26.10.2017 28960530 İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin kati ithalatı serbest dolaşıma girişinde Kayıt Belgesinin aranacağı

26.10.2017 28960530 İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin kati ithalatı serbest dolaşıma girişinde Kayıt Belgesinin aranacağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :41208501-132.08

Konu   :İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde

Kayıt Belgesi

 

 

26.10.2017 / 28960530

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde 31.12.2009 tarihli ve 27449 (2 nci Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ” uyarınca düzenlenecek kayıt belgesinin gümrük idarelerince aranması gerektiği hususuna ilişkin Ekonomi Bakanlığından alınan 18.10.2017 tarihli ve 112034 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

EKLER

1 adet yazı

 

 

 

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :98183563 – 105.01 – E 112034                                                                               18.10.2017

Konu   :ikincil İşlem Görmüş Ürünlerin

İthalatında Kayda Alma Uygulamaları

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi      :24.08.2017 tarihli ve 41208501-132.08-E-27566868 sayılı yazınız.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde, 31.12.2009 tarihli ve 27449 (2 nci Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde düzenlenecek kayıt belgesinin aranıp aranmayacağına ilişkin ilgi’de kayıtlı yazınız incelenmiş olup, konu hakkında Bakanlığımız görüş ve değerlendirmeleri aşağıda sunulmaktadır.

Malumları olduğu üzere, 27.01.2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/8391 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Karanının “ihracat Taahhüdünün Kapatılması” matlaplı 19 uncu Maddesi “…Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmümle gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz. İkincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithaline ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir…” hükmünü haizdir.

Bunun yanında, 20.12.2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/12 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği”nin 38 inci Maddesinin dokuzuncu fıkrası “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşana giriş rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz, İkincil işlem görmüş, ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithali halinde, bu ürünün gümrük idaresine teslimi aranmaz ve bu ürüne ilişkin ithalat vergileri, belge/izin kapsamındaki gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birini fiyat esas alınarak tahsil edilir…” hükmünü havidir.

Öte yandan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Serbest Dolaşıma Girişi Rejimi başlıklı İkinci Ayırımının 74 üncü maddesi; “Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.11 hükmünü amir bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 31.12.2009 tarihli ve 27449 (2 nci Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/1 sayılı “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümler çerçevesinde, anılan Tebliğ kapsamında yer alan eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılara, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen “Kayıt Merkezleri”ne kaydettirecekleri ve söz konusu eşyanın ithalinde, ithal işleminin kayda alındığına dâir bir “Kayıt Belgesi”nin düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Anılan hususlar kapsamında, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün ülkemize ithalinin ancak serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde mümkün bulunduğu dikkate alınarak, bahis konusu eşyanın serbest dolaşıma girişinde 2010/1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenecek kayıt belgesinin gümrük idarelerince aranması gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}