05.07.2017 26185175 DIR Kapsamında TEV e Konu Eşyada Nihai Kullanım Şartı Bulunanlarda İhlal Tespit Edilmesi Durumunda yapılacak İşlemler

05.07.2017 26185175 DIR Kapsamında TEV e Konu Eşyada Nihai Kullanım Şartı Bulunanlarda İhlal Tespit Edilmesi Durumunda yapılacak İşlemler

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.02

Konu   :DİR ve Nihai Kullanım

 

 

 

05.07.2017 / 26185175

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi:     a) 09.08.2012 tarihli, 17109 sayılı yazımız.

b) 17.12.2012 tarihli, 25235 sayılı yazımız.

c) Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 21.07.2017 tarihli, 17388528 sayılı yazısı.

d) Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 05.05.2017 tarihli ve 24791408 sayılı yazısı.

e) Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.06.2017 tarihli ve 25740009 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Rüfet DAĞ ve Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Vehbi GÜNAYDIN tarafından düzenlenen, 15.07.2011-4/665, 12.08.2011-14/732, 29.07.2011-8/715, 12.08.2011-10/755, 12.08.2011-11/716, 12.08.2011-12/683, 12.08.2011-13/736, 12.8.2011-12 tarihli-sayılı Cevaplı Raporlarda tenkit edilen hususlarla ilgili olarak ilgi (a)’da kayıtlı yazımızda;

– Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüt hesabının kapatılmamış olması hali ile sınırlı olmak üzere, uygulanması gereken gümrük vergileri ile beyan edilen gümrük vergileri arasındaki fark için Hazine hakkını koruyacak şekilde gerekli teminatın sağlanması,

– Dahilde İşleme Rejimine (DİR) tabi tutulan nihai kullanıma tahsisli GTİP kapsamı eşyanın ihraç edilmiş olması ve ihracat taahhüt hesabının kapatılmış olması halinde ek teminat alınmaması,

– DİR’e tabi tutulan nihai kullanıma tahsisli GTİP kapsamı eşyanın ihracından vazgeçilip serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde ise, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 9’uncu maddesi uyarınca, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, eşyaya terettüp eden gümrük vergilerinin tahsil edilmesi yönünde işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile ilgi (a)’da kayıtlı yazımızın 1 ve 2 no.lu maddelerinde belirtilen uygulamanın ilave başka bir işleme gerek kalmaksızın yapılmasının uygun bulunduğu yönünde ikinci bir talimat daha verilmiştir.

Bilahare, İthalat Rejimi Kararı’nda (İRK) gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan GTİP’lerden DİR kapsamında ithalat yapılması hususunu açıkça düzenleyen bir mevzuat hükmünün bulunmamasının ve 17/01/2005 tarihli, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın nihai kullanım hükümlerinin uygulamada yol açtığı sorunların bertaraf edilmesini teminen; 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın “Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya” başlıklı 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası olarak “(3) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşya için, Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğması hali hariç bu kısım hükümleri uygulanmaz” hükmü 08.11.2013 tarih ve 28815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5371 sayılı Karar ile eklenmiştir.

Anılan BKK değişikliğinin ardından yayımlanan 13.03.2014 tarihli ve 2014/4 sayılı Genelge ile de bahis konusu BKK maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde (DİR) kapsamında nihai kullanım uygulaması telafi edici vergi şartına bağlanmıştır.

Bu hususlar muvacehesinde, “Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşya için, Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğması hali hariç bu kısım hükümleri uygulanmaz” hükmünü amir olan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4/3 üncü maddesi öncesinde tescil edilmiş beyannameler için ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı talimat yazılarımız çerçevesinde işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4/3 üncü maddesi sonrasında tescil edilmiş beyannameler için ise; söz konusu Karar maddesi ile DİR şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşyanın nihai kullanım hükümlerinden yararlanabilmesi ancak Gümrük Kanunun 194 üncü maddesi kapsamında TEV doğması halinde mümkün olabildiğinden, TEV’in doğmadığı durumlar için DİR şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki eşya için nihai kullanım hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, DİR şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki eşya için TEV doğmuş olması halinde 2014/4 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde, TEV doğmamış olması halinde ise Gümrük Kanununun 234/2 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Dağıtım:

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}