27.10.2017 29032177 İhracat eşyasının muayene hazır olmasıyla beyanda bulunulması, beyanname iptallerinde fiziki muayene yapılması

27.10.2017 29032177 İhracat eşyasının muayene hazır olmasıyla beyanda bulunulması, beyanname iptallerinde fiziki muayene yapılması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-663.05

Konu   :22.12.2016 Tarihli, 092-B/20 Sayılı

İnceleme Raporu

 

27.10.2017 / 29032177

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Bakanlık Makamının 2011/7 sayılı 28.01.2011 Onay’ı kapsamında inceleme ve soruşturmalar sonucunda 32 Gümrük Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde mevzuatın uygulanması konusunda karşılaşılan sorunların Türkiye’deki diğer Gümrük Müdürlüklerini de ilgilendiren hususlar olduğu, bu kapsamda 32 Gümrük Müdürlüğünce yapılan incelemeler ve ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin öneriler hakkında Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Hakan ATAY tarafından düzenlenen 22.12.2016 tarihli, 092-B/20 sayılı İnceleme Raporunun “Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde;

2. Gümrüklü sahaya alınmadan beyannamelerin gümrük idaresince onaylanmaması, eşyanın hangi hatta işlem göreceğinin gümrük onayından sonra belli olması,  dolayısıyla mevzuatın açık hükmü gereğince bu uygulamanın firmaların gerçeğe aykırı beyanlarını neredeyse bütünüyle ortadan kaldıracağı düşünülmekle birlikte konunun detaylı bir şekilde değerlendirilerek tüm alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, ilgili tüm tarafların (TİM, İhracatçı Birlikleri, Gümrük Müşavirleri Derneği vb.) bilgilendirilerek kademeli bir geçiş döneminin olması ve bu geçiş döneminde tüm Türkiye’de aynı anda faaliyete geçilmesi,”

ve kırmızı hatta muayeneye sevk edilen ancak çeşitli sebeplerle muayeneye sunulmadan iptal edilen ihracat beyannamelerine ilişkin 3 üncü maddesinde:

3. Gümrük idarelerince beyanname iptal taleplerinin suistimale açık olmayacak şekilde değerlendirilmesi, redrese ile düzeltilecek beyannamelerin iptal edilmemesi, redrese ve iptale esas hususların tam olarak tespiti, iptale konu talebin kanıtlayıcı belge ile ispat edilmesi, iptale konu beyanname kapsamı eşyanın muayeneye arz edilmeden iptal talebinin kabul edilmemesi, Gümrük Kanununun 63 ve 64 üncü maddelerinin uygulanmasında hassasiyet gösterilmesi, iptal taleplerinin firmanın kaçakçılığa teşebbüs niteliğindeki eylemlerinin ortadan kaldırılması mahiyetinde olup olmadığının araştırılması, muayene sonucu bulunan farklılıkların müzekkere ile tespiti ve eşyanın gümrük gözetimi altında bulundurularak derhal gerekli takip ve tahkikata geçilmesini teminen idare amirince gerekli tedbirlerin alınması, riskli iptal talepleri ile ilgili iptal işlemi yapılmasa da firmalar hakkında takip kaydı oluşturulması,

… hususlarının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Denilmektedir.

Mezkur 2 nci madde konusu hakkında daha önce Bakanlığımıza intikal eden hususlara ilişkin Ege ve İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 28.10.2016 tarihli ve 19688108 sayılı yazımızda; Gümrük Yönetmeliği’nin 182 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen istisnai haller saklı kalmak kaydıyla ihracat eşyasına ilişkin gümrük beyannamesinin onay/kabul işleminin eşyanın gümrüğe sunulmasını müteakip yapılması gerekmekle birlikte, fiziki altyapı yetersizlikleri başta olmak üzere fiili imkansızlıklar nedeniyle söz konusu şartın yerine getirilememesi durumunda uygulamanın, ihracat işlemlerinin azami ölçüde süratle tamamlanmasını sağlayacak şekilde yürütülmesi, söz konusu Kanun’un 150 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüyle Bakanlığımıza verilen yetki kapsamında uygun bulunduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, bilgi edinilmesini ve Müsteşarlık Makamının 16.05.2017 tarihli, 24991587 sayılı Onayı ile BİLGE sisteminde Tescil ve Onayın birleştirilmesinin 23.05.2017 tarihi itibarıyla tüm gümrük müdürlüklerinde uygulamaya geçtiği göz önünde bulundurularak ihracat işlemlerini aksatmayacak şekilde söz konusu Müfettişlik önerileri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Mehmet HATİPOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yrd. V.

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}