Sınav Uygulama Duyurusu Hakkında

Sınav Uygulama Duyurusu Hakkında

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAVIN ADI

Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı

SINAV YERİ

– ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

23 Aralık 2018 Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır.

SINAVLARA KATILMA ŞARTLARI

Gümrük Müşavirliği sınavına katılma şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,

g) Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesine sahip olmak,

h) Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak gümrük müşavir yardımcısı izin belgesine sahip olarak iki yıl çalışmış olmak(Gümrük İdaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, bölge müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227/1 nci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyanlardan iki yıl çalışma süresi aranmaz),

ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavirliği sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,

i) Yukarıda belirtilen şartlara 01.01.2018 tarihi itibariyle haiz olmak.

j) 02.07.2018—14.09.2018 tarih aralığında Ön kayıt yaptırmış olmak

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına katılma şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) i. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,

ii. Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendin de belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,

g) Staj amacıyla Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak bir yıl çalışmış olmak, (Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227/1 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar için bir yıl staj yapma zorunluluğu aranmaz.)

ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,

i) Yukarıda belirtilen şartlara 01.01.2018 tarihi itibariyle haiz olmak.

j) 02.07.2018-14.09.2018 tarih aralığında Ön kayıt yaptırmış olmak

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

Sınava girecek adaylar, 12-30 Kasım 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında sınav ücreti olarak 140 TL’yi (yüzkırk TL KDV dâhil),

-MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı”,

T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,

https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları

ile yatıracaklardır.

– Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı “Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı” adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

– Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.

– Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

– Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra www.meb.gov.tr internet adresinden sınav e-başvuru işlemini yapacaklardır. e-Başvurusunu yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

– Adaylara ait sınav giriş belgeleri 10 Aralık 2018 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI

– Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavlarında sorulacak sorularda 16.10.2018 tarihi son tarih olarak dikkate alınacak olup, adaylar bu tarih ve öncesine ilişkin mevzuattan ve konulardan sorumlu olacaktır.)

1-) GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

 

No

DERS KONU BAŞLIKLARI

1

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler.

2

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,

3

Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,

4

Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,

5

Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnâmesi.

 

2-) GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI

 

No DERS KONU BAŞLIKLARI
1 Türkçe, matematik, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından,
2 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,
3 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,

 

SINAV UYGULAMASI

GRUP ADI

SORU SAYISI

SINAV MERKEZİ

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

SORU KİTAPÇIK TÜRÜ

CEVAP SEÇENEK SAYISI

 

-Gümrük Müşavirliği

-Gümrük Müşavir Yardımcılığı

 

100 soru

ANKARA

SAAT 10: 00

150 dk.

A-B

5

-Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

– Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

– Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

– Sınav soru ve cevap anahtarları 25 Aralık 2018 tarihinde http://odsgm.meb.gov.tr ile www.ticaret.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

– Sınav sonuç bilgileri 23 Ocak 2019 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.ticaret.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

– Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan aday/adaylar var ise Ticaret Bakanlığı tarafından ÖDSGM’ye bildirilecektir.

– Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

– Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

– Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda, salonlarda görevli öğretmenler, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünce önceden bilgilendirilecektir.

– Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavı değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir (Toplam 2 grup):

 

Grup No Grup Adı

1

Gümrük Müşavirliği

2

Gümrük Müşavir Yardımcılığı

-Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak Gümrük Müşavirliği sınavında 70 ve üzerinde, Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

– Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

– Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Soruda/sorularda hata olmayıp cevap anahtarında maddi hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, ilgili soru/sorular iptal edilmeyerek doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar aşağıdaki telefon numaralarından yararlanabilecektir.

– Millî Eğitim Bakanlığı, İletişim Merkezi “444 0 632”- 0 (312) 413 32 47 – 413 32 48

– Ticaret Bakanlığı, 0 (312) 449 32 33

SINAV İTİRAZLARI

– Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve www.ticaret.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) takvim günü içerisinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne (TBGGM) yapacaklardır. TBGGM, adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ ye toplu olarak gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TBGGM’ ye bildirecektir. ÖDSGM’ ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TBGGM tarafından bildirilecektir.

– Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

– Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, söz konusu sınav ivedi yargılama usulüne tabi olduğundan dava açma süresi 10 (on) gündür.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}