Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat 2020-18

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat 2020-18

ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/18)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye ile AB arasında ihdas edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı eki sanayi ürünlerinden, AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dâhil edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a)AB: Avrupa Birliğini,

b)Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

c)Askıya Alma Sistemi: 2 nci maddede belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütününü,

ç)Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma: Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf firmalara münhasır kılan her türlü anlaşmayı,

d)Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

e)Başvuru: Askıya alma, kota ve itiraz başvurularını,

f)ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu,

g)Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ğ)İtiraz: Ekonomik Tarife Sorunları Grubunda (ETSG) yapılan müzakereler sırasında askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Türkiye’de söz konusu ürünün üretiminin yapıldığı gerekçesiyle yapılan itirazını,

h)Kısmi Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi indirimini,

ı)Otonom Tarife Kontenjanı (Kota): Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırlı miktarda tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi muafiyetini,

i)TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Başvuru

MADDE 5 – (1) Başvurular Genel Müdürlüğe yapılır. Yapılan başvuruların bu Tebliğe uygunluğu Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek geçerli başvurular müzakere edilmek üzere ETSG’ye iletilir.

Ürün kapsamı

MADDE 6 – (1) Askıya Alma Sistemine konu ürünler, AB veya Türkiye’deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olmalıdır.

(2) Aşağıdaki özelliklerden en az birini haiz nihai ürünler Askıya Alma Sistemine konu edilemez:

a) Nihai tüketiciye satışa hazır olan,

b) Demonte edilmiş olan,

c) Asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olan,

ç) Bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7 – (1)Askıya Alma Sistemi çerçevesinde Bakanlığa yapılacak tüm başvurular Ek-1’deki takvime göre yapılır. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2)Başvurular; askıya alma ve otonom tarife kontenjanı açılması talepleri için Ek-2, askıya almaya itiraz talepleri için Ek-3, temdit (askıya almanın uzatılması) talepleri için Ek-4’teki dilekçe ile birlikte sırasıyla Ek-5Ek-6 ve Ek-7’de yer alan ilgili başvuru formlarından biri kullanılarak yapılır.

(3)İkinci fıkrada bahsedilen başvuru formu (Ek-5, Ek-6, Ek-7’den uygun olanı) ayrıca İngilizce dilinde doldurularak elektronik ortamda “askiyaalma@ticaret.gov.tr” e-posta adresine Ek-1’deki takvime göre iletilir. Başvuru formlarının İngilizce nüshalarına Bakanlık internet sitesinden (www. ticaret.gov.tr/askiyaalma) ulaşılabilmektedir.

(4)Başvuru sahipleri, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’de üretimi bulunmadığına veya yeterli üretimi olmadığına dair yapmış oldukları ön incelemeye ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru dokümanları ile birlikte Ek-1’deki takvime göre Genel Müdürlüğe sunar.

(5)Askıya alma başvuru sürecinde AB veya Türkiye’de başvuru konusu ürünün üretiminin bulunduğunun ancak bu üretimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda askıya alma talebi tarife kontenjanına çevrilebilir veya kısmi askıya alma uygulanabilir.

(6)Askıya Alma Sistemi;

a)Başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye’de üretiminin olması,

b)Başvuru konusu ürünün nihai ürün olması,

c)Başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’deki üreticilerce üçüncü ülkeden ithal edilmesine engel teşkil edecek şekilde bir ayrıcalıklı ticari anlaşma kapsamına girmesi,

ç)Ürünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olması,

d)Başvuru sahibinin ilgili ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi,

e)Başvurunun dış ticaret politikası uygulamalarını bozucu etkiye sahip olması,

durumlarının herhangi birinde uygulanmaz.

(7)Askıya Alma Sistemine tabi olacak ürünün kullanımı belirli bir amaç ile sınırlandırılmış ise söz konusu ürünün askıya alma sistemi kapsamında ithal edilmesinde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri esas alınır.

(8)Başvurunun geçerli olması için başvuru konusu ürünün ithalatında, askıya alma sonrası tahsil edilmeyecek gümrük vergisi tutarının yıllık 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmaması gerekir.

(9)Yürürlükte olan Askıya Alma Sistemine tabi ürünlere yönelik değişiklik talepleri, Ek-1’de yer alan takvime göre yeni başvuru kıstaslarına uygun olarak yapılır.

(10)Ürün tanımlamaları yürürlükteki TGTC esas alınarak yapılır. Talep edilen ürüne ilişkin uygun tanımın TGTC’de bulunmaması durumunda Uluslararası Standart Örgütü (International Standard Organisation-ISO), Uluslararası Tescilsiz İsimleri (International Non-proprietary Names-INN), Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC), Avrupa Kimyasal Maddeler Gümrük Envanteri (European Customs Inventory of Chemical Substances-ECICS) veya Renk İndeksi (Colour Index-CI) tanımlamaları veya gümrük muayenesine esas teşkil edebilecek nitelikte özel tanımlar kullanılır.

(11)Ölçü birimlerinde TGTC esas alınır. TGTC’de uygun birimlerin bulunmaması halinde Uluslararası Birim Sistemi (International Systems of Units-SI) tanımları kullanılır. Tanımlamalarda kullanılacak standartlar ve test metotlarının uluslararası tanınırlığının olması gerekir. Marka, firma içi kalite standartları, ürünün teknik özellikleri ve benzeri terimler tanımlamalarda kullanılamaz.

(12)Başvurulara ilişkin olarak, ihtiyaç duyulması halinde, Genel Müdürlükçe talep edilen belgelere ek olarak başvuru sahibinden açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(13)Başvurunun incelenmesi veya müzakere süreci için gerekli olan her türlü bilgi veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmaması durumunda başvuru reddedilir.

Müzakereler

MADDE 8 – (1)Başvurular ETSG bünyesinde yılda iki dönemde müzakere edilir ve her dönem üç toplantıdan oluşur.

(2)Her bir dönemde müzakere edilecek ürünlere ilişkin AB Komisyonunca yayımlanan listenin orijinal nüshası, Bakanlık internet sitesinde (www. ticaret.gov.tr/askiyaalma) duyurulur.

(3) Müzakerelerin tamamlanmasını müteakiben AB Konseyi tarafından gümrük vergisi askıya alınması kararlaştırılan ürünler, AB ile eş zamanlı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı liste’de güncellenir.

(4) Bahse konu müzakereler sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden hazırlanan tarife kontenjanının dağıtım usul ve esaslarına ilişkin tebliğler çerçevesinde yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/18) yürürlükten kaldırılmıştır.Formun Altı

Atıflar

MADDE 10 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/18)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN ZAMAN ÇİZELGESİ[1]

A) Yürürlüğe Giriş

 Ocak DönemiTemmuz Dönemi
Askıya Alma ve Kotaların Yürürlüğe Girişi1/1/20xx+1[2]1/7/20xx+1

B) Toplantı Takvimi

Birinci ETSG Toplantısı20/4/20xx ile 15/05/20xx tarihleri arasında20/10/20xx ile 15/11/20xx tarihleri arasında
İkinci ETSG Toplantısı5/6/20xx ile 15/6/20xx tarihleri arasında5/12/20xx ile 20/12/20xx tarihleri arasında
Üçüncü ETSG Toplantısı5/7/20xx ile 15/7/20xx tarihleri arasında20/1/20xx+1 ile 30/1/20xx+1 tarihleri arasında
Ek (İhtiyari) ETSG Toplantısı1/9/20xx ile 15/9/20xx tarihleri arasında15/2/20xx+1 ile 28/2/20xx+1 tarihleri arasında

C) Yeni Askıya Alma Talepleri

Taleplerin Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarih[3]15/2/20xx15/8/20xx

D) İtirazlar

Yeni Taleplere İlişkin İtirazların Genel Müdürlüğe İletileceği En Son Tarihİkinci ETSG Toplantısından 5 İş Günü Önce
Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünlere İtirazların Genel Müdürlüğe İletileceği En Son TarihBirinci ETSG Toplantısından 5 İş Günü Önce

E) Temdit Talepleri

Yürürlükteki Askıya Almaların Temdit Tarihi1/1/20xx+1 
Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine Tabi Ürünlerin Temdit Taleplerinin Genel Müdürlüğe İletileceği Son Tarihi1/3/20xx 
Temdit Taleplerine İlişkin İtirazların Genel Müdürlüğe İletileceği En Son TarihBirinci ETSG Toplantısından 5 İş Günü Önce

Ek-2

ASKIYA ALMA/OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI TALEBİNE İLİŞKİN ÖRNEK BAŞVURU DİLEKÇESİ

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğüne

…/…/… Dönemi için, Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren ETSG’de müzakere edilmek üzere, Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18) çerçevesinde aşağıda belirtilen ürüne ilişkin gümrük vergisinin askıya alınması otonom tarife kontenjanı açılması* hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Talep Konusu Ürünün Tarife Pozisyonu 
Talep Konusu Ürünün Tanımı 

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı, Unvan

İmza ve Kaşe

Başvuruya eklenecek belgeler:

1)      Başvuru formu (Ek – 5),

2)      Ayrıcalıklı ticari anlaşma hakkında beyan (Ek – 8),

3)      Talep konusu ürünün AB veya Türkiye’de yerleşik, mevcut veya potansiyel üreticilerinin isim ve adresleri ile talep konusu ürünün tedarikine ilişkin talep sahibi firma ile üretici firmalar arasındaki görüşmelere dair bilgi ve belgeler,

4)      Geçerli kapasite raporu,

5)      Ürüne ilişkin teknik bilgi ve belgeler.

Ek-3

ASKIYA ALMA/OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI TALEPLERİNE İTİRAZA İLİŞKİN ÖRNEK BAŞVURU DİLEKÇESİ

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğüne

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, …/…/… Dönemi itibariyle gümrük vergilerinin müştereken askıya alınması ve/veya otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ve/veya hâlihazırda İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listede yer alan ürünlere ilişkin Bakanlığınız resmi internet sitesinde yayımlanan liste kapsamındaki aşağıda belirtilen ürün(ler)de üretimimiz olması gerekçesiyle, söz konusu ürünlerin Askıya Alma Sistemi kapsamına alınmasına itiraz etmekteyiz.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

İtiraz Konusu Ürünün Dosya Numarası 
İtiraz Konusu Ürünün Tarife Pozisyonu 
Talep Konusu Ürünün Tanımı 

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı, Unvan

İmza ve Kaşe

Başvuruya eklenecek belgeler:

1)      İtiraz formu (Ek – 6),

2)      Talep konusu ürünün tedarikine ilişkin talep sahibi firma ile üretici (itiraz eden) firma arasındaki görüşmelere dair bilgi ve belgeler,

3)      Geçerli kapasite raporu,

4)      Ürüne ilişkin teknik bilgi ve belgeler.

Ek – 4

YÜRÜRLÜKTE OLAN ASKIYA ALMA/OTONOM TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARININ UZATILMASINA İLİŞKİN ÖRNEK BAŞVURU DİLEKÇESİ

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğüne

Yürürlükteki Askıya Alma Sistemine tabi olan ve aşağıda gümrük tarife pozisyonu ile ürün tanımı belirtilen ürünün bahse konu sistemden yararlanma süresinin uzatılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Talep Konusu Ürünün Tarife Pozisyonu 
Talep Konusu Ürünün Tanımı 

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı, Unvan

İmza ve Kaşe

Başvuruya eklenecek belgeler:

1)                   Başvuru formu (Ek – 7),

2)                   Talep konusu ürünün AB veya Türkiye’de yerleşik, mevcut veya potansiyel üreticilerinin isim ve adresleri ile talep konusu ürünün tedarikine ilişkin talep sahibi firmayla üretici firmalar arasındaki görüşme detayları,

3)                   Geçerli kapasite raporu,

4)                   Ürüne ilişkin teknik bilgi ve belgeler.

Ek-5

ASKIYA ALMAYA/OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASINA

İLİŞKİN TALEP FORMU (Talebe uygun olan seçilir)

KISIM I

(DG TAXUD internet sitesinde yayımlanacaktır)

1. Tarife Pozisyonu:

2. Talep konusu ürüne ilişkin uygun ürün tanımı: (Kimyasal ürünler için Güvenlik Bilgi Formunda yer alan CAS No, G.T.İ.P. ve madde tanımının uyumlu olması gerekmektedir.)

3. Kimyasal ürünler için;

                i. CUS No (Reference number in European Customs Inventory of Chemicals):

                ii. CAS No (Chemical Abstracts Service Registry Number):

                iii. Diğer:

ASKIYA ALMAYA / OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASINA

İLİŞKİN TALEP FORMU (Talebe uygun olan seçilir)

KISIM II

(ETSG delegelerine duyurulacaktır)

4. Ek bilgiler (Ürünün ticari tanımı, çalışma prensibi, ithal edilecek ürünün kullanım amacı, ithal edilecek ürünün kullanılacağı eşya, ürünün nihai kullanımı):

5. Yapısal formül:

6. Patentli ürün:

Evet/Hayır

7. Anti-Damping/Anti-Sübvansiyon önlemi kapsamındaki ürün:

Evet/Hayır

Ürün önlem kapsamında ise askıya alma/kota talebinin gerekçesi:

8. Başvuru konusu ürünü, eşdeğerini veya ikamesini AB veya Türkiye’de ürettiği bilinen ve iletişime geçilen firmaların isim ve adresleri (Kota başvuruları için mecburidir):

Yapılan temasların tarihleri ve neticeleri:

Bu firmaların ürünlerinin amaca uygun olmamasının nedenleri:

9. Kota miktarının hesaplanması:

Talep sahibinin yıllık tüketimi:

Yıllık AB ve Türkiye üretimi:

Talep edilen kota miktarı:

10. Diğer hususlar:

Askıya Alma Sistemi kapsamındaki benzer ürünler:

Diğer:

ASKIYA ALMAYA / OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASINA

İLİŞKİN TALEP FORMU (Talebe uygun olan seçilir)

KISIM III

(Komisyona sunulur)

11. Talebi ileten:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah.2176.Sk. No:63 06530

Ankara/TÜRKİYE

+90 312 204 75 00

12. Ürünün Askıya Alma Sistemi kapsamına alınmasını müteakip yıl (20XX+1) için tahmini ithalat verileri:

– Değer (Avro):

– Miktar (TGTC’deki birim ile):

13. Talep döneminden önceki yıla (20XX-1) ait ithalat verileri:

– Değer (Avro):

– Miktar (TGTC’deki birim ile):

14. Talep döneminde geçerli olan gümrük vergisi oranı:

– Diğer Ülkeler:

– G.T.S Ülkeleri:

15. Askıya alma sonrası toplanılmayacak gümrük vergisinin yıllık tahmini tutarı (Avro):

16. Talep konusu ürünün menşei:

AB dışında yerleşik üreticinin adı:

Ülkesi:

17. Ürünü kullanan, AB ve Türkiye’de yerleşik firmaların bilgileri:

Adres:

Tel/Fax:

E-posta:

18. Talep konusu ürünün herhangi bir ayrıcalıklı ticari anlaşmaya tabi olmadığına ilişkin beyan (Ek-8’de yer alan form eklenecektir.)

Ekler: (Ürünle ilgili teknik detaylar, kimyasal ürünler için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), teknik resimler, broşür,katalog vs.)

Gizliliğe İlişkin Not: Kısım II veya Kısım III’deki bilgilerden herhangi birinin gizli olması durumunda söz konusu dokümanlar açıkça ‘gizli’ ibaresi ile ayrı bir sayfada sunulur.

Ek-6

ASKIYA ALMAYA / OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASINA İLİŞKİN İTİRAZ FORMU (Talebe uygun olan seçilir)

KISIM I

1. Talep No:

2. Tarife Pozisyonu:

3. Talep konusu ürüne ilişkin uygun ürün tanımı:

4. Sıra No:

    □ Ürün(ler) AB ve Türkiye’de hâlihazırda üretilip piyasaya arz ediliyor.

    □ Eşdeğer veya ikame ürün(ler) hâlihazırda üretilip piyasaya arz ediliyor.

Açıklayıcı bilgi (talep konusu ürünü hangi şekilde ikame edeceği)

Eşdeğer/ikame ürüne ilişkin teknik bilgi/belgeler

    □ Diğer

5. İtirazın içeriği:

   Tarife kontenjanına çevrilmesi:

   Önerilen tarife kontenjanı miktarı:

   Kısmi askıya almaya çevrilmesi:

   Önerilen gümrük vergisi oranı:

   Diğer:

6. İtiraz konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye’de yerleşik üreticisi:

Firma Adı:

Firma Yetkilisi:

Adres:

Telefon/Faks:

E-posta:

Ürünün ticari adı:

ASKIYA ALMAYA / OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASINA İLİŞKİN İTİRAZ FORMU (Talebe uygun olan seçilir)

KISIM II

7. Üretim kapasitesi (Piyasaya arz edilmeye hazır, sözleşmeye bağlanmamış kapasite):

Mevcut:

Gelecek altı ay içerisinde:

Ek-7

TEMDİT TALEP FORMU

KISIM I

1. Tarife Pozisyonu:

2. Talep konusu ürüne ilişkin uygun ürün tanımı:

KISIM II

3. Başvuru sahibi firma:

4. Talep döneminde geçerli olan gümrük vergisi oranı:

5. Ürünün Askıya Alma Sistemi kapsamına alınmasını müteakip yıl (20XX+1) için tahmini ithalat verileri:

– Değer (Avro):

– Miktar (TGTC’deki birim ile):

6. Askıya alma sonrası toplanılmayacak gümrük vergisinin yıllık tahmini tutarı (Avro):

Ek-8

TALEP KONUSU ÜRÜNÜN HERHANGİ BİR AYRICALIKLI TİCARİ ANLAŞMAYA TABİ OLMADIĞINA İLİŞKİN BEYAN

Firma Adı:

Firma Adresi:

E-posta:

İmza sahibinin isim ve unvanı:

……………………. adlı ürünün herhangi bir Ayrıcalıklı Ticari Anlaşmaya tabi olmadığını ……………………(Firma Adı) adına beyan ederim.

Firma Yetkilisi

Tarih

Adı Soyadı, Unvan

İmza ve Kaşe


[1] Askıya Alma Sistemine İlişkin Zaman Çizelgesi her dönem için tarihler belirtilerek “https://www. ticaret.gov.tr/portal/url/cmb”  internet sitesinde duyurulur.

[2] “20xx” içinde bulunulan yılı, “20xx+1” içinde bulunulan yıldan bir sonraki yılı temsil etmektedir. Örneğin, 1/1/2021 (1/1/20xx+1) tarihinde yürürlüğe girecek askıya almalar için başvurular en son 15/2/2020 (15/2/20xx) tarihinde Genel Müdürlüğe iletilmelidir.

[3] Taleplerin değerlendirilmesi sonucunda başvurularda eksik bilgi ve belge olması durumunda anılan eksiklikler başvuru sahibi firmalarca giderilerek Ocak dönemi için en son 1/3/20xx; Temmuz dönemi için 1/9/20xx tarihine kadar Genel Müdürlüğe iletilir.

* Talebe uygun olan seçilir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}