Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı R.G.

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin, ayda toplam 1.000 kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama veya işletme ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde, birinci fıkrada sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden uygunluk yazısı verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendinde yer alan “2710.19.99.00.00.11” ibaresi “2710.19.99.00.11” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Uygunluk yazılarında asgari olarak;

a) Temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,

b) Temin edilecek ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı, izin verilen miktar,

c) Teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrük bilgisi,

ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi,

yer alır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2013

28627

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/6/2013

28692

2-

5/6/2014

29021

3-

28/12/2014

 29219

4-

18/3/2015

 29299

5-

31/12/2015

29579

6-

1/7/2016

29759

7-

31/12/2016

                      29935 (3. Mükerrer)

8-

10/3/2017

30003

9-

8/9/2017

30174

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}