Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-17

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-17

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/17)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, Ek-1Ek-2 ve Ek-3’te yer alan listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.

(2) Ek-1’de yer alan listede kayıtlı eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak söz konusu listede yer alan eşyanın araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, Ek-4’te belirtilen Kimyasal Silahlar Sözleşmesine taraf ülkelerden yapılacak ithalatı izne tabidir. Buna ilişkin başvurular, ilgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne yapılır. İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(3) Ek-2’de yer alan listede kayıtlı eşyanın Ek-4’te yer almayan ülkelerden ithalatı yasaktır.

(4) Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın Ek-4’te belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatı ile Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabidir.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 2 – (1) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince izin belgesi aranır.

(2) İzin belgesine ilişkin başvurular Ek-5’te yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne yapılır.

İzin belgesine ilişkin işlemler

MADDE 3 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce verilen izin belgelerinin birer örneği ilgili kuruluşlara gönderilir.

Devir işlemleri

MADDE 4 – (1) İthal edilen Ek-1 ve Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri halinde firmalar tarafından Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü bilgilendirilir.

İzin belgelerinin geçerliliği ve değişiklik koşulları

MADDE 5 – (1) İzin belgeleri düzenlendiği takvim yılı içinde geçerlidir. Ek-2 ve Ek-3’de yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen izin belgelerine ilişkin süre uzatım talepleri Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan eşya için düzenlenen izin belgelerinin süresi üç aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik, yeni belge alınmasını gerektirir.

(3) Ek-2 ve Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen izin belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun görülen değişiklikler Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce belge üzerinde yapılabilir. Ancak firma değişikliği talebi kabul edilmez.

Elektronik ortamda başvuru

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda yapılacak başvurular için yetkilendirilme işlemlerine dair usul ve esaslar 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/17) yürürlükten kaldırılmıştır.Formun Altı

Atıflar

MADDE 8 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/17)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İTHALATI İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P.Eşyanın TanımıCAS Numarası
2921.19.99.00.33HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)538-07-8
2921.19.99.00.34HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)51-75-2
2921.19.99.00.35HN 3 (tris (2-kloretil) amin)555-77-1
2930.90.98.90.17Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür)505-60-2
2930.90.98.90.18Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan)3563-36-8
2930.90.98.90.21O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter)63918-89-8
2930.90.98.90.222-Kloretil klormetil sülfür2625-76-5
2930.90.98.90.24Bis (2-kloretiltiyo) n63869-13-6
2930.90.98.90.251,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan 63905-10-2
2930.90.98.90.261,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan 142868-93-7
2930.90.98.90.451,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan 142868-94-8
2930.90.98.90.46Bis (2-kloretiltiyometil) eter 63918-90-1
2930.90.98.90.47O-Etil S-2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat50782-69-9
2930.90.98.90.49Diğerleri 
2931.39.20.00.00Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)676-99-3
2931.39.90.00.14Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate)107-44-08
2931.39.90.00.15Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate)96-64-0
2931.39.90.00.19Diğerleri 
2931.39.90.00.21Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)77-81-6
2931.39.90.00.29Diğerleri 
2931.90.00.90.31Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin)541-25-3
2931.90.00.90.32Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin)40334-69-8
2931.90.00.90.33Levizit 3 (tris  (2-klorvinil) Arsin)40334-70-1
2931.39.90.00.35Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropil) fosfonil diflorürler 
2931.39.90.00.36O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit57856-11-8
2931.39.90.00.39Diğerleri 
2931.39.90.00.41Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat)1445-76-7
2931.39.90.00.42Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat)7040-57-5
3002.90.90.00.11Saksitoksin35523-89-8
3002.90.90.00.12Risin9009-86-3
3824.99.92.00.16Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar 
3824.99.92.00.17Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren karışımlar 
3824.99.92.00.18Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.99.92.00.21Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar 
3824.99.92.00.22Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 

Ek-2

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İTHALATI İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P.Eşyanın TanımıCAS Numarası
2812.19.90.00.00Diğerleri7784-34-1
2903.39.39.00.111,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene382-21-8
2905.19.00.90.153,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol)464-07-3
2918.17.00.00.002,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit)76-93-7
2921.12.00.00.002-(N,N-dimetilamino) etil klorür hidroklorür4584-46-7
2921.13.00.00.002-(N,N-dietilamino) etil klorür hidroklorür869-24-9
2921.14.00.00.002-(N,N-diizopropilamino) etil klorür hidroklorür4261-68-1
2921.19.99.00.41N,N – Diizopropilaminoetil – 2 – klorür96-79-7
2921.19.99.00.49Diğerleri 
2922.18.00.00.002-(N,N-Diizopropilamino) etanol96-80-0
2922.19.00.00.17N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları 
2922.19.00.00.19Diğerleri 
2929.90.00.00.15N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides 
2929.90.00.00.16Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) N,N-dialkyl (methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates 
2930.60.00.00.002-(N,N-Dietilamino) etanetiyol100-38-9
2930.70.00.00.00Bis (2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN))111-48-8
2930.90.98.90.32N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları 
2930.90.98.90.51o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları78-53-5
2930.90.98.90.61Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) 
2931.31.00.00.00Dimetil metil fosfanat756-79-6
2931.32.00.00.00Dimetil propilfosfanat18755-43-6
2931.33.00.00.00Dietil etilfosfonat78-38-6
2931.34.00.00.00Sodyum 3-(trihidroksisilil) propil metil fosfanat84962-98-1
2931.35.00.00.002,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit68957-94-8
2931.36.00.00.00(5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat41203-81-0
2931.37.00.00.00Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil] metilfosfanat42595-45-9
2931.38.00.00.00Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1:1)84402-58-4
2931.39.30.00.00Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)676-97-1
2931.39.90.00.51Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) 
2931.39.90.00.62Fosfonik asit, metil-poliglikol ester294675-51-7
2933.39.99.00.163 – Quinüklidinil benzilat6581-06-2
2933.39.99.00.17Quinüklidin-3-ol1619-34-7
3824.91.00.00.00Esas olarak 5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl metil metil metilfosfonat ve bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat içeren karışımlar ve müstahzarlar170836-68-7
3824.99.86.00.00Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosfor pentaoksit içeren karışımlar70715-06-9
3824.99.92.00.23Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar 
3824.99.92.00.24Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar 
3824.99.92.00.25Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.99.92.00.26Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.99.92.00.29Diğerleri 
3824.99.92.00.31Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 
3824.99.92.00.32Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar 

Ek-3

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İTHALATI İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P.Eşyanın TanımıCAS Numarası
2811.12.00.00.00Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit)74-90-8
2812.11.00.00.00Fosgen (karbonil diklorür)75-44-5
2812.12.00.00.00Fosfor oksiklorür10025-87-3
2812.13.00.00.00Fosfor triklorür7719-12-2
2812.14.00.00.00Fosfor pentaklorür10026-13-8
2812.15.00.00.00Sülfür monoklorür10025-67-9
2812.16.00.00.00Sülfür diklorür10545-99-0
2812.17.00.00.00Tionil klorür7719-09-7
2853.10.00.00.00Siyanojen klorür (klorsiyan)506-77-4
2904.91.00.00.00Trikloronitron (klor pikrin)76-06-2
2920.21.00.00.00Dimetil fosfit868-85-9
2920.22.00.00.00Dietil fosfit762-04-9
2920.23.00.00.00Trimetil fosfit121-45-9
2920.24.00.00.00Trietil fosfit122-52-1
2922.15.00.00.00Trietanolamin102-71-6
2922.17.00.00.00Metildietanolamin ve etildietanolamin139-87-7105-59-9

Ek-4

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİME TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİHİNDİSTANPANAMA
AFGANİSTANHOLLANDAPAPUA YENİ GİNE
ALMANYAHONDURASPARAGUAY
ANDORRAIRAKPERU
ANGOLAİRANPOLONYA
ANTİGUA VE BARBUDAİRLANDAPORTEKİZ
ARJANTİNİSPANYAROMANYA
ARNAVUTLUKİSVEÇRUANDA
AVUSTRALYAİSVİÇRERUSYA FED.
AVUSTURYAİTALYASAİNT LUCİA
AZERBAYCANİZLANDASAİNT VİNCENT AND THE GRENADİNES
BAHAMALARJAMAİKASAMOA
BAHREYNJAPONYASANMARİNO
BANGLADEŞKAMBOÇYASAO TOME AND PRINCIPE
BARBADOSKAMERUNSENEGAL
BELÇİKAKANADASEYŞEL ADALARI
BELİZEKARADAĞSIRBİSTAN
BENİNKATARSİERRA LEONE
BEYAZ RUSYAKAZAKİSTANSİNGAPUR
BHUTANKENYASLOVAKYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİKIRGIZİSTANSLOVENYA
BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDAKİRİBATİSRİ LANKA
BOLİVYAKOLOMBİYASOLOMON ADALARI
BOSNA-HERSEKKONGO CUMHURİYETİSOMALİ
BOTSVANAKONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİST KİTTS AND NEVİS
BREZİLYAKORE CUMHURİYETİSUDAN
BRUNEİKOSTA RİKASURİNAM
BULGARİSTANKÜBASURİYE
BURKİNO FASOKUVEYTSUUDİ ARABİSTAN
BURUNDİLAOS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİŞİLİ
CAPE VERDELESOTHOTACİKİSTAN
CEZAYİRLETONYATANZANYA BİRLEŞİK CUM.
CİBUTİLİBERYATAYLAND
COMOROSLİBYATIMOR LESTE
COOK ADALARILİHTENŞTAYNTOGO
ÇADLİTVANYATONGA
ÇEK CUMHURİYETİLÜBNANTRİNİDAD VE TOBAGO
ÇİN HALK CUMHURİYETİLÜKSEMBURGTUNUS
DANİMARKAMACARİSTANTUVALU
DOMİNİKAMADAGASKARTÜRKMENİSTAN
DOMİNİK CUMHURİYETİMAKEDONYAUGANDA
EKVATORMALAVİUKRAYNA
EKVATORAL GİNEMALDİVLERUMMAN
EL SALVADORMALEZYAURUGUAY
ENDONEZYAMALTAÜRDÜN
ERİTREMALİVANUATU
ESTONYAMARSHALL ADALARIVATİKAN
ESVATİNİ KRALLIĞIMAURİTUSVENEZUELA
ETİYOPYAMEKSİKAVİETNAM
FASMİKRONEZYAYEMEN
FRANSAMOĞOLİSTANYENİ ZELANDA
FİJİMOLDOVAYUNANİSTAN
FİLDİŞİ SAHİLİMONAKOZAMBİA
FİLİPİNLERMORİTANYAZİMBABVE
FİLİSTİNMOZAMBİK 
FİNLANDİYAMYANMAR 
GABONNAMİBYA 
GAMBİYANAURU 
GANANEPAL 
GİNENİJER 
GİNE-BİSSAUNİJERYA 
GRENADANİUE 
GUATEMALANİKARAGUA 
GUYANANORVEÇ 
GÜNEY AFRİKAORTA AFRİKA CUM. 
GÜRCİSTANÖZBEKİSTAN 
HAİTİPAKİSTAN 
HIRVATİSTANPALAU 

Ek-5

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN MÜRACAAT FORMU

                 
                       
G.T.İ.P:                            
Madde ismi:   
Kimyasalın adı, açık formülü ve CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):                            
Hangi listede yer aldığı:                                                 
İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, e-posta adresi ve Ankara irtibat telefonu (varsa):                            
İhracatçı firmanın unvanı, adresi:                                 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası:                                           
Eşyanın kullanılacağı yer:                                            
Eşyanın miktarı:             
Talep konusu maddenin toplam miktar içindeki saflık oranı  (%):                                           
Eşyanın menşe ülkesi:    
Eşyanın sevk ülkesi:       
Eşyanın giriş gümrüğü:  
  
 Firma UnvanıYetkili İmza
  
  
  
  

Aranacak Diğer Belgeler

  1. Dilekçe
  2. Proforma fatura (miktar ağırlık birimi olarak belirtilir.)
  3. İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge (Ek-2 ve Ek-3’de yer alan liste kapsamı eşyalar hariç)
  4. Ek-1’de yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatında, kullanım amaçlarını gösterir ilgili kurumlardan alınacak belgeler

Ek-1 ve Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatında, bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}