24.10.2018 38227880 KKDF takibinde peşin, vesaik mukabili ve akreditif ödemede dahilde işleme ve antrepo için de 0887 TBF Belge ID kullanılması ile Peşin Kağıt ortamı seç…

24.10.2018 38227880 KKDF takibinde peşin, vesaik mukabili ve akreditif ödemede dahilde işleme ve antrepo için de 0887 TBF Belge ID kullanılması ile Peşin Kağıt ortamı seç…

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-156.06[GGM-01]                                                                        ACELE

Konu   :Transfer Bildirim Formlarının

Beyan İşlemleri

 

24.10.2018 / 38227880

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a)03.11.2017 günlü ve 29241969 sayılı yazımız.

b) 06.11.2017 günlü ve 29278287 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgi (a)’da kayıtlı yazımızla dağıtımı yapılan 2017/20 sayılı Genelge kapsamında işlemleri yürütülen, 6 Kasım 2017 itibariyle beyanname işlemlerinde uygulanmasına geçilen elektronik ortama aktarılan transfer bildirim formları, söz konusu Genelgede de belirtildiği üzere “Peşin”, “Vesaik Mukabili” ve “ Akreditif” ödeme şekillerinin seçildiği tüm ithalat beyannamelerinde ve “0887” kodu ile beyan edilerek düşümlü olarak kullanılmaktadır. Ancak sistem tarafından beyan edilen Belge ID’lerde mükerrer düşümlerin yaşanmamasını binaen düşüm işlemleri 4XXX (4010 hariç)-6121-6123-6321-6323-6771-5100-5121-5171-5191-5300-5321-5353-5358-5371-5391- 800 rejim kodlarındaki beyannamelerde gerçekleşmektedir.

İthalat bedelinin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten önce ödendiği “peşin”, “vesaik mukabili” ve “akreditif” ödeme şekilleri için Bankalarca düzenlenen transfer bildirim formlarının (23 haneli Belge ID numarasına sahip “0887 kodlu TBF” isimli doküman) beyan işlemleriyle ilgili alınan geri dönüşlerden ve yapılan incelemelerden anlaşıldığı üzere;

– “0887” kodlu TBF isimli dokümanının “0105”(Banka yazısı) ve “9999”(Diğer) kodlarıyla beyanının yapılarak herhangi bir düşüm işlemi yapılmamak suretiyle kullanılması,

– “51” rejim kodlu dahilde işleme ve “71” rejim kodlu antrepo beyannamelerinde beyan edilen ödeme şeklinin “peşin”, “vesaik mukabili” ve “akreditif” ödeme şekillerinden en az birini içermesine karşın herhangi bir belge beyan edilmeksizin veya yine “0887” kodlu TBF Belge ID’nin “0105” ve “9999” belge kodları ile beyan edilmesi suretiyle işlemlerin yapılması,

– Eşyanın KKDF’den muaf/istisna olması gerekçesiyle ödeme şeklinin “peşin”, “vesaik mukabili” ve “akreditif” ödeme şekillerinden en az birini içermesine karşın herhangi bir TBF belge beyan edilmemesi,

Gibi yanlışlıkların/hataların yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde yanlış/hatalı beyan işlemlerin yapılması durumunda söz konusu 0887 kodlu TBF belge ID’ler, beyanı gereken rejimlerde beyan edilmemiş veya yanlış belge kodu ile beyan edilmiş olması hasebiyle herhangi bir düşüm olmaksızın kullanılmış olmakta ve bu durum belgelerin limit üstü fazladan kullanılabilme riskini de barındırmaktadır. Geçici ithalat ve Dahilde işleme rejimlerinde herhangi bir KKDF ödemesi olmasa da Belge ID’lerin başka ithalat işlemleri için kullanılabilme riskinden dolayı bu rejimlerde de düşümlü olarak tüketilmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan 71xx kodlu antrepo beyannamelerinde ise TBF Belge ID’lerden herhangi bir düşüm gerçekleşmemektedir.

Transfer bildirim formları eşyanın ithalat bedelinin vadesiz olarak ödenmiş (beyanname tescil tarihinden önce) olduğunu tevsik eden ve bu suretle ithalatta KKDF ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir belge olmakla birlikte eşyaya dair yapılan transferler aynı zamanda eşyanın beyan edilen kıymetinin doğruluk ve tespiti açısından da önem arz etmektedir. Ayrıca söz konusu TBF-Belge ID’lerde ithalat konusu bedellerin düşümlerinin yapılması, limti fazlası kullanımlarının önlenmesi bakımından da önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, ödeme şekli “2-peşin”, “3-vesaik mukabili” ve “12-akreditif” olarak beyan edilen tüm ithalat beyannamelerinde;

1. Rejim koduna, türüne bakılmaksızın (KKDF’nin beyan edilmediği antrepo veya dahilde işleme beyannameleri de olsa) “0887” kodlu TBF Belge ID’nin tüm ithalat beyannamelerinde “0887” koduyla beyan edilmesine,

2. “0887” kodlu TBF belge ID’nin ve kağıt ortamda düzenlenmiş olsa da üzerinde 23 haneli Belge ID numarası içeren elektronik ortamda da düzenlenmiş olduğu anlaşılan kağıt formların da mutlak suretle 2017/20 sayılı Genelgede de hükmedildiği üzere “0887” kodu ile beyan edilmesine ve “0105-Banka Yazısı” ile “9999-Diğer” belge kodlarıyla beyanına izin verilmemesine,

3. Uygulama öncesi veya sonrası tarihli olmakla birlikte elektronik ortamda düzenlenmemiş ve üzerinde herhangi bir 23 haneli TBF Belge ID no.su içermeyen kağıt formların ise “0105-Banka Yazısı”olarak beyanında şu aşamada bir sorun olmadığına,

4. Muayene memurlarınca belgelerden düşümlerin doğru gerçekleşmiş olduğuna dair kontrollerin dikkatle yapılmasına,

Dair konu hakkında bağlantı idarelerinizde görev yapan tüm muayene memurlarının bilgilendirilmesi, ikaz edilmesi ile söz konusu işlemlere dair azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, uygulama öncesi veya sonrası tarihli olmakla birlikte elektronik ortamda düzenlenmemiş ve üzerinde herhangi bir 23 haneli TBF Belge ID no.su içermeyen kâğıt formların, beyannamede kalemde elektronik ortamda düzenlenmiş TBF Belge ID’ler ile birlikte beyanının ve belge ID düşümlerinin sorunsuz yapılabilmesi için kâğıt formun beyan edileceği ödeme tutarının beyan edilebilmesine yönelik olarak “4- Peşin (Kâğıt Ortamı)” şeklinde ödeme şekli oluşturulmuştur.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}