2017-11168 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2017-11168 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

Karar Sayısı: 2017/11168

 

31.12.2017 tarih ve 30287 4.Mükerrer Sayılı R.G.

 

 

 

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/12/2017 tarihli ve 131196 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (Ek:1), (Ek:2), (Ek:3), (Ek:4), (Ek:5), (Ek:5) ve (Ek:7) ilave edilmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 9- İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösterir listeler (I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler) kapsamı maddelere ait gümrük vergileri ve toplu konut fonları ilgili listelerde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

 

Ancak, II sayılı Liste kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı Listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

 

I sayılı Liste kapsamı maddelerden (EK:1)’de yer alan tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve isimleri belirtilenlerin, aynı tablonun “Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün” sütununda ilgili maddenin karşısında gösterilen ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi karşısında gösterilen oranda uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

 

Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelere yönelik Türkiye’nin tek taraflı tercihli tarifeleri II sayılı Listenin “GTS Ülkeleri” (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Ülkeleri) bölümünde yer alan sütunlar ile düzenlenmiş olup, bu sütunlarda belirtilen gümrük vergisi oranlarından yararlanacak ülkeler (EK:4)’te tespit edilmiştir. (EK:4)’te yer alan genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak gelişme yolundaki ülkelerin karşılarında bulunan “Hariç Sektörler” sütununda belirtilen sektörlerin kapsamına ilişkin (EK:5)’te yer alan fasıllar ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarından yapılacak ithalatta, bu ülkeler için II sayılı Listenin “D.Ü.” (Diğer Ülkeler) sütununda ve V sayılı listede belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

 

III sayılı Liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim Tablosunda (EK:2) belirtilen; temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, (EK:3)’te yer alan tabloda tekabül eden toplu konut fonu miktarları tahsil olunur.”

 

MADDE 3- İlave gümrük vergisi alınmasına yönelik İthalat Rejimi Kararına ek kararların uygulanmasın devam edilir.

 

MADDE 4- Bu karar kapsamında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın serbest bölgelere gelerek veya Dahilde İşleme Rejimi ya da Antrepo Rejimi kapsamında ülkemize gelerek Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edilir.

 

MADDE 5- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Ekonomi Bakanlığının (İthalat Genel Müdürlüğü) izni aranır.

 

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde sayılan hallerde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

 

MADDE 6- İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 inci madde kapsamında verilen izinler diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez.

 

MADDE 7- 5 inci maddede belirtilen hususlara ilişkin muafiyetler, istisnalar, usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğler ile belirlenir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu karar ile gümrük vergisi yükselen eşya için, bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

 

Birinci fıkra çerçevesinde özet beyanı verilmiş eşyanın anılan fıkra hükümlerinden faydalanabilmesi için serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 31/3/2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil edilmiş olması gerekir.

 

MADDE 8- Bu kararın 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri 1/3/2018 tarihinde, diğer hükümler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 9- Bu karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

EK İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231M4-1-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}