29.12.2020 60199538 Tasnif edilmiş tekstil kırpıntı ve atıklarının DİB kapsamında ithalatı ile ÇKP tahsilatı ve yükümlü beyanının esas olduğu

29.12.2020 60199538 Tasnif edilmiş tekstil kırpıntı ve atıklarının DİB kapsamında ithalatı ile ÇKP tahsilatı ve yükümlü beyanının esas olduğu

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-98353802-000
Konu   :Çevre Katkı Payı
 
 
29.12.2020 / 60199538
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
İlgi:     a) 24.12.2020 tarihli ve E-43621523-205-00060094311 sayılı yazınız.
            b) 28.12.2020 tarihli ve E-65587398-205-00060159478 sayılı yazınız.
İlgi`de kayıtlı yazıda, 3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ kapsamında 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP`lerinde yer alan maddelerin ithalat işlemleri hakkında bilgi talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, atıkların ithalat denetimini düzenleyen 2020/3 sayılı ÜGD Tebliği’nin Ek-2/A sayılı İthali Yasak Atıklar listesinde 19 12 08 atık koduyla yer alan atık tekstil malzemelerinin ithalatı 6310.10.00.00.00; 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li atıklar haricinde yasaklanmıştır.
Bununla birlikte, mezkûr Tebliğin Ek-1 sayılı İthalatı Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar listesinde yer alan “6310.10.00.00.00-Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan), 6310.90.00.00.11-Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan), 6310.90.00.00.19-Diğerleri (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan)” atıkların ithalatı ise ilgili Tebliğin 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
Diğer bir deyişle, 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP`lerinde yer alan maddelerden, Tebliğin Ek-1 sayılı listesindeki açıklamaya uyanların, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatı (Tebliğ, md.4(1)-c) yapılabilmekte olup bu ürünlerin ithalatında ise ilgili ÇŞB mevzuatı gereği çevre katkı payı tahsilatı yapılması gerekmektedir.
Öte yandan, Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan; ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaması ve bu kapsamdaki işlemlerde ise ithalatçı veya temsilcisinin beyanının esas alınması gerekmektedir. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında yaptırım uygulanır.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
 
 
VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
 
Dağıtım:
Gereği:                                                                                  Bilgi:
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne   Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne     Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne    Sermaye Genel Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne İpekyolu Gümrük Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}