Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Ticaret Bakanlığından: 10.06.2020 tarih ve 31151 sayılı R.G.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme, unvan değişikliği ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakan: Ticaret Bakanını,
ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
d) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısını,
e) Birim: Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesi hizmet birimlerini,
f) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
g) Görevde yükselme: 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolar dışında, 4 üncü maddede sayılan diğer kadrolara aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
h) Hizmet grupları: Görevin niteliği itibarıyla benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamındaki sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere oluşturulacak kurulu,
l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılacak atamaları,
m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
n) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
o) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Grupları ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar
Hizmet grupları
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu:
1) Gümrük ve dış ticaret bölge müdür yardımcısı,
2) Serbest bölge müdürü, serbest bölge müdür yardımcısı,
3) Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, şube müdürü, personel müdürü, laboratuvar müdürü,
4) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri,
5) Şef, kısım amiri.
b) Hukuk Hizmetleri Grubu:
1) Hukuk müşaviri.
c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:
1) Araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı, raportör.
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:
1) Çözümleyici.
d) İdari Hizmetler Grubu:
1) Ayniyat saymanı,
2) Muayene memuru,
3) Muhafaza memuru, memur, icra memuru, anbar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, tüketici hakem heyeti raportörü,
4) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.
e) Destek Hizmetleri Grubu:
1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi, hizmetli.
Unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Mütercim, avukat, mühendis, mimar, istatistikçi, fizikçi, matematikçi, kimyager, programcı, tekniker, laborant, teknisyen, veteriner hekim, kaptan, makinist, hemşire, diyetisyen, kütüphaneci, grafiker.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Kapsamı Dışındaki Kadrolara
Atamaya İlişkin Esaslar
Görevde yükselme kapsamı dışındaki kadrolara sınava tabi olmadan atanacaklardaaranacak şartlar
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınava tabi olmaksızın atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Gümrük ve dış ticaret bölge müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
3) Bakanlık merkez teşkilatı veya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde; müdür kadrolarında en az üç yıl veya ticaret denetmeni kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,
b) Serbest bölge müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
3) Serbest bölge müdür yardımcısı kadrosunda en az üç yıl veya merkez teşkilatı şube müdürü kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,
c) Serbest bölge müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
3) Ticaret denetmeni kadrosunda en az beş yıl veya Bakanlık merkez teşkilatı veya serbest bölge müdürlüklerinde; araştırmacı, uzman ve mühendis kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl ya da şef kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,
gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Kapsamındaki Kadrolara Atamaya İlişkin Esaslar
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Bakanlıkta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,
c) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,
ç) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, söz konusu kadrolara atanmak için belirlenen unvanlarda geçirilecek sürenin en az altı ayını Bakanlık birimlerinde geçirmiş olmak.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Merkez teşkilatı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında; çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da kısım amiri kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,
b) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl veya istatistikçi, fizikçi ve matematikçi kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl ya da programcı kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,
3) En az bir programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
c) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında; çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da kısım amiri kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene memuru veya tekniker kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,
ç) Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü ve tasfiye işletme müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak,
d) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,
e) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü hukuk hizmetleri şube müdürlüğü şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Avukat kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,
f) Personel müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya Genel Müdürlük şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,
g) Laboratuvar müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya kimya lisans bölümünden mezun olmak,
2) Bakanlık laboratuvar müdürlüklerinde mühendis veya kimyager kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,
ğ) Gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüğü laboratuvar müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya kimya lisans bölümünden mezun olmak,
2) Mühendis veya kimyager kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,
3) Kriminal uzmanlık alanlarının birinde en az beş yıl çalışmış olmak ve kriminal uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
h) Ticaret il müdürlüğü şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Uzman, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,
ı) Gümrük müdür yardımcısı ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,
i) Bölge amiri kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,
j) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az dört yıl çalışmış olmak,
k) Kısım amiri kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve veznedar kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az dört yıl çalışmış olmak,
3) Erkekler için en az 172 cm, kadınlar için ise en az 165 cm boyunda olmak,
l) Araştırmacı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Şef, kısım amiri, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya muayene memuru kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim veya programcı kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,
m) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Eğitim bilimleri fakültelerinin eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi teftişi ve planlaması, yetişkin eğitimi ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,
2) Şef, kısım amiri, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya muayene memuru, mütercim, programcı, muhafaza memuru, memur, icra memuru, anbar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl çalışmış olmak,
n) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik veya istatistik bölümleri ya da mühendislik fakültelerinden mezun olmak,
2) Programcı kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak,
3) En az iki programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
4) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek,
o) Memur, icra memuru, anbar memuru, veznedar, satış memuru ve tüketici hakem heyeti raportörü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak,
ö) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak,
3) Bakanlıkça ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kurslarında başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu bitirdiğini sertifika ile belgelendirmek ya da yükseköğrenimde bilgisayar eğitiminde başarılı olduğunu transkript ile belgelendirmek,
p) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak,
3) (D) veya (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
r) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolara Atamaya İlişkin Esaslar
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 9 – (1) 5 inci maddede sayılan kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 10 – (1) 5 inci maddede sayılan kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren filoloji, mütercim-tercümanlık, çeviribilim veya ilgili dil ve edebiyat bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en az (A) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak,
c) Mühendis, mimar, veteriner hekim, istatistikçi, fizikçi, matematikçi ve kimyager kadrolarına atanabilmek için;
1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Kimyager ve istatistikçi kadrolarının sınavına girebilmek için son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek,
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik veya istatistik bölümleri veya mühendislik fakültelerinden ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,
2) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olanlar için en az iki programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak; matematik, fizik veya istatistik bölümleri veya mühendislik fakültelerinden mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
3) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS’den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etmek,
d) Laborant kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için en az mesleki ve/veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
g) Kaptan ve makinist kadrolarına atanabilmek için;
1) Yapacağı görevle ilgili en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Yapacağı görevle ilgili yeterlilik belgesine sahip olmak,
ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,
h) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için fakültelerin veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
ı) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon veya kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,
i) Grafiker kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların grafik veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,
gerekir.
ALTINCI BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar
Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanacaklar için yapılacak sınavlar, kadro durumu ve Bakanlık ihtiyaçları doğrultusunda Genel Müdürlükçe yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur ve Bakanlık birimlerine yazı ile bildirilir. Başvuru süresi en az on gün olarak belirlenir.
(2) Duyuruda, atama yapılacak kadro unvanı, derecesi ve sayısı, başvuruda aranacak şartlar, başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi, başvuru yeri ve şekli, yazılı sınav konuları, yazılı sınav tarihi ve yeri, sözlü sınava ilişkin hususlar ile ilgili diğer hususlar belirtilir.
(3) Bakanlıkta görev yapan personelden son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyanlar, duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.
(4) Sınava, son başvuru tarihi itibarıyla sınav ilanında belirtilen şartları taşıyanlar katılabilir.
(5) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Genel Müdürlükçe incelenir. Aranan şartları taşıyanlar yazılı sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir, ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
(6) Başvuruda bulunanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılır. Bu itirazlar, itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iş günü içinde sınav kurulunca incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, Genel Müdürlükçe ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
(7) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin sınava başvurmaları ve katılmaları mümkündür. Ancak, bir ceza kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personel sınava başvuru yapamaz ve katılamaz.
(8) Aday memur statüsünde bulunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli sınava başvuruda bulunamazlar.
(9) Taşra teşkilatında;
a) Ticaret il müdürlüğünde görev yapmak üzere taşra teşkilatı kadroları için açılan sınavlara, ticaret il müdürlüğünde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,
b) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünde görev yapmak üzere taşra teşkilatı veya döner sermaye işletmesi kadroları için açılan sınavlara, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,
c) Serbest bölge müdürlüğünde görev yapmak üzere taşra teşkilatı kadroları için açılan sınavlara, serbest bölge müdürlüğünde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,
katılabilir.
Görevde yükselme sınavı
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır.
(2) Yazılı sınav:
a) Duyuruda yer verilen sınav konularından Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
b) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.
(3) Sözlü sınav:
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
b) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
5) Genel kültürü ve genel yeteneği,
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
c) Sınav kurulunun her bir üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sonuçların sınav kurulu tarafından Genel Müdürlüğe intikal ettirildiği tarihten itibaren beş iş günü, görevde yükselme sınavı sonuçları ise sözlü sınav bitim tarihini izleyen on beş iş günü içinde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir, ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
(2) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılır. Sınav kurulu, itiraz süresinin bitimini müteakip yazılı sınav için yedi iş günü içinde, sözlü sınav için beş iş günü içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucu ilgililere yazılı olarak bildirir.
(3) İtirazların sınav kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde, başarılı olan adaylara ilişkin listenin değişmesi durumunda yeni liste Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir, ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
(4) Yapılan yazılı sınavlarda sınav kurulunca hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararları uyarınca soruların iptal edilmesi durumunda, bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.
Sınavı kazananların atanması
MADDE 15 – (1) Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en geç otuz gün içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre ilanda duyurulan boş kadro sayısı kadar personel atanır.
(2) Atanma şartlarını son başvuru tarihi itibarıyla taşımadıkları sonradan anlaşılanların ve atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Geçersiz sayılan sınav sonucuna göre ataması yapılanların ise atamaları iptal edilir.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması durumunda yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(4) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte düzenlenen bütün usul ve esaslara tabidir.
(5) Sınavı kazandıktan sonra hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personelin atamaları göreve iade edildikten sonra, aylıksız izinde bulunanların atamaları aylıksız izin süresinin bitimi tarihinde yapılır. Aylıksız izinde bulunanlardan istemleri üzerine aylıksız izin süresinin bitiminden önce göreve başlayanların atamaları ise göreve başlama tarihinde yapılır.
(6) Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri ve kısım amiri sınavlarını kazanarak atamaya hak kazananlardan, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir.” ibareli geçerli bir sağlık raporu bulunmayanların atamaları, söz konusu raporun ibrazı halinde gerçekleştirilir.
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, Bakan veya Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısı, merkez teşkilatı birim amiri veya bunların yardımcısı başkanlığında üyelerden biri Genel Müdürlükten olmak üzere en az daire başkanı düzeyinde beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyenin bulunmadığı hallerde yedek üye katılır. İhtiyaç halinde birden fazla sınav kurulu Bakanlık Makam onayı ile oluşturulabilir.
(2) Sınav kurulu başkan ve üyeleri, eşlerinin ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavların sınav kurulunda bulunamazlar.
(3) Sınav kurulu, sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınavın yapılması veya yaptırılması, değerlendirilmesi, başarı sıralamasının hazırlanması, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.
(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır, çekimser oy kullanılmaz.
(5) Sınav kurulunun sekretarya işlemleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Sınava ilişkin belgeler Genel Müdürlükçe saklanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanmasında ve bu kadrolar için yapılacak sınavlarda, görevde yükselme sınavı için belirlenen usul ve esaslar uygulanır.
(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak kadronun niteliğine ilişkin konularda ÖSYM Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(4) Unvan değişikliği için açılan sınavlara başvuru sırasında 11 inci maddenin dokuzuncu fıkrası hükmü uygulanmaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hizmet grupları arasında geçişler
MADDE 19 – (1) 4 üncü maddede yer alan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı hizmet grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, personelin isteği ve atanılacak kadroya ilişkin öğrenim şartı ile sertifika, ehliyet gibi şartları taşımak kaydıyla diğer görevlere sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.
b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri dışında, 4 üncü maddede yer alan aynı hizmet grubundaki alt görev grubundan üst görev grubuna geçişler sınava tabidir.
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri dışında, personelin isteği üzerine Bakanlıkta daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve görevin gerektirdiği belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla sınava tabi tutulmadan atama yapılabilir.
ç) Bakanlıkta ticaret uzmanı, ticaret başmüfettişi, ticaret müfettişi, iç denetçi, Avrupa Birliği uzmanı, ihracatı geliştirme uzmanı, hizmet birimlerinde daire başkanı veya daha üst görevlerde bulunanların bu Yönetmelikte sayılan kadrolara görevin gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla atanmalarında, ilgili hizmet gruplarındaki alt görevlerde çalışma ve sınav şartı aranmaz.
d) Bakanlıkta ticaret denetmeni kadrosunda görev yapanların gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü ticaret denetmenleri şube müdürlüğü şube müdürü kadrosuna, 7 nci madde ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak kaydıyla atanmalarında, alt görevlerde çalışma ve sınav şartı aranmaz.
e) Bakanlık merkez teşkilatında şube müdürü kadrosunda görev yapmakta olanların serbest bölge müdür yardımcısı kadrolarına atanmalarında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hükümleri uygulanır.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
(3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bakanlıkta en az beş yıl avukat kadrosunda fiilen çalışmış olanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, hukuk müşaviri kadrosuna atanabilir.
Naklen ve açıktan atamalar
MADDE 20 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kadrolara açıktan, aynı bentte yer alan şef kadrosu hariç diğer kadro ve unvanlara naklen atama yapılamaz.
(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında;
a) 4 üncü maddede yer alan hukuk müşaviri, eğitim uzmanı ve çözümleyici unvanına,
b) Muayene memuru ve muhafaza memuru hariç 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan diğer unvanlara,
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan unvanlara,
ç) 5 inci maddede sayılan unvanlara,
kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılabilir.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan unvanlara naklen atanacaklarda;
a) Hukuk müşaviri ve gemi adamı hariç diğer unvanlar için bu Yönetmelikte yer alan belirli bir süre Bakanlıkta çalışmış olma şartı dışında kalan tüm atanma şartları,
b) Hukuk müşaviri kadrosu için en az beş yıl avukatlık yapmış olma şartı,
c) Gemi adamı kadrosu için yapacağı görevle ilgili en az iki yıllık yüksekokul mezunu olma ve yapacağı görevle ilgili yeterlilik belgesine sahip olma şartları,
ç) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde disiplin cezası almamış olma şartı,
aranır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
İntibak hükümleri
MADDE 22 – (1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, mülga Ekonomi Bakanlığı ile mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığında geçen hizmet süreleri Bakanlığın ilgili kadro unvanlarında geçirilmiş sayılır.
Kazanılmış haklar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 25 – (1) 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 17/10/2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Öğrenim düzeyi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde iki yıllık yükseköğrenim mezunu olup görevde bulunanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}