Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik Karar Sayısı 358

Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik Karar Sayısı 358

RESMÎ GAZETE HAKKINDA YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 358

23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı R.G.

Ekli “Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Genel Müdürlük: Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünü,

b) İdari İşler Başkanı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanını,

c) İlan: Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların duyuru niteliğindeki metinlerini,

ç) Resmî Gazete: Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sini, ifade eder.

Resmî Gazete’nin yayımlanması

MADDE 5- (1) Resmî Gazete, internet ortamında Genel Müdürlük tarafından yayımlanır. İnternet ortamında yayımlanan Resmî Gazete’ye erişim ücretsizdir.

(2) Resmî Gazete arşivlenmek amacıyla basılır. Ayrıca lüzum görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ücreti mukabilinde verilmek üzere basılı olarak da yayımlanabilir.

(3) Basılı olarak yayımlanan Resmî Gazete, internet ortamında yayımlanan Resmî Gazete ile aynı içerik ve hukukî geçerliliği haizdir.

Resmî Gazete’nin yayımlanacağı günler

MADDE 6- (1) Resmî Gazete, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, her gün yayımlanır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete yayımlanabilir.

(2) Hizmetin gerektirdiği hallerde, aynı gün içerisinde aynı sayıyı taşımak kaydıyla “Mükerrer” şerhi verilerek birden çok Resmî Gazete yayımlanabilir.

Resmi Gazete’nin düzenlenmesi

MADDE 7- (1) Resmi Gazete’de yayımlanması gerekli olan metinlerin yayım sırası ile Resmi Gazete’nin bölümleri ve düzenine ilişkin hususlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Resmi Gazete’nin içeriği

MADDE 8- (1) Resmi Gazete’de;

a) Kanunlar,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ile mezkur İçtüzükte ve TBMM Başkanlık Divanınca Resmi Gazete’de yayımlanması öngörülen kararlar,

c) Milletlerarası andlaşmalar ve sözleşmeler,

ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmi Gazete’de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler,

d) Özel kanunlarında Resmi Gazete’de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları,

e) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler,

f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler,

g) Cumhurbaşkanına vekalet etme işlemleri,

ğ) Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar,

h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları,

ı) Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler,

i) Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar,

j) Özel kanunlarında, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve Cumhurbaşkanı kararlarında Resmi Gazete’de yayımlanması belirtilen diğer işlemler,

yayımlanır.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında Resmi Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar İdari İşler Başkanı tarafından belirlenir.

İlanlar

MADDE 9- (1) Resmi Gazete’nin İlan Bölümünde;

a) Resmi Gazete’de yayımlanması kanunlarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan mevzuatta belirlenmiş olan ilanlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin tüm ilanları (personel ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil),

c) Genel Müdürlükçe yayımlanması uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilanları,

yayımlanır.

(2) Süreli ilanlar yayımlanması talep edilen tarihten en az beş gün önce Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.

(3) Resmi Gazete’nin İlan Bölümünde yayımlananlardan alınacak ücretlere ilişkin tarife İdari İşler Başkanı tarafından belirlenir.

(4) İlanların Resmi Gazete’de yayımlanmasına ilişkin usul ve şekil şartları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

İnceleme üzerine Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenlemeler

MADDE 10- (1)Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenir. Üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemler ise Anayasa ve diğer mevzuata uygunluğu yönünden incelenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan inceleme sonucunda uygun bulunmayan veya hukuka aykırı olduğu tespit edilen taslaklar kurumuna iade edilir.

Düzeltme

MADDE 11- (1) Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat, karar ve ilanlarda hata olması ve bu hatanın kurumundan kaynaklanması halinde, düzeltme metni taslağı ilk teklif eden tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Düzeltme metni taslağı, hatanın bu usulle giderilebileceğinin anlaşılması halinde Resmi Gazete’de yayımlanır.

(2) Resmi’ Gazete’nin yayımından kaynaklanan hatalar Genel Müdürlük tarafından re’sen düzeltilerek Resmi Gazete’de yayımlanır.

Mevzuat Bilgi Sistemi

MADDE 12- (1) Resmi Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler Mevzuat Bilgi Sisteminde tek metin haline getirilir ve güncel olarak yayımlanır.

(2) Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan metin ile Resmi Gazete’de yayımlanan metin arasında farklılık bulunması halinde Resmi’ Gazete’ de yayımlanan metin esas alınır.

(3) Mevzuata ilişkin olarak mahkemeler tarafından verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararları davada taraf olan veya davayı takip ile görevlendirilmiş ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir ve bu kararlar Mevzuat Bilgi Sistemine işlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 13- (1) 22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmi Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik ile 8/2/1982 tarihli ve 17599 sayılı Resmi’ Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}