Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20.12.2017 tarihli ve 30276 sayılı R.G.

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“37) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca sermaye şirketlerine geçerli tebligata esas elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Atıktan akaryakıt üretimine ilişkin işleme lisanslarında, tesislerdeki ara ürünlerin, akaryakıt harici ürünlerin, akaryakıta harmanlanan ürünlerin, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıtın bulunduğu tanklara ve dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi ile kullanılacak atıklara ve üretilecek akaryakıt türlerine ilişkin bilgileri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Lisans sahibi sermaye şirketleri; e-tebligata uygun, aktif ve kendilerine ait KEP adreslerini Kuruma bildirmekle ve KEP adreslerinin sürekli olarak geçerli, aktif ve e-tebligata uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Tesislerin devreye alınma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 21 – İşleme lisansı sahipleri piyasada; petrokimya ürünlerinin üretimi, biodizel üretimi veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı kapsamında tehlikeli atık olarak sınıflandırılanlar hariç olmak üzere atıktan akaryakıt üretimi ile iştigal edebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 50 – Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir payı bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul Kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

Gelir payı rafinerici adına açılmış gelir payı hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, akaryakıt satışlarından gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.

Gelir payına ilişkin yapılan ödemenin karşılığı olarak tahsil edilecek tutar, düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında gösterilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

2018 yılında uygulanacak gelir payları

GEÇİCİ MADDE 22 – 2018 yılında uygulanacak gelir payı bedelleri 2017 yılının Aralık ayı sonuna kadar Kurul Kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

18 inci maddeye ilişkin uyum yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 23 – Lisans sahibi sermaye şirketleri, 18 inci maddenin son fıkrasında yer alan yükümlülüklerini, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yerine getirmekle yükümlüdür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}