12.07.2017 2625714 Fikri ve Sınaî Haklar Mevzuatına Konu Eşyaya İlişkin İşlemler

12.07.2017 2625714 Fikri ve Sınaî Haklar Mevzuatına Konu Eşyaya İlişkin İşlemler

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :38850468-164

Konu   :Fikri ve Sınaî Haklar Mevzuatına

Konu Eşyaya İlişkin İşlemler

 

 

12.07.2017 / 2625714

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği gibi 26.03.2013 tarihli 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No:1) uyarınca, fikri ve sınai hakların ihlaline ilişkin başvuru işlemleri elektronik olarak Bakanlığımız kurumsal internet sayfasında yer alan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Programı kullanılarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır.

Diğer taraftan, tasfiyelik hale gelen eşyanın fikri ve sınaî hakları ihlal eder nitelikteki eşya tanımına uyması veya buna dair açık emareler olması halinde Tasfiye Tespit ve Tahakkuk Belgesi düzenlenmesi öncesinde ve sonrasında yapılacak işlemler düzenlenmiş ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapan hak sahibi firmaların güncel bilgilerinin Bakanlığımız portalında bulunan “Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı Kapsamında Başvuruda Bulunan Firmalar ve Temsilcileri” dosyasından takip edilmesi Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2016 tarih ve 17228344 sayılı yazısı ile talimatlandırılmıştı.

Fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken hakların takibine ilişkin uygulamada birlik ve yeknesaklığın sağlanması için Bakanlığımız FSMH programının Gümrük Müdürlüklerinin yanı sıra Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlükleri ve Tasfiye İşletme Müdürlüklerince de kullanılması, ilgili personele gerekli yetkilendirmelerin yapılması ile fikri ve sınaî hakların gümrüklerde korunmasına yönelik işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur.

1) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince Yapılacak İşlemlere İlişkin Hususlar

a. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan eşya, fikri ve sınai hakları ihlal yönünden de incelenir.

b. İnceleme neticesinde eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikte olduğu yönünde şüphe oluşması halinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce konu tutanağa bağlanır ve eş zamanlı olarak takibini teminen ilgili Gümrük Müdürlüğüne iletilir.

c. İlgili Gümrük Müdürlüğünce, el konulan eşyanın fikri ve sınaî haklar yönüyle takibi yapılır ve sonucundan ilgili Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile eşyanın teslim edildiği birime bilgi verilir.

d. Gümrük Müdürlüklerince, mevzuatta belirlenmiş süreler içinde hak sahibince ihtiyati tedbir kararı getirilmemesine veya resen durdurma kararı üzerine hak sahibince süresi içinde FSMH programında geçerli bir başvuru yapılmamasına ilişkin hususların Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine muhafaza birimlerince düzenlenen belge, müzekkere veya varakada bu hususun belirtilmesi gerekmektedir.

2) Gümrük Müdürlüklerince Yapılacak İşlemlere İlişkin Hususlar

a. Cari bir gümrük işlemine ilişkin, kaçakçılık suçunun (örneğin; beyan harici veya beyandan farklı çıkan eşyanın aynı zamanda fikri ve sınaî hakları ihlal etmesi) tespit edildiği durumlarda sadece kaçakçılık işlemi yapılmayıp, aynı zamanda fikri ve sınaî haklar yönüyle de işlemlere başlanır.

b. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda sayılı suçlara konu eşya ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyaya ilişkin olarak Tasfiye Tespit ve Tahakkuk Belgesi düzenlenmeden (eşyanın tasfiyesi prosedürleri başlatılmadan) önce söz konusu eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal edip etmediği incelenir.

c. İnceleme neticesinde eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikte olduğu yönünde şüphe oluşması halinde Gümrük Müdürlüklerince ilgili mevzuat dâhilinde işlem tesis edilerek işlem sonucu (mevzuatta belirlenmiş süre içinde hak sahibince ihtiyati tedbir kararı getirilmeyen eşya veya re’sen durdurma kararı çerçevesinde hak sahibince süresi içinde FSMH programında geçerli bir başvuru yapılmaması üzerine işlemlerine devam edilen eşyaya ilişkin hususların) Tasfiye Tespit ve Tahakkuk Belgesinin kalem ekranında yer alan  “Fikri ve Sınai Haklara Dair Hususlar” bölümünde açık bir şekilde belirtilir.

3) Tasfiye İşletme Müdürlüklerince Yapılacak İşlemlere İlişkin Hususlar

a. 5607 ve 4458 sayılı Kanunlara göre tasfiyelik hale gelen eşya için düzenlenen belge, varaka veya tutanakta fikri ve sınaî haklar kapsamında durdurma kararı verilip süresi içinde ihtiyati tedbir kararı getirilmediği veya re’sen durdurulan eşyayla ilgili hak sahibi veya temsilcisi tarafından süresi içinde FSMH programında geçerli bir başvuru yapılmadığı belirtilen eşya için yeni bir takibat yapılmayarak tasfiye işlemlerine devam edilir.

b. Söz konusu Kanunlar uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikte olduğunun anlaşılması ya da bu yönde şüphe oluşması halinde Tasfiye İşletme Müdürlüklerince bahse konu hakka ilişkin geçerli bir başvuru olup olmadığı Bakanlığımız FSMH programı üzerinden araştırılır;

1- Programda geçerli bir başvuru mevcutsa ilgili mevzuatın “başvuru üzerine yapılacak işlemler” hükümlerine göre işlem tesis edilir.

2- Geçerli bir başvurunun bulunmaması durumunda, ilgili mevzuatın “idarece re’sen gerçekleştirilecek işlemler” hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.

c. Mevzuatta belirlenmiş süre içinde hak sahibince ihtiyati tedbir kararı getirilmemesi veya re’sen durdurma kararı konusu eşyayla ilgili hak sahibi ya da temsilcisi tarafından süresi içinde FSMH programında geçerli bir başvuru yapılmaması durumlarında bu hususlar şerh düşülerek tasfiye işlemine devam edilir.

d. Gümrük ve Muhafaza Müdürlüklerince düzenlenen yazı, belge, varaka veya tutanaklarda fikri ve sınaî mülkiyet haklarına yönelik kontrollerin sistematik olarak yapılmadığının anlaşılması halinde tasfiye tespit ve tahakkuk belgesi iade edilir; kaçak eşyaya mahsus tespit varakası ile ilgili olarak ise düzenleyen birim ile temasa geçilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanır.

4) Ortak İşlemlere İlişkin Hususlar

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların konusunu oluşturan ve aynı zamanda fikri mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte olduğundan şüphe edilen eşyanın, cari bir gümrük işlemi (ithalat/ihracat/transit gibi) ile doğrudan bağlantılı olması halinde gümrük idaresine ait ambarlara alınır; böyle bir bağlantının kurulamaması halinde ise (örneğin yurt içinde el konulan fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiği şüphesi olan faturasız eşya vb.) bu tür eşyanın muhafazası, imhası, imha masrafları eşya sahibinden tahsil edilmek ve yargılama gideri Hazine tarafından karşılanmak şartıyla 6769 sayılı Kanun’un 163 üncü maddesi hükümleri uyarınca eşya teslim alınmayarak mahallin maliye teşkilatına gönderilir.

5607 sayılı Kanun uyarınca el konulan eşyanın aynı zamanda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde yargı sürecinin devam ediyor olması halinde, yargı sürecinde eşyanın serbest dolaşımda olan eşya olduğunun anlaşılması veya bu yönde karar verilmesi nedeniyle 5607 sayılı Kanun çerçevesinde takipsizlik/iade vb. kararı kesinleşen eşya mahallin maliye teşkilatına teslim edilir.

Kaçak zannı ile el konulan veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kapsamında olan eşyanın gümrük idaresi ambarına alındığı anda tasfiyelik hale gelmesi beklenmeksizin FSMH yönünden gerekli inceleme ve takibat yapılır.

Eşyayı muhafaza eden gümrük idaresince, 6769 sayılı Kanun kapsamında devam eden soruşturma veya kovuşturma sürecinde anılan Kanunun 163 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet savcılığı veya mahkemeden talepte bulunulması mümkündür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Müsteşar Yard.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}