22.10.2018 38071586 Transit Geçiş beyanı ile Türkiyeye giren ancak yük almak için iç gümrüklere uğrayan TIR araçlarında standart depo fazlası akaryakıt vergilendirilmesi

22.10.2018 38071586 Transit Geçiş beyanı ile Türkiyeye giren ancak yük almak için iç gümrüklere uğrayan TIR araçlarında standart depo fazlası akaryakıt vergilendirilmesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :18723479-153.99

Konu   :Transit Geçen Araçlarda Akaryakıt

Muafiyeti

 

22.10.2018 / 38071586

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Ülkemiz üzerinden transit geçen araçlarda akaryakıt muafiyetine ilişkin Bölge Müdürlüklerinden alınan yazılarda; üçüncü bir ülkeden başka bir ülkeye boş olarak ülkemiz üzerinden transit geçiş yapan ve ülkemize girişte standart depoları mühürlenen yabancı plakalı TIR araçlarının yurt içinden yük almaları ve bu araçlara iç gümrüklerde işlem yapılması halinde, kendilerine tanınan muafiyet hakkının üzerinde bir akaryakıt miktarı ile ülkemize giriş yapmaları durumunda, muafiyet miktarının aşıldığı ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 95 inci maddesinde ülkemize giriş yapan her türlü ulaşım aracı, motosiklet ve özel konteynerin içindeki standart depolarda mevcut bulunan yakıtlara tanınan muafiyete, 96 ncı maddesinde ise söz konusu muafiyetin uygulanmasına ilişkin sınırlamalara yer verilmiştir. Aynı Kararın 107 nci maddesinin yedinci fıkrasında standart depo muafiyeti kapsamında serbest dolaşıma sokulan yakıtın kullanımına ilişkin yasaklama ve kısıtlamalar hüküm altına alınırken, sekizinci fıkrasında muafiyet hükümlerinin ihlali halinde eşyaya ait gümrük vergilerinin gümrük yükümlülüğünün doğması esaslarına göre tahsil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca; 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin “E. Transit Geçen Araçlarda Muafiyet” başlıklı bölümünde, üçüncü bir ülkeden bir başka ülkeye eşya taşımak amacıyla ülkemiz üzerinden transit geçiş yapan Türk ve yabancı plakalı TIR araçlarının standart depolarında bulunan akaryakıta uygulanacak muafiyet miktarında, Türk ve yabancı plakalı araçlar arasında ayrım yapılmayacağı; söz konusu araçların depolarının giriş kapısında mühürleneceği ve çıkış kapısında kontrol edilerek çıkışlarına izin verileceği hükmü yer almaktadır.

Yine, bu hususa “Transit Rejimi ile İlgili İşlemler” konulu 2012/4 sayılı Genelgenin “Türk ve yabancı plakalı taşıtların standart depolarında bulunan akaryakıt” başlıklı 13 üncü maddesinde de; ülkemiz topraklarında yükleme ve/veya boşaltma yapmayacak olan üçüncü bir ülkeden bir başka ülkeye eşya taşımak amacıyla ülkemiz üzerinden transit geçiş yapan Türk ve yabancı plakalı taşıtların standart depolarında bulunan yakıta ilişkin deponun mühürlenmesi kaydıyla ve çıkış kapısında da söz konusu mühürlerin kontrol edilmesi ile aracın çıkışına izin verileceği şeklinde yer verilmiştir.

Bu çerçevede, ülkemize girişi transit kaydıyla olmasına rağmen iç gümrüklere uğrayarak yük alan TIR aracı için iç gümrük idaresinde, giriş anında TIR aracının yakıt deposunun dolu olduğu kabul edilerek, dolu depo yakıt miktarından Kararın 96 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki muafiyet limitleri çıkarılmak suretiyle, muafiyet fazlası akaryakıtın aynı maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}