.2 maddesinde belirtilen nihai değerlendirmeyi yapmak veya yapılmasını sağlamak amacıyla resen denetimler gerçekleştirirken imalattan veya depolardan bir ekipman numunesi alır. Bu amaçla imalatçı, planlanan imalat programını onaylanmış kuruluşa bildirir. Onaylanmış kuruluş, üretimin ilk yılında en az iki denetim gerçekleştirir. Müteakip ziyaretlerin sıklığı, Ek-III’te yer alan D, E ve H modüllerinin 4.4 maddesinde ve H1 modülünün 5.4 maddesinde belirtilen kriterler esas alınarak onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.

(5) H modülü prosedürü kapsamında, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde atıf yapılan Kategori III grubunda yer alan kaplar ve basınçlı ekipmanın tek seferlik imalatı durumunda, onaylanmış kuruluş, her bir ünite için Ek-I’in 3.2 maddesinde belirtilen nihai değerlendirmeyi yapar veya yaptırır.  Bu amaçla imalatçı planlanan imalat programını onaylanmış kuruluşa iletir.

(6) 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen donanımlar, aşağıdaki değerlendirmelerden oluşan küresel uygunluk değerlendirmesi prosedürüne tabi tutulur:

a) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen daha önceden bir uygunluk değerlendirmesi prosedürüne ve ayrı bir CE işaretine tabi tutulmamış olan, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın her bir parçasının değerlendirilmesi, değerlendirme prosedürü ekipmanın her bir parçasının kategorisiyle belirlenir.

b) Herhangi bir güvenlik aksesuarı için uygun olanlar dışındaki ekipmana uygulanabilecek en yüksek kategori ile belirlenen ve Ek-I’in 2.3, 2.8 ve 2.9 maddelerinde düzenlenen donanımın çeşitli aksamlarının entegrasyonunun değerlendirilmesi gerekir.

c) Ek-I’in 2.10 ve 3.2.3 maddelerinde belirtilen izin verilen çalışma limitlerinin aşılmasına karşı donanımın korunmasının değerlendirilmesi, korunacak ekipman parçalarına geçerli olan en yüksek kategori göz önüne alınarak yapılır.

(7) Bu maddenin birinci fıkrası ila altıncı fıkrasına istisna olarak Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrası ila fıkrasında belirtilen prosedürlerin uygulanmaması ve deney amaçlı kullanılması halinde, 5 inci maddede belirtilen basınçlı ekipman parçaları ve donanımların piyasada bulundurulmasına ve hizmete sunulmasına, gerekçelendirilmesi halinde izin verebilir.

(8) Uygunluk değerlendirmesi prosedürleriyle ilgili kayıt ve yazışmalar, Türkçe veya uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirmekten sorumlu kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde düzenlenir.

Malzemeler için Avrupa onayı

MADDE 18 – (1) Malzemeler için Avrupa onayı, bu amaçla görevlendirilen 23 üncü maddede belirtilen onaylanmış kuruluşların biri tarafından bir veya daha fazla malzeme veya ekipman imalatçısının talebi üzerine düzenlenir. Onaylanmış kuruluş, malzeme tiplerinin bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu onaylamak için uygun muayeneleri ve testleri belirler ve gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Onaylanmış kuruluş, 29/11/1999 tarihinden önce kullanım için güvenli olduğu kabul edilen malzemelerin uygunluğunu onaylarken mevcut bilgileri dikkate alır.

(2) Onaylanmış kuruluş, malzemeler için Avrupa onayını düzenlemeden önce Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile üye ülkeler ve Komisyonu uygun bilgileri göndermek suretiyle bilgilendirir. Üye ülke veya Komisyon, üç ay içinde gerekçelerini bildirerek düşüncelerini sunabilir. Onaylanmış kuruluş, bildirilen düşünceleri dikkate alarak malzemeler için Avrupa onayını verebilir.

(3) Malzemeler için Avrupa onayının birer kopyası, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile üye ülkeler, onaylanmış kuruluşlar ve Komisyona gönderilir.

(4) Malzemeler için Avrupa onayını vermiş olan onaylanmış kuruluş, bu onayın verilmemesi gerektiğini tespit etmesi veya malzeme tipinin uyumlaştırılmış standart kapsamında olması halinde bu onayı geri çeker. Bakanlık, bir onayın geri çekilmesini, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile derhal diğer üye ülkelere, onaylanmış kuruluşlara ve Komisyona bildirir.

Kullanıcı denetmenleri

MADDE 19 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen görevlerle ilgili hükümlerin dışında, bu maddenin yedinci fıkrasına uygun bir şekilde görevlendirilen bir kullanıcı denetmeni tarafından değerlendirilen temel güvenlik gereklerine uygun olan basınçlı ekipman veya donanımların ülke içerisinde kullanıcılar tarafından piyasaya arzını ve hizmete sunulmasını onaylayabilir.

(2) Uygunlukları bir kullanıcı denetmeni tarafından değerlendirilmiş olan basınçlı ekipman ve donanımlar CE işareti taşımaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen basınçlı ekipmanlar veya donanımlar denetmenin bir üyesi olduğu grup tarafından işletilen kuruluşlarda kullanılabilir. Bu grup, basınçlı ekipman veya donanımların tasarımı, imalatı, muayenesi, bakımı ve kullanımı için teknik özelliklerle ilgili olarak ortak bir güvenlik politikası uygular.

(4) Kullanıcı denetmenleri, sadece üyesi oldukları grup adına hareket eder.

(5) Kullanıcı denetmenleri, Ek-III te belirtilen A2, C2, F ve G modüllerine göre uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini uygular.

(6)  Bakanlık, yetkilendirdikleri kullanıcı denetmenleri, bunların yetkili oldukları görevler ve her bir kullanıcı denetmen için üçüncü fıkradaki hükümleri karşılayan kuruluşların bir listesini Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

(7) Bakanlık, kullanıcı denetmenlerini atarken, 28 inci maddede belirtilen gerekleri uygular ve denetmenin üyesi olduğu grubun üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri uygulamasını sağlar.

AB uygunluk beyanı

MADDE 20 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek-I de belirtilen temel güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini gösterir.

(2) AB uygunluk beyanı, Ek-IV te belirtilen model yapıya sahiptir, Ek-III te yer alan ilgili uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini içerir ve sürekli güncellenir. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyan Türkçe’ye de çevrilir.

(3) Basınçlı ekipman veya donanımın, AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olduğu durumlarda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak yalnızca bir AB uygunluk beyanı hazırlanır. Beyan metni, yayımlama referansları da

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}