Türkiye Cumhuriyeti İle Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti İle Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MORİTYUS CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı R.G.

MADDE 1 – 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gümrük idareleri, EUR.1 Dolaşım Belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna; gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesini ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Ürünler, menşe ülkesi dışında 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen ülke veya topraklardan birisine girdiğinde, transit ülkesinin gümrük idareleri EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı kutucuğuna;

a) “Transit” sözcüğünü,

b) Transit ülkesinin adını,

c) Vize tarihini,

kaydederek 40 ıncı maddeye uygun olarak örneklerini Tarafların birbirlerine ilettikleri resmî mühür veya kaşe ile onaylamaları durumunda, söz konusu bilgilerin girdiği tarihten itibaren birinci fıkrada belirtilen süreye ilave olarak dört aylık bir süre eklenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mühür, kaşe ve adreslerin iletilmesi

MADDE 40 – (1) Taraf Ülkelerin yetkili makamları, kendi idarelerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi vize ederken kullandıkları mühürlerin veya kaşelerin örnek baskılarını, EUR.1 Dolaşım Belgelerinin ve fatura beyanlarının kontrolünden sorumlu yetkili makamlarının adreslerini birbirlerine iletir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip imzalanır ve mühür veya kaşe ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İmzalanır ve okunabilir mühür veya kaşe ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.”

“(3) 43 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca doldurulan Bilgi Formunun (18) numaralı kutusu ilgili gümrük tarafından gerekli bilgilerin doldurulmasından sonra; imzalanır ve okunabilir mühür veya kaşe ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/6/2013

28672

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}