2017-10411 Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017-10411 Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAROE ADALARI İLE İLGİLİ OLARAK DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2017/10411

02.08.2017 tarih ve 30142 Mükerrer sayılı R.G.

 

16 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 14/2/2017 tarihli ve 6782 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 19/4/2017 tarihli ve 12224927 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DİBACE

Türkiye Cumhuriyeti ve Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı (bundan böyle uygun olduğu yerlerde “Taraflar”, “Türkiye” ya da “Faroe Adaları” olarak adlandırılacaktır),

Tarafların çok taraflı ticaret sisteminin sürekli güçlendirilmesi hususundaki karşılıklı menfaatlerine atıfta bulunarak ve 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (bundan böyle “GATT 1994” olarak adlandırılacaktır) ile Dünya Ticaret Örgütü’nü (bundan böyle “DTÖ” olarak adlandırılacaktır) kuran Marakeş Anlaşması’nın hüküm ve araçlarının dış ticaret politikalarına temel teşkil ettiğini tekrar teyit ederek;

Avrupa’daki iktisadi bütünleşme sürecine etkin olarak katılmak hususundaki niyetlerini teyit ederek, bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını araştırmak hususunda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade ederek;

“Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Ortaklık Kuran Anlaşma”yı ve “Avrupa Topluluğu ile Danimarka Hükümeti ve Faroe Adaları Yerel Hükümeti Arasındaki Anlaşma”yı dikkate alarak;

Taraflar arasında sürdürülebilir kalkınma ve ticaretin çeşitlendirilmesi ve ortak menfaat alanlarında eşitliğe, karşılıklı yarara, ayrımcılık yapmamaya ve haklar ile yükümlülükler arasında dengeye dayalı olarak ticari ve ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi için daha elverişli bir ortamın yaratılması arzusuyla;

Bu maksatla, bir serbest ticaret alanı kurmak yoluyla, taraflar arasındaki ticarette engellerin tedricen ortadan kaldırılmasını hedefleyen hükümleri ortaya koymak ve karşılıklı ticaret ve yatırımların gelişimini desteklemek amacıyla açık, öngörülebilir ve kalıcı kurallar oluşturmakta kararlı olarak;

İşbu Serbest Ticaret Anlaşması ile (bundan böyle “işbu Anlaşma” olarak adlandırılacaktır) kapsanan alanları genişletmek suretiyle ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi imkânını incelemek hususunda hazır olduklarını beyan ederek;

Serbest ticaret anlaşmalarının dünya ticaretinin genişlemesine, daha fazla uluslararası istikrara ve özellikle kendi halkları arasında daha yakın ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını kabul ederek;

Faroe Adaları’ının, Danimarka Krallığı’nın özerk bir bölgesi statüsünde olduğunu hatırda tutarak;

Faroe Adaları hükümetinin işbu Anlaşma’yı, Faroe Adaları Hükümeti Tarafından Uluslararası Hukuka Tabi Anlaşmaların Akdedilmesine Dair Kanun uyarınca, Danimarka Krallığı adına akdettiğini dikkate alarak;

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

BAŞLIK I

İLK VE GENEL HÜKÜMLER

Madde 1.1

Serbest Ticaret Alanı Tesis Edilmesi

Taraflar, işbu Anlaşma’da öngörülen şekilde ve GATT 1994’ün XXIV’üncü Maddesi ile uyumlu olarak bir serbest ticaret alanı tesis etmişlerdir.

Madde 1.2

Amaçlar

İşbu Anlaşma’nın amaçları şunlardır:

(a) Taraflar arasındaki iktisadi işbirliğini artırmak, geliştirmek ve halklarının yaşam standardını yükseltmek;

(b) Taraflar arasındaki iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ikili ticaretin genişletilmesini teşvik etmek;

(c) mal ticaretinde işbu Anlaşma kapsamına giren engelleri ve kısıtlamaları ortadan kaldırmak;

(d) ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli şekilde gelişmesine ve genişlemesine katkıda bulunmak;

(e) Taraflar arasındaki ticarette adil rekabet koşullarını sağlamak; ve

(1) Taraflar arasında fikri mülkiyet haklarının yeterli ve etkin şekilde korunması için işbirliğini geliştirmek.

Madde 1.3

Diğer Anlaşmalarla Düzenlenen Ticari İlişkiler

1. İşbu Anlaşma’da öngörülen haklar ve yükümlülüklere halel gelmeksizin, Taraflar üçüncü ülkelerle gümrük birlikleri, serbest ticaret alanları veya diğer düzenlemeleri sürdürme veya tesis etme hakkını muhafaza eder.

2. İşbu Anlaşma kapsamında sağlanan hak ve yükümlülüklerin etkilenmesi halinde, herhangi bir Taraf, gümrük birlikleri veya serbest ticaret alanlarını kuran veya düzenleyen anlaşmalarla ilgili olarak ve gerekli hallerde, Tarafların üçüncü ülkelere yönelik kendi ticaret politikaları ile ilgili diğer önemli konularda Ortak Komite bünyesinde istişarelerde bulunulmasını talep edebilir.

Madde 1.4

Fikri Mülkiyet Hakları

1. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak Tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin DTÖ Anlaşması (bundan böyle “TRIPS Anlaşması” olarak anılacaktır) ve Tarafların her ikisinin de akit taraf olduğu diğer çok taraflı fikri mülkiyet anlaşmalarına tabi olacaktır.

2. Taraflar, işbu Madde, TRIPS Anlaşması ve Tarafların her ikisinin de akit taraf olduğu diğer çok taraflı fikri mülkiyet anlaşmalarının herbirinin hükümlerine uygun olarak, söz konusu hakların ihlali, sahtecilik ve korsana karşı bu hakların uygulanmasına dair tedbirler de dâhil olmak üzere, fikri mülkiyet haklarının yeterli, etkin ve ayrımcı olmayan bir şekilde korunmasını sağlayacaktır.

3. Taraflar fikri mülkiyet konularında işbirliği yapacak ve her biri diğer Tarafın ülke isminin, tüketicilerin eşyanın coğrafi menşei konusunda yanıltılmasına neden olabilecek şekilde ticari kullanımının önlenmesine yönelik olarak ilgili taraflara hukuki imkânları sağlayacaktır.

Madde 1.5

Şeffaflık

1. Taraflar, işbu Anlaşma’nın işleyişini etkileyebilecek kanunlarım, yönetmeliklerini, yargı kararlarını, genel uygulamaya ilişkin idari kararlarını ve ilgili uluslararası anlaşmalarını, acil durumlar haricinde, en geç yürürlüğe giriş tarihine kadar yayımlayacak veya başka bir şekilde derhal kamuya açık hale getirecektir.

2. Taraflar 1’inci Fıkra’da atıf yapılan konularda belirli soruları ivedilikle cevaplayacak ve talep üzerine birbirlerine bilgi sağlayacaklardır.

3. İşbu Anlaşma’daki hiçbir hüküm, Tarafların kanunları uygulamasını engelleyecek veya başka bir suretle kamu çıkarına aykırı olacak ya da belirli kamu veya özel teşebbüslerin meşru ticari çıkarlarına halel getirecek gizli bilgileri ifşa etmesini gerektirmez.

BAŞLIK II

EŞYANIN PAZARA GİRİŞİ

Fasıl 1

Ortak Hükümler

Madde II.1

Gümrük Vergisi

İşbu Anlaşma’nın amacı doğrultusunda, gümrük vergisi, eşyanın ithalatı veya ihracatında veya bunlarla bağlantılı olacak uygulanan her türlü ilave vergi veya ilave harç da dâhil olmak üzere, söz konusu ithalat ve ihracatta veya bunlarla bağlantılı olarak uygulanan her vergi veya her türlü harcı kapsar; ancak şunları kapsamaz:

(a) işbu Anlaşma’nın Ulusal Muameleye ilişkin II.6’ncı Maddesi ile uyumlu bir şekilde konulan iç vergiler veya iç vergilere eşdeğer diğer harçlar;

(b) işbu Anlaşma’nın Ücretler ve Diğer Harçlara ilişkin II.7’nci Maddesi ile uyumlu bir şekilde konulan ücretler veya diğer harçlar;

(c) işbu Anlaşma’nın Genel Korunma Önlemlerine ilişkin II.12’nci Maddesi ile uyumlu bir şekilde konulan korunma vergileri veya resimler;

(d) işbu Anlaşma’nın Dampinge Karşı ve Telafi Edici Önlemlere ilişkin II.13’üncü Maddesi ile uyumlu bir şekilde konulan dampinge karşı vergiler veya telafi edici önlemler.

Madde II.2

Eşyanın Tasnifi ve Kıymeti

1. Taraflar arasındaki ticarette eşyanın tasnifi, Armonize Eşya Tanımlaması ve Kodlama Sitemine (bundan böyle “Armonize Sistem” veya “AS” olarak adlandırılacaktır) uygun olarak her bir Tarafın kendi tarife cetvelinde belirtilen tasnif olacaktır.

2. Taraflardan biri, yeni tarife ayrımında uygulanan tercihli koşulların işbu Anlaşma gereğince uygulananlardan daha az tercihli olmaması kaydıyla, yeni tarife ayrımı uygulayabilir.

3. Taraflar arasında ticarete konu eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi amacıyla, GATT 1994’ün VII’nci Maddesi ve GATT 1994’ün VII’inci Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin DTÖ Anlaşması hükümleri, olabilecek değişiklikler ile birlikte, mutatis mutandis olarak uygulanacaktır.

Madde II.3

Temel Vergiler

1. Her bir eşya için, işbu Anlaşma ile tesis edilen indirimlerin ya da sıfırlamaların tatbik edileceği temel vergi, 1 Ocak 2014 tarihinde fiilen uygulanmakta En Çok Kayrılan Ülke (bundan böyle “MFN” olarak adlandırılacaktır) gümrük vergileridir.

2. Taraflar kendi temel vergilerini ve eşyaların İngilizce tanımlarını da tam olarak içerecek şekilde kendi tarife cetvellerini işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girişinden itibaren iki ay içinde birbirlerine ileteceklerdir.

3. Taraflar, tarife cetvellerinde yer alan her bir eşya için diğer Tarafa uygulanan gümrük vergilerini, işbu Anlaşma’ya uygun olarak yapılacak olan tarife indirimlerinin veya sıfırlamalarının hemen ardından yayımlayacak veya başka bir şekilde kamuya açık hale getirecektir.

Madde II.4

İhracat Üzerindeki Gümrük Vergileri

1. Taraflar arasındaki ticarette ihracat üzerindeki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girişi ile birlikte kaldırılacaktır.

2. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, ihracat üzerine hiçbir yeni gümrük vergisi ve eş etkili vergi konulmayacaktır.

Madde II.5

İthalat ve İhracat Üzerindeki Miktar Kısıtlamaları

Taraflardan hiçbiri GATT 1994’ün XI’inci Maddesi ve yorumlayıcı notları ile uyumlu olmadığı sürece; diğer Tarafın herhangi bir malının ithalatına veya diğer Taraf topraklarına yönelik herhangi bir malın ihracatına veya ihraç edilmek üzere satışa konulmasına hiçbir yasaklama veya kısıtlama getiremez veya bunu muhafaza edemez. Bu amaca yönelik olarak GATT 1994’ün XI’inci Maddesi ve yorumlayıcı notları mutatis mutandis olarak işbu Anlaşma kapsamına dâhil edilmiş ve işbu Anlaşma’nın bir parçası haline getirilmiştir.

Madde II.6

Ulusal Muamele

Her bir Taraf, yorumlayıcı notları da dâhil olmak üzere GATT 1994’ün III’üncü Maddesi uyarınca, diğer Tarafın mallarına ulusal muamele sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda GATT 1994’ün III’üncü Maddesi ve yorumlayıcı notları mutatis mutandis olarak işbu Anlaşma kapsamına dâhil edilmiş ve işbu Anlaşma’nın bir parçası haline getirilmiştir.

Madde II. 7

Ücretler ve Diğer Harçlar

Her bir Taraf, GATT 1994’ün VIII’inci Maddesi ve yorumlayıcı notları uyarınca, ithalattan veya ihracattan alınan ya da bunlarla ilgili olarak her ne özellikte olursa olsun uygulanan tüm ücret ve harçların (Madde II.1 (Gümrük Vergisi) kapsamında gümrük vergisi tanımından hariç tutulan gümrük vergileri ve diğer vergiler ve harçlar hariç olmak üzere), verilen hizmetin yaklaşık maliyeti ile sınırlı tutarda olmasını ve yerli eşyaya dolaylı koruma sağlamamasını veya ithalat ya da ihracatta mali amaçla uygulanan vergi niteliğinde olmamasını teminat altına alacaktır.

Madde II.8

Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri

1. Sağlık ve bitki sağlığı önlemlerine ilişkin olarak Tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri, DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanması Anlaşması’na tabi olacaktır.

2. Taraflar, sağlık ve bitki sağlığı konularındaki mevzuatlarını, keyfi veya haksız ayrımcılık şeklinde ya da aralarındaki ticarette gizli bir kısıtlama aracı olarak uygulamayacaklardır.

Madde II.9

Teknik Düzenlemeler

1. Teknik düzenlemeler ve ilgili önlemlere ilişkin olarak Tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri, DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması’na tabi olacaktır.

2. Taraflar, ticarette teknik engellerin kaldırılması amacıyla, teknik düzenlemeler, standartlar, metroloji ve uygunluk değerlendirme prosedürleri alanlarında Ortak Komite’de işbirliği yapacak ve bilgi değişiminde bulunacaklardır.

3. Taraflar, uygunluk değerlendirmesi alanında karşılıklı tanıma için her iki Tarafın uluslararası hak ve yükümlülüklerini dikkate alarak, uygun olduğu hallerde, müzakerelerde bulunmayı kabul etmişlerdir.

Madde II.10

Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği

1. İşbu Anlaşma’nın amaçları doğrultusunda, menşeli ürün işbu Madde hükümleri uyarınca menşeli ürün olarak vasıflandırılan ürün anlamına gelmektedir.

2. Menşe kuralları ve Tarafların gümrük idareleri arasındaki idari işbirliğine ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülükleri, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon’a (bundan böyle “Konvansiyon” olarak anılacaktır) tabi olacaktır.

3. AS 3’üncü fasıl ile 16.03, 16.04 ve 16.05 başlıklarında yer alan eşya için Konvansiyon’da öngörülen kümülasyon yalnızca Türkiye, Faroe Adaları ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (bundan böyle “EFTA” olarak anılacaktır) Üye Devletleri menşeli eşyaya uygulanacaktır.

4. Taraflardan birinin Konvansiyon’dan çekilmesi halinde, Taraflar işbu Anlaşma’ya uygulanacak yeni menşe kurallarını belirlerlemek amacıyla derhal müzakerelere başlayacaklardır. Söz konusu kurallar yürürlüğe girene kadar, Konvansiyon’daki menşe kuralları yalnızca Taraflar arasında kümülasyona izin verecek şekilde, mutatis mutandisolarak işbu Anlaşma’ya uygulanacaktır.

Madde II.11

İç Vergilendirme

1. Taraflar, bir Tarafın ürünleri ile diğer Taraf menşeli benzer ürünler arasında, gerek doğrudan gerek dolaylı olarak, ayrımcı muamele tesis eden iç mali nitelikli her türlü önlem veya uygulamadan kaçınacaklardır.

2. Tarafların ülkesine ihraç edilen ürünler, bu ürünlerin üzerilerine konulmuş olan dolaylı vergilerin tutarını aşan dolaylı iç vergi iadesinden yararlanamaz.

Madde II.12

Genel Korunma Önlemleri

1. Tarafların korunma önlemleri uygulamaya ilişkin hak ve yükümlülükleri, GATT 1994’ün XIX’uncu Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’na tabi olacaktır.

2. İşbu Anlaşma, 1’inci Fıkra’da atıfta bulunulan korunma önlemlerinin uygulanmasına ilişkin olarak Taraflara herhangi bir ilave hak veya yükümlülük getirmeyecektir.

Madde II.13

Dampinge Karşı ve Telafi Edici Önlemler

1. Tarafların dampinge karşı ve telafi edici önlemlere ilişkin olarak birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri GATT 1994’ün VI’ncı Maddesi ve XVI’ncı Maddesi, GATT 1994’ün VI’ncı Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin DTÖ Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemlere İlişkin DTÖ Anlaşması’na tabi olacaktır.

2. İşbu Anlaşma, 1’inci Fıkra’da atıfta bulunulan dampinge karşı ve telafi edici önlemlerin uygulanması ile ilgili olarak, Taraflara herhangi bir ilave hak veya yükümlülük getirmeyecektir.

Fasıl 2

Sanayi Ürünleri

Madde II.14

Kapsam

1. İşbu Faslın hükümleri Taraflar menşeli sanayi ürünlerine uygulanacaktır.

2. İşbu Anlaşma’nın amaçları doğrultusunda “sanayi ürünleri” Armonize Sistemin 25 ila 97’nci fasılları arasında yer alan malları ifade etmektedir.

Madde II.15

İthalat Üzerindeki Gümrük Vergilerinin Kaldırılması

1. Her bir Taraf diğer Taraf menşeli malların ithalatında uygulanan tüm gümrük vergilerini ve her türlü eş etkili vergileri işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte kaldıracaktır.

2. Taraflar arasındaki ticarette herhangi bir yeni gümrük vergisi ya da eş etkili vergi uygulamaya konulmayacaktır.

Fasıl 3

Tarım Ürünleri

Madde II.16

Kapsam

1. İşbu Faslın hükümleri Taraflar menşeli tarım ürünlerine uygulanacaktır.

2. İşbu Anlaşma’nın amaçları doğrultusunda “tarım ürünleri”, Armonize Sistemin 1 ila 24’üncü fasılları arasında yer alan malları ifade etmektedir.

Madde II.17

İthalat Üzerindeki Gümrük Vergilerinin Kaldırılması

1. Türkiye, Faroe Adaları menşeli tarım ürünlerine EFTA Üye Devletlerine gümrük vergileri bakımından 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle uyguladığından daha az tercihli bir muamelede bulunmayacaktır.

2. Faroe Adaları, Türkiye menşeli tarım ürünlerine Avrupa Birliği’ne gümrük vergileri bakımından 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle uyguladığından daha az tercihli bir muamelede bulunmayacaktır.

3. Taraflar, tarımın kendi ekonomilerindeki rolünü, tarım ürünleri ticaretinin gelişimini ve kendi tarım politikalarını dikkate alarak, Ortak Komite’de tarım ürünleri ticaretinde birbirlerine daha ileri tavizler verme imkânlarını araştıracaklardır.

Madde II.18

Spesifik Korunma

İşbu Anlaşma’nın diğer hükümleri ve özellikle Madde III.3 (Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ve Anlaşmazlıkların Halli) saklı kalmak kaydıyla, tarım piyasasının özel hassasiyeti göz önünde bulundurularak, işbu Anlaşma ile tanınan tavizlere konu olan Taraflardan biri menşeli ürünlerin ithalatının diğer Tarafın pazarında veya dâhili düzenleyici mekanizmalarında ciddi sıkıntıya yol açması halinde, Taraflar uygun bir çözüm bulunması amacıyla derhal istişarelerde bulunacaktır. Çözüm bulununcaya kadar ilgili Taraf, uygun olması halinde, işbu Maddeye mutatis mutandis olarak tatbik edilen DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşmasının kural ve prosedürleri uyarınca ilgili ürünlere, temel verginin ya da fiilen uygulanmakta olan MFN gümrük vergisinin düşük olanından daha yüksek olmayacak şekilde yeniden gümrük vergileri koyabilir.

BAŞLIK III

KURUMSAL HÜKÜMLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

Madde III.1

Ortak Komitenin Kurulması

1. İşbu Anlaşma ile her iki Tarafın da üst düzey yetkililerince temsil edileceği bir Ortak Komite kurulmuştur.

2. Ortak Komite, işbu Anlaşma’nın idaresinden sorumlu olacak ve hükümlerinin düzgün şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

3. Ortak Komite iki yılda bir veya Taraflardan birinin talebi üzerine toplanacaktır. Ortak Komite’ye, Taraflarca dönüşümlü olarak başkanlık edilecektir.

4. Ortak Komite kendi çalışma usullerini kabul edecektir.

Madde III.2

Ortak Komitenin İşlevleri

1. İşbu Anlaşma’nın etkin bir şekilde uygulanması için, Ortak Komite aşağıdaki işlevlere sahip olacaktır:

(a) işbu Anlaşma’nın genel işleyişini gözden geçirmek;

(b) görevlerini yerine getirmek için gerekli gördüğü alt komiteleri kurmak ve bu alt komitelerin çalışmalarını denetlemek;

(c) alt komitelerce rapor edilen konular da dâhil olmak üzere, işbu Anlaşma’nın işleyişi ve uygulanmasına dair belirli konuları gözden geçirmek, değerlendirmek ve uygun durumlarda karara bağlamak;

(d) işbu Anlaşma kapsamında ortaya çıkan anlaşmazlıkları önlemek ve çözümlerini uygun durumlarda kolaylaştırmak

(e) uygun durumlarda işbu Anlaşma’nın yorumunu yapmak;

(f) Taraflar arasındaki ticarette engellerin daha ileri düzeyde kaldırılması ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkânını gözden geçirmek; ve

(g) Taraflar arasındaki ticareti artırmaya ve işbu Anlaşma’nın amaçlarını geliştirmeye yönelik yollar araştırmak.

2. Ortak Komite, işbu Anlaşma’da herhangi bir tadilat yapma kararları da dâhil olmak üzere, işbu Anlaşma ile ilgili konularda kararlar alabilir. Ortak Komite işbu Anlaşma ile ilgili konularda tavsiyelerde de bulunabilir. Ortak Komite, Tarafların mutabakatıyla karar alır ve tavsiyelerde bulunur.

3. İşbu Anlaşma’da yapılacak herhangi bir tadilat hakkında Ortak Komite tarafından alınan kararlar, Madde IV.5’e (Tadilatlar) uygun olarak her iki Tarafın kendi iç onay prosedürlerinin tamamlanmasına tabi olacaktır.

Madde III.3

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ve Anlaşmazlıkların Halli

1. Taraflar, işbu Anlaşma’nın amaçlarına ulaşılması ve işbu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

2. Taraflar her zaman işbu Anlaşma’nın yorumu ve uygulanması konusunda uzlaşmak için çaba sarf edecekler ve aralarında anlaşmazlık çıkmasını önlemek, çıkan anlaşmazlıkları çözmek ve Anlaşma’nın işleyişini etkileyebilecek meselelerde her iki Tarafı da tatmin edecek bir çözüme ulaşmak için işbirliği yaparak istişareler yoluyla her türlü gayreti göstereceklerdir.

3. Taraflardan her biri, bir önlem hakkında veya işbu Anlaşma’nın yorumu veya uygulanması ile ilgili herhangi bir konuda Ortak Komite’de istişare talebinde bulunabilir.

4. Talep eden Taraf diğer Tarafa, bahse konu önlemin tanımı ile işbu Anlaşma’daki ilgili Madde(ler)’in belirtilmesi de dâhil olmak üzere talebin sebeplerini açıklayan yazılı bildirimde bulunacak ve konunun uygun şekilde incelenmesine olanak sağlayacak yeterli bilgileri sunacaktır.

5. Ortak Komite, talebin alındığı tarihi takiben 30 takvim günü içerisinde toplanacaktır. İstişarelerin başlatılması üzerine Taraflar, önlemin veya herhangi bir diğer konunun işbu Anlaşma’nın yorumlanmasını veya uygulanmasını nasıl etkileyebileceğinin incelenmesini teminen tüm ilgili bilgileri sağlayacak ve istişareler süresince birbirleriyle teati ettikleri bilgileri gizli tutacaklardır.

6. Ortak Komite, konuyu veya anlaşmazlığı bir karar yoluyla ivedilikle çözmek için çaba sarf edecek ve Tarafların anlaşması halinde, ilgili Tarafça alınacak uygulama önlemleri hakkında ve bunun takvimiyle ilgili tavsiyelerde bulunabilecektir.

7. Ortak Komite, gerekli gördüğü takdirde teknik danışmanlara başvurabilir veya çalışma grupları ya da uzman grupları oluşturabilir; ve/veya konunun ya da anlaşmazlığın karşılıklı olarak tatmin edici şekilde çözüme kavuşturulmasında Taraflara yardımcı olabilir.

8. Anlaşmazlığın istişareler sırasında makul bir süre içinde çözülememesi halinde, Ortak Komite bir Tahkim Paneli kurulmasını kabul edebilir. Hakemlerin sayısı, hakemlerin seçilmesine dair esaslar, Tahkim Paneli’nin çalışma usulleri ve Tahkim Paneli’nin sunacağı Raporun takvimi Ortak Komite tarafından kararlaştırılır.

9. Taraflardan biri, diğer Tarafın işbu Anlaşma kapsamındaki bir yükümlülüğü yerine getirmediği kanısına varırsa ve Ortak Komite 4’üncü Fıkra’da belirtilen bildirimin alınmasından itibaren 90 takvim günü içerisinde müştereken kabul edilebilir bir çözüme ulaşmakta başarısız olursa, ilgili Taraf uygun önlemleri alabilir. Alınan önlemler, kaldırılmaları amacıyla düzenli danışmalarda bulunacak olan Ortak Komite’ye derhal bildirilecektir. Önlemler, koşullar artık bunların muhafazasını haklı kılmadığı veya anlaşmazlık Tahkim Paneli’ne sunulduğu andan itibaren kaldırılacaktır.

10. İşbu Madde, Tarafların DTÖ’yu kuran Anlaşma’ya Ek 2 olarak ekli Anlaşmazlıkların Halli Kural ve Yöntemleri Hakkındaki Mutabakat Metni ile birlikte GATT 1994 Madde XXII ve XXIII kapsamındaki hak ve yükümlülüklerine halel getirmemektedir.

BAŞLIK IV

İSTİSNALAR VE SON HÜKÜMLER

Madde IV.1

Genel ve Güvenlik İstisnaları

1. İşbu Anlaşma’da yer alan hiçbir husus, Tarafların GATT 1994 Madde XX ve Madde XXI’e uygun eylemlerde bulunmasını ve önlemler almasını engellemeyecektir.

2. Ortak Komite I’inci Fıkra uyarınca alınan önlemler ve bunların sonlandırılması hakkında mümkün olan en kapsamlı şekilde bilgilendirilecektir.

Madde IV.2

Ödemeler ve Transferler

1. Madde IV.3’te (Ödemeler Dengesi İstisnaları) öngörülen durumlar haricinde, bir Taraf diğer Taraf ile olan mevcut işlemleri ile ilgili uluslararası transferler ve ödemelerde kısıtlama uygulamayacaktır.

2. İşbu Anlaşma’da yer alan hiçbir husus, Tarafların Madde IV’3’te (Ödemeler Dengesi İstisnaları) belirtilen koşullar veya Uluslararası Para Fonu’nun (bundan böyle “IMF” olarak anılacaktır) talebi haricinde, sermaye işlemlerine, söz konusu işlemlerle ilgili özel taahhütleriyle tutarsız kısıtlamalar getirmemesi koşuluyla IMF Anlaşmasıyla uyum içinde olan kambiyo eylemlerinin kullanımı da dâhil olmak üzere, Tarafların IMF Anlaşması Maddeleri kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

Madde IV.3

Ödemeler Dengesi İstisnaları

1. Taraflar ödemeler dengesi amacıyla kısıtlayıcı önlemler uygulanmasından kaçınmak için çaba sarf edecektir.

2. Taraflardan biri, ödemeler dengesi amacıyla önlem uygulamaya karar verirse, bunu yalnızca Ödemeler Dengesi Amacıyla Alınan Ticaret Önlemleri Deklarasyonu (1979 Deklarasyonları) ve GATT 1994’ün Ödemeler Dengesi Hükümleri Hakkında Mutabakat Metni (BOP Mutabakatı) da dâhil olmak üzere, GATT 1994 ile uyumlu olarak yapacaktır.

3. İşbu Madde kapsamında kabul edilen veya sürdürülen herhangi bir kısıtlayıcı önlem ayrımcı olmayacak, sınırlı bir süre için geçerli olacak ve gerekenin ötesine geçmeyecektir.

4. Bu tür kısıtlayıcı önlemleri ya da bunlardaki herhangi bir değişikliği kabul eden ya da sürdüren Taraf, bunları derhal Ortak Komite’ye bildirecek ve kaldırılmalarına yönelik bir takvimi en kısa sürede sunacaktır.

Madde IV.4

Geliştirici Hüküm

Taraflar işbu Anlaşma’nın uygulanması sırasında kazanılan tecrübeler ışığında belirli sektör veya faaliyetlerde anlaşmalar akdetmek suretiyle işbu Anlaşma’nın kapsamını ilgili mevzuatları ile uyumlu olarak genişletmek ve takviye etmek konusunda karşılıklı olarak anlaşabilirler.

Madde IV.5

Tadilatlar

1. Taraflar, yazılı usulle işbu Anlaşma’da tadilat yapmaya karar verebilir.

2. İşbu Anlaşma’da yapılacak her türlü tadilat, Tarafların kendi iç onay prosedürlerinin tamamlanmasına tabi olacaktır.

3. İşbu Anlaşma’da yapılacak herhangi bir tadilat, Tarafların yürürlüğe girişe ilişkin tüm ulusal gereklerin yerine getirildiğini birbirlerine haber verdikleri son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla alındığı tarihi takip eden ikinci ayın birinci gününde veya Tarafların mutabık kalacağı başka bir tarihte yürürlüğe girecektir.

4. İşbu Anlaşma’da yapılacak herhangi bir tadilat, Tarafların iç onay prosedürlerinin tamamlanmasının ardından, Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir.

Madde IV.6

Yürürlüğe Giriş

1. Taraflar, işbu Anlaşma’yı kendi iç onay süreçlerine uygun olarak onaylayacaktır.

2. İşbu Anlaşma Tarafların yürürlüğe giriş için tüm ulusal gereklerin yerine getirildiğini birbirlerine haber verdikleri son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla alındığı tarihi takip eden ikinci ayın birinci gününde veya Tarafların mutabık kalacağı başka bir tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde IV.7

Yürürlük Süresi ve Fesih

1. İşbu Anlaşma süresiz olarak geçerlidir.

2. Herhangi bir Taraf, işbu Anlaşma’yı feshetme niyeti hakkında diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunabilir. Fesih, diğer Tarafa yapılan bildirim tarihini takip eden yedinci ayın birinci gününde yürürlüğe girer.

3. Taraflar, işbu Anlaşma’nın Taraflarından birinin Avrupa Birliği’ne katılması durumunda, Avrupa Birliği’ne katılım tarihinde işbu Anlaşma’nın GATT 1994 Madde XXIV uyarınca feshedileceği konusunda anlaşmışlardır.

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzalan bulunan tam yetkili temsilciler, bu hususta usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş olarak, işbu Anlaşma’yı imzalamışlardır.

İki bin on dört yılı Aralık ayının on altıncı gününde, Ankara’da bütün metinler eşit derecede muteber olmak üzere her biri Türkçe, Faroece ve İngilizce dillerinde ikişer asıl nüsha olarak düzenlenmiştir. İşbu Anlaşmanın yorumlanmasında bir farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti                                                            Faroe Adaları

Hükümeti                                                                           ile ilgili olarak

Adına                                                                                 Danimarka Krallığı Adına

 

Nihat ZEYBEKÇİ                                                                  Kaj Leo Holm JOHANNESEN

Ekonomi Bakanı                                                                  Başbakan

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}