02.01.2020 50978438 Deniz limanlarında azami gümrük hizmet ücret tarifesinin 2020 yılında yeniden değerleme oranında arttırılması

02.01.2020 50978438 Deniz limanlarında azami gümrük hizmet ücret tarifesinin 2020 yılında yeniden değerleme oranında arttırılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-140.04

Konu   :Maden Direği Cinsi Eşya Hk.

03.01.2020 / 50846120

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, 96/31 sayılı “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ” kapsamında ihracı yasak olan “tomruk” vasfındaki ürünlerin bazı firmalar tarafından maden direği adı altında belgelendirilerek Gürcistan, İran ve Irak`a ihraç edildiği anlaşılmıştır. Konunun ilgili gümrük idarelerinden araştırılması sırasında, muhtelif firmalar adına tescilli ihracat beyannameleri muhteviyatı 440311009200 GTİP’de “maden direği” olarak beyan edilen eşyanın cins, çap, vb özelliklerinin tespitinin gümrük idarelerince tespit edilmesinin mümkün olmadığı ancak, mezkur eşyanın ihracında “orman emvallerinin nakliyesi sırasında kullanılan nakliye tezkereleri”nin esas alınarak işlem yapılabileceği bilgisi edinilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda, “nakliye tezkereleri”nin orman ürünlerinin tezkere üzerinde belirtilen yere kadar taşınmasına olanak sağlayan, araç üzerindeki yükün (tomruk, maden direk, kereste, tel direği, sanayi odunu vs.) ve miktarının belirlenmesinde kullanılan kıymetli evrak sınıfında bir belge niteliğinde olduğu ve bu belge kapsamı eşyanın ihracat beyanına konu edilmesi halinde eşyanın cins, nev`i ve miktarının tespiti için esas alınabileceği kanaatine varılmıştır.

Bu çerçevede, ihracı yasak olan tomruk cinsi eşyanın muhtelif isimler altında ihracının önlenmesini teminen aracın gümrük gözetimine/gümrüklü sahaya girişinden önce veya gümrüklü sahada orman işletmesi personeli ve gümrük idaresince koordineli şekilde kontrol edilmesi yönünde adı geçen Bakanlık ile görüş birliğine varılmış olup gümrük idarelerince orman bölge müdürlükleri veya orman işletme müdürlüklerine 15-20 günlük süreler aralığında kontrol talebinde bulunulması ve kontrollerin rastgele seçim usulüyle araç üzerinde yapılması ve denetim sonuçlarının nakliye tezkeresi üzerine kaydedilmesi şeklinde işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu işlemlerin ihracatın aksamasına mahal vermeksizin ve zaman kaybı ve maddi külfetin asgari düzeyde olmasına özen gösterilerek gerçekleştirilmesi hususunda bağlantı gümrük idarelerinizin talimatlandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIGI

Orman Genel Müdürlüğü

Sayı     :23776183-310.99-E.2531325 13.12.2019

Konu   :Maden Direği Cinsi Eşya Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :29.11.2019 tarihli ve 00049913320 sayılı yazı.

Bilindiği üzere ülkemizden tomruk ihracatı yasaklanmış olup, zaman zaman maden direği adı ile tomruk ihraç edildiği duyumu alınması üzerine ihracat ile ilgili birimlerle görüşmeler yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmede, orman ürünlerinin konteynere alınanaması nedeniyle mühürleme işlemi yapılamamakta olup, ürünün nakliye kesildikten gümrüğe girişe kadarki sürecinde değiştirilme ihtimalinin olduğu ve buna tedbir alınması gerekmektedir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda; aracın gümrüğe girmeden önce veya gümrük alanında orman işletmesi personeli ve gümrük idaresince koordineli şekilde kontrol edilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Kontrol işlemleri, Gümrük Genel Müdürlüğü birimlerinden talep gelmesi halinde; Bölge Müdürlüğü veya İşletme Müdürlüğü veya İşletme Şefliğinde görev yapan mühendis veya muhafaza memurlarınca 15-20 günlük süreler aralığında ve rastgele seçim usulüyle araç üzerinde yapılması ve denetim sonuçlarının nakliye tezkeresi üzerine kaydedilmesi şeklinde yapılacaktır.

İhracatçılarımızın kontrol işlemi için beklemelerinin önlenmesi amacıyla konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini arz/ rica ederim.

Bekir KARACABEY

Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:                                              Bilgi:

28 Orman Bölge Müdürlüğüne                       TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}