26.10.2017 29016709 Yazılım Programı Yüklü Mesnetlerden ÖTV Tahsili, taşıyıcı ortam ile verilerin kıymetlerinin ayırt edilip edilmeyeceği

26.10.2017 29016709 Yazılım Programı Yüklü Mesnetlerden ÖTV Tahsili, taşıyıcı ortam ile verilerin kıymetlerinin ayırt edilip edilmeyeceği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-156.01

Konu   :Üzerinde Yazılım Programı Yüklü Mesnetler İçin ÖTV Tahsili

 

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Anıt Cad. Şafak Apt. No:8/7 Tandoğan ANKARA

 

 

İlgi: 24/1/2017 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde “üzerinde yazılım programı yüklü mesnetler için ÖTV tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddütler oluştuğu ” belirtilmektedir.

Konuya ilişkin, Maliye Bakanlığının 26.04.2002 tarihli, 18720 sayılı yazısında, Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi hükmü uyarınca değeri veya maliyeti, ithal edilen taşıyıcı ortamdan ayrılabilen verilerin kıymetinin, katma değer vergisi matrahına dahil edilerek işlem yapılması gerektiği, ancak, değeri veya maliyetinin ayrıca tespit edilmesine imkan bulunmayan dolayısıyla taşıyıcı ortamda bir bütün olarak ticarete konu edilen ve maliyeti eşyanın gümrük kıymetine dahil olan veri yada komut yüklü bilgi taşıyıcıların gümrük vergisi tarhına esas kıymetinin katma değer vergisi matrahını teşkil edeceğinin tabii olduğu ifade edilmektedir.

Maliye Bakanlığının yukarıda belirtilen görüşünün geçerliliğini koruyup korumadığı anılan Bakanlıktan sorulmuş olup ilişikte gönderilen 7/7/2017 tarihli, 84022 sayılı yazıda bahsi geçen görüşün geçerliliğini koruduğu belirtilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

EKLER

EK 1: Yazı

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Sayı     :76264044-135[52-l-553]-E.84022                                                                07.07.2017

Konu   :Üzerinde yazılım programı yüklü

mesnetler için ÖTV tahsili

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi      :09/03/2017 tarihli ve 23255109 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eki Ankara Gümrük Müşavirliği Demeğinin 24/1/2017 tarihli dilekçesinin incelenmesinden, söz konusu dilekçede bahsi geçen “Üzerinde yazılım programı yüklü mesnetlerin” ÖTV’ye tabi olup olmadığı ile 26/4/2002 tarih ve 18720 sayılı yazımızda yer alan Bakanlık görüşümüzün geçerliliğini koruyup korumadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesine göre, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabidir.

Anılan Kanunun (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği hükme bağlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin uygulama usul ve esaslarına Özel Tüketim Vergisi (IV) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Mezkûr Kanunun (1/2) maddesi uyarınca, Kanuna ekli listelerde sayılan bir eşyanın T.G.T.C değişikliği nedeniyle ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamından çıkarılması veya bu listelerde olmayan bir eşyanın T.G.T.C değişikliğine bağlı olarak bu liste kapsamına alınması ancak ÖTV Kanununda yeni bir düzenleme yapılması halinde mümkündür.

Diğer taraftan, Kanun eki (IV) sayılı liste, son olarak 25/2/2011 tarihli ve 27857 (1. Mük.) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 87 nci maddesiyle düzenlenmiş olup, söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihi itibariyle bahse konu liste kapsamındaki malların tarife numaralarında veya tanımlarında Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler dışında yapılan değişiklikler bu Kanunun uygulanmasında hüküm ifade etmemektedir.

Buna göre, 8523.49.20.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen mal, 25/2/2011 tarihi itibarıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8523.40.59.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılmış, 85.23.49.10.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen mal ise 25/2/2011 tarihi itibarıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8523.40.51.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılmış olup, Kanuna ekli mevcut (IV) sayılı listenin “8523.40.59.00.00 (Dijital çok yönlü olmayan diskler) Diğerleri” ve “85.23.40.51.00.00 Dijital çok yönlü diskler (DVD)” sırası kapsamında ithalatları veya imal edenler tarafından teslimleri %6,7 oranında ÖTV’ye tabidir.

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi hükmü uyarınca değeri veya maliyeti, ithal edilen taşıyıcı ortamdan ayrılabilen verilerin kıymetinin, katma değer vergisi matrahına dahil edilerek işlem yapılması gerektiği, ancak değeri veya maliyetinin ayrıca tespit edilmesine imkan bulunmayan dolayısıyla taşıyıcı ortamda bir bütün olarak ticarete konu edilen ve maliyeti eşyanın gümrük kıymetine dahil olan veri yada komut yüklü bilgi taşıyıcıların gümrük vergisi tarhına esas kıymetinin katma değer vergisi matrahını teşkil edeceğinin tabii olduğunun ifade edildiği 26.04.2002 tarihli ve 18720 sayılı yazı geçerliliğini korumaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

 

Ersin SAKLAR

Bakan a.

Gelir İdaresi Grup Başkanı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}