Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:18.02.2020 tarih ve 31043 sayılı R.G.

MADDE 1 – 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Zirai mücadele alet ve makinesi imal etmek isteyen durumları bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartlara uyan işletmeciler, T.C. kimlik numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat etmek suretiyle, işletmelerine “İmal İzin Belgesi” alır.

(2) İmal İzin Belgesi başvurusunda istenilen belge ve bilgiler şunlardır:

a) İnşaat planı; mevcut bir binadan istifade edilecek ise esas bina ve tadilat planı.

b) İnşaatın yapıldığı veya işletmenin bulunduğu yerin açık adresi ve işletmecinin iletişim bilgileri (Başvuru dilekçesinde belirtilir).

c) İşletmede bulunan tezgah ve sistemlerin tip, model, kapasite ve teknik özellikleri ile bunlara ait tesisat planları.

ç) İmal edilecek alet ve makinelerin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin kullanma ve bakım kılavuzu.

d) İmal edilecek alet ve makinenin teknik özelliklerini gösterir Ek-1’de yer alan spesifikasyon.

e) İşletmenin faaliyete başlayacağı tarih (Başvuru dilekçesinde belirtilir).

f) İmalat Kontrol Defteri.

g) Durumu 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşulu taşıyan girişimcilerce verilecek, imalattan sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi.

ğ) 2 adet vesikalık fotoğraf.

h) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;

1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilere ait olması durumunda, diploma veya mezuniyet belgesi ve aldıkları dersleri gösterir belgenin (transkript),

2) İşletmenin faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının bulunduğunu gösteren, Ticaret Sicil Gazetesinin sureti veya bağlı olduğu Mesleki Oda Kayıt Belgesi veya kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belgeden herhangi birisinin,

bulunması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ruhsat talebinde, ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde 11 inci maddede belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda başvuruda bulunulması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) İmal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi başvurusunda aşağıdaki belgeler istenir.

a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini belirten, Ek-1’de yer alan spesifikasyon (2 adet),

b) Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin kullanma ve bakım kılavuzu (2 adet),

c) Alet ve makinenin, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen süreden az olmamak üzere garanti edildiğini bildiren ve şekli Bakanlıkça belirlenen taahhütname,

ç) Fason imalat yapılması durumunda; imalatı yaptıracak firma tarafından verilecek bu fıkranın (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen belgeler ile taraflar arasında yapılmış fason iş sözleşmesi,

d) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;

1) Firmanın faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının bulunduğunu gösteren; Ticaret Sicil Gazetesi veya İlgili Oda Kayıt Belgesi ya da kuruluş bilgilerinin içinde yer aldığı herhangi bir resmi belgenin,

2) Marka tescili olması durumunda, Marka Tescil Belgesinin,

3) Bakanlıkça onaya esas, içinde bulunulan yıl için miktarı tespit edilen imal ruhsat harcının yatırıldığını gösterir makbuzun,

bulunması gerekir.

(2) İthal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi başvurusunda aşağıdaki belgeler istenir:

a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini belirten, Ek-2’de yer alan spesifikasyon (2 adet),

b) Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu ile var ise üretiminin yapıldığı ülkedeki yetkili deney kuruluşunca düzenlenmiş deney raporu ve Türkçe tercümesi (2 adet),

c) Ruhsat talebinde bulunulan ürünün Türkiye’de ruhsatlandırılması ve satışı ile ilgili, ruhsatname geçerlilik süresini kapsayacak biçimde;

1) İhracatçı firma tarafından, ithalatçı firma adına verilen şekli Bakanlıkça belirlenen yetki belgesinin orijinali ve tercümenin orijinalinden yapıldığını belirtir onaylı Türkçe tercümesi,

2) İhracatçının imalatçı olmaması durumunda, imalatçı tarafından ihracatçıya verilen yetki belgesinin orijinali ve onaylı Türkçe tercümesi,

ç) Alet ve makinenin, 6502 sayılı Kanunda belirtilen süreden az olmamak üzere garanti edildiğini bildiren ve şekli Bakanlıkça belirlenen taahhütname,

d) Ruhsat başvurusunda bulunulan ürüne ait, proforma fatura ile onaylı Türkçe tercümesi.

e) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;

1) Firmanın faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri ile ilgili; imalat, ithalat, satış gibi hususların herhangi birinin bulunduğunu gösteren, Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili Oda Kayıt Belgesi ya da kuruluş bilgilerinin içinde yer aldığı herhangi bir resmi belgenin,

2) Marka tescili olması durumunda, Marka Tescil Belgesinin,

3) Bakanlıkça onaya esas, içinde bulunulan yıl için miktarı tespit edilen ithal ruhsat harcının yatırıldığını gösterir makbuzun,

bulunması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlıkça onaylı alet ve makinede, onay sahibi firmaca herhangi bir değişiklik yapılması istenirse, değişiklik yapılmadan önce, aşağıda belirtilen belgelerin eklendiği ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda başvuruda bulunulması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlıkça onaylı zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsat süresini uzatmak isteyen firmalar, ruhsatname süre uzatımı sürecini de göz önünde bulundurarak, ruhsat son geçerlilik tarihinin üç ay öncesinden itibaren süre uzatımlarını yaptırmak üzere ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte fiziki olarak veya elektronik ortamda il müdürlüklerine müracaat ederler.”

“c) İmal ürünlerin süre uzatımında 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen taahhütname,

ç) İthal ürünlerin süre uzatımında 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yetki belgesi ve Türkçe tercümesi ile (ç) bendinde belirtilen taahhütname,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (e) bendi ile altıncı fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ruhsatı devir alacak firmalar aşağıdaki belgeleri ekleyerek, ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat ederler.”

“c) İmal ürünlerde 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen belge,”

“d) İthal ürünlerde 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belge,”

“(8) Dördüncü fıkra ve altıncı fıkra işlemlerine esas olmak üzere 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen makbuzun varlığı bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça kontrol edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zirai mücadele alet ve makinesi ithal edilmek istenildiğinde, ıslak veya elektronik imzalı dilekçe ekinde fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile;”

“(2) Bakanlıkça onaylı alet ve makineler için yapılan ithalat izni başvurusunda;

a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini gösteren Ek-2’de yer alan spesifikasyon,

b) Proforma fatura orijinali ve Türkçe tercümesi,

c) Onay başka bir firma adına düzenlenmiş ise;

1) Onay sahibinden alınan yetki belgesi,

2) İmalatçı firmadan alınan yetki belgesi orijinali ve Türkçe tercümesi,

istenir.

ç) Bakanlıkça verilen ruhsatnamenin geçerliliği, Bakanlığın oluşturacağı sistemler üzerinden il müdürlüğünce kontrol edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – (1) Zirai mücadele alet ve makinesi satmak isteyen, 19 uncu maddede belirtilen koşulları taşıyan kişi veya kuruluşlar, T.C. kimlik numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte faaliyette bulunulacak ildeki il/ilçe müdürlüğüne fiziki olarak veya elektronik ortamda başvurarak, Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi alır.”

(2) Bayilik İzin Belgesi başvurusunda istenilen belge ve bilgiler şunlardır:

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip kişilere ait;

1) 2 adet vesikalık fotoğraf,

2) Açık adres ve iletişim bilgileri (Başvuru dilekçesinde belirtilir),

3) Durumu 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşula uygun olan girişimciler için, satıştan sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi,

b) Bayi Kontrol Defteri,

c) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden İl Müdürlüğünce yapılmak üzere;

1) Diploma veya mezuniyet belgesi,

2) İşletmenin faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının bulunduğunu gösteren, Ticaret Sicil Gazetesinin sureti veya bağlı olduğu Mesleki Oda Kayıt Belgesi veya kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belgeden herhangi birisinin,

bulunması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bayilik İzin Belgesi verilmiş bayiye ilişkin olarak;

a) Bayinin girişimcisi tarafından kapatılması veya bayilikten vazgeçilmesi,

b) Bayi, unvan, adres veya benzeri değişiklik,

durumlarının herhangi birinin ortaya çıkması hallerinde; ilgililer bu durumları, bayilik izin belgesinin ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen değişikliğe ilişkin gerekli belgelerin eklendiği ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ikinci fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) İstihdam edilen kişiye ait, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin (1) numaralı alt bendinde aranan koşullar ile T.C. kimlik numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde, imalattan sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurmakla,”

“2) İstihdam edilen kişiye ait, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde aranan koşullar ile T.C. kimlik numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde, satıştan sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurmakla,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Koruma ve Kontrol” ibaresi “Gıda ve Kontrol” olarak, Ek-4’ünde yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Koruma ve Kontrol” ibaresi “Gıda ve Kontrol” olarak, Ek-5’inde yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Koruma ve Kontrol” ibaresi “Gıda ve Kontrol” olarak, Ek-6’sında yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Tarım ve Köyişleri” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 12 ve 13 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
2/4/201127893
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
4/4/201228254
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}